Seneste overenskomstforhandlinger

OK18-resultaterne

FADL har nu godkendt overenskomsterne for Sygeplejevikarer og ventilatører, lægevikarer, universitetsansatte og ansatte til simulations- og færdighedstræning. Godkendelsen er sket gennem afstemning bl.a. medlemmerne, som bakkede op om resultatet og ved at FADLs Hovedbestyrelse tog medlemmernes holdning til efterretning.

Nedenfor gennemgår vi hovedresultaterne på de 4 overenskomster.

Det er fælles for de 4 overenskomster, at vi over de kommende tre over år (2018-2021) får trinvise lønstigninger på i alt mindst 6,81 pct. Procenten ligger ikke helt fast fordi den er koblet til lønudviklingen på det private arbejdsmarked.

SPV-/VT: Vaccine, kurser, øget holdtillæg, mulighed for bedre transportdækning og generelle lønstigninger

 • Nyuddannede SPV-ere kan få gratis hepatitis A+B vaccine efter 1. april 2019.
 • FADL kan bruge ekstra 11.000 kr. til fagrelevante kurser for medlemmerne
 • Holdtillæget stiger ca. 45 kr. pr. døgn fra 1. april 2019
 • Bedre muligheder for at FADL kan forhandle ekstra transportdækning ved SPV-arbejde uden for universitetsbyerne
 • Generel lønstigning på mindst 6,81 pct. frem til 2021.

Kursusmidler, øget pension, styrkede forhandlingskompetencer og generelle lønstigninger for lægevikarer

 • Midler til lægevikarkursus for FADL medlemmer
 • Øget pension fra 5,39 pct. til 5,63 pct. fra 1. april 2019
 • Midler til uddannelse af FADL-aktive lægestuderende til arbejdet med overenskomstforhandling og løsning af faglige sager.
 • Generel lønstigning på mindst 6,81 pct. frem til 20121

Højere løn til universitetsansatte

Ud over den generelle lønstigning på 6,83 pct. frem til 2021 forhøjes lønningerne med 0,53 pct. af den generelle lønsum. Forhøjelsen på 0,53 omfatter ikke studenterundervisere. Deres løn følger timelønscirkulæret, som vil blive forhandlet i overenskomstperioden (2018-21).

Ny overenskomst for ansatte til simulation og færdighedstræning

Efter mere end 10 års arbejde opnåede FADL at få overenskomstdækket simulationsområdet, som tidligere var dækket af lokale aftaler på meget forskellige og usikre vilkår. Overenskomsten rummer følgende grundvilkår:

 • 3 lønniveauer: figurant-niveau (151,76 kr./time, okt. 2018), simulations-niveau (201,76 kr./time, okt. 2018) og undervisningsniveau (229,14 kr./time, okt. 2018)
 • Tillæg på 8,5 pct. af figurant-lønnen, når de ansatte selv tilrettelægger vagtplanen
 • Pensionsbidrag på 5,39 pct. af timelønnen
 • Løn under sygdom for aftalte vagter op til 14 dage frem
 • Vagter der aflyses senere end 24 timer forud for vagten skal honoreres med fuld løn
 • Opsigelse: tidligst efter aftalte vagter, dog højst op til en måned

Som SPV-vagt er du sikret en god og fordelagtig løn. Her kan du læse mere om lønsatser og arbejdsvilkår.

Du kan allerede starte som SPV-vagt på 1. semester, et arbejde der måske varer hele din studietid.

Løn

Her kan du se de gældende løntabeller for arbejdet som FADL-vagt.

Gældende lønninger og tillæg i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Gældende lønninger og tillæg i Region Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland og Slagelse. 

Overenskomst & arbejdsvilkår

Læs din overenskomst:

Overenskomst for lægestuderende, der beskæftiges som sygeplejevikar og ventilatør

Ændringer til overenskomsten i forbindelse med OK18 

Hovedaftale med Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Arbejdet med overenskomstforhandlingerne varetages i FADLs Overenskomstudvalg i samarbejde med sekretariatet.

Når du har bestået 8. semester, kan du blive lægevikar. Det betyder, at du allerede i studietiden kan arbejde som uautoriseret læge. Som regel kommer du til at arbejde som forvagt eller med specialopgaver.

Du deltager i det daglige arbejde på sygehuset på lige fod med de andre læger. Der er selvfølgelig visse begrænsninger. Da du endnu ikke er færdiguddannet, skal du arbejde under instruktion fra den ansvarlige læge.

Lægevikarlønninger

Her kan du læse mere om de gældende lønsatser for lægevikarer, der arbejder på de danske sygehuse.

Lønsatser

Lille driftstillæg er arbejdstidstillæg for arbejde

 • Mellem kl. 20 og 08 på hverdage, mandag – torsdag.
 • Fredage kl. 20-24 og weekend og søn/helligdage kl. 08-20.

Stort driftstillæg er et arbejdstidstillæg for arbejde

 • I weekenden og på søgnehelligdage mellem kl. 20-08
 • Mandage og dage efter søgnehelligdage mellem kl. 00 og 08.

Tillæg ved toskiftet tjeneste angår situationer, hvor en afdeling pga. stor vagtbelastningen beslutter at hæve grænsen for effektiv tjeneste fra maksimalt 13 til 16 timer. Dog således at tjeneste i tidsrummet mellem kl. 20-08 maksimalt må belastes ¾ af tiden.

Holdtillæg og Holdledertillæg kan bruges når lægevikaren arbejder på såkaldt lægevikarhold sammen med andre lægestuderende. Holdtillæg forudsætter som regel at de lægestuderende forpligter sig til kollektivt at dække vagter ved sygdom m.v.  Retten til tillæggene fremgår ikke af lægevikaroverenskomsten. Derfor skal retten til tillæg fremgå af lægevikarens ansættelseskontrakt. Det kan f.eks. ske ved at kontrakten henviser til SPV-/VT-overenskomsten hvori holdtillæggene er fastlagt, eller ved en lokalaftale for hele holdet.

Ved sygdom under ansættelsen har du ret til sygeløn svarende til fuld løn inkl. arbejdstidsbestemte tillæg, men uden tillæg for særlige opgaver m.v. Sygedagpengesatsen er medtaget i tabellen fordi den i tilfælde enkeltvagttilknytning kan være relevant.

FADLs kurser og tillæg

For at klæde dig på til i et vikariat afholder FADL forberedende lægevikarkurser inden for en række specialer: For eksempel skadestuekirurgi, radiologi, akut medicin, psykiatri, kardiologi m.v.

Når du har taget et kursus som er relevant for det speciale hvor du får job som lægevikar, så kan du være berettiget til et særligt tillæg via FADLs lokalaftaler med sygehusene. Du kan se lokalaftalerne i højrespalten.

Det er også muligt at få tillæg for særlig erfaring og for at udføre særlige opgaver. Eksempler på sådanne opgaver og funktioner kan du også læse om i højrespalten (Overenskomsten side 11 og 12).

Overenskomst & arbejdsvilkår

Arbejdet med overenskomstforhandlinger for lægevikarer i Forsvaret varetages i Lægevikargruppen i samarbejde med sekretariatet.

Se FADLs overenskomst for lægevikarer her.

FADL har overenskomst med Forsvaret. Det er således muligt for lægestuderende at tage lægevikariater i Forsvaret på aftalte løn- og arbejdsvilkår.

For at blive ansat som lægevikar i Forsvaret skal du have bestået 9. semester. Stillingen som lægevikar i Forsvaret er en civil stilling. Det betyder bl.a., at du ikke risikerer at blive udstationeret til krigszoner etc.. Et lægevikariat i Forsvaret tæller ikke som en del af værnepligten.

Arbejdet

Omfanget af lægestuderendes arbejde i Forsvaret er blevet begrænset efter at infirmeriets opgaver med værnepligtiges helbred og sundhed blev overtaget af egen læge i almen praksis. De opgaver der er i dag knytter sig ofte til at deltage i øvelser, samt undervise kasernens personale, f.eks. i anatomi. Der bliver tilbudt kurser i det omfang, det er relevant.

På grund af strukturændringerne i Forsvaret, er der behov for at udvikle nye eller finde eksisterende arbejdsområder for lægestuderende. Hvis du har gode ideer eller kontakter til relevante personer i Forsvaret, så må du meget gerne kontakte os i FADL.

Løn og arbejdsvilkår

Som fastansat i Forsvaret, har man ret til løn under sygdom, barns første sygedag, rejse til og fra arbejdet, ligesom man får et værelse stillet til rådighed mod overenskomstmæssig betaling.

Lønsatser

FADLs lægevikarkurser

For at forberede dig til i et lægevikariat, afholder FADL forberedende lægevikarkurser inden for en række specialer: For eksempel skadestue kirurgi, radiologi, akut medicin, psykiatri, kardiologi m.v.

Overenskomst & arbejdsvilkår

Arbejdet med overenskomstforhandlinger for lægevikarer i Forsvaret varetages i Lægevikargruppen i samarbejde med sekretariatet.

Lønnen

Der ydes ferie efter vilkårene i Aftalen om ferie og særlige feriedage for personale ansat i Staten, dog bortset fra reglerne i §§ 4 og 13 om ferie med løn og særlig feriegodtgørelse. I stedet gælder aftalens bestemmelser om ferie med feriegodtgørelse.

Det er muligt at indgå aftale med arbejdsgiveren om engangsvederlag samt kvalifikations- og funktionstillæg.

Tjenestestedet stiller tjenestedragt til rådighed for den ansatte.

FADL forhandler sammen med Studenterunderviserens Landsforbund (SUL) overenskomst med Finansministeriet for studerende ansat med universitetet som arbejdsgiver.

Overenskomsten finder blandt andet anvendelse for studerende ansat som:

 • Instruktorer
 • Timelønnede hjælpelærere
 • Undervisningsassistenter
 • Studenterstudievejledere (faglige vejledere)
 • Demonstratorer
 • Præparatfremstillere
 • Studentermedhjælp (ny stillingsbetegnelse, tidligere tekniske assistenter)

Meget ofte anvender institutionerne andre stillingsbetegnelser for en eller flere af de ovenstående stillinger. Er du i tvivl om, hvordan du er ansat, hvad du er ansat som, eller vil du bare høre, om dit arbejde kan blive omfattet af overenskomsten, så kontakt FADL.

Lønnen

Nedenstående viser dine aktuelle lønninger som universitetsansat lægestuderende. Lønsatserne er fordelt på arbejdsområde.

Som undervisningsassistent, instruktor eller hjælpelærer er din løn 2,5 gange timelønsatsen, når forberedelsestiden inkluderes.

Lønsatser

Overenskomst & arbejdsvilkår

Arbejdet med overenskomstforhandlingerne på området for simulation og færdighedstræning varetages af FADLs Udvalg for Universitetsansatte i samarbejde med sekretariatet.

Overenskomst

Se overenskomsten her

FADL arbejder på at opnå overenskomst med de praktiserende læger om løn- og arbejdsvilkår for de mange lægestuderende der arbejder i almen praksis over hele landet. Det er desværre ikke let at overbevise de praktiserende læger om at det er en god ide med en fælles overenskomst. Derfor må vi på nuværende tidspunkt henvise til andre overenskomster, når vi rådgiver dig.

Nogle lægeklinikker bruger i dag SPV-overenskomsten og lægevikaroverenskomsten når de ansætter lægestuderende. SPV-overenskomsten kan være relevant hvis du ansættes til basale opgaver med telefonpasning og patientmodtagelse m.v. Hvis du udfører mere specialiserede og avancerede opgaver med blodprøvetagning, lungefunktionstest etc., og har bestået 8. semester, så er lægevikaroverenskomsten mere oplagt at følge.

Mange klinikker har overenskomster med HK for deres ansatte lægesekretærer og med Dansk Sygeplejeråd og DBIO for deres ansatte konsultationssygeplejersker og praksis-bioanalytikere. Det kan være relevant at se på vilkårene for disse grupper, når du overvejer et job i almen praksis. Du finder oplysninger om vilkårene på organisationernes hjemmesider (senest):

Pr. 1. januar 2019 er timelønnen (ekskl. eget pensionsbidrag):

 • Lægesekretærer til basisopgaver (løntrin 19): 154,13 kr.
 • Lægesekretærer med videregående opgaver (praksisassistent) (løntrin 26): 175,06 kr.
 • Konsultationssygeplejersker og praksis-bioanalytikere (m. mindre end 2 års erfaring):  192,81 kr.

Hvis du ansættes efter lægesekretæroverenskomsten og  helt overvejende arbejder med kontoropgaver (f.eks. telefonpasning, reception og patientsamtaler), så kan du forvente en løn på løntrin 19. Hvis du udfører klinisk arbejde og behandlingsopgaver (praksisassistent) og evt. har bestået 8. semester, så bør du som minimum – efter FADLs opfattelse – aflønnes på løntrin 26. Til lønnen gives feriegodtgørelsen på 12,95%.

Læs mere om at arbejde i private lægeklinikker i FADLs orange guide:

FADLs orange guide

Overenskomst & arbejdsvilkår

Arbejdet med at opnå en overenskomst for lægestuderende ansat i almen praksis varetages af FADLs Arbejdsmarkedspolitiske udvalg i samarbejde med sekretariatet.

Læs mere om overenskomsten her.