Foreningens vedtægter

Her kan du læse de vedtægter, som Hovedforeningen arbejder på grundlag af.

§ 1. Foreningens navn er “Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL), Hovedforeningen (HF)”. Dens organer er Landsrepræsentantskabsmødet, Hovedbestyrelsen (HB) og stående udvalg.

§ 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser samt at yde støtte til primært:

arrangementer/områder af faglig og studentersocial karakter

sekundært til almenvelgørende og almennyttige formål.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 3. Foreningen består af kredsforeninger ved de enkelte universiteter. Nye kredsforeninger kan optages ved beslutning af mindst 6 hovedbestyrelsesmedlemmer, heraf mindst 1 fra hver kredsforening. En kredsforening kan udmelde sig med et varsel på 2 år.

Stk. 2. Efter beslutning af mindst 6 hovedbestyrelsesmedlemmer, heraf mindst 1 fra hver kredsforening, kan en kredsforening ekskluderes, såfremt kredsforeningen har overtrådt FADL, Hovedforeningens love og vedtægter. En eksklusionsbeslutning kan af Hovedforeningen eller af den ekskluderede kredsforening indbringes for FADLs voldgiftsret, som ved sin modtagelse af sagen kan bestemme, at indbringelsen skal have opsættende virkning med hensyn til gennemførelsen af eksklusionens retsvirkninger.

§ 4. Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Revision foretages dels af kritiske revisorer, dels af en statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 5. Der vælges en kritisk revisor med funktionstid på 2 år, samt en revisorsuppleant med funktionstid på 2 år af hver af de enkelte kredsrepræsentantskaber blandt kredsforeningens medlemmer.

Stk. 2. Hverken de kritiske revisorer eller revisorsuppleanter kan være medlem af Hovedbestyrelsen.

Stk. 3. De kritiske revisorer skal mindst 1 gang årligt gennemgå og eventuelt over for Hovedbestyrelsen påtale bevilgede honorarer og afholdte udgifter. Eventuel påtale tilsendes de enkelte kredsforeninger.

§ 6. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, idet foreningen udelukkende hæfter med sin til enhver tid eksisterende formue.

§ 7. Foreningens midler forvaltes af Hovedbestyrelsen.

§ 8. Det til Hovedforeningens drift nødvendige beløb tilvejebringes ved samdriftskontigent indbetalt i rater, hvis årlige antal, størrelse og forfaldstid fastsættes af Hovedbestyrelsen.

Stk. 2. En kredsforenings højeste myndighed er forpligtet til at opkræve medlemskontingent og anden ydelse til HF i overensstemmelse med HB’s beslutning.

§ 9. Godkendelse af budget og fastsættelse af samdriftsaftalen for kommende år skal foretages af Hovedbestyrelsen inden 1. januar.

§ 10. Foreningen kan yde støtte til andre formål efter Hovedbestyrelsens beslutning i hvert enkelt tilfælde.

§ 11. Hver kredsforening varetager de under dens områder hørende anliggender, samt drager omsorg for, at dens medlemmer overholder såvel FADL, Hovedforeningens love som kredsforeningens love og øvrige bestemmelser. En kredsforening må ikke uden hovedbestyrelsens forudgående godkendelse foretage skridt, som kan berøre Hovedforeningens eller en anden kredsforenings interesser.

Stk. 2. En kredsforenings love skal, for at være gyldige, godkendes af hovedbestyrelsen med mindst 6 stemmer for.

Stk. 3. En kredsforening skal afholde mindst 1 årlig generalforsamling.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling i kredsforeningerne, respektive almindeligt medicinermøde, kan indkaldes på hovedbestyrelsens foranledning.

Stk. 5. Hovedbestyrelsen kan, når særlige grunde taler derfor, give dispensation fra de i kredsforeningernes love indeholdte bestemmelser om optagelse af medlemmer, dog kun for perioder på op til 1 år.

Alle givne dispensationer skal snarest gøres kredsforeningerne bekendt.

Stk. 6. Hovedbestyrelsen virker som ankeorgan som foreskrevet i kredsforeningernes love.

§ 12. Landsrepræsentantskabsmødet med deltagelse af samtlige repræsentantskabsmedlemmer afholdes tre gange årligt hhv. i september, november og marts måned.

Stk. 2. Landsrepræsentantskabsmøderne indkaldes af Hovedbestyrelsen senest en måned før, med angivelse af dagsorden for møderne. Mødet afholdes så vidt muligt på skift i de fire byer Aarhus, Aalborg, Odense og København.

Stk. 3. Når særlige grunde taler herfor, kan Hovedbestyrelsen vælge at afholde Landsrepræsentantskabsmøderne på et andet tidspunkt end som bestemt i § 12 stk. 1.

Stk. 4. På Landsrepræsentantskabsmødet i september berettes om det forgangne års arbejde i Hovedforeningen, Hovedforeningens udvalg og studiebyerne.

Stk. 5. På Landsrepræsentantskabsmødet i november gennemgås budgetterne for Hovedforeningen, der er udarbejdet af Hovedbestyrelsen. Derudover vil der være et uddannelsesprogram til nye og gamle repræsentanter.

Stk. 6. På Landsrepræsentantskabsmødet i marts vælger formand for hovedforeningen og næstformand for hovedforeningen.

§ 13. Som kandidat til hovedforeningsformandsposten kan opstille medlemmer af et kredsrepræsentantskab og den siddende hovedforeningsformand.

§ 14. Hovedforeningsformandens opgave er at repræsentere Hovedforeningen udadtil, virke for dialog og samarbejde mellem kredsene og være politisk ansvarlig for Hovedforeningens sekretariat.

Stk. 2. Hovedforeningsformanden kan vælge at udtræde af kredsrepræsentantskabet, men er ikke forpligtet til det.

Stk. 3. Kandidater til hovedforeningsformandsposten fremlægger for Landsrepræsentantskabsmødet et valgoplæg samt svarer på spørgsmål fra mødets deltagere.

§ 15. Ved afstemninger og valg på Landsrepræsentantskabsmøderne har repræsentantskaberne følgende antal stemmer: København 20, Aarhus 15, Odense 10, Aalborg 5. Ved Landsrepræsentantskabsmødernes start meddeles det dirigenten, hvilke repræsentantskabsmedlemmer fra det enkelte repræsentantskab, der er stemmebærende.

Stk. 2. Der er 1 stemme pr. fremmødt repræsentant, dog maksimalt svarende til de i stk. 1 angivne antal stemmer. Hver repræsentant kan således maksimalt have 1 stemme.

Stk. 3. Enhver tilstedeværende repræsentant på Landsrepræsentantskabsmødet kan til enhver tid, dog ikke under afstemninger, stille følgende procedureforslag, der kræver simpelt flertal af de tilstedeværende stemmebærende for vedtagelse:

 1. Lukke talerliste
 2. Afslutte debatten og gå direkte til afstemningen
 3. Udskyde punktet til senere på dagsordenen
 4. Genåbne afsluttede punkter
 5. Fastsættelse af taletid
 6. Afslut punkt uden beslutning (kræver 2/3-flertal af de tilstedeværende stemmebærende)
 7. Tilsidesætte vedtægternes § 41 stk. 5 (kræver 2/3-flertal af de tilstedeværende stemmebærende)

Dirigenten er forpligtet til at bringe et procedureforslag til afstemning med det samme.

Stk. 4. Valget af hovedforeningsformand er skriftligt.

Stk. 5. Mindst 50% af hver af de fire delegationer på hhv. 20, 15, 10 og 5 stemmebærere skal være til stede ved valget af hovedforeningsformand. Hvis ikke det er tilfældet forestår Hovedbestyrelsen hurtigt efter Landsrepræsentantskabsmødet en brevafstemning om valget af hovedforeningsformand, der uanset omfanget af deltagelse er bindende.

Stk. 6. Opnår ingen af de opstillede kandidater til hovedforeningsformandsposten mere end halvdelen af de afgivne stemmer gennemføres en 2. valgrunde med deltagelse af de to kandidater, der fik flest stemmer i 1. valgrunde. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 7. Er der kun opstillet en kandidat til hovedforeningsformandsposten er denne valgt uden afstemning.

§ 16. Udtaler et flertal i Hovedbestyrelsen på et hovedbestyrelsesmøde mistillid til hovedforeningsformanden skal denne øjeblikkeligt træde tilbage. Hovedbestyrelsen indkalder i den situation hurtigst muligt til afholdelse af ekstraordinært Landsrepræsentantskabsmøde med valg af ny formand på dagsordenen. Mødet skal afholdes senest en måned efter indkaldelsen.

Stk. 2. Hovedforeningsformanden kan ikke deltage i afstemninger i Hovedbestyrelsen om tillid til hovedforeningsformanden.

§ 17. Udtrykker mindst 50% af de stemmebærende deltagere til et Landsrepræsentantskabsmøde skriftligt mistillid til hovedforeningsformanden, skal hovedforeningsformanden træde tilbage på samme måde, som hvis mistilliden var udtrykt i Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen indkalder i den situation hurtigst muligt til afholdelse af ekstraordinært Landsrepræsentantskabsmøde med valg af ny formand på dagsordenen. Mødet skal afholdes senest en måned efter indkaldelsen.

§ 18. Ønsker hovedforeningsformanden at fratræde sin post eller på anden måde får forfald indtræder næstformanden i formandens sted, og der indkaldes til ekstraordinært Landsrepræsentantskabsmøde efter bestemmelserne i §16 stk. 1. med mindre Hovedbestyrelsen allerede har indkaldt til Landsrepræsentantskabsmøde.

§ 19. Ekstraordinært Landsrepræsentantskabsmøde med angivelse af dagsorden skal indkaldes af Hovedbestyrelsen, når der er flertal herfor i samtlige kredsrepræsentantskaber eller ved beslutning af mindst 6 hovedbestyrelsesmedlemmer, heraf mindst 1 fra hver kredsforening.

§ 20. Landsrepræsentantskabet er øverste myndighed i Hovedforeningen. Beslutninger som vedrører kredsforeningernes økonomi kan ikke træffes på anden vis end på selvstændige repræsentantskabsmøder efter indstilling fra Landsrepræsentantskabet.

§ 21. Hovedbestyrelsen er hovedforeningens forretningsførende udvalg og underlagt den højeste myndighed, Landsrepræsentantskabet.

Stk. 2. Da Hovedbestyrelsen har det økonomiske ansvar for foreningen, kan Hovedbestyrelsen i særlige tilfælde, når det er økonomisk nødvendigt, fravige fra beslutninger taget af Landsrepræsentantskabet. Repræsentantskaberne skal snarest muligt herefter orienteres om fravigelsen og årsagen til denne.

§ 22. Hovedbestyrelsen består af hovedforeningsformanden og 10 hovedbestyrelsesmedlemmer valgt lokalt, heraf 4 fra København, 3 fra Aarhus, 2 fra Odense og 1 fra Aalborg. Kredsforeningsformændene er fødte medlemmer af Hovedbestyrelsen. De øvrige medlemmer vælges af de respektive repræsentantskaber, blandt kredsforeningens medlemmer.

Stk. 2. For hvert hovedbestyrelsesmedlem vælges en suppleant af de respektive kredsrepræsentantskaber blandt kredsforeningens medlemmer.

Stk. 3. Ordinært valg af hovedbestyrelsesmedlemmer, kritiske revisorer og suppleanter skal foretages inden første hovedbestyrelsesmøde i november.

Stk. 4. De valgtes funktionstid varer fra første hovedbestyrelsesmøde i november indtil første hovedbestyrelsesmøde i november næste år (jf. dog § 22, stk. 8.).

Stk. 5. Suppleanterne har ret til at overvære hovedbestyrelsesmøderne og deltage i de der foretagne diskussioner. De har ikke stemmeret, med mindre de møder i stedet for et hovedbestyrelsesmedlem.

Stk. 6. Hovedbestyrelsesmedlemmerne, eller ved deres forfald, deres suppleanter, er pligtige til at give møde på hovedbestyrelsesmøderne. De modtager rejsegodtgørelse fra arbejdssted i indland til mødested og tilbage efter regler fastsat af Hovedbestyrelsen. Det påhviler de enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer at meddele, om de og/eller deres suppleanter deltager i mødet.

Stk. 7. Hovedforeningsformanden, eller Hovedbestyrelsen ved simpel flertalsbeslutning, kan give medlemmer af kredsforeningerne og andre, som af særlige grunde ønsker at deltage i hovedbestyrelsesmøderne, tilladelse til uden stemmeret at overvære disse og deltage i diskussionerne.

Stk. 8. Kredsrepræsentantskaberne kan til enhver tid fratage de lokale hovedbestyrelsesmedlemmer deres mandat.

§ 23. Hovedbestyrelsen konstituerer sig med et formandskab, der består af hovedforeningsformanden, kredsformænd og formanden for Aalborg Lokalenhed.

Hovedbestyrelsen konstituerer sig med en næstformand og et formandskab, der består af hovedforeningsformanden og de tre kredsformænd. Næstformand skal træde i hovedforeningsformandens sted ved dennes forfald.

Stk. 2. Formandskabet (FS) forbereder dagsorden til hovedbestyrelsesmøderne og virker efter forretningsordenens bestemmelser som forretningsudvalg for Hovedbestyrelsen mellem hovedbestyrelsesmøderne.

§ 24. Der afholdes mindst et hovedbestyrelsesmøde i november måned, hvor følgende punkter skal optages på dagsordenen:

 1. Konstituering
 2. Valg af medlem til voldgiftsret og 2 suppleanter for denne (funktionstid 3 år).
 3. Fordeling af udvalgsposter samt evt. nedsættelse af arbejdsgrupper.
 4. Godkendelse af Hovedbestyrelsens
 5. Godkendelse af Formandskabets forretningsorden.
  1.  

Stk. 2. På hovedbestyrelsesmødet primo september skal punktet beretning optages på dagsordenen til godkendelse.

§ 25. Forretningsordenen for Hovedbestyrelsens arbejde fastlægges af Hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen sammenkaldes, når hovedforeningsformanden finder det hensigtsmæssigt eller når dette forlanges af 2 hovedbestyrelsesmedlemmer eller af formændene/sekretærerne for stående udvalg hver især.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af hovedbestyrelsesmedlemmerne, heraf 1 fra hver kredsforening, enten er fysisk tilstede eller deltager på videokonferenceudstyr.

Stk. 4. Et forslags vedtagelse kræver simpel majoritet blandt de fremmødte hovedbestyrelsesmedlemmer. Godkendelse af ændringer i de kollegiale vedtægter samt vedtagelse af ny overenskomst og lignende kræver dog, at mindst 6 hovedbestyrelsesmedlemmer stemmer for.

Stk. 5. Hovedforeningen tegnes af hovedforeningsformanden i forening med et hovedbestyrelsesmedlem. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes Hovedforeningen dog af den samlede hovedbestyrelse.

§ 26. Hovedbestyrelsen drager omsorg for, at kredsforeningerne overholder Hovedforeningens love. I tilfælde af uenighed mellem en kredsforening og Hovedbestyrelsen angående fortolkning af lovene, skal sagen afgøres af FADLs voldgiftsret.

§ 27. Beslutninger taget af Hovedbestyrelsen kan bringes til skriftlig afstemning blandt samtlige kredsforeningers medlemmer, når mindst 2 af HB-medlemmerne eller 10% af samtlige kredsforeningers medlemmer skriftligt forlanger det. Hver kredsforening udpeger blandt sine medlemmer 2 personer, der ikke samtidig er medlem af Hovedbestyrelsen til at lede afstemningen. Hovedbestyrelsen er pligtig til inden 10 dage efter begæring om skriftlig afstemning at udsende stemmesedler. Stemmeafgivelsen skal være tilendebragt inden 10 dage efter stemmesedlernes udsendelse.

Resultatet af denne afstemning er bindende for Hovedbestyrelsen, når mere end 50% af samtlige kredsforeningers medlemmer har afgivet stemme. Stemmeoptællingen skal være afsluttet senest en uge efter afstemningsperiodens udløb.

§ 29. HB kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige arbejdsområder.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan nedsætte ad-hoc udvalg og arbejdsgrupper, hvis opgaver og sammensætning fastsættes ved beslutning i Hovedbestyrelsen.

Stk. 3. Udvalgenes kommissorium fastlægges af Hovedbestyrelsen på grundlag af forslag fra udvalgene.

Stk. 4. Hovedbestyrelsen træffer beslutning om udvalgenes størrelse. Sammensætningen af udvalgene og procedurerne herfor fastsættes af Hovedbestyrelsen i et organisationscirkulære. Det skal ved udvalgssammensætningen tilstræbes at alle 4 repræsentantskaber er repræsenteret i udvalget i et forhold, der præciseres i ovennævnte organisationscirkulære, samt at mindst et medlem af Hovedbestyrelsen har sæde i udvalget.

Stk.5. Er der ingen hovedbestyrelsesmedlemmer i udvalget vælger Hovedbestyrelsen en udvalgsansvarlig fra Hovedbestyrelsen, der forestår den løbende kontakt til udvalget.

Stk. 6. Alene repræsentantskaberne kan indstille medlemmer til udvalgene.

Stk. 7. I forbindelse med udvalgenes konstituering træffer hovedforeningsformanden for eget vedkommende beslutning om, hvilke udvalg der ønskes indtræden i for det kommende foreningsår, og meddeler Hovedbestyrelsen dette.

Stk. 8. Kredsens repræsentantskab eller Hovedbestyrelsen kan til enhver tid fratage et udvalgsmedlem sit mandat. Hovedforeningens udvalgs hverv bortfalder dog senest samtidig med at den hovedbestyrelse, som har udpeget medlemmerne, afgår på det konstituerende møde.

Stk. 9. Hvert udvalg udpeger en formand/et formandskab, der er ansvarlig overfor Hovedbestyrelsen.

Stk. 10. Udvalgene indkaldes af udvalgsformanden, når denne finder det hensigtsmæssigt eller når 2 udvalgsmedlemmer begærer dette.

Stk. 11. Udvalgsmedlemmerne har ret til rejsegodtgørelse og fortæring efter regler fastsat af Hovedbestyrelsen.

Stk. 12. Dispositioner, der har økonomiske konsekvenser for foreningen (ud over stk. 11) skal på udvalgets initiativ forelægges Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen kan enten fastlægge en budgetramme for udvalget eller anvende enkelt bevillinger på grundlag af indstillinger fra udvalget.

Stk. 13. Der skal udarbejdes skriftligt referat af møderne. Hovedforeningen og kredsforeningerne modtager et eksemplar.

§ 29. Hovedbestyrelsesmedlemmer og medlemmer af Hovedforeningens udvalg kan aflønnes efter regler fastsat af Hovedbestyrelsen.

§ 30. Inden underskrivelsen af ny overenskomst indenfor et af følgende områder:

 • studenter, der beskæftiges som sygeplejevikarer og ventilatører.
 • studentervikarer, der beskæftiges i underordnede lægestillinger gælder, at overenskomsten skal være godkendt ved en afstemning blandt samtlige medlemmer af kredsforeningerne efter nedenstående regler. Dog skal en overenskomst, hvis ordlyd ensidigt er fastsat ved folketingsbeslutning, ikke gøres til genstand for urafstemning.

Stk. 2 a.Ved brevafstemning udpeger hver kredsforening, senest ved underskrivelsen af forhandlingsprotokollen, blandt sine medlemmer 2 personer, der ikke samtidig er medlem af Hovedbestyrelsen, eller et af Hovedforeningens udvalg, til at lede afstemningen.

Stk. 2 b. Ved elektronisk afstemning udpeger hver kredsforening blandt sine medlemmer 1 person, der ikke samtidig er medlem af Hovedbestyrelsen eller et af Hovedforeningens udvalg, til at være valgkontrollant. Valgkontrollanterne følger afstemningen løbende jf. valgregulativ.

Stk 2 c. Senest 21 dage efter forhandlingsprotokollatets underskrivelse skal overenskomstforslaget med kommentarer samt stemmesedler udsendes. Stemmen skal være afgivet senest 14 dage efter udsendelsen af stemmeseddel. Stemmeoptællingen skal være afsluttet med udfærdigelse af en valgrapport senest en uge efter afstemningsperiodens udløb.

Stk. 3. Resultatet af denne afstemning er bindende for Hovedbestyrelsen, såfremt mindst 50% af de stemmeberettigede har afgivet deres stemme. Ved mindre stemmeprocent er afstemningen vejledende.

§ 31. Hovedbestyrelsen er berettiget til på medlemmerne af kredsforeningernes vegne, at varsle og iværksætte arbejdsstandsning, herunder blokade. Forslaget skal dog vedtages med 2/3 majoritet, idet mindst 6 hovedbestyrelsesmedlemmer skal stemme for.

§ 32. Hvis der under bestående konflikttilstande mellem FADL og foreningens forhandlingsmodparter er pålagt de enkelte medlemmer i kredsforeningerne at udrede et særligt strejkekontingent eller lignende ydelse, kan Hovedbestyrelsen med mindst 6 stemmer for, dog mindst 1 fra hver kredsforening beslutte, at medlemmer, der ikke inden en nærmere angiven frist på mindst 14 dage betaler en sådan ydelse, ekskluderes af FADL, jf. dog § 32, stk. 2.

Stk. 2. Ved en eksklusion efter stk. 1, kan genoptagelse i den pågældende kredsforening opnås ved betaling af den pålagte ekstraydelse med et tillæg, fastsat af Hovedbestyrelsen, på op til et års fuldt kredsforeningskontigent. Indmeldelse får virkning efter en af Hovedbestyrelsen fastsat karenstid på max. 3 måneder efter indbetalingen.

§ 33. Ud over de opgaver og kompetencer, der er tillagt Hovedforeningen i afsnit 8 og i disse vedtægters øvrige bestemmelser, har Hovedforeningen følgende opgaver:

 • Drift og udvikling af et fælles medlemssystem
 • Drift og udvikling af www.fadl.dk
 • Indgåelse af aftaler vedrørende forsikringstilbud til kredsforeningernes medlemmer

§ 34. Kredsforeningerne er forpligtet til at efterleve de beslutninger, Hovedbestyrelsen træffer vedr. løsning af de i § 33 nævnte opgaver.

§ 35. Med kredsforeningernes samtykke kan Hovedbestyrelsen tillægge Hovedforeningen andre opgaver og kompetencer end de i øvrigt i vedtægterne fastsatte.

Stk. 2. Kredsforeningerne kan tilbagekalde deres samtykke til den form for samarbejde, der bestemmes efter stk.1.

§ 36. Indhold og rammer for opgaveløsningen i såvel det vedtægtsbestemte som det på samtykke baserede samarbejde i Hovedforeningen beskrives af Hovedbestyrelsen i samdriftsaftalerne.

§ 37. Voldgiftsretten består af 3 medlemmer, 1 valgt af Lægeforeningen og Yngre Læger i forening, 1 valgt af FADLs Hovedbestyrelse, samt en jurist valgt af de øvrige medlemmer i voldgiftsretten.

Stk. 2. FADLs medlem af voldgiftsretten kan ikke samtidig være medlem af Hovedbestyrelsen.

§ 38. Voldgiftsrettens formål er at virke som appelinstans i sager vedrørende eksklusion af kredsforeninger eller enkelte medlemmer af kredsforeningerne og nægtelse af genoptagelse af medlemmer. Endvidere at pådømme sager rejst mod et medlem efter de kollegiale vedtægter, samt at afgøre tilfælde af uenighed mellem en kredsforening og Hovedforeningen om fortolkning af lovene. Voldgiftsretten benytter de forskrifter, der er givet for Lægeforeningens voldgiftsret.

§ 39. Et medlem fortaber foruden ved kontingentrestance, sin ret til at være medlem af en kredsforening under FADL, når:

 1. Vedkommende ikke senest en måned efter at en voldgiftskendelse er forkyndt, har efterkommet kendelsen.
 2. Voldgiftsretten, efter en i den anledning af retten foretagen undersøgelse, i motiveret kendelse fradømmer vedkommendes medlemsret

§ 40. Vedtagelse af Hovedforenings-lovændringer kræver simpel majoritet i samtlige kredsrepræsentantskaber.

§ 41. FADLs politiske holdninger er manifesteret i vores politikpapirer. Disse politikpapirer kan bruges af repræsentanter til at udtale sig på vegne af FADL i henhold til Organisationscirkulære om pressepolitik.

Stk. 2. Politikpapirer skal følge tidligere formater og skal indeholde både baggrund for politikken og konkrete ændringer vi advokerer for.

Stk. 3. Senest tre uger inden et Landsrepræsentantskabsmøde skal udkastet til en politik deles blandt repræsentanter i et format, der muliggør kommentarer.

Stk. 4. Indtil ugen før Landsrepræsentantskabsmødet kan forslagsstillerne ændre i forslaget. Herefter skal ændringer stilles som ændringsforslag.

Stk. 5. Behandlingen af nye politikker skal fordeles over to dage på Landsrepræsentantskabsmødet med et indledende diskussionspunkt på dag et og et beslutningspunkt på dag to.

Ændringsforslag kan stilles skriftligt indtil beslutningspunktet på dag 2 påbegyndes.

Stk. 6.  Politikker vedtages af Landsrepræsentantskabet ved 2⁄3 flertal iblandt de tilstedeværende stemmebærende.

Stk. 7.  Hovedbestyrelsen er forpligtet til at offentliggøre politikker senest to uger fra deres vedtagelse på FADLs hjemmeside.

Stk. 8. Hovedbestyrelsen er forpligtede til at tage politikker op til genbehandling på Landsrepræsentantskabsmødet inden deres udløb.

§ 42. Beslutningen om Hovedforeningens opløsning kan kun træffes ved enstemmig beslutning af den samlede hovedbestyrelse. Hvis Hovedforeningen opløses, fordeles Hovedforeningens midler gennem kredsforeningerne proportionalt med det af kredsforeningerne gennem de sidste 3 år indbetalte kontingent, jf. dog statutterne for FADLs forhandlingsfond.

§ 43.

Disse love træder i kraft pr. 10.12.1990.

Vedtaget på hovedbestyrelsesmødet 10.12.1990 med senere ændring på hovedbestyrelsesmødet 9.3.1993, hovedbestyrelsesmødet 1.12.1997, hovedbestyrelsesmødet 5.11.2001, hovedbestyrelsesmødet 3.12.2001, hovedbestyrelsesmødet 31.8.2011, hovedbestyrelsesmødet 2.10.2012, hovedbestyrelsesmødet 4.4.2013, landsrepræsentantskabsmødet 16.3.2019, landsrepræsentantskabsmødet 28.9.2019 og Landsrepræsentantskabsmødet 27.3.2022.

Download foreningens vedtægter som pdf fil her