Landsrepræsentantskabsmøde

Landsrepræsentantskabet er øverste myndighed i Hovedforeningen. Beslutninger som vedrører kredsforeningernes økonomi kan ikke træffes på anden vis end på selvstændige repræsentantskabsmøder efter indstilling fra landsrepræsentantskabet. Derfor skal kredsene samtidig med indkaldelsen Landsrepræsentantskabsmødet indkalde deres repræsentantskab til møde under Landsrepræsentantskabsmødet. Denne indkaldelse følger de lokale bestemmelser herom. Landsrepræsentantskabsmødet med deltagelse af samtlige repræsentantskabsmedlemmer afholdes tre gange årligt hhv. i september, november og marts måned.

Landsrepræsentantskabsmøderne indkaldes af hovedbestyrelsen på et hovedbestyrelsesmøde senest en måned før, med angivelse af dagsordenen. Indkaldelsen udsendes til alle FADL-repræsentanter. Dagsordenen besluttes af hovedbestyrelsen på samme møde ud fra et udkast der udarbejdes af sekretariatet. Mødet afholdes så vidt muligt på skift i de fire byer Aarhus, Aalborg, Odense og København. Landsrepræsentantskabet ledes efter en af mødet vedtagen forretningsorden, der som minimum skal indeholde følgende
bestemmelser:

  • Der vælges en dirigent til at lede mødet.
  • Landsrepræsentantskabet godkender mødets
  • Mødets deltagere får ordet i den rækkefølge de indtegner sig til debatten. Dirigenten kan bryde denne rækkefølge, når det tjener debattens formål.
    • – Tilsidesætte vedtægternes § 44 stk. 1 (kræver 2/3-flertal af de tilstedeværende stemmebærende).

Dirigenten er forpligtet til at bringe et procedureforslag til afstemning med det samme.

  • Ved afstemninger og valg i landsrepræsentantskabet har repræsentantskaberne følgende antal stemmer: København 20, Odense 10, Aarhus 15, Aalborg 5. Ved landsmødets start meddeles det dirigenten, hvilke repræsentantskabsmedlemmer fra den enkelte studieby, der er stemmebærere. Der er 1 stemme pr. fremmødte repræsentant, dog maksimalt svt. København 20, Odense 10, Aarhus 15, Aalborg 5. Hver repræsentant kan således maksimalt have 1 stemme.
  • Forslag til kandidater til HF-formandsposten og næstformandsposten afleveres skriftligt til dirigenten senest kl. 12.00 på dagen af valget og offentliggøres på mødet umiddelbart efter at dirigenten har modtaget opstillingen.
  • Udtales der kritik af dirigentens måde at lede mødet på, afprøves dennes mandat straks ved en afstemning.