Lægevikar i Forsvaret

FADL har overenskomst med Forsvaret. Det er således muligt for lægestuderende at tage lægevikariater i Forsvaret på aftalte løn- og arbejdsvilkår.

For at blive ansat som lægevikar i Forsvaret skal du have bestået 9. semester.

Stillingen som lægevikar i Forsvaret er en civil stilling. Det betyder bl.a., at du ikke risikerer at blive udstationeret til krigszoner etc..

Et lægevikariat i Forsvaret tæller ikke som en del af værnepligten.

Arbejdet

Omfanget af lægestuderendes arbejde i Forsvaret er blevet begrænset efter at infirmeriets opgaver med værnepligtiges helbred og sundhed blev overtaget af egen læge i almen praksis. De opgaver der er i dag knytter sig ofte til at deltage i øvelser, samt undervise kasernens personale, f.eks. i anatomi. Der bliver tilbudt kurser i det omfang, det er relevant.

På grund af strukturændringerne i Forsvaret, er der behov for at udvikle nye eller finde eksisterende arbejdsområder for lægestuderende. Hvis du har gode ideer eller kontakter til relevante personer i Forsvaret, så må du meget gerne kontakte os i FADL.

Løn og arbejdsvilkår

Som fastansat i Forsvaret, har man ret til løn under sygdom, barns første sygedag, rejse til og fra arbejdet, ligesom man får et værelse stillet til rådighed mod overenskomstmæssig betaling.

Lønsatser

FADLs lægevikarkurser

For at forberede dig til i et lægevikariat, afholder FADL forberedende lægevikarkurser inden for en række specialer: For eksempel skadestue kirurgi, radiologi, akut medicin, psykiatri, kardiologi m.v.

Overenskomst & arbejdsvilkår

Arbejdet med overenskomstforhandlinger for lægevikarer i Forsvaret varetages i Lægevikargruppen i samarbejde med sekretariatet.

Lønnen

Der ydes ferie efter vilkårene i Aftalen om ferie og særlige feriedage for personale ansat i Staten, dog bortset fra reglerne i §§ 4 og 13 om ferie med løn og særlig feriegodtgørelse. I stedet gælder aftalens bestemmelser om ferie med feriegodtgørelse.

Det er muligt at indgå aftale med arbejdsgiveren om engangsvederlag samt kvalifikations- og funktionstillæg.

Tjenestestedet stiller tjenestedragt til rådighed for den ansatte.

Neden for kan du læse FADLs overenskomst med Forsvaret.

Den dækker lægestuderende, der ansættes i en underordnet lægestillinger i Forsvaret som lægevikarer.

§1. Overenskomstens område

Overenskomsten omfatter lægestuderende, der ansættes i underordnede civile
lægestillinger i forsvaret på de i bilaget anførte tjenestesteder. Den ansatte
benævnes lægevikar.

§ 2. Ansættelse og opsigelse

Stk. 1.
Lægestuderende skal for at kunne ansættes som lægevikar have afsluttet
det 9. semester ved et lægevidenskabeligt fakultet i Danmark. Den
lægestuderendes studiemæssige niveau skal dokumenteres ved
semesterudskrift.

Stk. 2.
For lægestuderende, der er indskrevet ved et udenlandsk fakultet, forudsættes,
at den studerende studiemæssigt er på et niveau, der mindst svarer til at have
afsluttet det 9. semester ved et lægevidenskabeligt fakultet i Danmark. Det er
herunder forudsat, at den studerende har gennemført minimum 10 ugers
klinisk kursus i medicin og kirurgi (klinikophold med dokumentation for
opholdet) samt bestået eksamen i farmakologi.

Stk. 3.
Der kan kun ansættes lægestuderende, der er indskrevet ved et
lægevidenskabeligt fakultet i Danmark eller udlandet, og som inden for
de sidste 7 år har bestået de ovenfor anførte prøver/eksaminer.

Stk. 4.
Den lægestuderende arbejder under instruks af en overordnet læge jf.
Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om ansvarsforhold ved ansættelse af
lægestuderende i lægevikariater”.

Stk. 5.
Ansættelsen sker for et bestemt tidsrum. Ansættelsen betragtes som
ophørt uden opsigelse, når det fastsatte tidsrum er udløbet.

Stk. 6.
Ansættelsen kan gensidigt bringes til ophør ved opsigelse med 14 dages
varsel, dog tidligst til 14 dage efter tiltrædelsesdagen. Dog skal der ved
opsigelse fra forsvarets side gives 1 måneds varsel, når ansættelsen har
varet eller er aftalt at vare ud over 3 måneder.

§ 3. Løn og tillæg

Stk. 1.
Lægevikarer i forsvaret aflønnes med en årlig basisløn på 214.626 kr.
(Niv. OKT 97).

Stk. 2.
Der kan lokalt ved tjenestestedet indgås aftale om engangsvederlag.
Aftaler om kvalifikations- og funktionstillæg indgås mellem
overenskomstens parter.

Stk. 3.
Den samlede faste løn ydes som timebetaling for det faktisk præsterede
antal arbejdstimer. Timelønnen udgør 1/1924 af årslønnen.

Stk. 4.
Overtidsbetaling beregnes pr. time som 1/1924 af den samlede faste løn
uden pensionstillæg med tillæg af 50 %.

Stk. 5.
Lønnen udbetales månedsvis bagud.

§ 4. Pension

Stk. 1.
Lægevikarer i forsvaret er omfattet af pensionsbestemmelserne i
Overenskomst for Akademikere i Staten.

Stk. 2.
Der kan ikke aftales udbetaling af en del af pensionsbidraget.

Stk. 3.
Pensionsbidraget indbetales af forsvaret til Lægernes Pensionskasse.

§ 5. Arbejdstid

Stk. 1.
Lægevikarer er omfattet af aftalen om arbejdstid for tjenestemænd i Staten.

Stk. 2.
Jf. aftalen om arbejdstid for tjenestemænd i Staten § 6 udføres pålagt
merarbejde efter bestemmelserne om overarbejde.

Stk. 3.
Der ydes godtgørelse for overarbejde ved tjeneste på mere end 7 timer
og 24 min. pr. dag.

§ 6. Sygdom

Der ydes fuld løn, tillæg og pension under sygdom.

§ 7. Barns 1. sygedag

Stk. 1.
Tjenestestedet kan give lægevikarer, der er planlagt uafbrudt beskæftiget
i mindst 1 måned, hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af sygt
barn, når

  1. det er barnets første sygedag,
  2. hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt,
  3. forholdene på tjenestestedet tillader det,
  4. barnet er under 18 år, og
  5. barnet er hjemmeværnede.

Stk. 2.
Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug.

§ 8. Rejser og bolig

Stk. 1.
Lægevikarer godtgøres rejsen fra hjemmet til tjenestestedet ved første
møde samt hjemrejsen efter endt tjeneste. Rejsegodtgørelsen udgør
udgiften til 2. klasse med tog, færge eller bus. Såfremt eget befordrings-
middel benyttes, ydes godtgørelse af samme størrelse som godtgørelse
for anvendelse af tog, færge eller bus for samme strækning.

Stk. 2.
Lægevikarer, hvis uafbrudte ansættelse varer ud over en måned,
godtgøres en hjem- og tilbagerejse hver 4. uge. Rejsegodtgørelse i henhold
til stk. 1.

Stk. 3.
Tjenestestedet stiller møbleret indkvartering med adgang til bad til
rådighed for lægevikaren. Lægevikaren betaler månedligt 500,00 kr.
(Niv. OKT 97) herfor. Evt. yderligere lejeudgifter afregnes af tjenestestedet.

Stk. 4.
Rejser, som foretages fra tjenestestedet til fx kurser, øvelser eller andre
infirmerier, er tjenesterejser og gennemføres i henhold til tjenesterejse-
aftalen.

§ 9. Ferie

Aftale om ferie og særlige feriedage (Ferieaftalen) for personale ansat i
staten gælder, bortset fra aftalens §§ 4 og 13 om ferie med løn og særlig
feriegodtgørelse (Ferievejledningen kap. 6.2 og 6.3). I stedet for
Ferieaftalens §§ 4 og 13 gælder aftalens bestemmelser om ferie med
feriegodtgørelse (Ferievejledningen kap. 6.1 og 8.4).

§ 10. Øvrige forhold

Stk. 1.
Lægevikaren gives adgang til relevant faglitteratur på tjenestestedet.

Stk. 2.
Tjenestestedet stiller tjenestedragt til rådighed for lægevikaren.

Stk. 3.
Lægevikarer kan på tjenestestedets foranledning deltage i relevante
kurser samt øvelser afholdt af fx Forsvarets Sundhedstjeneste.
Arbejdstid i h.t. § 5.

Stk. 4.
Såfremt lægevikaren anvendes til undervisning af andet personel
fx sygepassere, bør tjenestestedet give adgang til deltagelse i relevante
kurser i fx undervisningsteknik, ledelse, eller formidling afholdt af fx
Forsvarsakademiet. Eventuel forberedelse til undervisningen sker
i arbejdstiden.

§ 11. Hovedaftale

For overenskomsten gælder den til enhver tid gældende hovedaftale
mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund
og Foreningen af Danske Lægestuderende.

§ 12. Ikrafttræden og opsigelse

Stk.1.
Overenskomsten har virkning fra den 1 OKT 2007.

Stk. 2.
Overenskomsten kan opsiges med 3 måneders varsel til en
31 MAR, dog tidligst til 31 MAR 2008.
Opsigelsen skal ske skriftligt.

I FADLs overenskomst med Forsvaret er der i øjeblikket ikke mulighed for at forhandle lokale løntillæg. Til gengæld har du mulighed for at forhandle et såkaldt ”engangsvederlag” med din arbejdsgiver på infirmeriet.

Det kan for eksempel være, når du har været ansat i en vis periode og dermed har opnået en del erfaring. Det kan også være i forbindelse med ekstraordinært godt udført arbejde eller engagement.

Inddrag FADL

Inden du kontakter din arbejdsgiver for at høre om muligheden for et engangsvederlag, er det en god idé at kontakte FADL, som kan rådgive dig om, hvordan du griber forhandlingen an.

Hvis du får forhandlet et engangsvederlag igennem, er det vigtigt, at du meddeler FADL dette, således at vi kan bruge dette som løftestang for engangsvederlag for andre lægestuderende i Forsvaret.

Muligheder i fremtiden

Normalt er det er muligt for lægevikarer at forhandle lokale lønaftaler og løntillæg i de enkelte regioner eller sygehuse. Som lægevikar i Forsvaret har du ikke den mulighed. FADL forsøger derfor i de centrale overenskomstforhandlinger at få indført tillæg, der gælder for alle lægevikarer i Forsvaret. Det kan for eksempel være tillæg for deltagelse i øvelser, ekstraordinært tilkald eller lignende.

Hvad er et engangsvederlag?

Engangsvederlaget er en sum penge, man får på én gang. Det er altså ikke en pengeydelse, som man får løbende, for eksempel en gang om måneden.

Som lægevikar i Forsvaret kan du komme til at arbejde over hele landet. Her kan du se, hvor Forsvaret kan få brug for lægevikarer.

Sundhedscenter
Sundhedscenter Nordjylland

Infermerier
Flådestation Frederikshavn
Aalborg Kaserne
Aalborg Flyvestation

Sundhedscenter
Sundhedscenter Midtjylland

Infermerier
Skive Kaserne
Holstebro Kaserne
Flyvestation Karup

Sundhedscenter
Sundhedscenter Sydøstjylland

Infermerier
Fredericia Kaserne
Flyvestation Skrydstrup (Vojens)

Sundhedscenter
Sundhedscenter Sydvestjylland

Infermerier
Oksbøl Skydeterræn
Varde Kaserne

Infermerier
Slagelse Kaserne
Vordingborg Kaserne
Flådestation Korsør

Sundhedscenter
Sundhedscenter Storkøbenhavn

Infermerier
Skalstrup (Forsvaret Sundhedstjeneste)
Holmen (indtil 2008)
Auderød (indtil 2008)