Kurser i København

Datoer for tilmelding af kurser kan du finde på mit.fadl.dk.

Hvis du ikke fik en plads kan du uafhængigt af hvor mange kurser du i forvejen er tilmeldt, tilmelde dig restpladser til kurserne. Tilmeldingen lukker først, når kurserne er fyldt op.

Tilmeld kurser her

Studietrin:
8

Kursusbeskrivelse:

På dette kursus vil vi gennemgå de mest forekommende patientgrupper og problemstillinger, som man vil møde som forvagt på en kirurgisk afdeling.

Undervisningen er baseret på teoretiske oplæg efterfulgt af casegennemgange. De overordnede emner er følgende:
– Appendicitis acuta
– Diverticulitis coli
– Hæmatemese/hæmatokesi
– Galdevejssygdomme
– Pancreatitis
– Fri luft
– Ileus
– Hernier
– Aortadissektion
– Generelt om den abdomnialkirurgiske patient

Pris:
150 kr.

Lokale:
FADL, FORHUS
Blegdamsvej 26
2200 København

Underviser:

Johan Stub Rønø Clausen
Studietrin:
8

Kursusbeskrivelse:
Formålet er at give de lægestuderende mulighed for at erhverve færdigheder i den tidlige livreddende behandling af patienter med akutte medicinske tilstande. Kurset er en systematisk symptomorienteret og casebaseret gennemgang af de hyppigste og mest akutte medicinske tilstande samt den primære diagnostik og behandling af disse i modtagesituationen.

I løbet af kurset trænes den primære diagnostik og behandling af AKS, tachy- og bradyarytmier, hjertestop, aortadissektion- og aneurysme, lungeødem, pneumoni, KOL, astma, pneumothorax, lungeemboli, hypoglykæmi, ketoacidose, akut nyreinsufficiens, den bevidstløse patient, kramper, sepsis, forgiftninger, anafylaksi og meningitis.
1. dag: Åndenød
2. dag: Hjerte-kar
3. dag: Blandende cases, bl.a. sepsis og nedsat bevidsthed

Pris:
225 kr.

Lokale:
FADL, FORHUS
Blegdamsvej 26
2200 København

Underviser:
Jonas Olsen

Det med småt:
Det er en fordel med et basalt kendskab til EKG.
Studietrin:
8

Kursusbeskrivelse:
Kurset sigter efter at forberede de lægestuderende på mødet med børn i sygehusvæsenet. Kurset skal give de lægestuderende basale kompetencer og en introduktion til det pædiatriske område. Herunder hvordan man praktisk går til den kliniske vurdering af børn, kendskab til vitalparametre og kliniske karakteristika hos syge børn, samt faresymptomer hos det kritisk syge barn.

Vi gennemgår almindelige medicinske tilstande hos børn, som man ofte møder i akutmodtagelsen og deres behandling, og vi gennemgår akutte medicinske tilstande, der kræver øjeblikkelig intervention og tilkald af ekstra hjælp. Derudover fokuserer kurset på kommunikation med børn og forældre og dennes betydning i det kliniske arbejde.

Kurset gennemføres som et miks af oplæg og casebaseret undervisning med stor vægt på deltageraktivering.

Pris:
150 kr.

Lokale:
FADL
Blegdamsvej 26
2200 København

Underviser:
Therese Nauer

Undervisningen er baseret på korte teoretiske oplæg efterfulgt af casegennemgang, hvor der vil blive inddraget typiske EKG’er, der ses i den kliniske hverdag. Der lægges vægt på aktiv deltagelse fra kursisterne. Undervisningen er baseret på bogen Klinisk Elektrokardiologi (Sigurd & Sandøe) samt EKG.

 • Alment om EKG og arytmi
 • Værktøjer til grundig EKG-analyse
 • Supraventrikulære og ventrikulære takyarytmier
 • AV-blok, SA-blok, grenblok, elektrolytforstyrrelser
 • Iskæmi

Kursets varighed
Kurset er på samlet 12 timer fordelt på 3 dage.

Målgruppe
Bestået 7. semester er et krav for optagelse på kurset.
Kurset henvender sig til lægestuderende, der ønsker en mere systematisk tilgang til det kliniske EKG.

Underviser
Elena Suhrs

Studietrin:
2

Kursusbeskrivelse:
Hvordan lagres information i nervesystemet, og hvad er hukommelse? Hvorfor bliver neuroner stærkere og svagere, alt efter hvor meget man bruger dem? Hvordan kan hjertets muskulatur pumpe igennem livet – uafhængigt af nervesignaler?

Velkommen til det eksamensforberedende kursus i excitable celler, som gennemgår de grundlæggende principper, der styrer kroppens nerve- og muskelceller. Mange studerende oplever faget som 2. semesters største udfordring. Med de fysiske fænomener såsom aktionspotentialer, ladningsforskelle og spændingsgrafer bare for at nævne nogle eksempler. Man kan nemlig ikke bare lære fysikken udenad; den skal forstås. Dermed er kurset tiltænkt den studerende, som vil opnå intuitiv forståelse for, hvordan excitable celler fungerer. Ved hvert emne gives også kliniske eksempler på, hvad der er vigtigt at vide, når man før eller siden skal ud og arbejde som læge.

Kurset gennemgår følgende emner:
– Nervecellers og gliacellers struktur
– Den excitable cellemembrans struktur og funktion, herunder ionkoncentrationer, ionkanaler, hvilemembranpotential, aktionspotential og propagering
– Synapsers struktur og funktion
– Sensoriske receptorer og kodning af information i nervesystemet
– Tværstribet muskulatur, hjertemuskulatur og glat muskulatur
– Øvelser og rapporter
– Eksamenstræning

For at mestre faget i excitable celler kræves et systematisk overblik og rigeligt med opgavetræning. Derfor lægger kurset op til udforskende og aktiverende undervisning med variation mellem tavletegninger, videoer og quizzer. Ved hvert emne flettes eksamensspørgsmål løbende ind i undervisningen, som gør at man ved endt kursus vil være godt rustet til eksamen.

Pris:
150 kr.

Lokale:
FADL, KANTINE
Blegdamsvej 26
2200 København

Underviser:
Mari Frostad

Hæmatologiske patienter har ofte komplekse problemstillinger som berører mange felter af intern medicin. Det kan som yngre læge derfor være en udfordring at danne sig et overblik over. På kurset vil vi med udgangspunkt i patientcases, komme ind på udredningen af patienter med hæmatologiske sygdomme, samt håndteringen af den hæmatologiske patient for lægevikaren samt læger i andre specialer.

Følgende emner vil blive taget op:

Anæmiudredning

Lymfeknudesvulst -er det lymfom?

Akutte leukæmier (praktisk håndtering)

Kroniske leukæmier

Infektioner i hæmatologien

Hæmatologiske parametre

Blodprodukter (praktisk anvendelse)

Introduktion til koagulationsproblemer

Underviser
Læge Amina Nardo-Marino

Fokus vil være på udredning og behandling, samt de mest almindelige ætiologier. Kurset vil også gennemgå de akutte tilstande sepsis og meningitis – herunder færdighedstræning i lumbalpunktur. Der vil også være tid til en kort gennemgang af HIV, viral hepatitis og tuberkulose med vægt på behandling og smitteforholdsregler. Kursets formål er at forberede den lægestuderende på almindelige infektionsmedicinske problemstillinger, som kan mødes på alle internmedicinske afdelinger.

Lektion 1: Introduktion og juridiske forhold

Lektion 2-4: Udredning og behandling af den inficerede patient herunder gennemgang af hyppigste infektioner i øvre luftveje, lunger, mave-tarmkanal samt bakteriæmi/sepsis

Lektion 5: Meningitis og lumbalpunktur

Lektion 6: HIV, herunder forholdsregler

Lektion 7: Viral hepatitis, herunder forholdsregler

Lektion 8: Tuberkulose, herunder forholdsregler

Kursets varighed

Kurset er på samlet 8 timer fordelt på 2 dage.

Målgruppe
Kurset er rettet mod medicinstuderende som planlægger at tage et medicinsk vikariat. 

Undervisere
Michaela Tinggaard og Karen Brorup Pedersen

Studietrin:
7

Kursusbeskrivelse:
Kursets hensigt er at virke forberedende til lægevikariat eller KBU. Undervisningen er baseret på teoretiske oplæg efterfulgt af casegennemgange. Der gennemgås de hyppigst forekommende problemstillinger, som man kan møde som forvagt på kardiologisk afd. eller bred intern medicinsk afd. med kardiologiske patienter. Der gennemgås bl.a.:
– Alment om kardiologi
– Akut koronart syndrom
– Atrieflimren/flagren
– Hjerteinsufficiens inkl. akut lungeødem
– Kardiel synkope
– DVT og lungeemboli
– Arytmier
– Elektrolytforstyrrelser
– Endocarditis
– Hjertestop

Kurset henvender sig til de lægestuderende, der har haft kardiologi (dvs. fra 7. semester). Der forventes ingen forberedelse til kurset – altså udover den viden som man kommer med fra studiet.

Pris:
225 kr.

Lokale:
FADL, KANTINE
Blegdamsvej 26
2200 København

Underviser:
Michelle Schmiegelow
Studietrin:
3

Kursusbeskrivelse:
CNS-eksamenen er den sidste eksamen på 3. semester efter et langt kursus i bevægeapparatets anatomi. Formålet med kurset er at forberede jer bedst muligt på at klare jer godt igennem den sidste eksamen på semesteret. Til undervisningen vil de vigtigste og sværeste dele af pensum blive gennemgået kort og intensivt. Her vil I få at vide, hvordan man bedst muligt besvarer eksamensspørgsmål, og hvad der er vigtigst til eksamenen. Derudover er der mulighed for at spørge ind til dele af pensum, som I har særligt svært ved.

Kurset består af 8 timers neuroanatomi. Dette vil ske med udgangspunkt i tidligere eksamensbesvarelser, hvor vi sammen får koblet teorien på.

Pris:
150 kr.

Lokale:
FADL, KANTINE
Blegdamsvej 26
2200 København

Underviser:
Frederikke Nielsen

Det med småt:
Medbring gerne tegneredskaber, da disse vil blive brugt i undervisningen.
Studietrin:
3

Kursusbeskrivelse:
CNS-eksamenen er den sidste eksamen på 3. semester efter et langt kursus i bevægeapparatets anatomi. Formålet med kurset er at forberede jer bedst muligt på at klare jer godt igennem den sidste eksamen på semesteret. Til undervisningen vil de vigtigste og sværeste dele af pensum blive gennemgået kort og intensivt. Her vil I få at vide, hvordan man bedst muligt besvarer eksamensspørgsmål, og hvad der er vigtigst til eksamenen. Derudover er der mulighed for at spørge ind til dele af pensum, som I har særligt svært ved.

Kurset består af 9 timers neurofysiologi med forskellige øvelser, hvor også teorien bag øvelserne vil blive gennemgået. Dette vil ske med udgangspunkt i tidligere eksamensbesvarelser, hvor vi sammen får koblet teorien på.

På den første dag gennemgås sensoriske funktioner, og på den anden og sidste dag gennemgås motoriske systemer og højere funktioner.

Pris:
150 kr.

Lokale:
FADL, KANTINE
Blegdamsvej 26
2200 København

Underviser:
Frederikke Nielsen
Studietrin:
7

Kursusbeskrivelse:
På kurset vil kursisten blive rustet til at kunne identificere og behandle de hyppigste tilstande inden for nefrologi, som man som ung lægestuderende eller læge kan støde på i klinikken.

Kurset består af en teoretisk del, hvor følgende emner gennemgås:
– Diagnostik og behandling af patienter med akut nyresvigt
– Diagnostik og behandling af patienter med kronisk nyreinsufficiens
– Udredning af patienter med hæmaturi, proteinuri og ødemer
– Udredning af patienter med glomerulonefritis og HUS/TTP
– Akut og kronisk hæmodialyse og peritoneal dialyse samt komplikationer ved disse.

Derudover består kurset af en praktisk del med cases om de ovenstående emner, hvor kursisten lærer at tolke relevante blodprøvesvar (og der vil være undervisning i radiologiske og kliniske fund).

Pris:
150 kr.

Lokale:
FADL, FORHUS
Blegdamsvej 26
2200 København

Underviser:
Tobias Bomholdt
Studietrin:
8

Kursusbeskrivelse:
De studerende skal efter kurset have kendskab til de mest almene neurologiske sygdomme og behandlingen heraf. Der lægges særligt vægt på akutte lidelser, og undervisningen er casebaseret. Decideret undervisning i den basale neurologi vil ikke være en del af kurset. Gennemgang af den neurologiske undersøgelse og de vigtigste akutte neurologiske tilstande, herunder bl.a.:
– Modtagelse af den akutte neurologiske/neurokirurgiske patient
– Vurdering af bevidstløse patienter
– Status epilepticus
– Apoplexia cerebri
– Akut hovedpine
– Gennemgang af cases

Kurset er rettet mod medicinstuderende på 2. del af medicinstudiet, der har bestået 8. semester, og som planlægger at tage et neurologisk vikariat eller supplere deres neurologiske kunnen i forbindelse med et lignende vikariat. Der forventes et basalt kendskab til den neurologiske undersøgelse samt grundlæggende neurologiske tilstande.

Kursusdeltagerne forventes at have læst kapitlerne i FADL’s bog “Klinisk Neurologi og Neurokirurgi” om hhv. introduktion (kap. 1) samt symptomer og fund ved fokale læsioner (kap. 7). Desuden skal kursisterne kende til forskellene på 1. og 2. neurons skader, hvilke bl.a. fremgår af FADL’s neurologiske journalkoncept (medbring gerne dette til kurset).

Pris:
225 kr.

Lokale:
FADL, FORHUS
Blegdamsvej 26
2200 København

Underviser:
Nicholine Nielsens vikar

Det med småt:
Medbring reflekshammer og lygte, for I skal undersøge hinanden.
Studietrin:
8

Kursusbeskrivelse:
FADL’s psykiatrikursus skal forberede de lægestuderende på at arbejde i en underordnet lægestilling (dvs. som lægevikar) i en psykiatrisk akutmodtagelse eller på et psykiatrisk sengeafsnit.

Vi træner jeres evne til at vurdere den psykiatriske patient i akutte situationer, og vi øver jer i at beskrive patienterne objektivt psykisk. Her anvender vi mange videocases og træner samtaler med hinanden. Derudover samler vi en værktøjskasse til jer, der indeholder det basale inden for akut psykofarmakologi, selvmordrisikovurdering, psykiatriloven, ICD-10-systemet samt en oversigt over de vigtigste diagnosegrupper.

Kurset er tilrettelagt efter, at I bliver aktiveret mest muligt. Kurset er ikke en fyldestgørende gennemgang af pensum til eksamen i psykiatri. Vi beskæftiger os ikke med specifikke metoder og diagnoser fra børne- og ungdomspsykiatrien.

Pris:
225 kr.

Lokale:
FADL, FORHUS
Blegdamsvej 26
2200 København

Underviser:
Claas-Frederik Johannsen
Studietrin:
3

Kursusbeskrivelse:
På kurset vil vi systematisk gennemgå, hvordan en journal er opbygget. Vi vil se nærmere på udvalgte dele af den objektive undersøgelse, hvor du som kursist vil lære at bruge stetoskopet og pencillygten, og hvor du vil blive i stand til at undersøge folk med ondt i maven. Desuden vil der i høj grad blive lagt vægt på praktiske færdigheder på kurset, så man kan lave sin første sutur og anlægge sit første PVK, når man starter i klinik.

Følgende vil blive gennemgået:
– TKO-opholdet
– Anamnese
– Objektiv undersøgelse
– Perifert venekateter (PVK)
– Korrekt påføring af sterile handsker
– Sutur

Undervisningen vil være praktisk orienteret, og du vil som kursist være aktiv det meste af tiden.

Pris:
150 kr.

Lokale:
FADL, KANTINE
Blegdamsvej 26
2200 København

Underviser:
Jacob Peter Hartmann og Badar Mahmood

Kurset tager udgangspunkt i forvagt-funktionen i ortopædkirurgiske skadestue, og det introducerer på en enkel og overskuelig måde deltagerne til det arbejde, forvagten hyppigst møder. Kurset tilstræber at undgå overlap med andre kurser (fx sår & sutur, akut medicin). Billeddiagnostik vil kun inddrages i det omfang, det er relevant for forvagtens arbejde. CEKU, Rigshospitalet tilbyder kursus i ledundersøgelse hvorfor dette ikke indgår i undervisningen.

· Introduktion til skadestuearbejdet og øvrigt forvagtsarbejde i ortopædkirurgien

· Journaloptag + objektiv undersøgelse

· Skader og skadesedler

· Cases

Det enkelte kursus vil forsøges tilpasset de studerende på holdet niveumæssigt ligesom der kan tages specielle emner op.

Gennemgang af en række klassiske skadestuepatienter med ledsagende teori, udredning, differentialdiagnostik, undersøgelsesteknik, behandlingsplan og opfølgning, herunder:

· Hovedtraumer

· Øjenskader

· Columna cervicalis, thoracalis og lumbalis

· Costa- og sternumfraktur

· Skulderluxation

· Clavikelfraktur

· Humerusfrakturer

· Distale antebrachium frakturer

· Frakturer i hånd og fingre

· Sår, bid og andre læsioner, herunder insektstik

· Hoftefraktur

· Fraktur i bækkenet

· Knædistorsioner og knæsmerter

· Ankeldistorsion og -fraktur

· Achillesseneruptur

· Compartmentsyndrom

· Fremmedlegemer

· Sår og abscesser

· Den multitraumatiserede patient

· Børn

· Forbrænding og ætsning

Kursets varighed

Kurset er på samlet 8 timer fordelt på 2 dage.

Målgruppe
Studerende fra 6. semester og opefter kan deltage. Primært er kurset i ortopædkirurgi et kursus for dig, der gerne vil blive bedre til at håndtere de praktiske problemstillinger, man som læge/lægevikar stilles overfor i skadestuen og på ortopædkirurgisk afdeling. Vi forudsætter at deltagerne har et rimeligt kendskab til basal radiologi.

Undervisere
Casper Grønbæk

På kurset vil vi øve os i forskellige sutur- og knudeteknikker til lukning af sår med fokus på følgende suturer: enkelt, fortløbende, investerede, intradermale samt hjørnesuturer. På kurset vil vi også gennemgå anlæggelse af lokalanalgesi inkl. de mest anvendelige ansigtsblokke. Efter endt kursus er du godt rustet til at behandle langt de fleste sår, du støder på i en skadestue. Desuden vil du kunne ’lukke’ huden efter almindelige komplicerede operationer. Alt i alt en god start før et kirurgisk vikariat.

Kurset består af 4 lektioner:

Lektion 1: Sårteori

Lektion 2: Suturmateriale og -valg

Lektion 3: Øvelser

Lektion 4: Lokalanalgesi

Kursets varighed

Kurset er på samlet 4 timer fordelt på 1 dag.

Målgruppe
Kurset henvender sig primært til lægestuderende, som planlægger at tage et kirurgisk vikariat. 

Underviser
Læge Elisabeth Arndal

Som ung læge støder du dagligt på patienter med væske- og elektrolytforstyrrelser, og alligevel har dette emne en lille plads på studiet. Du vil på dette kursus blive rustet til at identificere og behandle de hyppigst forekommende elektrolytforstyrrelser, som du møder i klinikken. Desuden vil den arterielle blodgasanalyse blive gennemgået.

Kurset består af en teoretisk del, hvor følgende emner gennemgås:

 • De almindeligste intravenøse væsker
 • Klinisk og paraklinisk vurdering af den dehydrerede patient
 • Natriumforstyrrelser, kaliumforstyrrelser, calciumforstyrrelser og magnesiumforstyrrelser
 • Den arterielle blodgas

Ovenstående emner vil blive fulgt op med cases  hvor du bl.a. lærer at lægge konkrete væskeplaner, korrigere hyponatriæmi, hypokaliæmi og hyperkaliæmi. Casene vil tage udgangspunkt i nogle af de sygdomme som oftest medfører elektrolytforstyrrelser som eksempelvis nyre og hjerteinsufficiens.

Forberedelse til kurset
Basisbogen

 1. Om væske og elektrolytbehandling
 2. Afsnittet om akut og kronisk nyreinsufficiens

Målgruppe
Studerende på min. 7. semestertrin som planlægger at tage et lægevikariat

Kursets varighed 
Kurset er på samlet 8 timer fordelt på 2 dage.

Underviser
Læge Christoffer Vissing

Studietrin:
9

Kursusbeskrivelse:
Er du i tvivl om, hvor mange lumin en pandelampe lyser med, eller hvorfor der altid mangler næsespekeler i ambulatoriet? Hvis ja, så er det her ikke kurset for dig. Er du derimod interesseret i at blive klædt på til den øre-næse-halskirurgiske patient, som du måtte møde på skadestuen, så læs med!
 
Bliv fx klogere på den meget omfattende gruppe af patienter, der melder sig i akutmodtagelser og hos vagtlæger med infektioner i hoved-/halsområdet! Dertil fx blødninger, traumer og fremmedlegemer. Kurset har fokus på det ØNH, som den nye lægevikar måtte støde på, men det er den samme fornuftige undersøgelsesteknik og bud på diagnose(r), der hjælper til eksamen. Vel mødt!

Pris:
75 kr.
 
Lokale:
FADL
Blegdamsvej 26
2200 København
 
Underviser:
Rasmus Callesen

Spørgsmål vedrørende kurser, kontakt kurser.kkf@fadl.dk.

Mad: Der bliver leveret en sandwich fra Kokken i Kælderen til hver kursusdag, og du kan afkrydse, hvis du ønsker vegetarmad. Der er et administrationsgebyr på 75 kr. pr. kursusdag, til gengæld er der gratis sandwich. Hvis du ønsker kaffe skal du selv medbringe det.

Afmelding: Der er 14 dages returret på internetkøb. Derefter er der mulighed for refusion, såfremt FADL kan finde en afløser. Dette er typisk muligt op til 3 dage før kursets afholdelse. Husk at melde afbud ved sygdom på dagen – der er ikke mulighed for refusion, men du får mulighed for at tilmelde dig kurset igen på næste semester.