Kurser i København

Datoer for tilmelding af kurser kan du finde på mit.fadl.dk.

Hvis du ikke fik en plads kan du uafhængigt af hvor mange kurser du i forvejen er tilmeldt, tilmelde dig restpladser til kurserne. Tilmeldingen lukker først, når kurserne er fyldt op.

Tilmeld kurser her

At kunne vurdere patienter der indlægges med akutte mavesmerter, at gøre sig differentialdiagnostiske overvejelser samt lægge indledende behandlingsplan.

Indhold: Akut abdomen gennemgås systematisk med udgangspunkt i de fire kvadranter i abdomen. Diagnoser og differentieldiagnoser gennemgås og indledende behandling ligeså. Desuden gennemgås øvre og nedre GI-blødning og abdominal katastrofe samt kort om børn og kirurgi. Primært fokus på abdominalkirurgiske tilstande men urologiske, karkirurgiske og gynækologiske tilstande vil også blive berørt. Det faglige niveau i undervisningen vil være, hvad der forventes af en forvagt i modtagelsen.

Følgende vil blive gennemgået:

 • Øvre GI-blødning
 • Nedre GI-blødning
 • Ulcus
 • Cholecystolothiasis
 • Choledocholithiasis
 • Cholecystitis acuta
 • Cholangitis
 • Pancreatitis acuta
 • Appendicitis
 • Diverticulitis
 • Ileus
 • Perforeret hulorgan
 • Børn og kirurgi
 • Billeddiagnostik inkl røntgenoversigt over abdomen (OOA). Overfladisk berøring af CT abdomen

Undervisningsform:

Undervisningen er til dels teoretisk men primært case-baseret, både i små grupper og i plenum.

Kursets varighed

Kurset er på samlet 8 timer fordelt på 2 dage.

Målgruppe
Studerende fra 7. semester med interesse for akut abdomen og/eller som påtænker at tage vikariat på en akutafdeling eller mavetarm kirurgisk afdeling. Det forventes at kursisterne har et basalt kendskab til abdominalkirurgiske tilstande.

Underviser
Johan Clausen

Kursusbeskrivelse

Formålet er at give lægestuderende mulighed for at erhverve færdigheder i den tidlige livreddende behandling af patienter med akutte medicinske tilstande. Kurset er en systematisk symptom-orienteret og casebaseret gennemgang af de hyppigste akutte medicinske tilstande samt den primære diagnostik og behandling af disse i modtagesituationen.

I løbet af kurset trænes den primære diagnostik og behandling af AKS, tachy- og bradyarytmier, hjertestop, aortadissektion- og aneurysme, lungeødem, pneumoni, KOL, astma, pneumothorax, lungeemboli, hypoglykæmi, ketoacidose, akut nyreinsufficiens, den bevidstløse patient, kramper, sepsis, forgiftninger, anafylaksi og meningitis.

1. dag: Åndenød

2. dag: Hjerte-kar

3. dag: Blandende cases, bla. sepsis og nedsat bevidsthed

Kursets varighed

Kurset er på samlet 8 timer fordelt på 2 dage.

Målgruppe
Kurset er rettet mod lægestuderende fra 8. semester og frem.

Det er en fordel med et basalt kendskab til EKG.

Underviser
Bjørn Hoe

Kurset sigter at forberede lægestuderende på mødet med børn i sygehusvæsenet. Kurset skal give den lægestuderende basale kompetencer og en introduktion til det pædiatriske område. Herunder hvordan man praktisk går til den kliniske vurdering af børn, kendskab til vitalparametre og kliniske karakteristika hos syge børn, samt faresymptomer hos det kritisk syge barn.

Vi gennemgår almindelige medicinske tilstande hos børn som man ofte møder i akutmodtagelsen og deres behandling,  samt gennemgår akutte medicinske tilstande der kræver øjeblikkelig intervention og tilkald af ekstra hjælp. Derudover fokuserer kurset på kommunikation med børn og forældre og dennes betydning i det kliniske arbejde.

Kurset gennemføres som et miks af oplæg og case baseret undervisning med stor vægt på deltageraktivering.

Kursets varighed

Kurset er på samlet 8 timer fordelt på 2 dage.

Målgruppe
Der forventes intet forudgående kendskab til pædiatri.

Medicinstuderende fra 8. semester med interesse for akut pædiatri

Underviser
Læge Kim Voss

Undervisningen er baseret på korte teoretiske oplæg efterfulgt af casegennemgang, hvor der vil blive inddraget typiske EKG’er, der ses i den kliniske hverdag. Der lægges vægt på aktiv deltagelse fra kursisterne. Undervisningen er baseret på bogen Klinisk Elektrokardiologi (Sigurd & Sandøe) samt EKG.

 • Alment om EKG og arytmi
 • Værktøjer til grundig EKG-analyse
 • Supraventrikulære og ventrikulære takyarytmier
 • AV-blok, SA-blok, grenblok, elektrolytforstyrrelser
 • Iskæmi

Kursets varighed
Kurset er på samlet 12 timer fordelt på 3 dage.

Målgruppe
Bestået 7. semester er et krav for optagelse på kurset.
Kurset henvender sig til lægestuderende, der ønsker en mere systematisk tilgang til det kliniske EKG.

Underviser
Elena Suhrs

Hæmatologiske patienter har ofte komplekse problemstillinger som berører mange felter af intern medicin. Det kan som yngre læge derfor være en udfordring at danne sig et overblik over. På kurset vil vi med udgangspunkt i patientcases, komme ind på udredningen af patienter med hæmatologiske sygdomme, samt håndteringen af den hæmatologiske patient for lægevikaren samt læger i andre specialer.

Følgende emner vil blive taget op:

Anæmiudredning

Lymfeknudesvulst -er det lymfom?

Akutte leukæmier (praktisk håndtering)

Kroniske leukæmier

Infektioner i hæmatologien

Hæmatologiske parametre

Blodprodukter (praktisk anvendelse)

Introduktion til koagulationsproblemer

Underviser
Læge Amina Nardo-Marino

Fokus vil være på udredning og behandling, samt de mest almindelige ætiologier. Kurset vil også gennemgå de akutte tilstande sepsis og meningitis – herunder færdighedstræning i lumbalpunktur. Der vil også være tid til en kort gennemgang af HIV, viral hepatitis og tuberkulose med vægt på behandling og smitteforholdsregler. Kursets formål er at forberede den lægestuderende på almindelige infektionsmedicinske problemstillinger, som kan mødes på alle internmedicinske afdelinger.

Lektion 1: Introduktion og juridiske forhold

Lektion 2-4: Udredning og behandling af den inficerede patient herunder gennemgang af hyppigste infektioner i øvre luftveje, lunger, mave-tarmkanal samt bakteriæmi/sepsis

Lektion 5: Meningitis og lumbalpunktur

Lektion 6: HIV, herunder forholdsregler

Lektion 7: Viral hepatitis, herunder forholdsregler

Lektion 8: Tuberkulose, herunder forholdsregler

Kursets varighed

Kurset er på samlet 8 timer fordelt på 2 dage.

Målgruppe
Kurset er rettet mod medicinstuderende som planlægger at tage et medicinsk vikariat. 

Undervisere
Michaela Tinggaard og Karen Brorup Pedersen

Kursets hensigt er at virke forberedende til lægevikariat eller KBU. Undervisningen er baseret på teoretiske oplæg efterfulgt af case-gennemgange. Der gennemgås de hyppigst forekommende problemstillinger, man møder som forvagt på kardiologisk afd. eller bred intern medicinsk afd. med kardiologiske patienter:

 • Alment om kardiologi
 • Akut koronar syndrom
 • Atrieflimren/flagren
 • Hjerteinsufficiens inkl. akut lungeødem
 • Kardiel synkope
 • DVT og lungeemboli
 • Arrytmier
 • Elektrolytforstyrrelser
 • Endocarditis
 • Hjertestop

Kursets varighed

Kurset er på samlet 13,5 time fordelt på 3 dage.

Målgruppe
Kurset henvender sig til studerende, der har haft kardiologi dvs fra 7. semester med interesse i kardiologi og/eller som skal i lægevikariat eller starte i KBU. Der forventes ingen forberedelse til kurset, udover den viden, I kommer med fra studiet.

Undervisere
Læge Michelle Schmiegelow

På kurset vil kursisten blive rustet til at identificere og behandle de hyppigste tilstande indenfor nefrologi, man som ung læge støder på i klinikken.
Kurset består af en teoretisk del, hvor følgende emner gennemgås:

Diagnostik og behandling af patienter med akut nyresvigt
Diagnostik og behandling af patienter med kronisk nyreinsufficiens
Udredning af patienter med hæmaturi, proteinuri og ødemer
Udredning af patienter med glomerulonefritis og HUS/TTP
Akut og kronisk hæmodialyse og peritoneal dialyse samt komplikationer

Derudover består kurset af en praktisk del med cases om de ovenstående emner, hvor kursisten lærer at tolke relevante blodprøver svar, radiologisk og kliniske fund.

Målgruppe:
Lægevikarkurserne i FADL henvender sig især til studerende, der påtænker at tage et læge-vikariat. Der lægges derfor stor vægt på den praktiske tilgang til hospitalsarbejdet.

Underviser:
Tobias Bomholt

OBS: Bemærk at der oprettes et 2-dages kursus og et 3-dages kursus. Kurset på 3 dage er udvidet med almen neurologi

De studerende skal efter kurset have kendskab til de mest almene neurologiske sygdomme og behandlingen heraf. Der lægges særligt vægt på akutte lidelser og undervisningen er casebaseret. Decideret undervisning i den basale neurologi vil ikke være en del af kurset.
Gennemgang af den neurologiske undersøgelse og de vigtigste akutte neurologiske tilstande, herunder bl.a.

– Modtagelse af den akutte neurologiske/neurokirurgiske patient

– Vurdering af bevidstløse patienter

– Status epilepticus

– Apoplexia cerebri

– Akut hovedpine

– Gennemgang af cases

MEDBRING REFLEKSHAMMER OG LYGTE – I SKAL UNDERSØGE HINANDEN

Målgruppe, herunder specielle krav til deltagere
Kurset er rettet mod medicinstuderende på 2. del af medicinstudiet, der har bestået 8. semester, og som planlægger at tage et neurologisk vikariat eller supplere deres neurologiske kunnen i forbindelse med andet vikariat. Der forventes et basalt kendskab til den neurologiske undersøgelse samt grundlæggende neurologiske tilstande.
Kursusdeltagerne forventes at have læst kapitlerne i FADLs bog: Klinisk Neurologi og Neurokirurgi om hhv. introduktion (kap. 1) samt symptomer og fund ved fokale læsioner (kap. 7). Desuden skal kursisterne kende til forskellene på 1. og 2. neuron skader, hvilket bl.a. fremgår af FADLs neurologiske journalkoncept (medbring gerne dette til kurset).

Kursus varighed og opbygning
Kurset er fordelt på 2/3 dage af 4 timers varighed

Underviser
Læge Nicolaj Laugesen

FADLs psykiatrikursus skal forberede jer på at arbejde som medicinstuderende i underordnet lægestilling (lægevikar) i en psykiatrisk akutmodtagelse eller på et psykiatrisk sengeafsnit.

Vi træner jeres evne til at vurderede den psykiatriske patient i akutte situationer og øver os I at beskrive patienterne objektivt psykisk. Her anvender vi mange videocases og træner samtaler med hinanden. Derudover samler vi en værktøjskasse til jer som indeholder det basale indenfor akut psykofarmakologi, selvmordrisikovurdering, psykiatriloven, ICD-10 systemet og oversigt over de vigtigste diagnosegrupper.

Kurset er tilrettelagt efter at I bliver aktiveret mest muligt. Kurset er ikke en fyldestgørende gennemgang af pensum til eksamen i psykiatri. Vi beskæftiger os ikke med specifikke metoder og diagnoser fra børne- og ungdomspsykiatrien.

Underviser
Claas-Frederik Johannsen

At give dig en introduktion til hvad det vil sige at være i ”klinik”, samt klæde dig på med de mest basale færdigheder man bruger på daglig basis når man er i klinikken.

Indhold:

På kurset vil vi systematisk gennemgå hvordan en journal er opbygget. Vi vil se nærmere på udvalgte dele af den objektive undersøgelse, hvor man vil lære at bruge stetoskopet, pencillygten og blive i stand til at undersøge folk med ondt i maven. Desuden vil der i høj grad blive lagt vægt på praktiske færdigheder på kurset så man kan lave sin første sutur, anlægge sit første PVK når man starter i klinik.

Følgende vil blive gennemgået

 • TKO opholdet
 • Anamnese
 • Objektiv undersøgelse
 • Perifert venekateter (PVK)
 • Korrekt påføring af sterile handsker
 • Sutur

Undervisningsform: Undervisning vil være praktisk orienteret således at du som kursist vil være aktiv det meste af tiden.

Målgruppe
Dette kursus er til alle medicinstuderende som skal på TKO i den nærmeste fremtid. Der er ingen forventning til kursistens faglige niveau.

Kursets varighed

Kurset er på samlet 5 timer fordelt på 1 dage.

Undervisere
Læge Jacob Peter Hartmann og læge Badar Mahmood

Kurset tager udgangspunkt i forvagt-funktionen i ortopædkirurgiske skadestue, og det introducerer på en enkel og overskuelig måde deltagerne til det arbejde, forvagten hyppigst møder. Kurset tilstræber at undgå overlap med andre kurser (fx sår & sutur, akut medicin). Billeddiagnostik vil kun inddrages i det omfang, det er relevant for forvagtens arbejde. CEKU, Rigshospitalet tilbyder kursus i ledundersøgelse hvorfor dette ikke indgår i undervisningen.

· Introduktion til skadestuearbejdet og øvrigt forvagtsarbejde i ortopædkirurgien

· Journaloptag + objektiv undersøgelse

· Skader og skadesedler

· Cases

Det enkelte kursus vil forsøges tilpasset de studerende på holdet niveumæssigt ligesom der kan tages specielle emner op.

Gennemgang af en række klassiske skadestuepatienter med ledsagende teori, udredning, differentialdiagnostik, undersøgelsesteknik, behandlingsplan og opfølgning, herunder:

· Hovedtraumer

· Øjenskader

· Columna cervicalis, thoracalis og lumbalis

· Costa- og sternumfraktur

· Skulderluxation

· Clavikelfraktur

· Humerusfrakturer

· Distale antebrachium frakturer

· Frakturer i hånd og fingre

· Sår, bid og andre læsioner, herunder insektstik

· Hoftefraktur

· Fraktur i bækkenet

· Knædistorsioner og knæsmerter

· Ankeldistorsion og -fraktur

· Achillesseneruptur

· Compartmentsyndrom

· Fremmedlegemer

· Sår og abscesser

· Den multitraumatiserede patient

· Børn

· Forbrænding og ætsning

Kursets varighed

Kurset er på samlet 8 timer fordelt på 2 dage.

Målgruppe
Studerende fra 6. semester og opefter kan deltage. Primært er kurset i ortopædkirurgi et kursus for dig, der gerne vil blive bedre til at håndtere de praktiske problemstillinger, man som læge/lægevikar stilles overfor i skadestuen og på ortopædkirurgisk afdeling. Vi forudsætter at deltagerne har et rimeligt kendskab til basal radiologi.

Undervisere
Casper Grønbæk

På kurset vil vi øve os i forskellige sutur- og knudeteknikker til lukning af sår med fokus på følgende suturer: enkelt, fortløbende, investerede, intradermale samt hjørnesuturer. På kurset vil vi også gennemgå anlæggelse af lokalanalgesi inkl. de mest anvendelige ansigtsblokke. Efter endt kursus er du godt rustet til at behandle langt de fleste sår, du støder på i en skadestue. Desuden vil du kunne ’lukke’ huden efter almindelige komplicerede operationer. Alt i alt en god start før et kirurgisk vikariat.

Kurset består af 4 lektioner:

Lektion 1: Sårteori

Lektion 2: Suturmateriale og -valg

Lektion 3: Øvelser

Lektion 4: Lokalanalgesi

Kursets varighed

Kurset er på samlet 4 timer fordelt på 1 dag.

Målgruppe
Kurset henvender sig primært til lægestuderende, som planlægger at tage et kirurgisk vikariat. 

Underviser
Læge Elisabeth Arndal

Som ung læge støder du dagligt på patienter med væske- og elektrolytforstyrrelser, og alligevel har dette emne en lille plads på studiet. Du vil på dette kursus blive rustet til at identificere og behandle de hyppigst forekommende elektrolytforstyrrelser, som du møder i klinikken. Desuden vil den arterielle blodgasanalyse blive gennemgået.

Kurset består af en teoretisk del, hvor følgende emner gennemgås:

 • De almindeligste intravenøse væsker
 • Klinisk og paraklinisk vurdering af den dehydrerede patient
 • Natriumforstyrrelser, kaliumforstyrrelser, calciumforstyrrelser og magnesiumforstyrrelser
 • Den arterielle blodgas

Ovenstående emner vil blive fulgt op med cases  hvor du bl.a. lærer at lægge konkrete væskeplaner, korrigere hyponatriæmi, hypokaliæmi og hyperkaliæmi. Casene vil tage udgangspunkt i nogle af de sygdomme som oftest medfører elektrolytforstyrrelser som eksempelvis nyre og hjerteinsufficiens.

Forberedelse til kurset
Basisbogen

 1. Om væske og elektrolytbehandling
 2. Afsnittet om akut og kronisk nyreinsufficiens

Målgruppe
Studerende på min. 7. semestertrin som planlægger at tage et lægevikariat

Kursets varighed 
Kurset er på samlet 8 timer fordelt på 2 dage.

Underviser
Læge Christoffer Vissing

Spørgsmål vedrørende kurser, kontakt kurser.kkf@fadl.dk.

Mad: Der bliver leveret en sandwich fra Kokken i Kælderen til hver kursusdag, og du kan afkrydse, hvis du ønsker vegetarmad. Der er et administrationsgebyr på 75 kr. pr. kursusdag, til gengæld er der gratis sandwich. Hvis du ønsker kaffe skal du selv medbringe det.

Afmelding: Der er 14 dages returret på internetkøb. Derefter er der mulighed for refusion, såfremt FADL kan finde en afløser. Dette er typisk muligt op til 3 dage før kursets afholdelse. Husk at melde afbud ved sygdom på dagen – der er ikke mulighed for refusion, men du får mulighed for at tilmelde dig kurset igen på næste semester.