Foreningens vedtægter

Vedtægterne beskriver det grundlæggende regelsæt for foreningens virke.

Stk. 1. Foreningens navn er “Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL), Aalborg Lokalenhed” (i det følgende benævnt “Aalborg Lokalenhed”).
Stk. 2. Aalborg Lokalenhed hjemsted er Aalborg Kommune.
Stk. 3. Aalborg Lokalenhed er medlem en del af Forening af Danske Lægestuderendes Hovedforening.
Stk. 4. Aalborg lokalenhed er en underafdeling af Foreningen af Danske Lægestuderende,
Aarhus Kredsforening (i det følgende benævnt som “Aarhus Kredsforening).
Stk 5. Aalborg Lokalenhed, dens repræsentantskab og dens medlemmer er underlagt
Aarhus kredsforening og alle dens bestemmelser fastsat i dens vedtægter, herunder også
FADL’s Hovedforenings (HF’s) love, samt beslutninger truffet af Hovedbestyrelsen (HB).

Stk. 1. Aalborg Lokalenheds formål er at varetage medlemmernes økonomiske og faglige interesser, yde rådgivning til medlemmerne og bidrager til et godt studiemiljø ved arrangering af kurser og sociale arrangementer for medicinstuderende i Aalborg.

Stk. 1. For at være medlem af Aalborg Lokalenhed kræves optagelse på lægestudiet ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. Efter ansøgning kan medlemskab tillige opnås som foreskrevet i §4 stk 1 af Aarhus Kredsforenings vedtægter.
Stk. 2. Medlemmer af Aalborg lokalenhed er også medlemmer af Aarhus Kredsforening.
Stk. 3. Ind- og udmeldelse følger Aarhus Kredsforenings procedurer, jf. Aarhus Kredsforenings vedtægter.
Stk. 4. Medlemmer af Aarhus Kredsforening har adgang til samme kurser, arrangementer og andre medlemsfordele på lige fod med medlemmer af Aalborg Lokalenhed.

Stk. 1. Aarhus kredsforening er Aalborg Lokalenheds højeste myndighed og dernæst kommer Aalborg Lokalenheds generalforsamling.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt og indkaldes med mindst tre ugers varsel til medlemmerne via mail.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  • Valg af stemmetællere
  • Valg af dirigent og referent
  • Formandens beretning
  • Gennemgang af regnskab og budget til orientering
  • Behandling af indkomne forslag
  • Behandling af vedtægtsændringsforslag
  • Valg af repræsentantskabsmedlemmer
  • Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være repræsentantskabet i hænde senest syv dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være repræsentantskabet i hænde senest syv dage før generalforsamlingen.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af repræsentantskabet.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når repræsentantskabet finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

Stk. 1. Aalborg Lokalenheds daglige ledelse udgøres af repræsentantskabet.

Stk. 2. Repræsentantskabet udgøres af minimum ni og maksimum 17 medlemmer.

  • Stk 2. a: Derudover vælges op til fem Suppleanter. Suppleanter opnår stemmeret ved fravær af ordinære repræsentantskabsmedlemmer.

Stk. 3. Repræsentantskabet vælges af generalforsamlingen for en etårig periode.

Stk. 4. Efter nyvalg til repræsentantskabet afholdes konstituerende møde, hvor repræsentantskabet konstituere sig mht formand, næstformand, kasserer og sekretær. Disse fire udgør Aalborg Lokalenheds Forretningsudvalg.. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

  • Stk 4. a. Forretningsudvalget er bemyndiget til at træffe økonomiske og politiske beslutninger i uopsættelige sager. Sådanne sager skal efterfølgende sættes på dagsordenen til næste ordinære repræsentantskabsmøde.

Stk. 5. Repræsentantskabet kaldes til møde af formanden – og i hans fravær næstformanden. Repræsentantskabsmødet kan ligeledes indkaldes af 3 ordinære repræsentantskabsmedlemmer. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden med mindst syv dages varsel

Stk 6. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt ved minimum %4 fremmøde.

Stk 7. Møderi repræsentantskaber er som udgangspunkt åbne. Dog kan enkelte punkter på dagsordenen afholdes som lukkede punkter, såfremt repræsentantskabet finder det nødvendigt.

Stk. 8. Repræsentantskabet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 9. Hvis et regulært møde ikke er muligt, kan enkelte beslutninger tages via online afstemning ved mindst 2/3 besvarelse hvoraf mindst halvdelen stemmer for. Denne afstemning finder sted over mindst 5 hverdage.

Stk. 1. Aalborg Lokalenhed regnskabsår følger Aarhus Kredsforenings regnskabsår.

Stk. 2. Repræsentantskabet har ansvaret for at drive Aalborg Lokalenhed inden for det budget der fastsættes af repræsentantskabet i Aarhus Kredsforening.

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer godkendes endeligt at Aarhus Kredsforenings Repræsentantskab.

Stk. 3. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra godkendelse i Aarhus Kredsforenings Repræsentantskab.

Stk. 4. Ændringer af sproglig karakter, der ikke medfører en ændret betydning, kan foretages med 2/3 flertal på et beslutningsdygtigt repræsentantskabsmøde. Ændringer godkendes herefter af Aarhus repræsentantskab

Stk. 1. Opløsning af Aalborg Lokalenhed kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Opløsning skal herefter godkendes af Aarhus kredsforenings repræsentantskab

Stk. 2. I tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i §2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

Således vedtaget på Aalborg Lokalenhed generalforsamling den 23/10 2020 dertil også godkendt på Aarhus repræsentantskabsmøde den 18/11 2020