Foreningens vedtægter

Vedtægterne beskriver det grundlæggende regelsæt for foreningens virke.

Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen af Danske Lægestuderende, Odense Kredsforening
forkortet FADL-OKF.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune.
Stk. 3. Foreningen er medlem af Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL), Hovedforeningen (HF), og
er underlagt foreningens love, kollegiale vedtægter samt hovedbestyrelsen.

Stk. 1. Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomiske, faglige og sociale interesser

Stk. 1 Som medlemmer af kredsforeningen optages personer, der:
a) Er tilmeldt lægestudiet ved Syddansk Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet eller
b) har bestået bacheloruddannelsen i medicin ved Syddansk Universitet inden for de seneste tre år.
Medlemskab efter b) er tidsbegrænset til maksimalt 3 år og bortfalder, såfremt medlemmet bliver optaget på en anden uddannelse uden at opfylde a).
Efter ansøgning kan medlemskab tillige opnås af lægestuderende ved landets øvrige universiteter, der kan dokumentere at have bopæl i kredsforeningens geografiske område. Hovedbestyrelsen fastsætter nærmere regler for inddelingen af landet i geografiske områder.
Stk. 2. Stk. 2: Udmeldelse sker ved skriftlig meddelelse til foreningen med mindst en måneds varsel til den 31/7 eller den 31/1. Medlemmer, der har frameldt sig den lægevidenskabelige kandidatuddannelse, betragtes som udmeldt umiddelbart ved frameldelsen fra studiet.
Stk. 3. Under bestående konflikter mellem FADL og anden part, kan intet medlem, ved udmeldelse,
unddrage sig de kollegiale forpligtelser, som på grund af konflikten pålægges foreningens medlemmer.
Stk. 4. Repræsentantskabet kan udelukke et medlem fra foreningen, hvis medlemmet ikke følger
foreningens love, vedtægter, mv., og kan fastsætte betingelser for genopnåelsen af medlemskab.
Eksklusionen kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Medlemmet har krav på skriftlig meddelelse om, at
det står til eksklusion mindst en uge før mødet hvor sagen behandles, og ret til at deltage i mødet med
taleret. En eksklusionsbeslutning kan af medlemmet indankes for Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsens
afgørelse kan af såvel kredsbestyrelsen samt medlemmet indankes for FADLs voldgiftsret, hvis afgørelse er
endelig.

Stk. 1.Medlemskontingentet kan betales to gange årligt for perioderne 1/2-31/7 og 1/8-31/1 eller foregå ved månedlig betaling.
Stk. 2. Kontingentets størrelse fastsættes af repræsentantskabet.
Stk. 3. Ved udmeldelse og senere genindmeldelse, skal der betales kontingent, samt eventuel restance, før
indmeldelsen er gyldig.
Stk. 4. Medlemmer af FADL tilflyttet fra anden kredsforening optages som medlemmer af FADL-OKF i den
periode, for hvilken der er betalt kontingent i den fraflyttede kredsforening.
Stk. 5. Såfremt et medlem ved overflytning fra en anden kredsforening er i restance, opkræver FADL-OKF
alle forfaldne ydelser.
Stk. 6. Repræsentantskabet kan fastsætte nærmere regler for indbetalingen af kontingentet, herunder evt.
rabat eller ekstra gebyr, ved anvendelse af eller afvigelse fra den fastsatte betalingsprocedure.
Stk. 7. Repræsentantskabet kan fastsætte et ekspeditionsgebyr ved for sent indbetalt kontingent. Gebyret
må ikke overstige de faktiske omkostninger forbundet med udsendelse af rykker mv.
Stk. 8. Er medlemskontingent samt ekspeditionsgebyr jf. stk. 7. ikke indbetalt senest en måned efter sidste
rettidige betalingsdato slettes medlemmet.
Stk. 9. Dokumenteret studieorlov berettiger til dispensation for medlemskontingent. En sådan dispensation
medfører tab af medlemsrettigheder (stemmeret, valgbarhed, kursusdeltagelse, etc.). Ret til
medlemsfordele i form af forsikringsordning mv. opretholdes.

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed dog jf. § 1. stk. 3.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i september eller oktober måned.
Stk. 3. Datoen for generalforsamlingen skal bekendtgøres for samtlige medlemmer senest 4 uger inden
afholdelsen. Dagsorden, repræsentantskabets beretning, årsrapport, samt eventuelt indkomne forslag skal
udsendes til samtlige medlemmer senest en uge inden afholdelsen.
Stk. 4. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer. Der kan ikke stemmes
ved fuldmagt.
Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af en eller to dirigenter
2. Valg af en eller to referenter og stemmetællere
3. Godkendelse af dagsorden
4. Repræsentantskabets beretning
5. Godkendelse af årsrapport
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af repræsentantskab
8. Valg af tillidsmænd
9. Valg af revisorer
10. Eventuelt
Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være repræsentantskabet i hænde
senest 2 uger før generalforsamlingen.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med absolut flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) ved mundtlig, skriftlig eller digital afstemning. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig eller digital afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om almindelig stemmeflerhed, og hvert medlem har tre stemmer.

Stk. 1. Der afholdes ekstraordinær generalforsamling hvis hovedbestyrelsen, mindst 2
repræsentantskabsmedlemmer, 15 % af medlemmerne eller de interne revisorer, fremsætter skriftlig
begrundet anmodning om det overfor repræsentantskabet eller der træffes beslutning om det på en
generalforsamling.
Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til
repræsentantskabets kendskab.
Stk. 3. Datoen for generalforsamlingen skal bekendtgøres for samtlige medlemmer senest 2 uger inden
afholdelsen. Dagsorden samt materialet vedrørende begrundelsen for den ekstraordinære
generalforsamling skal offentliggøres senest en uge inden afholdelsen.

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af et repræsentantskab på minimum 9 og maksimalt 13
medlemmer. Medlemmer af repræsentantskabet vælges af generalforsamlingen for et år af gangen.
Herudover kan vælges maksimalt 2 suppleanter, ligeledes for et år af gangen.
Stk. 2. Alle medlemmer er valgbare til repræsentantskabet eller som suppleanter herfor, bortset fra medlemmer ansat i FADL (ansatte undervisere er dog valgbare) og medlemmer der er valgt som tillidsmænd.
Stk. 3. Repræsentantskabet leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 4. Repræsentantskabet konstituerer sig selv med minimum en formand og en næstformand. Herudover
vælges der repræsentanter og suppleanter til hovedbestyrelsen i henhold til HF’s love samt foretages
indstillinger til udvalg under HF.
Stk. 5. Repræsentantskabsmøder indkaldes af formanden eller 2 øvrige medlemmer med mindst 2 dages
varsel.
Stk. 6. Repræsentantskabet er beslutningsdygtig når minimum 6 af medlemmerne er tilstede.
Stk. 7. Repræsentantskabsmøderne er åbne, og alle medlemmer af foreningen har taleret. Sager behandles
dog for lukkede døre hvis et flertal af repræsentantskabet ønsker det, eller hvis der er tale om personsager.
Stk. 8. Repræsentantskabets dagsordner og mødereferater skal gøres tilgængelige for foreningens
medlemmer.
Stk. 9. Repræsentantskabet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Stk. 10: Såfremt repræsentantskabet inden næste annoncerede generalforsamling, består af mindre end
det minimum fastsatte antal medlemmer jf. stk 1, kan der til et repræsentantskabsmøde vælges nye
repræsentanter, således repræsentantskabet igen består af det minimale eller maksimale antal
medlemmer jf. stk 1. De nye medlemmer udpeges via frivillig tilkendegivelse pr. mail til kredsforeningen.
Såfremt der opstiller flere end der er behov for, er der valg blandt de opstillede. Stemmeberettigede er det
resterende repræsentantskab. Valget foretages jf. §5, stk. 7. Valget er kun gyldigt frem til næste
generalforsamling.

Stk. 11 Som valgt repræsentant i Odense Kredsforening skal man overholde repræsentantskabets forretningsorden. Hvis en repræsentant jf. Repræsentantskabets forretningsorden, ikke overholder regler om aktiv deltagelse i repræsentantskabets arbejde kan formandskabet, efter en samtale med repræsentanten, fratage muligheden for frikontingent for den pågældende repræsentant.

Såfremt repræsentanten er uenig i denne beslutning og ønsker at anke, kan sagen blive taget op på næstkommende repræsentantskabsmøde, på et lukket punkt hvor repræsentanten har mulighed for at fremføre sin side af sagen, hvorefter en beslutning tages af det øvrige repræsentantskab.

Stk. 1. Til at fungere som bisiddere for foreningens medlemmer i disciplinærudvalget vælger
generalforsamlingen to tillidsmænd.
Stk. 2. Alle medlemmer er valgbare som tillidsmænd, bortset fra medlemmer ansat i FADL (ansatte undervisere er dog valgbare) og medlemmer der har øvrige tillidshverv i FADL. Herudover er det ønskeligt, at man som tillidsmand har minimum 100 timers erfaring fra arbejde på FADLs overenskomster.

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Repræsentantskabet er ansvarlig over for generalforsamlingen for årsrapporten.
Stk. 3. Årsrapporten revideres af en på generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor samt af to på
generalforsamlingen valgte interne kritiske revisorer.
Stk. 4. Alle medlemmer er valgbare som interne revisor, bortset fra medlemmer ansat i FADL og medlemmer der har øvrige tillidshverv i FADL samt medlemmer der er valgt som faglige tillidsmænd.
Stk. 5. Årsrapporten for det foregående regnskabsår skal være behandlet og godkendt af
repræsentantskabet senest d. 1/5. Efter at repræsentantskabet har godkendt årsrapporten skal den gøres
offentlig tilgængelig. Den endelige godkendelse foretages af generalforsamlingen.

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere
repræsentantskabsmedlem i forening. Repræsentantskabet kan meddele prokura. Ved køb, salg og
pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af det samlede repræsentantskab.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler
foreningen.

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en lovligt indkaldt generalforsamling, hvor
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen og minimum 5% foreningens medlemmer er mødt op.
Herudover skal ændringerne også godkendes af Hovedbestyrelsen.
Stk. 2. Er der ikke mødt tilstrækkeligt med medlemmer op til generalforsamlingen jf. stk. 1, kan
generalforsamlingen, såfremt et ændringsforslag godkendes med det nødvendige flertal, beslutte at
forslaget sendes til urafstemning blandt foreningens medlemmer. Ved urafstemning vedtages
ændringsforslag med 2/3 af de afgivne stemmer.
Stk. 3. Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter at de er vedtaget af generalforsamlingen eller
ved urafstemning og godkendt i Hovedbestyrelsen.

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med det i § 2 fastsatte
formål eller overdrages til Hovedforeningen. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af
den opløsende generalforsamling.
Således vedtaget på generalforsamling den 23. oktober 2008.
3 stk. 4 & §7 stk 1 & 2 ændret på generalforsamling den 1. oktober 2009.
3 stk. 1 ændret på generalforsamling den 9. oktober 2015
§ 4 kontingent. § 7 repræsentantskabet. § 9 Vagtbureauet. § 10 Økonomi. § 12 vedtægtsændringer: ændret
ved urafstemning efter generalforsamling den 5. oktober 2017

Således vedtaget på generalforsamling den 23. oktober 2008.

3 stk. 4 & §7 stk 1 & 2 ændret på generalforsamling den 1. oktober 2009.

3 stk. 1 ændret på generalforsamling den 9. oktober 2015

§ 4 kontingent. § 7 repræsentantskabet. § 9 Vagtbureauet. § 10 Økonomi. § 12 vedtægtsændringer: ændret
ved urafstemning efter generalforsamling den 5. oktober 2017

§3 Stk. 1: Medlemsskab  og §5 Stk. 7: Generalforsamling ændret ved urafstemning efter generalforsamling den 2. oktober 2020

§3 Stk. 2: Medlemsskab og §4 stk. 1: Kontingentet ændret ved urafstemning efter generalforsamling den 1. oktober 2021

Download vedtægterne som pdf fil her