Vedtægter for forhandlingsfonden

Nedenstående vedtægter er gældende for FADLs forhandlingsfond, og beskriver de formål hvortil midlerne må benyttes.

Vedtægter, gældende per den 25. november 1986

§ 1. Fonden er oprettet som en del af Foreningen af danske Lægestuderendes (FADL’s) Hovedforening og hedder “FADL’s Forhandlingsfond” (fonden).

§ 2. Fonden tegnes økonomisk og juridisk af den samlede Hovedbestyrelse (HB), som også kan meddele prokura.

§ 3. Fondens midler tilvejebringes ved, at en andel af det i Hovedforeningslovenes § 8, stk. 1 fastsatte medlemskontingent hensættes hertil.

HB kan endvidere besluttet yderligere hensættelser, f.eks. i forbindelse med regnskabsårets afslutning.

§ 4. Fonden kan efter beslutning i HB anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med forhandlinger for foreningens medlemmer.

Midlerne kan, jvf Hovedforeningslovenes § 10, ligeledes anvendes til andre formål.

Dersom enkeltmedlemmer modtager ydelser fra fonden, skal det i almindelighed ske som lån, der kun kan eftergives ved en enig HB-beslutning.

§ 5. Fondens midler anbringes af HB inden for rammerne af statens regler om anbringelse af båndlagt arv (jvf Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 476 af 17.9.1981), dog at de uden begrænsning kan anbringes i sådanne aktier og lignende effekter, som omfattes af reglerne.

§ 6. HB kan efter reglerne om ændringer i kollegiale vedtægter m.v., jvf Hovedforeningslovenes § 16, stk. 3, nedlægge fonden. Eventuelle midler overføres da til hovedforeningens almindelige driftsmidler.

§ 7. Ændringer i nærværende vedtægt sker efter reglerne i § 6.