SPV/VT – OK21 resultaterne

FADLs overenskomstudvalg for SPV-/VT-overenskomsten er meget tilfredse med forliget og anbefaler derfor dette til medlemmerne.

Du finder forliget her.

Du stemmer ved at logge ind på Mitfadl.

Nedenfor beskriver vi hovedelementerne i forliget.

Nogle forbedringer sker først pr. 1. april 2022. Dette skyldes, at der først er overenskomstmidler til rådighed fra dette tidspunkt. Dette er aftalt af de centrale forhandlingsorganisationer. FADL har desværre ikke indflydelse herpå.

LØNSTIGNINGER (løbende over de kommende 3 år)

Din løn som SPV/VT stiger med knap 5% over de næste 3 år. 

SKRIDT HENIMOD LIGELØN I ØST OG VEST (fra 1. april 2022)

I flere årtier har SPV- og VT’ere på Sjælland tjent mere end i Vestdanmark (Slagelse Sygehus og vestover). Forskellen er p.t. ca. 5 kr./timen på dagsatsen. Med den nye overenskomst bliver denne forskel udlignet med 40 øre, eftersom lønnen i Vest stiger med 80 øre/timen mens lønnen i Øst stiger 40 øre/timen ud over de generelle 5%. 

Geografiske lønforskelle er ikke ualmindelige i overenskomsterne. Baggrunden for deres eksistens er, at bolig og leveomkostninger vurderes som højere i hovedstadsområdet. Når udligningen ved OK21 ikke er større, hænger det især sammen med, at Danske Regioner ikke var indstillet på at øge lønudgiften for regionerne i Vestdanmark yderligere.

STOP AF SU-TILBAGEBETALING (1. april 2021)

Med overenskomstaftalen kan du nu kræve, at din arbejdsgiver opretter en særlig pensionsordning, når du tjener mere end SU-fribeløbet. Derved kan du få overført lønnen til pension og undgå SU-tilbagebetaling.

HØJERE 17-06-TILLÆG (fra 1. april 2022)

Hidtil har der været en grundlønsats for dagstid og en for aftentimer, og dertil kom et kl. 17-06-tillæg. Med ændringen vil der kun være én grundlønsats (svarende til dagstid), men til gengæld forhøjes dit 17-06-tillæg med næsten 20 kr./timen. Ændringen gør det nemmere at forstå overenskomsten og lønsedlen. Derudover betyder ændringen, at vagter, der starter umiddelbart før kl. 14, ikke mister en forhøjelse af lønnen i aftentimerne.

HEPATITIS-VACCINE (Fra d. 1. april 2022)

Hvis du afslutter SPV-kurset efter 1. april 2022, får du ret til fuld Hepatitis A+B-vaccine (3 stik).

LØN UNDER GRAVIDITET OG ORLOV TIL FÆDRE SAMT MEDMØDRE (Fra d. 1. april 2022)

Med overenskomstaftalen hæves barselsatsen fra sygedagpengesats (ca. 120 kr./time) til dagtimesats (ca. 160 kr./time). Derudover får mødre, fædre og medmødre nu ret til 2 ugers fravær med fuld løn.

HONERERING VED PÅLAGT KURSUSAKTIVITET (1. april 2021)

Med aftalen sikres du løn ved deltagelse i kurser, som ikke kan udføres i arbejdstiden. Det gælder f.eks. akkrediteringskurser i brand, sikkerhed og håndhygiejne. 

RETSKRAV VED PAUSE MELLEM BACHELOR OG KANDIDAT

FADL og Danske Regioner skal den kommende tid drøfte muligheden for, at du kan arbejde på SPV-/VT-overenskomsten, hvis du holder pause mellem bachelor og kandidat.

Danske Regioner afviste at udvide overenskomsten uden først at have drøftet dette med HK og FOA som i dag dækker arbejdsmarkedet for studerende udenfor SPV-/VT-overenskomsten. FADL forventer, at sagen afklares i overenskomstperioden frem imod OK24.

HØJERE PENSION (fra 1. april 2022)

Din pension bliver forhøjet fra 6.23% til 6.4%.

AFSTEMNINGEN

I de kommende 14 dage kan du som medlem stemme, om du er tilfreds med den aftale FADL har indgået Danske Regioner. Du kan stemme JA/NEJ/BLANKT. Det sker på dit ”MitFADL”. Du skal have afgivet din stemme inden fredag den 16. april, kl. 12.

Afstemningsresultatet bliver forelagt FADLs Hovedbestyrelse bestående af valgte lægestuderende. Hvis mere end 50 pct. af medlemmerne deltager i afstemningen, og et flertal heraf stemmer ”NEJ” til forliget, bliver dette forkastet, og FADL og Danske Regioner skal derefter genforhandle. Hvis en ny forhandling ikke fører til et resultat, kan der evt. opstå en konfliktsituation med strejke og/eller lockout.

Hvis stemmeprocenten ikke når over 50 pct. af medlemmerne, er resultatet vejledende for FADLs Hovedbestyrelse, som derefter beslutter om forliget skal godkendes.

Når afstemningen er gennemført, har du mulighed for at klage over afstemningsforløbet. Klagefristen er 2 dage efter at resultatet er offentliggjort på FADLs Facebook-side. Klager indsendes til jura@fadl.dk og forelægges for de udpegede valgkontrollanter. Valgkontrollanterne må ikke være medlemmer af FADLs Hovedbestyrelse eller af FADLs Hovedforenings faste udvalg.

Du er velkommen til at kontakte FADLs jurist og forhandlingsleder (Klaus Pedersen), hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til forligene eller afstemningen. Kontakt: kpe@fadl.dk.

Du kan også kontakte den politiske forhandlingsleder, der har styret forhandlingerne: Kaare Stolt, kaare.stolt@fadl.dk.