Foreningens vedtægter

Vedtægterne beskriver det grundlæggende regelsæt for foreningens virke.

§ 1 stk. 1. Foreningens navn er “Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL), Aarhus Kredsforening” (i
det følgende benævnt “Aarhus Kredsforening”). Aarhus Kredsforening er medlem af FADL’s Hovedforening.

§ 1, stk. 2. Under FADL Aarhus Kredsforening hører FADL Aalborg Lokalenhed, som fungerer under FADL
Aarhus Kredsforening.

§ 1, stk. 3. På Aalborg Lokalenheds generalforsamling vedtages lokalenhedens vedtægter. Disse vedtægter
skal godkendes af FADL Aarhus Kredsforenings repræsentantskab.

§ 2 stk. 1. Aarhus Kredsforenings primære formål er at varetage medlemmernes økonomiske og faglige
interesser og yde rådgivning til medlemmerne. Endvidere forestår Aarhus Kredsforening driften af
medlemsbladet ”Acuta”, driften af Aarhus Kredsforenings ejendom og yder i øvrigt støtte til almennytte
formål inden for sociale, kulturelle og sundhedsmæssige områder.

§ 2 stk. 2. Repræsentantskabet kan, eventuelt i samarbejde med FADL’s kredsforeninger i København og
Odense, tage initiativ til, at der udarbejdes retningslinier for den gennemsnitsfordeling af lønnen, der er
hjemlet mulighed for i overenskomsterne. Den nærmere fordeling af gennemsnitspuljer på forskellige typer
vagttagere og eventuel regional fordeling mellem de enkelte kredsforeninger udarbejdes efter beslutning af
FADL’s hovedbestyrelse.

§ 2 stk. 3. Aarhus Kredsforening har hjemsted i Aarhus, og adressen er Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C.

§ 3. Aarhus Kredsforening, dens repræsentantskab og dens medlemmer er underlagt bestemmelser fastsat
i FADL’s Hovedforenings (HF’s) love, samt beslutninger truffet af Hovedbestyrelsen (HB).

§ 4 stk. 1. Som medlemmer af Aarhus Kredsforening optages

a)  lægestuderende ved Health på Aarhus Universitet og lægestuderende ved Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.
b)  Efter ansøgning kan medlemskab tillige opnås for lægestuderende ved landets øvrige universiteter,
der kan dokumentere at have bopæl i Aarhus Kredsforenings geografiske område.
c)  Endvidere kan personer med fast og længerevarende tilknytning til Danmark, og som læser medicin
ved et udenlandsk universitet, ansøge om optagelse som medlem såfremt de under ophold i
Danmark kan dokumentere at have ophold indenfor Kredsforeningens geografiske område.
d)  Personer som inden for de seneste 3 år har bestået bacheloruddannelsen i medicin ved enten
Aalborg Universitet eller Aarhus Universitet. Medlemskabet bortfalder efter 3 år, eller såfremt
medlemmet optages på en anden uddannelse og således ikke længere opfylder a).
Hovedbestyrelsen fastsætter nærmere regler for inddeling af landets geografiske områder.

§ 4 stk. 2. Udmeldelse skal ske skriftligt til Aarhus Kredsforening senest 31/1 for det følgende
forårssemester eller 31/8 for det følgende efterårssemester. Medlemmer, der framelder sig
lægeuddannelsen, betragtes som udmeldte umiddelbart ved udmeldelsen fra studiet. Tilsvarende gælder
ved opnåelse af titlen cand.med. Genindmeldelse kan ske når som helst uden yderligere omkostninger end
medlemskabet fra genindmeldelse. Undtaget omstændigheder omtalt i § 4, stk. 6.

§ 4, stk. 3. Såfremt der foreligger helt særlige omstændigheder, kan repræsentantskabet dispensere fra stk.
2

§ 4. stk. 4. Medlemmer af FADL tilflyttet fra en anden kredsforening optages som medlemmer af Aarhus
Kredsforening i den periode, for hvilken der er betalt kontingent i den kredsforening, man er flyttet fra.
Overflytning sker ved henvendelse til Aarhus Kredsforenings sekretariat.

§ 4 stk. 5. Såfremt et medlem får orlov fra studiet grundet barsel eller værnepligt, kan medlemmet
blive fritaget fra at betale kontingent det pågældende semester. Kontingentet kan kun
nedsættes for ét semester ad gangen, og såfremt orloven strækker sig længere, må medlemmet
ansøge igen.

§ 4 stk. 6. Hvis et medlem ikke senest 2 måneder efter forfaldstid har betalt kontingent eller anden ydelse
fastsat af Aarhus Kredsforening, slettes vedkommende som medlem af Aarhus Kredsforening.
Genoptagelse kan kun ske efter betaling af restancen (incl. rykkergebyr).

§ 4 stk. 7. Repræsentantskabet kan med 2/3’s flertal ekskludere et medlem fra Aarhus Kredsforening, hvis
vedkommende ikke følger Aarhus Kredsforenings vedtægter. Repræsentantskabet kan fastsætte
betingelser for en eventuel genopnåelse af medlemskab. Beslutningen om eksklusion kan indankes for
FADL’s Hovedbestyrelse indenfor 4 uger. Hovedbestyrelsens afgørelse kan af såvel medlemmet som
repræsentantskabet indankes for FADL’s voldgiftsret, hvis afgørelse er endelig og bindende for alle parter.

§ 4 stk. 8. Under bestående konflikttilstande mellem FADL og sygehusmyndigheder eller andre institutioner
kan intet medlem ved udmeldelse unddrage sig de kollegiale forpligtelser, som pga. konflikten
organisationsmæssigt pålægges Aarhus Kredsforenings medlemmer.

§ 4 stk. 9. Medlemmer af Aarhus Kredsforening er forpligtiget til at overholde FADL’s til enhver tid
gældende kollegiale vedtægter. Det er ikke tilladt for Aarhus Kredsforenings medlemmer at påtage sig
arbejde i strid med FADL’s overenskomster og lønmæssige aftaler

§ 5 stk. 1. Aarhus Kredsforenings regnskabsår løber fra 1.januar til 31. december. Revision foretages af to
kritiske revisorer samt en statsautoriseret eller registreret revisor, der alle vælges på generalforsamlingen,
sidstnævnte efter indstilling fra repræsentantskabet.

5, stk. 2. De kritiske revisorer har pligt til kvartalsvis budgetopfølgning i Aarhus Kredsforening, samt kritisk
revision af Aarhus Kredsforenings koncernregnskab inden forelæggelse på generalforsamlingen. De kritiske
revisorer skal lægge særlig vægt på revision af midlerne til støtte af almennyttige formål, herunder FADL
Fonden (se desuden § 7) og parlamentarikerkompensation (se desuden § 10, stk. 3). Valgbare til kritiske
revisorer er alle, der er medlem af Aarhus Kredsforening og ikke er ansat i en lønnet stilling af Aarhus
Kredsforening, som underviser i FADL, valgt til repræsentantskabet, eller på anden vis tilknyttet udvalg
under FADL.

§ 5 stk. 3. Aarhus Kredsforenings midler forvaltes af repræsentantskabet. Repræsentantskabet har ansvaret
for udarbejdelse og vedtagelse af årlige budgetter for Aarhus Kredsforenings drift, samt at påse
overholdelsen af disse. Med hensyn til budgetposter vedrørende støtte af almennyttige formål (§ 7, stk.
1-2) og parlamentarikerkompensation (§ 10, stk. 1) skal disse indstilles til og vedtages af
generalforsamlingen. Dette sker 1 gang årligt. Budget for den samlede forenings- og virksomhedsdrift skal
forevises generalforsamlingen til orientering.

§ 5 stk. 4. Aarhus Kredsforenings medlemmer hæfter ikke personligt for Aarhus Kredsforenings
forpligtelser. Aarhus Kredsforening hæfter udelukkende med sin til enhver tid eksisterende formue.

§ 5 stk. 5. Aarhus Kredsforening tegnes af formanden samt 3 medlemmer af repræsentantskabet i forening
eller af det samlede repræsentantskab.

§ 5 stk. 6. Ansættelser og afskedigelser af Aarhus Kredsforenings øvrige ansatte forestås af
repræsentantskabet i henhold til de udarbejdede retningslinjer herfor.

§ 6 stk. 1. Medlemskontingentet betales månedligt eller halvårligt og reguleres årligt jf. § 6 stk. 5,
medmindre generalforsamlingen efter indstilling fra repræsentantskabet bestemmer andet.
Repræsentantskabet fastsætter forfaldstid og rykkerprocedurer/rykkersanktioner. Der kan pålægges et
administrationsgebyr ved manglende tilmelding til betalingsservice.

§ 6 stk. 2. Kontingentet pristalsreguleres hvert år den 10. januar på grundlag af udviklingen i Danmarks
Statistiks opgjorte nettoprisindeks det forudgående år (fra januar til december kvartal).

§ 7 stk. 1. Studenterorganisationer med tilknytning til Lægeuddannelsen ved Health på Aarhus Universitet
eller Lægeuddannelsen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet kan søge om
støtte, bevilget af generalforsamlingen. Ansøgning om støtte skal formuleres skriftligt, være
repræsentantskabet i hænde senest 1. maj for uddeling i foråret eller 1. november for uddeling i efteråret
og skal være ledsaget af et budget og en motivation.

§ 7 stk. 2. Generalforsamlingen fastsætter hvert år, efter indstilling fra repræsentantskabet, et
rammebeløb, for hvert fakultet. Repræsentantskabet i Aarhus står for at uddele puljen til ansøgere i
Aarhus, og repræsentantskabet i Aalborg står for at uddele puljen til ansøgere i Aalborg.

§ 7 stk. 3. Generalforsamlingen kan ikke vedtage et beløb der overstiger det af repræsentantskabet
indstillede. Beløbet fastsat på generalforsamlingen uddeles to gange årligt i to tilstræbt ligeligt fordelte
puljer med hver sin ansøgningsrunde hvert semester.

§ 7 stk. 4. De studenterorganisationer, der er bevilget støtte, skal opkræve det tildelte beløb senest 1
måned efter svarbrev fra repræsentantskabet er udsendt. Overskrides tidsfristen, bortfalder bevillingen.

§ 8 stk. 1. Repræsentantskabet består af minimum 11 og maksimum 18 repræsentantskabsmedlemmer, og
der er derudover mulighed for op til 6 suppleanter.

§ 8 stk. 2. Generalforsamlingen vælger det samlede repræsentantskab ved tillidsvalg ved absolut flertal,
uanset om der opstår kampvalg eller ej.

§ 8 stk. 3. Valgbare er alle, som ifølge § 4 stk. 1 er medlem af Aarhus Kredsforening, og som ikke er ansat i
en lønnet stilling af Aarhus Kredsforening.

§ 8 stk. 4. Funktionstiden for de valgte begynder på det konstituerende repræsentantskabsmøde senest 3
uger efter valget og varer indtil det konstituerende møde efter næste generalforsamling.

§ 9 stk. 1. Repræsentantskabet indkaldes til møde af formanden eller 2 repræsentantskabsmedlemmer
med mindst 3 dages varsel. Rejseudgifter og evt. andre udlæg, refunderes efter regler fastsat af
repræsentantskabet.

§ 9 stk. 2. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når 2/3 af de valgte repræsentantskabsmedlemmer
nedrundet til det nærmeste antal personer er mødt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 9 stk. 3. I tilfælde af manglende beslutningsdygtighed eller ved forudgående aftale i repræsentantskabet,
kan repræsentantskabet tage beslutninger via online afstemning. Afstemningspunkterne skal forud for
afstemningen være behandlet på et lovligt indkaldt repræsentantskabsmøde. Online afstemning skal foregå
over mindst 5 hverdage, og 2/3 af de valgte repræsentantskabsmedlemmer nedrundet til det nærmeste
antal personer skal have stemt inden for det afsatte tidsrum. I følgende tilfælde kan online afstemning ikke
bruges: ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, (§9 stk. 4), ved vedtagelse eller ændringer i
“Retningslinjer for parlamentarikerkompensation” (§10 stk. 2) eller “Retningslinjer for orlov for
repræsentantskabsmedlemmer” (§9 stk. 10), ved fratagelse af medlemskab (§4 stk. 7), ved fratagelse af
mandat (§9 stk. 9) eller ved personalemæssige forhold.

§ 9 stk. 4. Forslag om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt indgåelse, ændring og opsigelse af
samdriftsaftale med FADLs Hovedforening kan kun besluttes, hvis 2/3 af samtlige
repræsentantskabsmedlemmer stemmer for.

§ 9 stk. 5. På første repræsentantskabsmøde efter valget konstituerer repræsentantskabet sig med et
forretningsudvalg bestående af en formand, en politisk kasserer og 1-2 politiske medlemmer. Sidstnævnte
kan efter omstændighederne pålægges særlige ansvarsområder. Forretningsudvalget udgør Aarhus
Kredsforenings formandskab, den daglige politiske ledelse. Den daglige politiske ledelse er bemyndiget til at
træffe afgørelser i uopsættelige sager. Sager, hvori den daglige politiske ledelse har truffet afgørelse, skal
efterfølgende sættes på dagsordenen til repræsentantskabsmøderne til orientering. Den daglige politiske
ledelse er endvidere bemyndiget til at tage endelig stilling til småsager jfr. gældende forretningsorden. Den
politiske kasserer udarbejder i samarbejde med Aarhus Kredsforenings regnskabsansvarlige årlige
budgetter. Disse forelægges repræsentantskabet til godkendelse.

§ 9, stk. 6. På første repræsentantskabsmøde efter generalforsamlingen nedsættes en række udvalg til at
varetage driften af Aarhus Kredsforening. Ydermere vælges 2 klagebisiddere blandt repræsentanterne.

§ 9 stk. 7. Der vælges repræsentanter og suppleanter til Hovedforeningens interne organer i henhold til
Hovedforeningens love. Repræsentantskabets formand er per automatik medlem af Hovedbestyrelsen.

§ 9 stk. 8. Repræsentantskabet kan med 2/3’s flertal beslutte at fratage de under § 9 stk. 5-7 valgte deres
mandat.

§ 9 stk. 9. Repræsentantskabet kan med simpelt flertal bevilge et eller flere medlemmer af
repræsentantskabet orlov. Et repræsentantskabsmedlem, der har orlov, tæller ikke med ved afgørelse af
om quorumkravet i § 9 stk. 2-3 er opfyldt.

§ 9 stk. 10. Ved stemmelighed i repræsentantskabet tæller formandens stemme dobbelt.

§ 9 stk. 11. Alle medlemmer af Aarhus Kredsforening har ret til at overvære repræsentantskabsmødernes
åbne punkter. Repræsentantskabet kan desuden give både medlemmer og andre, som af særlige grunde
ønsker at deltage i repræsentantskabsmøder, tilladelse til – uden stemmeret – at deltage i diskussionerne.

§ 9 stk. 12. Repræsentantskabet skal senest 2 dage før hvert møde offentliggøre dagsordenen for mødet
ved opslag på Aarhus Kredsforenings sekretariat og på FADL’s hjemmeside.

§ 9 stk. 13. Repræsentantskabet skal senest 1 uge efter et referats godkendelse offentliggøre dets åbne
punkter ved opslag på Aarhus Kredsforenings sekretariat og på FADL’s hjemmeside.

§ 10 stk. 1. Repræsentantskabsmedlemmer kan søge kompensation for udført arbejde efter “Retningslinier
for parlamentarikerkompensation”, der fastlægges efter § 10 stk. 2. Repræsentantskabet skal godkende de
enkelte ansøgninger. Summen af de udbetalte kompensationer må ikke overstige det beløb, som den årlige
generalforsamling har fastlagt i Aarhus Kredsforenings budget. Ansøgninger kan ikke imødekommes, hvis
mere end 1/3 af de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer stemmer imod.

§ 10 stk. 2. Der kan ydes kompensation for arbejdsopgaver, der vedrører driften af Aarhus Kreds- forening,
herunder formands- og kassererarbejde. Det er en forudsætning, at arbejdet enten kun kan udføres af en
parlamentariker, eller at opgaven på anden vis ville have kostet Aarhus Kredsforening penge. Desuden kan
der ydes kompensation for ekstraordinært udvalgsarbejde med relevans for Aarhus Kredsforenings drift.
Nærmere retningslinjer for ansøgning om parlamentarikerkompensation fastsættes i “Retningslinjer for
parlamentarikerkompensation”, der vedtages af repræsentantskabet i enstemmighed og godkendes af
generalforsamlingen.

§ 10 stk. 3. De af generalforsamlingen valgte kritiske revisorer skal mindst hvert kvartal gennemgå og
eventuelt overfor repræsentantskabet påtale bevilgede kompensationer. Uoverensstemmelse mellem
revisorerne og repræsentantskabet vedrørende beløbsfastsættelse kan medføre, at de kritiske revisorer i
forening kan foranledige, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

§ 10 stk. 4. Enhver af repræsentantskabet godkendt parlamentarikerkompensation skal med beløbets
størrelse, arbejdets art og omfang samt modtagerens/modtagernes navne fremgå af repræsentantskabets
mødereferater. Desuden skal parlamentarikerkompensationerne med ovennævnte specifikationer samt de
“Retningslinier for parlamentarikerkompensation”, som beløbene er godkendt efter, offentliggøres med
indkaldelsen til generalforsamlingen, jævnfør § 12 stk. 2.

§ 10 stk. 5. “Retningslinjer for bespisning til møder i repræsentantskabet og julegaver” og ændringer hertil
vedtages af generalforsamlingen, efter oplæg fra repræsentantskabet, ved absolut flertal.

§ 11 stk. 1. Generalforsamlingen er Aarhus Kredsforenings øverste myndighed.

§ 11 stk. 2. Beslutningsdygtig er enhver lovligt indkaldt generalforsamling, se §§ 12 og 14.

§ 11 stk. 3. Stemmeret har alle tilstedeværende medlemmer af Aarhus Kredsforening.

§ 12 stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned. I tilfælde af ekstraordinære
situationer kan repræsentantskabet fravige fra dette.

§ 12 stk. 2. Datoen for den ordinære generalforsamling skal indkaldes via mail til alle medlemmer
senest 4 uger før selve afholdelsen med opfordring til at fremkomme med dagsordenspunkter,
herunder eventuelle ændringsforslag til vedtægter, senest 2 uger før generalforsamlingen.
Dagsordenspunkter fra medlemmer skal formuleres skriftligt og være Aarhus Kredsforening i
hænde senest 2 uger før den ordinære generalforsamling for at kunne blive behandlet på denne. 1
uge inden generalforsamlingen udsendes alle bilag, herunder Aarhus Kredsforenings beretninger,
regnskab og eventuelle ændringsforslag til vedtægter.

§ 12 stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af repræsentantskabet efter behov, og når blot
6 medlemmer af samme måtte forlange dette, og skal indkaldes, såfremt det skriftligt forlanges af FADL’s
Hovedbestyrelse, mindst 2 % af Aarhus Kredsforenings medlemmer, eller de 2 kritiske revisorer. Begæring
om ekstraordinær generalforsamling skal indeholde udkast til motiveret dagsorden. Repræsentantskabet
skal afholde den ekstraordinære generalforsamling senest en måned efter, at det har modtaget
forlangendet. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes skriftligt, pr. brev eller e-mail til samtlige
medlemmer senest en uge før denne finder sted. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med alle de
forslag, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

§ 13 stk. 1. På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde flg. punkter:

 •  Valg af 2 dirigenter og 2 referenter.
 •  Udpegning af stemmeudvalg.
 •  Formandens beretning omfattende beretninger for Aarhus Kredsforening.
 •  Hovedforeningens beretning til orientering.
 •  Forelæggelse af Aarhus Kredsforenings reviderede koncernregnskab til godkendelse
 •  Indkomne forslag.
 •  Orientering om fremtidigt arbejde.
 •  Forelæggelse af Aarhus Kredsforenings budget til orientering.
  • Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  • Fastsættelse af rammebeløb til FADL Fonden
  • Fastsættelse af rammebeløb for parlamentarikerkompensation, jf. § 10, stk. 1.
 •  Valg af repræsentantskabsmedlemmer samt suppleanter.
 •  Valg af revisor.
 •  Valg af kritisk revisor for 2-årig periode, samt suppleant for samme.
 •  Eventuelt

§ 13 stk. 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet følger
af nærværende vedtægter. Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der kan
stilles op til valg in absentia såfremt Aarhus Kredsforening har modtaget en skriftlig eller elektronisk
opstilling forud for valg.

§ 14 stk. 1. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 5 % af Aarhus Kredsforenings
medlemmer er til stede, og at 2/3 af disse stemmer for forslagene. I det omfang, der ikke er mødt et
tilstrækkeligt antal medlemmer op, kan generalforsamlingen ved simpelt flertal beslutte at lade afgørelsen
foregå ved urafstemning.

§ 14 stk. 2. For at et vedtægtsændringsforslag kan vedtages ved en urafstemning, skal minimum 2/3 af de
indkomne stemmer være for.

§ 14 stk. 3. Ændringsforslag til Aarhus Kredsforenings og Acutas vedtægter kan kun behandles, såfremt
forslagene er tilgængelige for medlemmerne senest en uge før afholdelsen af generalforsamlingen (jf. § 12,
stk.2).

§ 14 stk. 4. Vedtægtsændringer skal godkendes af Hovedbestyrelsen indenfor 2 måneder.

§ 15. Beslutning om opløsning af Aarhus Kredsforening kan kun træffes på 2 dertil indkaldte ekstraordinære
generalforsamlinger, der afholdes med min. 6 ugers mellemrum. Mindst 5 % af Aarhus Kredsforenings
medlemmer skal være fremmødt på begge ekstraordinære generalforsamlinger. Beslutningen skal træffes
med mindst 2/3’s flertal blandt de afgivne stemmer.
Inden opløsning skal der på den sidste af de 2 ekstraordinære generalforsamlinger træffes beslutning om
disponering af Aarhus Kredsforenings eventuelle midler.

§ 16. Nærværende vedtægter er vedtaget af generalforsamlingen den 23/10 1997 og ændret på
ekstraordinær generalforsamling den 4/4 2003, på ordinær generalforsamling den 19/10 2006, på ordinær
generalforsamling den 21/10 2011, på ordinær generalforsamling den 19/10 2012 og på ordinær generalforsamling den 5/10 2018, på ordinær generalforsamling den 4/10 2019 og ordinær generalforsamling den 3/10 2020, og på ordinær generalforsamling den 9/10 2021