LØNSTIGNING

For dig som universitetsansat stiger lønnen knap 5%.

BEDRE GENERELLE RETTIGHEDER

Med overenskomstaftalen er der gennemført væsentlige forbedringer i din ret til løn under sygdom, løn under barsel og ved barns 1. og 2. sygedag samt ret til ansættelsesbevis. Adgangskravene halveres til 2 mdr./25 timer, hvorefter alle rettigheder er tilgængelige. I dag er kravene 4 mdr./50 timer/1. semester.

For SPV/VT er der sket spændende ændringer! Vi er lykkedes med at forhandle mange forbedringer til din SPV-/VT-overenskomst.

LØNSTIGNING

Din løn som SPV/VT stiger med knap 5% over de næste 3 år.

LIGELØN I ØST OG VEST (fra 1. april 2022)

I en årrække har SPV- og VT’ere på Sjælland tjent mere end i Vestdanmark. Med den nye overenskomst bliver denne forskel udlignet med 40 øre, eftersom lønnen i Vest stiger med 80 øre/timen mens lønnen i Øst stiger 40 øre/timen ud over de generelle 5%.

STOP AF SU-TILBAGEBETALING

Med overenskomstaftalen kan du kræve at din arbejdsgiver opretter en særlig pensionsordning når du tjener mere end SU-fribeløbet. Derved kan du få overført lønnen til pension og undgå SU-tilbagebetaling.

HØJERE 17-06 TILLÆG (fra 1. april 2022)

Dit 17-06 tillæg forhøjes med næsten 20 kr./timen. Stigningen kommer dels fra den generelle lønstigning og dels fra ophør af aften-nat-taksten fra kl. 14. Ændringen gør det nemmere at forstå overenskomsten og lønsedlen.

HEPATITISVACCINE (Fra d. 1. april 2022)

Hvis du afslutter SPV-kurset efter 1. april 2022 får du ret til fuld Hepatitis A+B vaccine (3 stik).

LØN UNDER GRAVIDITET OG ORLOV TIL FÆDRE SAMT MEDMØDRE (Fra d. 1. april 2022)

Med overenskomstaftalen hæves barselsatsen fra sygedagpengesats (ca. 120 kr./time) til dagtimesats (ca. 160 kr./time). Derudover får mødre, fædre og medmødre nu ret til 2 ugers fravær med fuld løn.

HONERERING VED PÅLAGT KURSUSAKTIVITET:

Med aftalen sikres du løn ved deltagelse i kurser, som ikke kan udføres i arbejdstiden. Det gælder f.eks. akkrediteringskurser i brand, sikkerhed og håndhygiejne.

RETSKRAV:

FADL og Danske Regioner skal den kommende tid drøfte muligheden for, at du kan arbejde på SPV-/VT-overenskomsten, hvis du holder pause mellem bachelor og kandidat.

HØJERE PENSION (fra 1. april 2022)

Din pension bliver forhøjet fra 6,23% til 6,4%.

AFSTEMNING

I den kommende uge sender vi overenskomstaftalerne til afstemning blandt alle FADLs medlemmer. Jeres beslutning bliver forelagt FADLs lægestuderende politikere, som i Hovedbestyrelsen beslutter om aftalen godkendes.

Trods få penge at forhandle om lykkedes det at få store forbedringer ved OK21. Et resultat, der har betydning for mange medlemmer!

UDVIDET RETSKRAV

Du kan nu arbejde overenskomstdækket med samme rettigheder, selvom du holder pause mellem bachelor og kandidat – uden forbehold. En udvidelse af dækningsområdet er et stort skridt mod en bedre overenskomst, der endnu er i sin spæde begyndelse

ARBEJDSGIVEROPRETTET EKSTRAINDBETALT PENSION

Med overenskomstaftalen kan du kræve at din arbejdsgiver opretter en særlig pensionsordning, når du tjener mere end SU-fribeløbet. Derved kan du få overført lønnen til pension og undgå SU-tilbagebetaling.

FLEXTILLÆGGET OG FREMTIDEN – HVORDAN SKAL DET BRUGES?

Flere SIM-ansatte modtager et tillæg for selv at lægge vagtplan og dække ind så vidt muligt for hinanden, også under sygdom. FADL og regionerne har indgået aftale om at se nærmere på, hvordan det bør bruges i fremtiden.

AFSTEMNING

I den kommende uge sender vi overenskomstaftalerne til afstemning blandt alle FADLs medlemmer. Jeres beslutning bliver forelagt FADLs lægestuderende politikere, som i Hovedbestyrelsen beslutter om aftalen godkendes.

LÆGEVIKARHOLD! Tredje gang er lykkens gang! FADL har siden 2015 krævet, at regionen anerkender anvendelsen af lægevikarer i hold. Regionen har ikke ville anerkende denne arbejdsstruktur – men nu skal FADL og regionerne se på, hvordan lægevikarer arbejder i hold. Det er et stort skridt mod en endelig formalisering af holdstruktur.

HØJERE AFTEN/WEEKEND TILLÆG (Fra 1. april 2022)

Dit ulempetillæg for arbejde i aftentimer på hverdage eller dagtimer i weekenden stiger med 4,8 kr./t. Det er en ændring, som Yngre Læger har bestemt, og fordi lægevikar-OK læner sig op ad Yngre Lægers OK, følger dette med.

 

LIGE BARSEL FOR MØDRE, MEDMØDRE OG FÆDRE (Fra 1. april 2022)

Som månedslønnet lægevikar kan du i fremtiden se frem til 2 ugers arbejdsgiverbetalt barsel til dagtimesats – dvs. lægevikartimelønnen, beregnet ud fra et gennemsnit af de 3 seneste måneder. Barslen gælder for mødre, medmødre og fædre på lige fod.

 

VAGTPLANEN – I GOD TID

Fremover skal din arbejdsgiver så vidt muligt fremlægge din vagtplan i god tid, helst 4 uger i forvejen.

LØN FOR PÅLAGTE AKTIVITETER

Fremover vil du få løn for at tage pålagte kursusaktiviteter, der ikke kan gennemføres i arbejdstiden. Det gælder f.eks. kurser i hygiejne-, brand eller kommunikation. Det er et krav for lægevikarer at recertificeres i disse kurser, men oftest er det ikke muligt at nå i arbejdstiden – fremover er det med løn, når det gøres i din fritid!

ARBEJDSGIVEROPRETTET EKSTRAINDBETALT PENSION

Hvis du har nået dit fribeløb, kan du i fremtiden bede din arbejdsgiver om at indbetale en del eller hele din løn på en pension i stedet – på denne måde tæller beløbet ikke med i dit fribeløb, men du beholder både løn og SU.

AFSTEMNING

I den kommende uge sender vi overenskomstaftalerne til afstemning blandt alle FADLs medlemmer. Jeres beslutning bliver forelagt FADLs lægestuderende politikere, som i Hovedbestyrelsen beslutter om aftalen godkendes.

Hvorfor har man en overenskomst?

Mange – især unge – mener, at de er godt dækket ind af funktionær-, ferie- og arbejdsmiljøloven, når de får job. Men som regel er de pågældende aftaler ikke dækkende nok, hvis der opstår uoverensstemmelser.

Er der til gengæld en overenskomst, arver man hele faggruppens tilkæmpede rettigheder. Det betyder at når man begyndt på et nyt job, så står man på skuldrene af alle de aftaler der er lavet på forhånd, og i vores tilfælde alt det arbejde FADL har lavet siden de første overenskomster i 60’erne.

Der er f.eks. ikke nogen lov om mindsteløn, 6. ferieuge, løn under barns sygedage, pension. Er man ikke omfattet af funktionærloven, er der heller ikke nogen lov, der fastsætter et opsigelsesvarsel.