Lægevikarer – OK21 resultatet

FADLs overenskomstudvalg for Lægevikaroverenskomsten (lægevikargruppen) er tilfredse med forliget og anbefaler derfor dette til medlemmerne.

Du finder forliget her.

Du stemmer på din ”MitFADL”

Nedenfor beskriver vi hovedelementerne i forliget.

Nogle forbedringer sker først pr. 1. april 2022. Dette skyldes, at der først er overenskomstmidler til rådighed fra dette tidspunkt. Dette er aftalt af de centrale forhandlingsorganisationer. FADL har desværre ikke indflydelse herpå.

LØNSTIGNINGER (løbende over de kommende 3 år)

Din løn som lægevikar stiger med knap 5% over de næste 3 år. 

LÆGEVIKARHOLD! Tredje gang er lykkens gang! FADL har siden 2015 krævet, at regionen anerkender anvendelsen af lægevikarer i hold. Regionen har ikke ville anerkende, at denne arbejdsstruktur finder anvendelse i hele landet. FADL og regionerne skal nu i fællesskab undersøge, hvordan lægevikarer arbejder i hold. Det er et stort skridt mod en endelig formalisering af holdstruktur, der afspejler virkeligheden, nemlig at mange lægevikarer arbejder i holdstruktur til gavn for patienter og personale.

HØJERE AFTEN/WEEKEND TILLÆG (Fra 1. april 2022): 

Dit ulempetillæg for arbejde enten i aftentimer på hverdage eller dagtimer i weekenden stiger med 4,8 kr./t. Det vil komme mange lægevikarer til gode, fordi der særligt anvendes medicinstuderende som arbejdskraft uden for normal arbejdstid, dvs. i aften/nattevagt og i weekenderne. Det er en ændring, som Yngre Læger har bestemt, og fordi lægevikar-OK læner sig op ad Yngre Lægers OK, følger dette med. 

LIGE BARSEL FOR MØDRE, MEDMØDRE OG FÆDRE (Fra 1. april 2022)

Som månedslønnet lægevikar kan du i fremtiden se frem til 2 ugers arbejdsgiverbetalt barsel til dagtimesats – dvs. lægevikartimelønnen. Lønnen beregnes ud fra et gennemsnit af dine arbejdstimer de tre seneste måneder. Barslen gælder for mødre, medmødre og fædre på lige fod. 

VAGTPLANEN – I GOD TID (1. april 2021)

Fremover skal din arbejdsgiver så vidt muligt fremlægge din vagtplan i god tid, helst 4 uger i forvejen. Det er en anerkendelse af, at lægevikarer indgår på lige fod med afdelingens øvrige personale i det lægelige arbejde – ikke kun som dag-til-dag vikarer.

 

LØN FOR PÅLAGTE AKTIVITETER (1. april 2021)

Fremover vil du få løn for at tage pålagte kursusaktiviteter, der ikke kan gennemføres i arbejdstiden. Det gælder f.eks. kurser i hygiejne-, brand eller kommunikation. Det er et krav for lægevikarer at recertificeres i disse kurser, men oftest er det ikke muligt at nå i arbejdstiden. Fremover er dette med løn, når det gøres i din fritid!

STOP AF SU-TILBAGEBETALING (1. april 2021)

Med overenskomstaftalen kan du kræve at din arbejdsgiver opretter en særlig pensionsordning, når du tjener mere end SU-fribeløbet. Derved kan du få overført lønnen til pension, og undgå SU-tilbagebetaling.

AFSTEMNINGEN

I de kommende 14 dage kan du som medlem stemme, om du er tilfreds med den aftale FADL har indgået med Danske Regioner. Du kan stemme JA/NEJ/BLANKT. Der sker på ”MitFADL”. Du skal have stemt senest fredag den 16. april, kl. 12.

Afstemningsresultatet bliver forelagt FADLs Hovedbestyrelse bestående af valgte lægestuderende. Hvis mere end 50 pct. af medlemmerne deltager i afstemningen, og et flertal heraf stemmer ”NEJ” til forliget, bliver dette forkastet, og FADL og Danske Regioner skal derefter genforhandle. Hvis en ny forhandling ikke fører til et resultat, kan der evt. opstå en konfliktsituation med strejke og/eller lockout.

Hvis stemmeprocenten ikke når over 50 pct. af medlemmerne, er resultatet vejledende for FADLs Hovedbestyrelse, som derefter beslutter om forligene skal godkendes.

Når afstemningen er gennemført, har du mulighed for at klage over afstemningsforløbet. Klagefristen er 2 dage efter at resultatet er offentliggjort på FADLs Facebook-side. Klager indsendes til jura@fadl.dk og forelægges for de udpegede valgkontrollanter. Valgkontrollanterne må ikke være medlemmer af FADLs Hovedbestyrelse eller af FADLs Hovedforenings faste udvalg.

Du er velkommen til at kontakte FADLs jurist og forhandlingsleder (Klaus Pedersen), hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til forligene eller afstemningen. Kontakt: kpe@fadl.dk.

Du kan også kontakte den politiske forhandlingsleder, der har styret forhandlingerne: Thomas Tursø-Finnich, thomas.tursoe@fadl.dk.