Kurser Aarhus E2022

Du kan tilmelde dig op til 5 kurser hvert semester, men i første omgang kan du højest blive tildelt 2 kurser. I tilfælde af, at kurserne ikke fyldes op, er der mulighed for at få tildelt flere kurser. Under fanen “Tilmeldingsprocedure” i venstre kolonne, kan du læse mere om tilmelding. Ved problemer eller spørgsmål kan du kontakte kursuskoordinator Katrine Damsgaard Sørensen på kursus@fadl.dk

FADL Aarhus udbyder også en række eksamenskurser for vores bachelor- og kandidatstuderende, for at give jer en række redskaber til at optimere jeres pensumlæsning. Nærmere information om disse vil blive offentliggjort, når vi kommer tættere på eksamen.

I AAKF er vi så heldige at have både medicinstuderende fra Aarhus og Aalborg, hvorfor der også er mulighed for at tage kurser i begge byer. Derfor skal du være opmærksom på ikke at tilmelde dig et kursus i den ”forkerte” by. Man har som medlem af Aarhus kredsforening mulighed for at tage kurserne i både Aalborg og Aarhus, men man skal selv sørge for transport.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige kurser, som udbydes i Aarhus.

Oversigt over kurser

Kursusformål

Klargøre den studerende til lægevikariat eller snarlig KBU i akutmodtagelsen

Kursusindhold

Generel introduktion til specialet Akutmedicin.
Casebaseret undervisning omhandlende de mest almindelige tilstande, som man som lægevikar eller yngre læge står med i en akutmodtagelse. Derudover vil I blive undervist/introduceret til enkelte cases om alvorlige tilstande man ikke må overse. 

Målgruppe: Kandidatstuderende, 7.-12. semester.

Kursusformål

At introducere og forbedre den medicinstuderendes kompetencer til de kliniske ortopædkirurgiske problemstillinger man møder ved akutte patienter i f.eks. en skadestue. Kurset vil primært fokusere på de akutte ortopædkirurgiske tilstande som man kan forvente at møde i en skadestue.

Målgruppe

Studerende som er på kandidaten, da det skønnes fra underviserens side, at man her får det optimale udbytte af kurset. Studerende som skal have et lægevikariat eller skal starte KBU. I øvrigt studerende som skal i klinik eller studerende med generel interesse for ortopædkirurgi.

Kursusindhold

Kurset varer 12 timer fordelt på to dage. Kurset vil fokusere på casebaseret teoretisk gennemgang og praktiske øvelser vedrørende diagnostik af skader i bevægeapparatet. Der vil ligeledes gennemgås behandling af udvalgte skader, man som forvagt vil møde i den ortopædkirurgiske skadestue, herunder frakturer, sår, forbrændinger, samt gives kort introduktion til indikationer for og udførsel af traumekald.
Der vil desuden blive gennemgået juridiske forhold for lægevikarer samt en del af de formalia, der kræves i forbindelse med at skrive korte skadenotater i modsætning til indlæggelsesjournaler.

EKG Basis

Vil du gerne blive bedre til at tolke EKG’er? EKG Basis er en god mulighed for at få konkrete redskaber til at håndtere EKG’er i klinikken.

Kursusformål
At forbedre den medicinstuderendes evner til at kunne gennemgå og beskrive EKG’er systematisk
samt at konkludere på et EKG på et niveau svarende til, hvad man kan forvente af en lægevikar eller af læger i KBU.

Målgruppe
Det anbefales, at man er på kandidaten, da det vurderes fra undervisernes side, at man her får størst udbytte af kurset.
Kurset er rettet mod videreuddannelse af SPV- og VT-vagter samt studerende, der skal i klinik, have et medicinsk vikariat eller i KBU.

Kursusindhold
Kurset forløber over to dele á hver fire timer. Kurset afholdes på to eftermiddage/aftener.
Del 1: Systematisk beskrivelse af EKG’er inkl tolkning af EKG’er med fokus på iskæmisk hjertesygdom.
Del 2: Gennemgang af de mest almindelige hjerterytmeforstyrrelser.

Forberedelse
Kendskab til hjertets anatomi og elektriske ledningssystem forudsættes.

Kursusformål:

EKG cases: Gennemgang at kliniske EKG-cases omfattende eksempler på diagnostik af almindelige forekommende kliniske tilstande inklusiv akut koronart syndrom og hjerterytmeforstyrrelser. Kendskab til basal EKG diagnostik er en forudsætning for at deltage på kurset.

 

Kursusindhold:

Målgruppe:

Studerende, som allerede har gennemført EKG basis, da der er tale om en overbygning på dette kursus.
Studerende som er på de sidste semestre af medicin, som har en bred basisviden om EKG.

Kursusformål: 

Eksamensforberedende kursus for 1. semester 
Med fokus på studieteknik, eksamenstræning og -forberedelse i forbindelse med cellebiologi
Formålet med kurset er at skabe et overblik over udvalgte dele af pensum og hjælpe den studerende til at blive klar over styrker og svagheder, således, at oplæsning til eksamen optimeres og målrettes.

Kursusindhold:

Kurset vil have fokus på eksamensrelevante dele af pensum, og er dermed ikke tiltænkt som en fuldstændig gennemgang af hele pensum.

Kurset vil have fokus på tre hovedemner: Cytologi, kemi og membranfysiologi. Der vil være figurer, teori og opgaveeksempler, hvor vi i fællesskab vil hjælpe hinanden med at få styr på cellebiologien som helhed. Kurset er overordnet målrettet den studerende som gerne vil have hjælp til at gennemgå basale dele af pensum. Der er dermed ikke tale om et detaljeorienteret kursus, men et kursus med fokus på de overordnede elementer.

Kursusindhold

Et to dages kursus som gennemgår relevant pensum ift. eksamen. Uddybning af kursus kommer senere.

Kursusformål:

At forberede de studerende til et klinisk ophold gennem øvelse af kliniske færdigheder

Kursusindhold:

Kurset varer 6 timer.
Der vil være en teoretisk gennemgang af de kliniske færdigheder; suturering, a-gas og venflon. Herefter er der afsat tid til, at deltagerne under kompetent supervision kan øve sig i de pågældende kliniske færdigheder.

Kursusindhold:

Praktisk orienteret kursus, hvor formålet er, at deltagerne ‘kommer godt i gang’ i psykiatrien.
Hovedfokus vil derfor være på praktiske færdigheder såsom psykiatrisk journalskrivning, forståelse og anvendelse af de almindeligste former for tvang, tilgangen til almindeligt forekommede patientkategorier, kommunikation og samarbejde med kolleger mv.

Kurset kan eventuelt også i et vist omfang fungere som supplement til eksamenslæsning, men dette er ikke kursets primære formål, og diagnostiske kriterier, farmakologi mv. kan ikke forventes systematisk gennemgået.

Målgruppe:

Kurset henvender sig således til studerende…
…som står overfor eller overvejer den første ansættelse i psykiatrien, enten som lægevikar eller som kommende nyuddannet læge.
…som ønsker at øge udbyttet af et klinikophold ved at supplere studiets teoretiske undervisning med et praktisk orienteret kursus.
…som (måske tidligere på studiet) har en generel nysgerrighed for psykiatrien og ønsker at få et indtryk af opgaverne på psykiatrisk afdeling.

Forudsætninger: 

Alle studerende er velkomne, men udbyttet vil være størst, hvis man har et basalt kendskab til psykiatriske lidelser og behandlingsformer, som derfor ikke kan forventes systematisk gennemgået på kurset.

Har man bestået psykiatri på studiet, vil dette være fuldt tilstrækkeligt. Har man endnu ikke haft psykiatri på studiet, anbefales det, at man orienterer sig i en egnet lærebog.

Målgruppe:

Primært rettet til studerende på kandidaten, men alle studerende der har bestået 3 semester, er velkomne. Kurset er særlig velegnet til 10. semester studerende, da en del pensumrelevante sygdomme vil indgå i kurset. Det er ligeledes meget velegnet til studerende som ønsker et lægevikariat indenfor neurologi.

Kursusindhold:

Kurset afholdes i samarbejde med NSM.
På kurset gennemgås neurologiske cases og man får mulighed for at træne neurologisk undersøgelse på hinanden. Derudover har vi inviteret patienter med forskellige neurologiske sygdomme til at komme. Du vil få mulighed for at undersøge patienterne og finde forskellige neurologisk udfald og på baggrund af dette forsøge at komme med en diagnose.

Kursusformål:

Kurset afholdes med primært fokus på SPV-vagter, der ønsker at tage vagter på ortopædkirurgisk afdeling som OP-vagt (tidligere kaldet “sårhageholder”)

Kursusindhold:

På kurset vil de studerende blive undervist i bl.a. hvordan man foretager kirurgisk håndvask, iklæder sig steril kittel og handsker, basal instrumentlære samt tips og tricks til hvordan man får størst muligt udbytte af at være med til en operation.
Der er således tale om en overbygning på SPV-kursus.

Underviser:

Studerendes Almene Kirurgiske Selskab (SAKS)

Kursusindhold:

At starte på medicinstudiet er meget overvældende og på mange måder en kæmpe udfordring.

I FADL vil vi gerne have, at folk har det godt under studiet. Derfor har vi lavet workshop ”Studieteknik – Happy work/study/life balance” for 1. og 2. semesters studerende.

På workshoppen vil vores underviser giver jer nogle værktøjer til at få lagt en god læseplan, eksamensplan, noteteknik og teknikker til udenadslære. Der vil udover oplæg være mulighed for at arbejde konkret med din egen læseplan på kurset, hvor vores underviser kan hjælpe dig i gang. Derudover vil underviseren komme med gode råd baseret på hendes egne erfaringer om, hvordan man får en sund work/study/life balance.