Organisationscirkulære

Her kan du læse de forskellige organisationscirkulærer, der eksisterer i FADL.

Transport
Som udgangspunkt skal billigste offentlige transportform så vidt muligt benyttes. Det betyder, at man skal køre på 2. klasse i tog og i bus, hvor det er muligt. Man kan få udbetalt et beløb svarende til 2. klasse, hvis man selv vælger en dyrere rejseløsning.

Hvis det ikke er muligt at komme frem til et møde eller lignende indenfor en rimelig rejsetid med offentlig transport, kan der ydes kilometerpenge til kørsel i egen bil efter statens lave takster. Det tilstræbes, at bilen er fyldt op, så transporten er mest omkostningseffektiv og miljørigtig. 

Indkvartering
Overnatning, der er forbundet med udgifter for Hovedforeningen, skal godkendes af Formandskabet.

Hvis man overnatter hos andre (gratis) og transportomkostningerne derfra til et FADL-møde er mindre end fra ens egen adresse, gælder de samme refusionsregler som ovenfor.

Forplejning
Forplejning skal være inden for rimelighedens grænser. Ved de fleste møder, der går ind over sædvanligt tidspunkt for et hovedmåltid, er der ofte bestilt mad til deltagerne for maks. 120 kr./person. Deltager man via videokonferenceudstyr til disse møder har man ligeledes mulighed for at købe et måltid for 120 kr./person. Der skal foreligge bilag på udgiften. Ved en rejse, der er ud over 2 timer, kan der ydes max. 30 kr. til vand/kaffe. Der skal foreligge bilag på udgiften.

Til Hovedbestyrelsesmøder inviteres suppleanter også til at deltage. Hovedforeningen afholder udgifterne hertil.

Vedtaget af HB den 15. december 2016, rettet den 22. april og 15. maj 2020 og 24. august 2023.

Cirkulæret udløber august 2025.

Alle repræsentanter har en grundlovssikret ytringsfrihed. Begrænsninger fremkommer på baggrund af vedtægtsbestemmelser om tavshedspligt ved medlemsoplysninger og økonomiske forhold, overenskomstbestemmelser og loyalitetsforpligtelse over for foreningen.

Pressepolitikkens formål er at sikre, at der udadtil ikke opstår tvivl om FADLs holdninger, samtidig med at foreningen kan agere agilt i forhold til aktuelle politiske dagsordener, som er væsentlige for foreningen.

Det er afgørende for FADLs eksterne kommunikation og politiske indflydelse, at der kommunikeres modtagerorienteret. Dette gælder såvel i forbindelse med udtalelser til medierne som på sociale medier.

Når pressen henvender sig til FADL

Formanden for Hovedforeningen udtaler sig på hele FADLs vegne. Inden hovedforeningsformanden udtaler sig, behøves der ikke indhentes formel bemyndigelse fra Hovedbestyrelsen eller Formandskabet. I det omfang det er muligt, bør relevante repræsentanter inddrages inden en udtalelse. Straks efter en udtalelse er givet, orienteres resten af Hovedbestyrelsen, ifald der er tale om en ikke allerede formuleret holdning.

Henvendelser fra pressen viderehenvises til Hovedforeningsformanden, medmindre henvendelsens karakter falder inden for de givne beføjelser for kreds -og udvalgsformænd som beskrevet nedenfor. 

Formændene for FADL i de fire studiebyer, samt formændene for FADLs nationale udvalg, indtager en særlig rolle, idet de har bemyndigelse til at udtale sig om emner, såfremt de kun vedrører deres egen kreds eller udvalgsområde, uden at skulle have officiel bemyndigelse først.Hvis man som formand for FADL i en af de fire studiebyer eller et nationalt udvalg udtaler sig, orienteres Hovedforeningsformanden herom inden.

Når FADL henvender sig til pressen

Alle repræsentanter kan udtale sig på vegne af FADL om emner, FADL har en holdning til. Udmeldingen konfereres med Hovedforeningsformanden. FADLs holdninger kan findes på www.fadl.dk under “FADL mener”.

Repræsentanter må ikke henvende sig til pressen med ny politik, der ikke tidligere er behandlet af Hovedbestyrelsen. I tvivlstilfælde kan repræsentanter altid rådføre sig med formanden for Hovedforeningen.

Ved presse forstås såvel printmedier som sociale medier.

Sekretariatets rolle og bemyndigelse

Sekretariatets medarbejdere udtaler sig aldrig på FADLs vegne og skal agere loyalt over for den politiske kurs udlagt af foreningens beslutningsorganer. 

Sekretariatet spiller en aktiv rolle i kommunikationen af foreningens budskaber. Dette kan f. eks. omfatte indledende drøftelser med journalister, at pitche historier til journalister, samt at kommunikere foreningens eksisterende politik – herunder aktuelle meldinger fra FADL’s repræsentanter i eksterne medier – videre på sociale medier og andre kommunikationskanaler.

Cirkulæret udløber i februar 2026.

Vedtaget 8. februar 2023.

Følgende retningslinjer gælder for anvendelse af uddannelsesmidler fra lægevikaroverenskomsten (protokollat nr. 1) og SPV-/VT-overenskomsten (protokollat nr. 3)

Til uddannelse af lægestuderende med tillidsposter i FADL modtager FADL midler i uddannelsesmidler i henhold til Overenskomsten for lægestuderende der beskæftiges som sygeplejevikar og ventilatør og fra Overenskomsten for lægestuderende der ansættes som vikar i underordnet lægestilling.

Midlerne fra begge overenskomster kan anvendes til:

 1. deltagelse i de af personaleorganisationerne arrangerede tillidsrepræsentantkurser (herunder kursusrelaterede omkostninger)
 2. udøvelse af hverv, hvortil lægestuderende med tillidsposter er valgt inden for sin forhandlingsberettigede personaleorganisation
 3. deltagelse i møder, som arrangeres af den forhandlingsberettigede personaleorganisation for lægestuderende med tillidsposter

Uddannelsesmidlerne kan anvendes til finansiering af FADL’s udgifter ved uddannelse af lægestuderende med tillidsposter i foreningen.

FADL betragter de valgte lægestuderende til Hovedbestyrelsen, de politiske udvalg, kredsenes repræsentantskaber og de kritiske revisorer som fagligt arbejdende lægestuderende med tillidsposter.

FADL skal senest den 1. maj hvert år aflevere regnskaber for anvendelse af uddannelsesmidlerne i det forudgående regnskabsår (1. januar – 31. december) til Regionernes Lønnings- og Tastnævn.

Cirkulæret udløber den  8. februar 2025

Vedtaget af HB den  8. februar 2023

Organisationscirkulære 4: FADLs logo

FADL’s logo er en ramme for en fælles grafisk identitet, der på forskellig vis ønsker at signalere, hvad FADL
er for en organisation.


Rammen består af navn, skrifttyper, bomærke og design af officielt brevpapir.


FADL’s logo søger i det samlede design at knytte fortid og nutid sammen i et tidssvarende udtryk. Det
lægelige symbol ”Æskulapstaven” er bibeholdt i brevpapiret. Farvenuancerne er valgt dæmpede, lyse farver
som de ofte er i den kliniske verden. Bomærket er et symbol med to hænder, hvor den ene hånd griber eller
hjælper den anden.


FADL’s logo ejes og administreres af FADL’s hovedforeningen. Enhver organisation i FADL vagtbureau,
kreds, boglade eller forlag kan vælge at bruge FADL’s logo. Vælges brug af logoet skal de fælles
retningslinjer og specifikationer overholdes.


I bomærket anvendes forskellige farver til at signalere hvilken del af FADL, der er afsenderen. Det gøres
gennem en specifik farve af den ene hånd i bomærket. Vagtbureauernes farve er en blå farve (pantone
5493) de politiske organisationers en grøn farve (pantone 356) og boglader/forlag en orange farve (pantone
1665).


Forståelsesspørgsmål, uenigheder og tvister om brug af FADL’s logo afgøres af HB via hovedforeningens
sekretariat.


Cirkulæret udløber september 2023

 

Nærværende valgregulativ som er gældende for FADL Hovedforening, er inddelt efter følgende princip:

1: Urafstemningens afholdelse.

2: Valgberettigelse.

3: Valgmåde

4: Afstemning.

5: Orientering af medlemmerne

6: Klager over valgets opgørelse.

7: Ikrafttræden.

Afsnit 1. Urafstemningens afholdelse

 • 1, stk. 1: FADL’s Hovedbestyrelse sørger for at der udnævnes valgkontrollanter bestående af i alt 3 personer, der ikke er medlem af HB eller et HF-udvalg, jf. hovedforeningens vedtægter.
 • 1, stk. 2: Valgkontrollanterne udnævnes senest ved underskrivelse af første forhandlingsprotokol, jf. hovedforeningens vedtægter.
 • 2, stk. 1. Valgkontrollanterne aflønnes med lokal SPV grundløn plus feriepenge.
 • 2, stk. 2: Valgkontrollanterne er ansvarlige for at afstemningen forløber korrekt og efter retningslinjer i dette valgregulativ.
 • 3, stk. 1: Alle valg er hemmelige og skriftlige og foregår elektronisk via FADLs medlemssystem.
 • 3, stk. 2: Senest 21 dage efter forhandlingsprotokollernes underskrivelse, skal der pr. e-mail udsen­des en opfordring til medlemmerne om at stemme med angivelse af hvordan dette foregår. Det skal fremgå af e-mailen, hvordan afstemningen foregår og tidspunktet for hvornår afstemningen lukkes.
 • 4, stk. 1: Ved afstemningen skal der være mulighed for at stemme ”JA”/”NEJ”/”BLANK”.

 

Afsnit 2. Valgberettigelse

 • 5, stk. 1: Stemmeberettiget er alle, som ved valgets begyn­delse er medlemmer af FADL, Køben­havns, Odense eller Århus Kreds­foreninger.
 • 5, stk. 2: Regler for medlemskab fastsættes i de lokale kredsforeningens love.

 

Afsnit 3. Valgmåde

 • 6, stk. 1: Valget foregår ved at afgive sin stemme, som ”JA”/”NEJ”/”BLANK”.
 • 6, stk. 2: Det noteres hvor mange e-mails der er udsendt om valghandlingen.

 

Afsnit 4. Afstemningen

 • 7 stk. 1: Under afstemningens forløb, følges løbende online, at tælleværker og afstemningssystemet ikke er udsat for forsøg på hacking ellen anden ødelæggende påvirkning.
 • 7 stk. 2: Afstemningen lukkes således, at afstemningsmodulet ikke længere er synligt efter det oplyste tidspunkt for afstemningens afslutning.
 • 7, stk. 3: Efter lukning af afstemningen tælles de returnerede e-mails og de trækkes fra det udsendte antal stemmemails, jf. § 3, stk. 2.
 • 8 stk. 1:Databasen over registrerede stemmer (”JA”/”NEJ”/ ”BLANKE”) aflæses som stikprøver af valgkontrollanterne, jf. § 1, stk. 2, under afstemningen og ved afstemningens afslutning.
 • 8, stk. 2: Stemmeprocent udregnes.
 • 8, stk. 3: Der udarbejdes rapport over valget (se bilag fra OK’21 – indhentes fra HF). Rapporten godkendes af de udpegede valgkontrollanter og forelægges efterfølgende for Hovedbestyrelsen. Rapporten offentliggøres på FADL.dk.

 

Afsnit 5. Orientering af medlemmerne

 • 9, stk. 1: Forud for valghandlingen orienteres medlemmerne om indholdet af forligsteksten og betydningen heraf.
 • 9, stk. 2: Når valget er gennemført, orienteres medlemmerne om resultatet og stemmeprocenten m.v., jf. § 8, stk. 3, samt om muligheden for at klage over afstemningen og hvor klagen skal indgives, jf. § 10, stk. 1.

 

Afsnit 6. Klager over valgets opgørelse

 • 10, stk. 1: Klager over afstemningen skal afgives til valgkontrollanterne senest 2 hverdage efter afstemningens offentliggørelse.
 • 10, stk. 2: Ved klager over afstemningen, træffes den endelige af­gørelse om godkendelse af valg­kontrollanter­ne i fæl­les­skab.
 • 10, stk. 3: Er valgkontrollanterne uenige om godkendelse af afstemningen, afgør et simpelt flertal blandt valgkontrollanterne om afstemningen er gyldig.

 

Afsnit 7. Ikrafttræden

Dette valgregulativ træder i kraft efter vedtagelse i Hovedbestyrelsen.

 

Cirkulæret udløber februar 2025

Vedtaget af HB den 8. februar 2023

Organisationscirkulære nr. 6: FADL Akademi – politikeruddannelse

FADL har oprettet et akademi til uddannelse af organisationens repræsentanter som erstatning for den politikeruddannelse, der blev suspenderet i 2017.

Akademiet har som ambition at tilbyde en sammenhængende lederuddannelse i det at være en politisk beslutningstager med udgangspunkt i en organisation som FADL. Målet er, at FADL-repræsentanterne kan bruge uddannelsen i deres virke i FADL, men også efterfølgende, når de skal ud at arbejde som læger. Enkelte af modulerne vil også kunne udbydes til FADLs medlemmer.

Forløbet – se skema nedenfor – er opbygget, så man kan gennemføre et fuldt akademiforløb over ét år bestående af et grundkursus, to overbygningsmoduler og et selvvalgt hovedspor igennem året. Da vi tilbyder tre hovedspor betyder det, at man også har mulighed for at vælge et nyt hovedspor de to følgende år, hvis man sidder længere som repræsentant. Alt i alt vil det styrke repræsentanternes kompetencer betragteligt, ligesom vi øger incitamentet til at fortsætte som repræsentant.

Akademiet er endvidere kendetegnet ved følgende:

Det tager udgangspunkt i, at repræsentanterne mødes tre gange årligt til et LREP, og at det danner en hyppig og naturlig ramme, hvor flest muligt at FADLs repræsentanter kan samles om de mest centrale uddannelsesmoduler.

Uddannelsen i akademiet vil have fokus på følgende elementer:

1) Grundlæggende lederskab – generelt og i forhold til en politisk organisation

2) FADLs virke som overenskomstpart

3) Moderne politisk interessevaretagelse overfor vigtige interessenter

4) Udvikling af FADL som en levende og spændende organisation, der har appel til de medicinstuderende

5) Øget viden blandt repræsentanterne om det sundhedsvæsen, de skal arbejde i og dets placering i velfærdssamfundet.

Underviserne på akademiet er ansatte i FADL, erfarne repræsentanter samt eksterne gæsteundervisere. Modulerne kan tilpasses i længde og kan afvikles på mellem 2-4 timer og udvides til at dække endnu længere.

Vores undervisning er bygget op omkring teoriundervisning, øvelser og fremlæggelser i grupper og plenum. Skriftlige fremlæggelser vil også blive anvendt. Udover undervisningsmodulerne på LREP kan der blive anvendt digital undervisning samt undervisning for medlemmer i FADL-husene.

Akademiet har følgende uddannelsesmoduler:

FADLS GRØNSPÆTTEBOG – GRUNDMODUL: (til alle repræsentanter, 1. LREP – november)

Opbygning, regler og vedtægter i FADL

FADL er en organisation med en masse regler og vedtægter, som det er vigtigt, at du kender som repræsentant. På modulet får du den grundlæggende viden om de formelle regler, der gælder i FADL, og som gør, at du kan agere optimalt som politisk medlemsrepræsentant.

Forsikring
Grundlæggende indføring i FADLs forsikringsordning. Hvad den indeholder, og hvordan vi typisk markedsfører den.

Overenskomst, forhandling og arbejdsmiljø

En hovedsøjle i FADL er, at vi er en fagforening, der forhandler overenskomster for vores medlemmer. På modulet giver vi en grundlæggende indføring i vores overenskomster og den danske model, som er fundamental på det danske arbejdsmarked. Vi ser på grundlæggende regler inden for arbejdsmiljø og personaleret, og hvorfor det er vigtigt, at vi fortsat arbejder med at sikre vores medlemmer ordentlige løn- og arbejdsforhold.

Budget og regnskab

Du har som repræsentant i FADL et grundlæggende medansvar for kredsens økonomi, og hvis du er medlem af Hovedbestyrelsen endvidere et større ansvar for mange millioner af kroner. På dette modul får du en basal indføring i regnskab og budgetlægning. Vi gennemgår også de regnskaber, som FADL arbejder med, og som har vital betydning for den samlede økonomi i FADL.

DE 2 OVERBYGNINGSMODULER (alle repræsentanter, 2. og 3. LREP – marts og september):
Medlemsengagement og den levende organisation

FADL vil gerne have flere medlemmer. Og vi vil gerne være en spændende organisation, som kan engagere medicinstuderende til at komme til vores aktiviteter, og måske selv være repræsentanter. Det kræver, at vi formår at have appel, være åbne og engagerende. På dette modul arbejder vi både strategisk og praktisk med, hvordan vi udvikler FADL i den retning.

Lægen i sundhedsvæsenet 

Både som studerende, men også når du er færdiguddannet læge, indgår du i et samlet sundhedsvæsen: Med kolleger fra andre faggrupper, patienter, ledelser og ikke mindst aktører i et større politisk beslutningstagerlag. På dette modul gennemgår vi nogle af centrale elementer i sundhedsvæsenets opbygning og nogle af de styringsredskaber, der dominerer i sundhedsvæsenet. Vi ser på aktuelle positioner fra de store sundhedsorganisationer, og hvordan sundhedsvæsenet har udviklet sig i nyere tid.

DE 3 HOVEDSPOR (som repræsentant vælger du ét af de tre hovedspor, der kører henover året på LREP 1-3 samt e-learning):

Hovedsporet er bygget op over 6 moduler, som kan afvikles på LREP-møderne (to moduler på hvert LREP) med supplerende e-learning inden for hvert af modulerne imellem de enkelte LREP.

HOVEDSPOR 1: Forhandler

”Jeg forhandler, derfor er jeg…”

Vi gør det alle og næsten hele tiden – også med os selv. Dette spor handler derfor mere om bevidsthed, relationer og værktøjer end om teoretisk viden og sammenhængende modeller.

På dette hovedspor deler vi læring om at forhandle. Teorier og empiri er omfattende – vi ser på dele af komplekset og læser lidt om det mest interessante.

Hovedindholdet i de tre sessioner:

 1. Hvorfor ”Homo Economicus” ikke er en god forhandler, lært via øvelser i Spilteori og filmen: ”Kragen der forhandler med rotten”. Begreber og grundforståelser af forhandling.
 2. Hvorfor og hvordan man forankrer sine krav. Hvordan man stiller høje krav, men samtidig husker sit BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreemet)
 3. Om overenskomstforhandlinger: Det særlige ved at forhandle økonomi i et politisk rum. Vi trækker på FADLs egen forhandlingshistorie.

Dette hovedspor gør jer ikke til topforhandlere (måske er I det allerede), men I får værktøjer og viden I kan tage med jer videre til yderligere fordybelse, i brætspillet, ved købet af jeres første hus eller allerhelst: Som FADLs overenskomstforhandlere.

HOVEDSPOR 2: Politisk leder:

På dette hovedspor får du en helt generel uddannelse i god ledelse. Det betyder, at du får redskaber og viden, der kan gøre dig til en bedre leder; både i FADL, og når du er færdiguddannet læge. Vi giver dig de grundlæggende færdigheder, og så ser vi på de særlige ledelsesudfordringer, der tegner sig for en organisation som FADL: Ledelse af en politisk ledet organisation i samarbejde med sekretariat, som en del af et repræsentantskab, og hvor kunderne er vores medlemmer.

 1. Hvad er god ledelse (1): Her har vi ikke mindst fokus på det personlige lederskab, og hvordan du kan udvikle dig selv som leder.
 2. Hvad er god ledelse (2):  I dette andet modul ser vi på, hvilke redskaber der er gode, når du skal lede grupper.
 3. Ledelse af frivillige: Vi har fokus på, hvad der særligt gør sig gældende, når man skal lede og motivere frivillige, fx i et repræsentantskab, en bestyrelse eller et udvalg.
 4. Bestyrelse og sekretariat: Vi ser på arbejdsdelingerne mellem politisk valgte og ansatte; hvad der skaber klarhed omkring opgaverne, og hvordan begge parter kan agere professionelt.
 5. Innovationsledelse: Vi ser på, hvordan man kan skabe en organisation, der er god til at udvikle nye ideer og hele tiden være i udvikling.
 6. Den engagerende organisation: Som et særligt ekstra modul til akademiets overbygningsmodul om ”Medlemsengagement og den levende organisation” arbejder vi på dette hovedspor videre med det, der kan engagere vores medlemmer og på den måde skabe et stærkere FADL.

Hovedspor 3: Dagsordener, lobbyisme og kommunikation

På dette hovedspor har vi fokus på, hvordan du kan styrke dine kompetencer som lobbyist og dagsordensætter. Via teori, eksempler og øvelser bliver du specialiseret i politisk interessevaretagelse. Vi studerer pressens klassiske arbejdsmetoder, og hvordan vi som organisation kan blive bedre til at få en stemme i medierne og på de sociale medier.

 1. Introduktion til teori og nøglebegreber inden for lobbyisme: Du får en grundig indføring i  lobbyismen som genre og de centrale begreber og værktøjer.
 2. Medielobbyisme og  digital interessevaretagelse: Få redskaberne fra journalisternes maskinrum, introduktion til det gode debatindlæg  og indblik i, hvordan sociale medier anvendes i digital interessevaretagelse.
 3. Den aktivistiske værktøjskasse:  Her arbejder vi med, hvordan man gennem aktivisme og happenings kan skabe politisk bevågenhed. Vi arbejder med de forskellige facer af idé- og udviklingsprocessen, og du får konkrete værktøjer, som du kan anvende til at opnå synlighed.

 

Se herunder skemaet for opbygningen af FADL Akademi:

  1 (November) 2 (Marts) 3 (September)

Grønspætte og

overbygning

GRØNSPÆTTE
(4 moduler, jf. ovenfor)
OVERBYGNING:
Medlemsengagement og den levende organisation

OVERBYGNING:

Lægen i sundhedsvæsenet

HOVEDSPOR 1:
Forhandleren
Introduktion til begreber og tekster om forhandling. Øvelser

Forhandlingsmetoder (distributiv/Win-Win)

Diskussioner om og test af forhandlingsværktøjer

Økonomiske forhandlinger i et politisk rum. Overenskomstforhandlinger.

Øvelser i realistisk setup

HOVEDSPOR 2:
Politisk leder
Teori og introduktion:
Politisk leder
Øvelser og mere teori inden for organisation, ledelse og strategi Den levende organisation (udvidet)
HOVEDSPOR 3:
Dagsorden, lobbyisme og kommunikation
Teori og øvelser:
PR, SoMe og presserelationer
Teori og øvelser:
Lobbyisme og dagsordener
Cases, oplæg og øvelser på tværs af dagordener, lobbyisme og kommunikation

 

Udløber september 2024

Godkendt af HB den 23. september 2022.

1. FADLs politik for en forsikringspakke 

FADL mener, at et medlemstilbud om forsikring er en fagforeningsopgave, da FADL kan sikre et bedre og billigere produkt for den medicinstuderende, end den medicinstuderende kan alene. For FADL er  forsikringen også et vigtigt element til både at hverve og fastholde medlemmer. 

Udover en billig forsikring bliver de studerende ved en aftale mellem Lægeforeningen og FADL omfattet af  en ”gratis” gruppelivsordning i Forende Gruppeliv (FG). 

Andre fordele ved en studieforsikring gennem FADL er: 

 • Forsikringen er tilpasset til medicinstuderende (fx højere erstatning for skade på fingre, syn og  hørelse samt lægeansvar og forsikring ved arbejde på udenlandske hospitaler). 
 • Der er særordninger ved sygdom (sygdomsinvaliditet og infektionsdækning). 
 • Når det er FADL, der opkræver forsikringspræmien, er der en større fleksibilitet over for  medlemmerne, og medlemmerne kan derved blive behandlet med lidt større overbærenhed og mere  ”retfærdigt” eller efter FADLs egne ønsker. Fx kan forsikringen træde i kraft, når den  lægestuderende ønsker det helt efter eget valg, forsikringen kan opgraderes, og der kan  tilbagebetales præmie efter regler fastsat af det nationale medlemsfordelsudvalg. 

2. Krav til ordningen 

FADL har vedtaget følgende kernekrav til en forsikringspakke: 

 • Det er FADL, der forhandler 
 • Der skal som udgangspunkt være et standardprodukt (en studenterforsikring). 
 • Det er FADL, der bestemmer, hvem der er/kan være omfattet af ordningen. Det vil bl.a. sige, at  forsikringsselskabet ikke kan smide FADLs medlemmer ud af ordningen. 
 • Selvrisiko er ikke ønskelig. Det er nødtvunget, at der i dag er en selvrisiko på delelementer af  forsikringsaftalen.  
 • Tarifområder (inddeling af landet/byer i forsikringsområder med forskellig pris kaldet mikrotarifering)  er i princippet ikke ønskelig, fordi forsikring er et solidarisk produkt (solidariteten er grundstenen). Forhold om betaling / tilbagebetaling 
 • Opsigelse til hovedforfaldstermin af ordningen. 

Det skal kunne lade sig gøre at skifte til et andet forsikringsselskab med samtlige medlemmer på én gang  med tre måneders varsel. FADL skal derfor kunne sige op på medlemmernes vegne. Dette stiller FADL godt i en forhandlingssituation. Forsikringerne skal ikke have deres egen individuelle termin, hvor medlemmet  selv skal sige forsikringen op – dog kan forsikringen siges op individuelt ved skade. Udmeldelse af FADL medfører udmeldelse af forsikringsordningen med opsigelse samme dag som  udmeldelse. Hvis medlemmer udmeldes restant, stoppes forsikringen samme dag som medlemmet  udmeldes. 

I henhold til regler om rykkere modtager medlemmer en tredje rykker per post mail, som informerer om, at de  meldes ud hvis kontingentet ikke betales inden for 7 dage. Medlemmerne informeres også om, at  forsikringen vil stoppe samme dag som medlemskabet, hvis kontingentet ikke betales. Hvis forsikringen  stoppes, tilbagesendes den resterende del af forsikringspræmien. Det kan motivere medlemmet til at betale  sit kontingent efterfølgende. 

Medlemmer med en forsikring, der bliver kandidater, tilbydes muligheden for at beholde forsikringen året ud,  men har ellers mulighed for at stoppe forsikringen med et opsigelsesvarsel på den løbende måned. 

Andre medlemmer har mulighed for at op- eller nedgradere forsikringen i løbet af året. Forsikringen kan  stoppes pr. den 1. januar eller 1. juli. Dette skal ske skriftligt ved at sende en mail senest 30 dage før den ønskede dato for opsigelsen til forsikring@fadl.dk. Dog kan tilbagebetaling af forsikringspræmie ske såfremt  2 medlemmer flytter sammen og den ene har FADL forsikring og den der opsiger forsikringen, bibeholder en  ulykkesforsikring. Desuden betales præmien tilbage, hvis medlemmet flytter uden for det område, hvor  forsikringen dækker, typisk til Norge eller Sverige. Hvis man ikke er tilfreds med behandlingen af en skade, kan man indtil 14 dage efter sagens afslutning opsige forsikringen med 14 dages varsel. 

2.3. Saneringspolitik for udvalgte medlemmer 

Ingen medlemmer kan smides ud af forsikringsordningen eller får sat præmien/selvrisikoen op, før FADL har  sagt god for det. En saneringspolitik for udvalgte medlemmer er ikke ønskelig. 

Det er medlemsfordelsudvalget (MFU), der behandler henvendelser fra forsikringsselskabet om sanering af  enkelte medlemmer. FS orienteres om MFU’s afgørelser i saneringssager. 

Medlemmerne tages alvorligt, hvis de klager over en afgørelse truffet af forsikringsselskabet. 

3. Forslag til forbedringer 

FADL ønsker løbende at forbedre sit tilbud til medlemmerne om forsikring, og er derfor interesseret i  løbende at høre om medlemmernes ønske i denne henseende. FADL og MFU er aktivt opsøgende i fht.  medlemmerne på dette område. 

MFU fremlægger løbende overfor HB nye initiativer til forbedringer af forsikringstilbuddet der arbejdes med. 

4. Administration 

Efter vedtægternes § 34 er det HF, der indgår aftaler vedrørende forsikringstilbud til kredsforeningernes  medlemmer. 

Desuden er det ved organisationscirkulære bestemt, at det er HF’s opgave at omsætte FADL’s  forsikringspolitik i praksis og udarbejde administrative regler og procedure for forsikringernes tegning og  forvaltning. Denne opgave løser HF med en ansat, som har ansvaret for forsikringsadministrationen. Vedkommende administrerer forsikringen for alle kredse, i samarbejde med ekstern forsikringskonsulent med  den relevante uddannelse i henhold til lovkrav (IDD). Den ansatte som har ansvaret for  forsikringsadministrationen, har mere videregående ansvar for: oplæring af at informere  studentermedhjælpere og andre relevante kolleger om aftalen samt kontakt til Tryg.  FADL er pr. 01/10/2018 underlagt nye krav i henhold til IDD. Herunder krav til uddannelse til personer som  arbejder med forsikringshenvendelser. Derfor har FADL indgået aftale med en forsikringskonsulent med den  påkrævede uddannelse, så denne lovgivning overholdes. 

Cirkulæret udløber februar 2023 

Vedtaget af HB den 12. marts 2021

Formål:

Dette organisationscirkulære fastlægger procedurer og vilkår for FADLs støtte til medlemmerne i juridiske sager. Herunder især faglige sager inden for FADL-overenskomsterne.

Cirkulæret er opdelt i seks afsnit:

 1. Generelt om sagsbehandlingsprocedurerne
 2. SPV-/VT-sager ved formidling af de regionale vagtformidlere
 3. Faglige sager om FADLs overenskomster, hvor vagtformidlere ikke er involveret
 4. Faglige sager uden for FADL-overenskomsterne
 5. Procedurer og vilkår for HF-sekretariatets støtte i almene juridiske sager
 6. Styring af samlede udgifter ved juridiske sager

1) Generelt om sagsbehandlingsprocedurerne

Faglige sager for FADL-medlemmer befinder sig i tre kategorier af arbejde:

 1. Arbejde der formidles til FADLs medlemmer gennem de regionale vagtformidlere
 2. Arbejde inden for FADLs overenskomster uden at en regional vagtformidler er involveret
 3. Arbejde uden for FADLs overenskomster – både studierelevant og ikke-studierelevant arbejde.
 4. Almene juridiske sager
Ifølge FADL’s kollegiale vedtægter, er et medlem, der ansættes på vilkår, som ikke overholder FADLs overenskomster, forpligtet til at meddele FADL dette. Dette gælder også, selv om medlemmet selv prøver at rette op på vilkårene. Uden for FADLs egne overenskomster, bestemmer medlemmet selv om vedkommende vil inddrage FADL.

2) SPV-/VT-sager formidlet af en regional vagtformidler.

I disse sager følges denne procedure:

 1. Et medlem (eller en gruppe af medlemmer) der er formidlet til en vagt af en regional vagtformidling og som oplever et brud, et muligt brud eller en misfortolkning af SPV-/VT-overenskomsten bør indlede med at kontakte den relevante vagtformidler om problemet. Medlemmet kan eventuelt inddrage FADLs tillidsrepræsentant (bisidder)/ HF-sekretariat som kontaktperson eller bisidder i kontakten til vagtformidleren, herunder som støtte til at formulere en evt. klage til vagtformidleren, den relevante afdeling eller sygehusregion.
 2. Hvis sagen afsluttes efter medlemmets kontakt til vagtformidleren, skal medlemmet orientere den faglige sagsbehandler om dette.
 3. Hvis kontakten til vagtformidleren ikke løser problemet, inddrager medlemmet tillidsrepræsentanter/bisidder og/eller den faglige sagsbehandler i opfølgningen. På grundlag af medlemmets skriftlige fremstilling af sagen udarbejder HF-sekretariatet – eventuelt i samarbejde med TR/bisidder – en skriftlig redegørelse der indeholder: Sagsfremstilling, relevante overenskomstbestemmelser mv., dokumentation, mv. HF-sekretariatets redegørelse sendes som orientering til Overenskomstudvalgets formand, der vurderer, om det vil være gavnligt for sagen at kontakte den relevante region eller til Regionernes Lønnings- og Takstnævn.
 4. Den faglige sagsbehandler og evt. OU søger at løse sagen så hurtigt og hensigtsmæssigt som muligt. Dette sker under inddragelse og vurdering af modpartens synspunkter, som sagsbehandleren skaffer via kontakt til arbejdsgiveren. Sagen søges oftest løst ved tilbud om et møde om sagen.
 5. Lykkes det ikke at løse sagen tages den op på førstkommende OU-møde med udgangspunkt i den skriftlige redegørelse over sagen bilagt modpartens eventuelle materialer. OU træffer beslutning om, hvad der videre skal gøres i sagen:
  a) Hvilke yderligere materialer, der evt. skal fremskaffes (tidligere sager om spørgsmålet, aktindsigt m.v.)
  b) Om der skal tilbydes arbejdsgiveren en yderligere forhandling
  c) Om der skal tages skridt til at forberede en fagretlig eller civilretlig sag, mv. (høringsprocedure)
  d) Om sagen skal henlægges. F.eks. på grund manglende dokumentation for arbejdsgiverens overenskomstbrud, eller begrænset udsigt til, at FADL kan komme igennem med sin påstand. HF-sekretariatet giver medlemmet/medlemmerne og modparten skriftlig orientering om OU’s beslutning med mulighed for reaktion (vedr. pkt. A-C ovenfor) indenfor en rimelig tidsfrist, på højest op til 3 uger.
 6. Bringer OU’s initiativer ikke sagen til en løsning, beslutter OU at der tages kontakt til RLTN eller andre overordnede organer om løsning af sagen. Et sådant skridt kræver, at Formandskabet (FS) orienteres om kontakten til RLTN/anden instans.
 7. I sager, hvor der er brug for hurtig respons (fx klager mod et medlem, advarsler, bortvisning, manglende lønbetaling mv.) kan HF-sekretariatet foretage det nødvendige og herefter orientere OU’s formand så hurtigt som muligt.
 8. I situationer hvor det er FADL (OU, den faglige sagsbehandler, kredse, TR/bisidder, repræsentantskabsmedlemmer, mv.), der konstaterer brud på overenskomster, aftaler og lovgivning om løn- og arbejdsforhold, der vedrører arbejde der formidles til FADL’s medlemmer gennem vagtformidlerne, følges procedurerne i punkterne D-G på samme måde som sager hvor medlemmer selv henvender sig.

3) Faglige sager om FADLs overenskomster, hvor de regionale vagtformidlere ikke er involveret

Sager om arbejde der ikke er formidlet gennem en vagtformidler (SPV-/VT-vagter – jf. SPV-/VT-overenskomsten, lægevikariater – jf. lægevikaroverenskomsten, universitetsansatte – jf. studenterunderviseroverenskomsten) behandles efter punkterne: D-G ovenfor, idet dog universiteter har Moderniseringsstyrelsen som overordnet arbejdsgiverpart.

4) Faglige sager uden for FADL-overenskomsterne

FADL tilbyder også at hjælpe medlemmer med faglige sager der ikke vedrører FADLs overenskomster. Sager om arbejde som lægesekretær eller praksisassistent i almen praksis eller speciallægeklinik forekommer ret hyppigt. Disse områder er ofte dækket af de praktiserende lægers overenskomst med HK og DSR.

Andre typer af sager uden for FADLs overenskomstområder er f.eks. arbejde i den kommunale sektor med plejehjemsopgaver, ofte under FOA-overenskomsten.

HF-sekretariatet varetager sager uden for FADL-overenskomsterne på egen hånd, uden at involvere FADLs udvalg og styrende organer (bortset fra økonomiske spørgsmål, se nedenfor) medmindre sagen er nært beslægtet med udvalgets opgaveportefølje.

Særlige vilkår for FADL-bistand ved private søgsmål (småsagsprocesser)

I forbindelse med retlig medlemsbistand til at føre retssager via såkaldt småsagsproces ved byretten, er HF-sekretariatet beføjet til at stille krav om, at FADL og medlemmet ligeligt deler tilkendt godtgørelse/erstatning/kompensation af beløb ud over 2000 kr. og op til 26.000 kr. pr. sag. Det beløb af godtgørelsen, der overstiger 26.000 kr., tilfalder medlemmet ubeskåret.

At FADL kan gøre krav på den angivne andel af godtgørelse, hænger sammen med de udgifter og de ekstra ressourcer FADL oftest skal stille til rådighed ved de private retssager. Medlemmet orienteres forlods om de nævnte betingelser for FADLs arbejde med retssagen.

Procedurer og vilkår for HF-sekretariatets støtte til faglige sager og almene juridiske sager

HF-sekretariatet kan beslutte at yde støtte til medlemmer i faglige sager, forudsat at det vurderes, at de samlede udgifter kan holdes under 20.000 kr. (inkl. moms). I sager som det relevante overenskomstudvalg, mener at FADL bør støtte, men hvor sekretariatet vurderer, at udgiften kan overstige 20.000 kr. (inkl. moms), beslutter FS om FADL skal yde støtte.

Den økonomisk udgift ved faglige sager indenfor FADLs overenskomster kan f.eks. bestå i advokatsalærer, anden sagkyndig bistand (f.eks. responsum) som FADL beslutter at forelægge for faglig voldgift eller de ordinære domstole.

Ved anden juridisk bistand kan HF-sekretariat foretage udlæg af mindre beløb (max. 1000 kr.) på vegne af medlemmet (retsafgift ved f.eks. småprocessager og fogedopfølgning, klagenævnsgebyrer etc.) mod udstedelse af gældsbevis, som forpligter medlemmet til at betale pengene tilbage, uanset om medlemmet får medhold i sagen eller ej. Endvidere kan HF-sekretariat foretage mindre udlæg mod krav om medlemmets tilbagebetaling til advokat o.lign.

5) Styring af samlede udgifter ved juridiske sager

Som vejledning og forudsætning for FADLs styring af udgifterne ved juridisk støtte til medlemmerne, har HB fastlagt følgende retningslinjer:

 1. HB fastlægger i det årlige budget en ramme for FADLs advokatudgifter til juridisk medlemsbistand. Rammen dækker eventuel aftale med advokat om hotline-bistand, abonnement til Arbejdsretsportalen.dk, samt et formaliseret samarbejde med advokatkontor samt udgifter til at føre mindre sager.
 2. Hvis FS ønsker det, kan HF-sekretariatet forelægge FS en oversigt over igangværende juridiske sager, der involverer advokat eller anden sagkyndig. Oversigten indeholder oplysning om de aktuelt afholdte udgifter i den enkelte sag og en vurdering af de forventede fremtidige omkostninger i den enkelte sag. Ved større sager orienterer HF FS herom ad egen drift.

Cirkulæret udløber den 1. marts 2024

Vedtaget af HB den 27. maj 2021

I FADL forventer vi af hinanden, at vi opfører os respektfuldt og ordentligt. Der skal være plads til alle lægestuderende uanset køn, etnicitet og politiske og religiøse overbevisninger. 

Denne samværspolitik har til formål at danne rammerne for, hvad vi forventer af hinanden i vores fælles organisation, således at alle medlemmer bydes velkommen i trygge og respektfulde rammer. Nedenstående samværspolitik omfatter også de sager, der måtte omhandle sekretariatets medarbejdere.

Samværspolitikken består af:

 • Opførsel til arrangementer i FADL
 • Lederkodeks

Endelig beskrives det, hvordan FADL håndterer eventuelle sager om mistanke om brud på samværspolitikken.

Opførsel til arrangementer i FADL

I FADL har vi en klar forventning til hinanden om, at vi i al almindelighed opfører os ordentlig overfor hinanden og har tiltro til, at det enkelte medlem har forståelse for, hvad almindelig god opførsel dækker over. Det handler om almindelig og fornuftig omgang med hinanden med respekt for hinandens forskelligheder og personlige grænser.

Grænseoverskridende adfærd tolereres under ingen omstændigheder og vil altid blive konkret vurderet ud fra gældende retningslinier og baseret på udsagn fra de implicerede parter. 

Grænseoverskridende adfærd er f.eks., men ikke udelukkende:

 • Manglende respekt for personlige grænser og i forlængelse heraf brug af pres eller tvang
 • Verbalt krænkende sprogbrug – herunder racistiske, sexistiske og andre former for diskriminerende udtalelser. 
 • Alle former for seksuelt grænseoverskridende adfærd.

Handlinger som vurderes at være en overtrædelse af gældende lovgivning vil som udgangspunkt altid politianmeldes, medmindre den forurettede part eksplicit ikke ønsker dette. 

Lederkodeks

Som valgt til en tillidspost i FADL bærer man et særligt ansvar for at sikre, at organisationen er et trygt sted for alle medlemmer. Dette uanset om der er tale om nationale eller lokale arrangementer, eller om der er tale om faglige eller sociale arrangementer.

Det særlige ansvar som tillidsvalgt vil sige, at man går forrest for at sikre:

 • At personlige grænser respekteres og ikke overskrides gennem nogen form for tvang eller pres
 • At der siges fra overfor krænkende sprogbrug – herunder racistiske, sexistiske og andre former for krænkende udtalelser.
 • At der sættes ind overfor enhver form for seksuelt grænseoverskridende adfærd.
 • At man gennem sin egen opførsel er en god ambassadør for FADL i sin dagligdag og i særdeleshed i situationer, hvor man repræsenterer organisationen. 
 • At man er imødekommende overfor nye medlemmer og gæster i organisationen. 

Håndtering af sager vedr. eventuelle brud på samværspolitikken

Det er vigtigt at have klare retningslinjer for, hvordan personsager håndteres internt i organisationen, såfremt der opstår sager, hvor medlemmer eller medarbejdere oplever, at retningslinjerne i samværspolitikken overskrides. 

FADL håndterer eventuelle sager om manglende overholdelse af samværspolitikken på følgende måde:

 1. Ved indledningen af hvert foreningsår vælges et samværsudvalg bestående af én repræsentant fra hvert repræsentantskab. Det er samværsudvalget, der i første omgang vil behandle en henvendelse fra et medlem. For at undgå habilitetsproblemer vil den repræsentant, der kommer fra den by sagen stammer fra udtræde af udvalget, mens sagen behandles.
 2. Udvalget indstiller deres afgørelse til formandskabet, der har til opgave at konkludere i sagen – om nødvendigt ved inddragelse af uvildig juridisk rådgivning. Det er i sidste instans kredsformanden for den kreds, sagen hidhører, der har det endelige ansvar for den videre handling i sagen.

  I sager der vedrører FADL’s ansatte vil det altid være formandsskabet, der tager stilling til den konkrete sag, og hovedforeningsformanden der har det endelige ansvar for den videre handling i sagen.

Mulige sanktioner vil altid tage udgangspunkt i en vurdering af den konkrete sag, men sanktioner kan f.eks. være: 

 • Udelukkelse fra specifikke arrangementer
 • Eksklusion fra organisationen
 • Påtale eller afskedigelse af ansatte

I behandlingen af personsager har samværsudvalget og formandsskabet respekt for begge involverede parter og ansvar for, at sagerne behandles fortroligt. 

I sager af særligt grov karakter, hvor det vurderes at der er tale om kriminelle handlinger vil formandskabet/samværsudvalget bistå den forurettede part med politianmeldelse, såfremt dette ønskes.

Følgende retningslinjer gælder for FADL’s efteruddannelsesmidler

Om efteruddannelsesmidlerne

Ifølge SPV-/VT-overenskomstens protokollat nr. 4 udgør efteruddannelsesmidlerne pr. 1. oktober 2018 425.409 kr. (31. marts 2018 niveau). Midlerne reguleres med de løbende lønprocentreguleringer som er aftalt ved overenskomstforhandlingerne.

RLTN indbetaler midlerne til FADL en gang årligt pr. den 1. april. HF er modtager af pengene, og modellen nederst beskriver, hvordan kredsene ansøger og får del i midlerne.

Anvendelse af midler – typer af efteruddannelse

Midlerne anvendes til supplerende kompetencegivende kursusforløb indenfor SPV/VT overenskomstens dækningsområde – dvs. vagttagere inden for FADL- vagtoverenskomstens arbejdsområder. Indholdet kan fastlægges i samråd med sygehusene fra år til år efter de aktuelle behov.

Eksempler på kurser:

 • Førstehjælpskurser
 • CPAP
 • AKLS
 • EKG på intensivafdeling/hjerteafdeling
 • Avanceret genoplivning
 • Palliativbehandling/den terminale patient
 • Gerontopsykiatri
 • Pleje af apopleksipatienter
 • Hygiejne/hospitalsinfektioner
 • Vold på vagten / chok-traume behandling
 • Pleje af børn
 • Infektionsmedicin
 • Psykiatri
 • Kommunikation, ledelse og samarbejde

Det er vigtigt, at kurserne binder an med SPV-/VT-arbejdsområdet. Kurserne må gerne række ud over de helt konkrete typiske funktioner man har som SPV-/VT’er, så kurserne giver disse jobfunktioner en større dybde og indsigt end der umiddelbart er behov for i jobbet. Undgå ord som ”lægevikar”, ”forvagt”, ”8. semesterfunktioner” o.lign.

Regnskabs- og budgetkrav for kredsene

Til brug for OU’s overblik over de samlede efteruddannelsesmidler, skal kredsene senest den 15. marts hvert år aflevere regnskab for forbruget af tidligere tildelte midler. Kredsene skal selv afholde udgifter til godkendte kurser, og får først pengene refunderet, når der aflægges regnskab, der godkendes af HF, som står for udbetaling af midlerne.

Kredsene skal anvende paradigmer for budget og regnskab som er vedlagt som bilag til dette cirkulære. HF kan sende kredsen et paradigme som exel-ark.

Ansøgning om efteruddannelsesmidler

Den 1. april skriver OU til kredsene om det forventede samlede antal midler der er til rådighed for efteruddannelse det kommende år (dvs. fra tildelingen af midler i april (år 1) og frem til næste tildeling af midler i april året efter). Samtidig modtager kredsene ansøgningsskemaer om støtte fra puljen, samt budget- og regnskabsparadigmer som nævnt ovenfor. Indeholdt i rammen er også evt. overskydne midler fra året før, der efter regnskabsaflæggelsen 15. marts måtte være til overs.

Senest den 15. april søger kredsene OU om efteruddannelsesmidler via de fortrykte ansøgningsskemaer (se bilag). Hver ansøgning skal være vedlagt et budget for kurset samt en kursusbeskrivelse (se bilag). Budgettet kører også fra 15.marts til samme dato året efter, så derfor skal det omfatte aktiviteter, der afvikles mellem denne dato og 1. maj, hvor OU giver kredsene besked om godkendelsen af kurser.

Hvis OU tidligere har godkendt et identisk kursus, kan kredsen henvise hertil og behøver ikke genfremsende en kursusbeskrivelse til OU.

Kredsene kan søge om midler til afholdelse af kurserne (underviserløn og undervisningsmateriale). Kredsene kan ikke søge midler til egen administration af efteruddannelserne (f.eks. arbejdet med ansøgning, forberedelse, oprydning etc.).

Tildeling af efteruddannelsesmidler

Efter ansøgningsfristen den 15. april godkender OU kursusansøgningerne forudsat at kurserne har faglig tilknytning til SPV- og VT-jobfunktioner. OU gennemgår ansøgninger og kursusbeskrivelser for ”forbudte” betegnelser som ”lægevikar”, ”forvagt” etc. OU kan godkende kurset med forbehold for at beskrivelsen tilrettes. Kredsene er selv ansvarlige for at gennemføre rettelser og for at sikre at det
samlede forbrug af midler til kurserne ligger inden for den økonomiske ramme som kredsen er blevet tildelt.

OU’s tildeling af efteruddannelsesmidler til kredsene sker efter et solidarisk princip, hvor 60 pct. af de samlede efteruddannelsesmidler fordeles med 1/3 til hver af de tre kredse. Det solidariske element består i, at der ikke tages hensyn til hvilke kredse der er har ”optjent” flest APT-timer. De resterende 40 pct. af efteruddannelsesmidlerne fordeles i forhold til kredsenes andele af de samlede SPV-/VT-ATP-
timer.

Når kurserne er afholdt, fremsender kredsen den 15. marts hvert år bilag, der dokumenterer kursets afholdelse og udgifterne hertil, hvorefter HF betaler kredsenes afholdte udgifter for de gennemførte kurser. Uforbrugte efteruddannelsesmidler (restmidler) ved udgangen af tildelingsåret indgår i puljen for dette kursusår og kan søges af alle kredse. efter den solidariske fordelingsnøgle. Hvis KVB eller de regionale formidlingsenheder i Region Midt, Region Syd og Region Nord ønsker at gøre brug af efteruddannelsesmidler, sker det gennem henvendelse til OU.

Hovedforeningens opgaver

Ud over at betjene OU og kredsene i ansøgnings- og godkendelsesprocessen har HF følgende opgaver:

 1. Regulering af puljen bestemmelserne om regulering af lønninger for (regionalt) kommunalt ansatte.
 2. Opsamle puljemidlerne på en særskilt konto, hvorfra der udbetales midler til kredsene, samt ajourføre kontoen for tidstro statusoverblik. Kredsene står selv for eget kursusbogholderi. Kredsene søger OU om uddannelsesmidler via et særligt fortrykt ansøgningsskema, som HF har udformet.
 3. Tilse og være ansvarlig overfor Danske Regioner for at kurserne afholdes / anvendes efter formålet.
 4. Én gang årligt pr. 1. maj fremsende et regnskab samt oversigt over afholdte kurser til Regionernes Lønnings- og Takstnævn (jf. protokollat nr. 4 i overenskomsten).
Kursusåret (kører fra 15. marts – 15. marts)

Cirkulæret udløber i februar 2022.

Vedtaget af HB den 04 februar 2020.

Landsrepræsentantskabet er øverste myndighed i Hovedforeningen. Beslutninger som vedrører kredsforeningernes økonomi kan ikke træffes på anden vis end på selvstændige repræsentantskabsmøder efter indstilling fra landsrepræsentantskabet. Derfor skal kredsene samtidig med indkaldelsen Landsrepræsentantskabsmødet indkalde deres repræsentantskab til møde under Landsrepræsentantskabsmødet. Denne indkaldelse følger de lokale bestemmelser herom. Landsrepræsentantskabsmødet med deltagelse af samtlige repræsentantskabsmedlemmer afholdes tre gange årligt hhv. i september, november og marts måned.
Landsrepræsentantskabsmøderne indkaldes af hovedbestyrelsen på et hovedbestyrelsesmøde senest en måned før, med angivelse af dagsordenen. Indkaldelsen udsendes til alle FADL-repræsentanter. Dagsordenen besluttes af hovedbestyrelsen på samme møde ud fra et udkast der udarbejdes af sekretariatet jf. strukturen der fremgår af figur 1,2,3. Mødet afholdes så vidt muligt på skift i de fire byer Aarhus, Aalborg, Odense og København. Landsrepræsentantskabet ledes efter en af mødet vedtagen forretningsorden, der som minimum skal indeholde følgende
bestemmelser:

 • Der vælges en dirigent til at lede mødet.
 • Landsrepræsentantskabet godkender mødets dagsorden
 • Mødets deltagere får ordet i den rækkefølge de indtegner sig til debatten. Dirigenten kan bryde denne rækkefølge, når det tjener debattens formål.
 • Ethvert stemmebærende medlem på landsrepræsentantskabsmødet kan til enhver tid, dog ikke under afstemninger, stille følgende procedureforslag, der kræver simpelt flertal af de tilstedeværende stemmebærende for vedtagelse:
  – Lukke talerliste.
  – Afslutte debatten og gå direkte til afstemningen.
  – Udskyde punktet til senere på dagsordenen.
  – Genåbne afsluttede punkter.
  – Fastsættelse af taletid.
  – Afslut punkt uden beslutning (kræver 2/3-flertal af de tilstedeværende stemmebærende).
  – Tilsidesætte vedtægternes § 44 stk. 1 (kræver 2/3-flertalaf de tilstedeværende stemmebærende).

Dirigenten er forpligtet til at bringe et procedureforslag til afstemning med det samme.

 • Ved afstemninger og valg i landsrepræsentantskabet har repræsentantskaberne følgende antal stemmer: København 20, Odense 10, Aarhus 15, Aalborg 5. Ved landsmødets start meddeles det dirigenten, hvilke repræsentantskabsmedlemmer fra den enkelte studieby, der er stemmebærere. Der er 1 stemme pr. fremmødte repræsentant, dog maksimalt svt. København 20, Odense 10, Aarhus 15, Aalborg 5. Hver repræsentant kan således maksimalt have 1 stemme.
 • Forslag til kandidater til HF-formandsposten og næstformandsposten afleveres skriftligt til dirigenten senest kl. 12.00 på dagen af valget og offentliggøres på mødet umiddelbart efter at dirigenten har modtaget opstillingen.
 • Udtales der kritik af dirigentens måde at lede mødet på, afprøves dennes mandat straks ved en afstemning.

Cirkulæret udløber december 2020

Vedtaget af Hovedbestyrelsen den 04. februar 2020

Figur 1   TENTATIVT PROGRAM LREP1 (NOVEMBER)  
klokken fredag Lørdag søndag
9   09:00 Morgenmad arrangeret af FADL lokalt 09:00 Morgenmad arrangeret af FADL lokalt
10  

10:00 Formalia

10:15 FADL Akademi: ”FADLs grønspættebog”.
Introduktion til FADL og det at være repræsentant (FÆLLES)

10:00 FADL Akademi:
Vælg dit spor
11  
12   12:15 Politisk indhold, kan frit prioriteres af hovedbestyrelsen 12:15 Beslutning af politiske mål for det nye år:
Hvad skal FADL arbejde med i det nye år?
13   13:00 Politisk indhold, kan frit prioriteres af hovedbestyrelsen (1/2) 13:00 Repræsentant-skabsmøder og
13:30 Frokost ved FADL lokalt 13:45 Eventuelt
14   14:15 Politisk indhold, kan frit prioriteres af hovedbestyrelsen (2/2) 14:00 Frokost ved FADL lokalt
15 15:00 Hovedbestyrelsesmøde
Alle repræsentanter er velkommen til at deltage som gæster til mødet og selvfølgelig også til aftensmad og det sociale arrangement efterfølgende.
 
16 16:00-16:30 Kaffe og kage ved FADL lokalt  
17 16:30 Diskussion af politiske mål for det nye år: Hvad skal FADL arbejde med i det nye år?  
18 18:00 Udvalgenes Bazaar  
19 19:30 Aftensmad og derefter underholdning ved FADL lokalt (afslappet) 19:30 Aftensmad og derefter underholdning ved FADL lokalt (festligt)  

 

Figur 2   TENTATIVT PROGRAM LREP2
(APRIL)
 
klokken fredag Lørdag søndag
9   09:00 Morgenmad arrangeret af FADL lokalt 09:00 Morgenmad arrangeret af FADL lokalt
10  

10:00 Formalia

10:15 FADL Akademi: Et relevant emne inden for sundheds- eller uddannelsespolitik, organisationsudvikling eller det fagpolitiske område.

10:00 FADL Akademi:
Fortsæt dit spor
11  
12   12:15 Politisk indhold, kan frit prioriteres af hovedbestyrelsen 12:15 Beslutning af politisk forslag (3/3)
13   13:00 Præsentation og diskussion af politisk forslag (1/3) 13:00 Repræsentant-skabsmøder og
13:30 Frokost ved FADL lokalt 13:45 Eventuelt
14   14:15 Præsentation og diskussion af politisk forslag (2/3) 14:00 Frokost ved FADL lokalt
15 15:00 Hovedbestyrelsesmøde
Alle repræsentanter er velkommen til at deltage som gæster til mødet og selvfølgelig også til aftensmad og det sociale arrangement efterfølgende.
 
16 16:00-16:30 Kaffe og kage ved FADL lokalt  
17 16:30 Politisk indhold, kan frit prioriteres af hovedbestyrelsen  
18 18:00 Politisk indhold, kan frit prioriteres af hovedbestyrelsen  
19 19:30 Aftensmad og derefter underholdning ved FADL lokalt (afslappet) 19:30 Aftensmad og derefter underholdning ved FADL lokalt (festligt)  

 

Figur 3   TENTATIVT PROGRAM LREP3 (SEPTEMBER)
klokken fredag lørdag
9   09:00 Morgenmad arrangeret af FADL lokalt
10  

10:00 Formalia

10:15 FADL Akademi:
Et relevant emne inden for sundheds- eller uddannelsespolitik, organisationsudvikling eller det fagpolitiske område.

11  
12   12:15 Beretninger
13   13:00 Drøftelse af oplæg til politiske mål for det kommende år: Hvad skal FADL arbejde med i det nye år?
13:30 Frokost ved FADL lokalt
14   14:15 FADL Akademi: Fortsæt dit spor
15 15:00 Hovedbestyrelsesmøde
Alle repræsentanter er velkommen til at deltage som gæster til mødet og selvfølgelig også til aftensmad og det sociale arrangement efterfølgende.
16 16:00-16:30 Kaffe og kage ved FADL lokalt
17 16:30 Politisk indhold, kan frit prioriteres af hovedbestyrelsen
18 18:00 Beslutning af oplæg til politiske mål for det kommende år: Hvad skal FADL arbejde med i det nye år?
19 19:30 Aftensmad og derefter underholdning ved FADL lokalt (afslappet) 19:30 Aftensmad og derefter underholdning ved FADL lokalt (festligt)

 

Vedtaget i HB den 8. februar 2023

Skal fornys i februar 2025

De opgaver Hovedforeningens skal løse på vegne af kredsforeningerne er i hovedpunkter følgende:

 •  a. Ledelse af sekretariat
  • Personaleledelse af sekretariatets medarbejdere
  • Rekruttering og afskedigelse
  • Medarbejderudvikling
  • Prioritering og afstemning af opgaver i forhold til medarbejdere.
  • Strategisk udvikling af sekretariatets opgaver og kompetencer
   Forsikringer for medarbejdere og virksomheden
 • b. Administration af bygninger i alle kredse
  • Ejendomsdrift bredt set i forhold til lejere og ejerforening
  • Udlejning af festlokaler, kantine og mødelokaler i samarbejde med repræsentanter, hvis det er lokalt aftalt
  • Drift – lys, varme, rengøring, udearealer etc.
  • Renoveringsopgaver
  • Support ved juridiske spørgsmål og konflikter vedrørende
   ejendomme
  • Kontakt til rengøringsfirma
 • c. Medlemsadministration/service
  • Besvarelse af medlemshenvendelser pr. telefon, mail og face-
   book såfremt henvendelsen handler om fx forsikring, juridisk rådgivning og kontingent.
  • Opretholdelse af de aftalte åbningstider i sekretariaterne.
  • Statistik og databehandling ift. medlemsdata
  • Administration af ind -og udmeldelser samt kontingenter
  • Produktion og udlevering og registrering af medlemsgoder
   (kittelkort osv.)
  • Sikring af datasikkerhed i henhold til GDPR
 • d. Praktiske opgaver knyttet til repræsentantskaber og
  medlemsaktiviteter
  • Mødeaktivitet med og sekretariatsbistand til repræsentanter
   om verserende projekter
  • Hjælp med indkøb af varer til diverse arrangementer
  • Betalingskort til formænd i de fire studiebyer
  • Bogholderi i forbindelse med udlæg
  • Indhente og sammenligne tilbud til større køb
  • Etablere fast kontaktperson fra sekretariatet til de nationale
   udvalg
 • e. Politisk rådgivning af formænd – centralt og lokalt
  • Løbende dialog og sparring om politiske emner og dagsordener
  • Udarbejdelse af diverse tekster til brug for det politiske arbejde
  • Udarbejdelse af baggrundsnotater ifm. politiske dagsordener
  • Sparring om ajourføring af vedtægter
 • f. Diverse opgaver knyttet til HB, FS og udvalg
  • Forberedelse af dagsorden til FS og HB-møderne
  • Udarbejdelse af diverse notater
  • Deltagelse i relevante møder
  • Referater fra FS-møderne
  • Support i forbindelse med indgåelse af rabataftaler (medlems-
   fordele)
  • Administration af mad, lokaler og øvrig logistik
  • Understøtte billigste transport for repræsentanter til nationale
   arrangementer
  • Produktion af foldere og t-shirts
  • Opkobling af nye repræsentanter til FADL-email
 • g. Kommunikation
  • Projektledelse, tekst, redigering og layout af alle former for tekster til FADLs udgivelser
  • Projektledelse, tekst, redigering og layout af alle former for
   tekster til studenterblade
  • Opslag på sociale medier
  • Udarbejdelse af kommunikationsplaner pr. semester.
  • Implementering og gennemførelse af de godkendt projekter.
  • Sikre relevante markedsføringsmaterialer i alle kredse og opda-
   teringer på hjemmesiden.
  • Webmaster
  • Koordinerer feltkontor/popupkontor i de forskellige byer
 • i. Overenskomster
  • Overenskomstforhandling, herunder forberedelse.
  • Lokale og centrale aftaler om fravigelse og supplering af overenskomsterne
  • Løbende løsning af konflikter om OK – mæglingsmøde og
   voldgift
  • Politikerkurser om arbejdsmarkedsjura og forhandlingsteknik
  • Udvikling af nye virksomhedsaftaler og overenskomster
  • Medlemskontakt vedr. alle lægevikaransættelser
  • Dialog med andre organisationer om overenskomst og problemsager
 • j. Medlemssager og juridisk rådgivning
  • Ansættelses- og afskedigelsessager, også uden for FADL-
   overenskomster
  • Socialretlige spørgsmål (barsel og sygedagpenge m.v.)
  • Studieretlige spørgsmål
  • Boligretlige spørgsmål
  • Forsikringsjuridiske spørgsmål uden for FADL-for-
   sikring.
  • Generelle juridiske spørgsmål (lejeret og aftaleret)
 • k. Politik
  • Kontakt til samarbejdspartnere
  • Politiske analyser
  • Briefe repræsentanter vedr. aktuelle og relevante sager
  • Bistand til udvikling af holdninger og politiske strategier
  • Politik i medierne
  • Politisk viden og ekspertise i sekretariatet. Lobbyisme
  • Tovholder ved nationale politiske arrangementer
 • l. Forsikring (varetages bl.a. i samarbejde med eksterne samarbejdspartner)
  • Administration og afregning vedr. klinikforsikring
  • Sikre Tryg årligt modtager en liste over kandidater som har givet samtykke til at blive kontaktet af Tryg.
  • Kommunikation vedr. forsikring
  • Udarbejde forsikringsstatistik vedr. antal solgte forsikringer
  • Min. to gange om året deltagelse i forretningsudvalgsmøder med Tryg
  • Sikre afregning til Tryg
  • Sikre indberetning til Forenede Gruppeliv via medlemssystemet
 • m. Økonomi
  • Lønudbetaling til medarbejdere
  • Afstemning af løn/a-skat mv.
  • Låntagning i forhold til ejendomme
  • Refusioner til medlemmer (kontingent og forsikring)
  • Refusioner af udlæg for repræsentanter og medarbejdere
  • Betaling af regninger
  • Bogføring af udlægsbilag og regninger
  • Opkrævning af kontingent samt forsikringer og tilhørende rykkerprocedurer
  • Afstemning af diverse bankkonti
  • Udarbejdelse af regnskabsmateriale til HB og repræsentant-
   skaber
  • Årsafslutning
  • Administration af NETS (Betalingsservice)
  • Refusioner, betalinger, fakturering og bogføring for studenter-
   blade
  • Kontakt til revisionsfirma
  • Opsyn med udvalgenes økonomi
  • Udbetaling af støtteansøgninger
 • n. IT
  • Ansvar for nyindkøb af udstyr samt drift af eksisterende
  • Sikre at alle FADLs systemer, aftaler og licenser er
   opdaterede og fungerer
 • o. Kursusadministration
  • Kursusudvalget beslutter hvilke kurser der skal udbydes
  • Sekretariatet sørger for bookning af lokaler, oprettelse af kur-
   ser i medlemssystemet, tilmeldingsprocedure, ajourføre fadl.dk vedr. kurser, kursusbeviser, opkrævning af betaling for eksamensforberedende kurser, kontakt til undervisere vedr. lønudbetaling osv., bestilling af forplejning, markedsføring af kurserne på infoskærme og nyhedsbreve og studenterblade
  • Ad hoc – kontakt til undervisere og oprettelse af begivenheder
   på Facebook
  • Videndeling omkring kurser på tværs af landet
  • Ansøgninger og proces omkring efteruddannelsesmidler
  • Deltage i ansættelsessamtaler
  • Semestervise kursusregnskaber
  • Deltage i kursusudvalgsmøder lokalt
  • Udarbejde drejebog for arbejdsgange ifm. kurser
 • p. Uddannelse af repræsentanter
  • Afholde 3 årlige sessioner af FADL Akademiet ifm. landsrepræsentantskabsmøderne.
  • Finde relevante, eksterne oplægsholdere
 • q. Mentorordninger
  • Varetage opgaver i forhold til samarbejdspartnere
  • Forberedelse og afholdelse af undervisning af men-
   torer
  • Udarbejdelse af ekstra toolkit
  • Projektstyring af ordningen med mails, logistik mm. i forbindelse med ordningen.

Cirkulæret udløber april 2025

Vedtaget af HB den 14. april 2023

Vedtægternes Afsnit 7 omhandler Hovedforeningens udvalg. §29, stk. 4, bestemmer, at den kredsmæssige sammensætning af udvalgene og procedurerne herfor fastsættes af Hovedbestyrelsen i et organisationscirkulære. Denne bestemmelse opfyldes med dette cirkulære.På Hovedbestyrelsesmødet i september skal der, efter behandling af beretninger for årets arbejde i Hovedforeningens udvalg, præsenteres indstillinger fra formændene i Hovedforeningens udvalg om udvalget ønsker at fortsætte og i hvilken størrelse.

På Hovedbestyrelsesmødet i oktober træffer Hovedbestyrelsen beslutning om, hvilke udvalg der skal nedsættes for det kommende foreningsår (1.11. – 31.10.) og antallet af udvalgsmedlemmer i det enkelte udvalg.

Sammensætningen af udvalgene følger nedenstående tabeller:

Fordeling efter studiebyer

Antal udv.medl. 6 7 8 9 10 11 12
København 2 2 3 3 4 4 4
Aarhus 2 2 2 3 3 3 3
Aalborg 1 1 1 1 1 1 2
Odense 1 2 2 2 2 3 3

Hovedforeningsformandens deltagelse i udvalgene (jf §29, stk. 6) indgår ikke i denne fordeling af udvalgspladserne men ligger ud over det besluttede antal pladser i udvalget.

Fratræder et udvalgsmedlem finder indsupplering sted på førstkommende Hovedbestyrelsesmøde efter indstilling hertil fra den kreds hvorfra udvalgsmedlemmet kom. Der udpeges ikke suppleanter til udvalgene.

Cirkulæret udløber september 2023.

Redigeret af Hovedbestyrelsen 27. september 2019.

  Punkt til FS dagsorden   Punkt til HB dagsorden

FS1

Oktober

FS præsenteres for kommende forening års mødekalender.

Evaluering af LREP september

Gennemgang af forretningsorden for FS

 

HB1

Oktober

HB præsenteres for kommende forenings års mødekalender.

Konstituering af HB

Evaluering af LREP september

Drøftelse af programudkast for LREP november

Godkendelse af forretningsorden for HB

Godkendelse af forretningsorden for FS

Godkendelse af forretningsorden for udvalg

Godkendelse af nationale udvalgs sammensætning – tjek navne grundigt! – og rammebeløb for det kommende års budget.

Valg af delegerede til eksterne udvalg

Valg af kritiske revisorer

Valg for særlige hensyn i Sundhedsstyrelsen

Beslutning om deltagelse i LPK – afhængig af valgperiode

Orientering om personer udpeget som kritiske revisorer

Ny FADL repræsentant i Lægeforeningens Digitaliserings og IT-udvalg
Valg af aftagerpanel ved de medicinske uddannelser ved Aalborg Universitet og SDU

Faste punkter til hvert HB møde:

·         Status driftsregnskab

·         Udløbende organisationscirkulære

FS2/FS24

November

1. behandling af budget

 

HB2

November

1. behandling af budget

Tentativ godkendelse af lokale vedtægtsændringer

Faste punkter til hvert HB møde:

 • Status driftsregnskab
 • Udløbende organisationscirkulære

 

 

FS3

December

Godkendelse af budget

Første drøftelse af LREP marts

 

HB3

December

 

Godkendelse af budget

HB godkender nationales udvalgs kommissorier

Kommissorier inkl. budget og mødeplan for de nationale udvalg

Første drøftelse af LREP April

Folkemødet

Faste punkter til hvert HB møde:

·         Status driftsregnskab

·         Udløbende organisationscirkulære

 

FS4

Februar

LREP program

 

HB4

Februar

 

Status på program for LREP April

Faste punkter til hvert HB møde:

 • Status driftsregnskab
 • Udløbende organisationscirkulære

 

FS5

Marts

Samdriftsaftaler – status

HB5

Marts

 

Samdriftsaftaler gennemgås

Gennemgang af dagsorden for 2. LREP

Faste punkter til hvert HB møde:

·         Status driftsregnskab

·         Udløbende organisationscirkulære

 

FS6

April

Gennemgang af årsrapporter

Udkast til FS/HB kalender for det følgende repræsentantskabsår

HB6

April

 

Gennemgang af årsrapporter

Faste punkter til hvert HB møde:

·         Status driftsregnskab

·         Udløbende organisationscirkulære

 

FS7

Maj

Første drøftelse af LREP september

HB7

Maj

 

Første drøftelse af LREP september

Faste punkter til hvert HB møde:

·         Status driftsregnskab

·         Udløbende organisationscirkulære

 

FS8

September

 

HB8

September

Beretninger fra de nationaleudvalg og formandens beretning

Sammensætning af nationale udvalg mm.

Faste punkter til hvert HB møde:

·         Status driftsregnskab

·         Udløbende organisationscirkulære

 

Vedtaget på HB6 14. april

Skal genbehandles i april 2025.

FADL modtager som en del af overenskomsten med RLTN de såkaldte uddannelsesmidler – i daglig omtale ’politikermidlerne’. Uddannelsesmidlerne betales af regionerne til FADL på grundlag af de timer lægestuderende arbejder på henholdsvis SPV-/VT-overenskomsten og Lægevikaroverenskomsten (43 øre pr. arbejdstime fra april 2023).

Midlerne skal anvendes til:
Finansiering af FADLs udgifter ved uddannelsen af lægestuderende med tillidsposter i foreningen.

Formuleringen er bred og betyder, at midlerne kan anvendes til uddannelse af politikerne – det vil sige repræsentanter – i FADL. Eftersom grundlaget er overenskomsterne, skal uddannelsen have fokus på organisatoriske og arbejdsmarkedsfaglige uddannelsesaktiviteter, der bredt set styrker vores forhandlingskompetencer overfor arbejdsgiverne. Midlerne skal på den måde bidrage til, at vores repræsentanter bliver en professionel og veluddannet samarbejdspartner på arbejdsmarkedet og i organisatorisk sammenhæng.

Der kan ikke opstilles entydige grænser for midlernes anvendelse, men der er en grundlæggende kerne som de konkrete ønsker må holdes op imod.

Følgende indholdskrav kan dække uddannelse og træning:

 1. Uddannelse, hvor FADL-politikere modtager træning og uddannelse i specifikke faglige områder, der er relevante for deres rolle i foreningen. Dette kan omfatte emner som fagforeningsledelse, fagforeningsøkonomi, kommunikation, organisationsrekruttering eller andre relevante discipliner.
 2. Træning i ledelse og organisation kan omfatte kurser i konflikthåndtering, forhandling, mødeledelse, beslutningstagning og planlægning.
 3. Ressourceudvikling: Lægestuderende med tillidsposter kan få træning i at skaffe ressourcer, administrere budgetter og finanser samt fundraising for fagforeningen.
 4. Politisk træning: Hvis fagforeningen deltager i politisk arbejde, kan uddannelsen omfatte politisk træning, herunder lobbyarbejde og advocacy-færdigheder.

Uddannelsesaktiviteten kan omfatte både enkeltpersoner, grupper og hele gruppen af tillidsvalgte, afhængig af hvilke krav og ansvar de pågældende er pålagt i fagforeningen.

Udgiftstyper

Betaling af kurser, oplægsholdere, undervisere, mentorer, tutorer m.v. er kerneudgifter, som kan dækkes af uddannelsesmidlerne forudsat, at aktiviteterne falder under indholdskravene ovenfor. Dækning af trænings- og uddannelsesredskaber skal være nødvendige, direkte relevante, proportionale og rimelige.

Transport, ophold og ernæring kan være en del af uddannelsen, hvis der er et klart uddannelsesmæssigt formål. For eksempel, hvis lægestuderende skal deltage i workshops, konferencer eller uddannelsesbegivenheder på tværs af byer eller lande, kan der være behov for transport og ophold. Ernæring kan også være inkluderet, især hvis uddannelsen involverer lange dage med intensivt arbejde eller rejse. Også her anvendes kriterierne om nødvendighed, proportionalitet og rimelighed. Transport og ophold kan dækkes, hvis uddannelsesaktiviteten forudsætter en bestemt geografisk placering, særlige lokalforhold, eller hvor eksternt ophold og transport er billigere end at gennemføre aktiviteten i foreningens egne lokaler.

Ovenstående retningslinier skal følges i forbindelse med uddannelsesaktiviter i såvel HF som kredsene.

HF og kredsene indstiller ved budgetlægningen for det følgende år, hvilke aktiviteter de mener lever op til kravene om finansiering via uddannelsesmidler til FS’ godkendelse. FS kan også løbende tage stilling til finansiering af aktiviteter i foreningsåret, hvor de godkender at ovenstående retningslinier følges.

 

Cirkulæret udløber december 2025

Vedtaget af HB den 14. december 2023