Gruppeliv og kritisk sygdom

Er du medlem af FADL giver Lægeforeningen og FADL dig en livsforsikring, som du tilmeldes uden udfyldelse af helbredserklæring (gældende pr. 01.01.2018).

Gruppelivsforsikringen er en kollektiv forsikring uden opsparing, en såkaldt risikoforsikring, hvor forsikringssummen på 337.100 kr. alene udbetales til ægtefælle/samlever, børn og andre arvinger ved gruppemedlemmets død – så længe man er omfattet af forsikringen. Forsikringen omfatter desuden udbetaling af kr. 45.509 ved visse kritiske sygdomme.

Det er uden betydning, om døden skyldes ulykke eller sygdom. Forsikringen gælder over hele verden, både i og uden for arbejdstiden og i alle døgnets 24 timer.

Død som følge af aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende dækkes ikke af forsikringen.

Det er Forenede Gruppeliv (FG), som står for gruppelivsforsikringen. Har du spørgsmål til denne, kan du ringe på telefon 3916 7800.

I FADL bliver alle vores medlemmer optaget i gruppelivsforsikring, hvis de ønsker det. Det kan være svært at få ens ansøgning om livsforsikring godkendt på et senere tidspunkt i livet, derfor vægter vi det højt at vores medlemmer bliver optaget i en gruppelivsordning. Hvis du efter din kandidat melder dig ind i Lægeforeningen bliver du tilbudt at fortsætte din gruppelivsforsikring som medlem i Lægeforeningen.

Læs betingelserne her

Forsikringsoversigt for FADL

Forsikringssum
Ved dødsfald før udgangen af det år, hvor du fylder 70 år, udbetaler vi en forsikringssum på 337.100 kr. Ovennævnte forsikringssum er inkl. aftalt pristalsregulering.
 
Hvem tilfalder forsikringssummen?

Ved din død sker udbetalingen til dine nærmeste pårørende. Det vil sige ægtefælle/samlever* eller hvis en sådan ikke efterlades, livsarvinger (børn, børnebørn, osv.). Efterlader du hverken ægtefælle/samlever eller livsarvinger, udbetaler vi forsikringssummen til arvinger ifølge testamente eller arveloven.

*Du og din samlever skal leve sammen på fælles bopæl og 1) vente, have eller have haft et barn sammen eller 2) have levet sammen i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet.

Indsættelse af særlig begunstiget
Du har ret til at indsætte andre end ”nærmeste pårørende” som begunstigede. Det skal ske via Mit Gruppeliv, som findes på www.fg.dk.

Udbetaling af forsikringssum 
Anmeldelse af dødsfald skal ske til FADL, som underretter FG.

Forsikringens ophør 
Dækningen ophører ved udgangen af den måned, hvor du udmelder dig af FADL. Hvis du vælger at melde dig ind i Lægeforeningen, får du tilbudt at fortsætte din forsikring indtil du melder dig ud af Lægeforeningen.

Fortsættelsesforsikring 
Hvis du udtræder af gruppelivsaftalen inden udløb, kan du oprette en fortsættelsesforsikring i FG. Fortsættelsesforsikringen kan oprettes med maksimalt den dækning du havde under gruppelivsaftalen. Fortsættelsesforsikringen er dyrere end gruppelivsforsikringen, da du skal betale individuel præmie. Du skal ikke afgive helbredsoplysninger. Hvis du ønsker at oprette fortsættelsesforsikring, skal du kontakte FG senest 6 måneder efter din udtrædelse af gruppelivsaftalen. Der er en karens på 3 måneder på ikrafttræden, hvis fortsættelsesforsikringen ikke oprettes i umiddelbar forlængelse af gruppelivsforsikringens ophør.

Klageadgang
Hvis du vil klage over FG, beder vi dig i første omgang kontakte den medarbejder eller afdeling, som har behandlet din sag. Hvis du fortsat mener, vi har truffet en forkert afgørelse, kan du kontakte FGs klageansvarlige på mail direktionen@fg.dk eller ved brev til FG, Direktionen, Krumtappen 4, Postboks 442, 2500 Valby.

Hvis du ikke er tilfreds med den klageansvarliges afgørelse, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, www.ankeforsikring.dk.

Kontakt
Ønsker du yderligere oplysninger, ring da til Forenede Gruppeliv

Krumtappen 4 · Postboks 442 · 2500 Valby
Telefon: 39 16 78 00
Fax: 39 16 78 01
Mail: fg@fg.dk
Hjemmeside: www.fg.dk

Denne oversigt er et uddrag af gruppelivsaftalen og de tilhørende forsikringsbetingelser. Ved uoverensstemmelser mellem forsikringsoversigten og aftalen er aftalen den gældende.