FAQ om arbejdsrettigheder under COVID-19

BRUG MAILEN: JURA@FADL.DK, hvis du ikke får svar i FAQ’en nedenfor

I det følgende gennemgår vi svarene på de spørgsmål vi har modtaget fra FADL-medlemmer om deres rettigheder ved arbejde under COVID-19.

Vi befinder os i en helt særlig situation, så flere svar er forbundet med forbehold, fordi problemstillingerne er nye. Dette hænger især sammen med at CIVID-19 muligvis kan karakterises som en såkaldt Force-Majeure situation, hvor aftaler (f.eks. ansættelsesaftaler) kan ændres eller opsiges uden at overholde alle
de normale regler.

FADLs sekretariat er lille sammenlignet med andre fagforeninger. Derfor er det vigtigt at du som medlem – så vidt muligt – forhører dig om dine rettigheder og pligter direkte hos din arbejdsgiver inden du kontakter FADL.

Efter FADLs opfattelse er der et stort hensyn at tage til arbejdsgiverne i denne tid, hvor virksomheder er berørt negativt af COVID-19. Det er bedre at finde gode fælles løsning end at indlede en mere eller mindre tvivlsom juridisk konflikt med arbejdsgiverne.

Ved oplagte brud på dine rettigheder ifølge overenskomster og lovgivning bør du henvende dig til FADL så hurtigt som muligt

Vi har opdelt FAQ i følgende hovedkategorier:

  • Rettigheder ved ordinært arbejde under klinik
  • Rettigheder generelt under COVID-19
  • Frivilligt arbejde under COVID-19

Rettigheder ved ordinært arbejde under klinik

Flere universiteter og regioner har sammen aftalt at lægestuderende kan blive pålagt at indgå i det almindelige sundhedsfaglige arbejde på afdelingerne i stedet for et aflyst klinikophold.

Universitet og regioner ses pt. at håndtere vilkårene for dette arbejde noget forskelligt. Det er også forskelligt hvordan de klinikstuderende kan indgå afdelingernes vagtlag. Generelt er meldingen at inddragelsen skal ske på en måde, hvor der så vidt muligt er lægefaglig læring forbundet med arbejdet.

Nogle Universiteter har også meldt klart ud at arbejde under klinik skal aflønnes efter FADLs overenskomster.

FADL arbejder aktuelt intensivt på at sikre de bedst mulige lærings- og arbejdsvilkår under klinik og beredskabsarbejde under klinik.

Du kan stille konkrete spørgsmål vedrørende klinik-udforinger på: coronaklink@fadl.dk Og se FAQ om emnet her: https://fadl.dk/undervisning-og-su-3/

Rettigheder generelt under COVID-19

Nej. FADL har valgt ikke at dispensere generelt fra kravet om SPV-uddannelse af hensyn til både patientsikkerhed, din sikkerhed som ansat og hensynet til kolleger som bør kunne forvente den kliniske basisviden man opnår gennem SPV-uddannelsen.
FADL er klar over, at flere af Jer tidligere er blevet afvist fra uddannelsen på grund af for få uddannelsespladser. FADL arbejder på højtryk for at få regionerne til at uddannelse flere, f.eks. gennem en tilpasset uddannelse. I Region Nord er denne model taget i brug.
Du kan godt udføre laboratoriearbejde (f.eks. blodprøvetagning) på SPV-overenskomsten uden at have SPV-uddannelse.
SPV-overenskomsten giver ret til et isolationstillæg når du som fast vagt arbejder i isolationsbeklædning. Arbejde med isolationsbeklædning i Pandemiafsnittene rundt i landet svarer i høj grad til belastningen med samme beklædning i fast vagt. FADL har været i kontakt med Danske Regioner for at få godkendt at der ydes ISO-tillæg ved dette arbejde. Danske Regioner er positivt indstillede til spørgsmålet, men ønsker at få forelagt den enkelte sag for at tage konkret stilling til retten til tillæg.
Danske Regioner har desværre afvist at der kan ydes ISO-tillæg ved arbejde med ISO-beklædning i Test Centrene.

Nej. Det klare udgangspunkt er, at arbejdsgiveren ikke kan afskedige dig alene med henvisning til COVID-19 situationen.

Hvis din arbejdsgiver bliver ramt hårdt på sin økonomi, f.eks. fordi han mister mange kunder/indtægt, så kan det være OK at afskedige. Arbejdsgiveren skal kunne dokumentere problemerne og hvorfor det er sagligt at fyre netop dig.

Arbejdsgiveren kan ikke bortvise dig fra dag til dag, hvis du har ret til et opsigelsesvarsel. F.eks. som funktionær (ofte 3 mdr.) eller ifølge overenskomst (f.eks. 2 mdr. for studenterundervisere og instruktorer på universiteterne).

Den helt særlige COVID-19 situation kan evt. give nogle enkelte – meget hårdt ramte arbejdsgivere – en force-majeure ret til at sende ansatte hjem uden løn. Dette er pt. et juridisk gråzoneområde.

Regeringen har tilbudt private arbejdsgivere der vælge at beholde ansatte i stedet for at fyre dem en lønkompensation på 75 pct. af lønnen for fastansatte og 90 pct. for timelønsansatte. Arbejdsgiverne er ikke forpligtede til at bruge tilbuddet.

Ja, hvis din arbejdsgiver eller sundhedsmyndighederne har pålagt dig karantæne, så svarer dette til at du bliver syg. For arbejdsgiverens vedkommende skal det naturligvis være sagligt velbegrundet at pålægge dig karantæne.

Hvis du er ansat som funktionær, har du krav på løn under sygdom i hele den periode du er i karantæne.

Hvis du ikke er funktionær, men har arbejdet hos arbejdsgiveren i mindst 8 uger inden fraværet og i den periode har arbejdet i mindst 74 timer, så skal arbejdsgiveren betale dig sygedagpenge i mindst 30 dage.

Regeringen har gennemført en særordning hvor arbejdsgiverne får fuld kompensation for sygebetalingen under COVID-19.

Med statsministerens udmelding om at offentligt ansatte skal have løn ved hjemsendelse, kan FADL ikke se at en offentlig arbejdsgiver, f.eks. et sygehus, har mulighed for at vælge at afskedige med henvisning til COVID-19.

Du er offentligt ansat, hvis du f.eks. arbejder på regionale sygehuse, på plejehjem eller i kommunale sundhedsklinikker.

Statsministerens garanti for løn ved hjemsendelse af offentligt ansatte må også opfattes som en ansættelses- og løngaranti for fast- og midlertidigt ansatte studerende der hjemsendes pga. af COVID-19.

Du skal starte med at tjekke din ansættelseskontrakt og dernæst spørge din arbejdsgiver hvordan deres planer er for at gennemføre arbejdet på et senere tidspunkt og betale dig din løn. Førstnævnte er især relevant for timelønnede undervisere.

Især på dette område er det godt at starte med at spørge åbent frem for at starte juridisk. Dette hænger også sammen med at rettighederne for løstansatte og timelønnede ofte er mere beskedne end for fastansatte.

Det er således udgangspunktet at tilkalde-, løsvagtsarbejde og en del timelønsarbejde kan flyttes eller aflyses med et passende varsel. Det er en konkret vurdering, hvad der er ”passende”. 72timer vil være OK i en del tilfælde.

Selvom man som enkeltvagttager eller tilkaldevagt-ansat har en aftalt vagtplan, så har arbejdsgiveren ret til at ændre i denne.

Hvis man har et ansættelsesbrev med fastlagt normtid (f.eks. 4 timer pr. uge eller 150 timer inden for afdelingens 15 ugers normperiode), så har man som udgangspunkt ret til løn for normtimerne.

Statsministeren har meldt ud, at hjemsendte offentligt ansatte har krav på løn under COVID-19 perioden. Man kan bestemt argumentere for, at dette også bør dække løs- og enkeltvagter samt tineundervisning der aflyses pga. COVID-19 situationen.

Når vi er igennem de aktuelle krise, hjælper FADL gerne jer med at undersøge jeres rettigheder er blevet tilsidesat.

Timelønnede undervisere ved universiteterne har ligesom løsvagter og tilkaldevikarer noget mindre beskyttelse end fastansatte.

I COVID-19 situation har Aarhus Universitet imidlertid meldt ud at studenterundervisere vil modtage løn for den undervisning der bliver aflyst. Underviserne skal stå til rådighed for andet arbejd i samme periode.

Det er FADLs forventning at andre universiteter giver samme beskyttelse som AU.

Ja. For at have ret til løn, er du forpligtet til at følge din arbejdsgivers pålæg om at arbejde. Der skal være tale om meningsfuldt arbejde som ligger indenfor dit sædvanlige arbejdsområde.

Hvis du er helt sikker på at du kan dokumentere at dit arbejde er direkte forbundet med personlig, umiddelbar og alvorlig helbredsrisiko, så er du og din kolleger berettiget til at indstille arbejdet med henvisning til princippet om retten til liv, ære og velfærd.

For sundheds- og omsorgsarbejde er en vis større risiko forbundet opgaverne. Det er vanskeligt at forestille sig en situation hvor sundhedspersonale kan nægte at gå på arbejde med henvisning til COVID-19 situationen.

Ja, hvis du er blevet smittet med COVID-19 via dit job, så skal din arbejdsgiver anmelde det som en arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Hvis arbejdsgiveren ikke anmelder smitten, så skal du kontakte din læge og bede vedkommende om at foretage anmeldelsen.

AES vil herefter undersøge om det er sandsynligt at smitten er kommet via dit arbejde; enten som arbejdsulykke efter en intensiv smitteudsættelse indenfor 5 dage, eller som en erhvervssygdom ved længere tids og mindre intensiv udsættelse.

Det er meget vigtigt at din jobrelaterede COVID-19 smitte bliver anmeldt, fordi anmeldelsen er en forudsætning for at du senere kan få støtte til medicin og anden evt. nødvendig behandling, hvis der viser sig at være permanente eller langtidsfølger af sygdommen.

Anmeldelse og anerkendelse af COVID-19 smitte er også en forudsætning for at få dækning for eventuelle varige mén og erhvervsevnetab som følge af sygdommen.

Arbejdstilsynet har i april i år udsendt en særlig vejledning om Vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med COVID-19: https://bm.dk/media/13601/vejledning-covid19-retsinformation.pdf

FADL hjælper gerne medlemmer med at følge op på arbejdsskadesagerne.

Ja. Ferieloven giver arbejdsgiveren ret til at pålægge den ansatte hovedferie på 2-3 uger med 3 mdr. varsel, og restferien på 2-3 uger med 1 mdr. varsel. Det antages at arbejdsgiveren i ekstraordinære situationer kan nedsætte varslet. COVID-19 situationen er ekstraordinær.

Statsministerens tilbud om løntilskud til virksomheder der undlader at fyrre ansatte under COVID-19 forudsætter at den ansatte tager 5 dages ferie eller fravær uden løn i perioden (9. marts – 9. juni).

Du kan også blive pålagt at holde den 6. ferieuge, hvis du har krav på en sådan ifølge din ansættelsesaftale eller overenskomst.

Ja, hvis du har optjent over- eller merarbejde, så kan din arbejdsgiver pålægge dig at afspadsere dette under den periode hvor COVID-19 udgør et generelt samfundsproblem.

Nej. Arbejdstilsynet har gennemført en dispensation for arbejde i bl.a. sundheds- og plejesektoren. Dispensationen betyder, at reglerne om 11 timers hvile inden for 24 timer, og et ugentligt fridøgn kan fraviges frem til 27. marts.

Ja. Hvis den lokale ledelse som ønsker at ansætte dig mener at du har de nødvendige lægefaglige forudsætninger for jobbet, selvom du ikke har bestået 8. semester, så kan afdelingen ansætte dig uden at søge om dispensation fra kravet hos Danske Regioner og FADL. Dispensationen er aftalt mellem Danske Regioner og FADL og gælder frem til 1. juni.

Flere simulationsenheder i landet har tidligt i COVID-19 forløbet aflyst planlagt undervisning m.v.
Eftersom simulationsoverenskomsten indeholder en specifik mulighed for at aflyse planlagte vagter med 24 timers varsel, anser FADL det ikke umiddelbart for muligt at få løn for aflyste vagter.
Heldigvis har man flere steder tilbudt de ansatte andre kompenserende arbejdsopgaver for at mindske løntabet.

Frivilligt arbejde i COVID-19 beredskab

Ja, det skal sikre dig om du får løn for arbejdet, hvis dette er din forventning. Du bør spørge til hvilken overenskomst dit arbejde er omfattet af.

Det er også vigtigt at du er dækket af arbejdsskadereglerne under dit frivillige arbejdet. Dette vil dog ikke være et problem, hvis beredskabet er i offentligt regi (sygehus eller kommune).