Love for Foreningen af Danske Lægestuderende, Odense Kredsforening (FADL-OKF)

§ 1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold

Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen af Danske Lægestuderende, Odense Kredsforening
forkortet FADL-OKF.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune.
Stk. 3. Foreningen er medlem af Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL), Hovedforeningen (HF), og er underlagt foreningens love, kollegiale vedtægter samt hovedbestyrelsen.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomiske, faglige og sociale interesser.

§ 3. Medlemskab

Stk. 1. Som medlemmer optages personer, der er lægestuderende, immatrikuleret på et lægevidenskabeligt fakultet, og som har en tilknytning til foreningens geografiske område; enten gennem uddannelse, arbejde eller bopæl. Hovedbestyrelsen fastsætter nærmere regler for inddelingen af landet i geografiske områder.
Stk. 2. Udmeldelse sker ved skriftlig meddelelse til foreningen med mindst en måneds varsel til den 31/8 eller den 31/1. Medlemmer, der har frameldt sig den lægevidenskabelige kandidatuddannelse, betragtes som udmeldt umiddelbart ved frameldelsen fra studiet.
Stk. 3. Under bestående konflikter mellem FADL og anden part, kan intet medlem, ved udmeldelse, unddrage sig de kollegiale forpligtelser, som på grund af konflikten pålægges foreningens medlemmer.
Stk. 4. Repræsentantskabet kan udelukke et medlem fra foreningen, hvis medlemmet ikke følger foreningens love, vedtægter, mv., og kan fastsætte betingelser for genopnåelsen af medlemskab. Eksklusionen kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Medlemmet har krav på skriftlig meddelelse om, at det står til eksklusion mindst en uge før mødet hvor sagen behandles, og ret til at deltage i mødet med taleret. En eksklusionsbeslutning kan af medlemmet indankes for Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsens afgørelse kan af såvel kredsbestyrelsen samt medlemmet indankes for FADLs voldgiftsret, hvis afgørelse er endelig.

§ 4. Kontingent

Stk. 1. Medlemskontingentet kan betales to gange årligt for perioderne 1/2-31/8 og 1/9-31/1 eller foregå ved månedlig betaling.
Stk. 2. Kontingentets størrelse fastsættes af repræsentantskabet.
Stk. 3. Ved udmeldelse og senere genindmeldelse, skal der betales kontingent, samt eventuel restance, før indmeldelsen er gyldig.
Stk. 4. Medlemmer af FADL tilflyttet fra anden kredsforening optages som medlemmer af FADL-OKF i den periode, for hvilken der er betalt kontingent i den fraflyttede kredsforening.
Stk. 5. Såfremt et medlem ved overflytning fra en anden kredsforening er i restance, opkræver FADL-OKF alle forfaldne ydelser.
Stk. 6. Repræsentantskabet kan fastsætte nærmere regler for indbetalingen af kontingentet, herunder evt. rabat eller ekstra gebyr, ved anvendelse af eller afvigelse fra den fastsatte betalingsprocedure.
Stk. 7. Repræsentantskabet kan fastsætte et ekspeditionsgebyr ved for sent indbetalt kontingent. Gebyret må ikke overstige de faktiske omkostninger forbundet med udsendelse af rykker mv.
Stk. 8. Er medlemskontingent samt ekspeditionsgebyr jf. stk. 7. ikke indbetalt senest en måned efter sidste rettidige betalingsdato slettes medlemmet.
Stk. 9. Dokumenteret studieorlov berettiger til dispensation for medlemskontingent. En sådan dispensation medfører tab af medlemsrettigheder (stemmeret, valgbarhed, kursusdeltagelse, etc.). Ret til medlemsfordele i form af forsikringsordning mv. opretholdes.

§ 5. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed dog jf. § 1. stk. 3.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i september eller oktober måned.
Stk. 3. Datoen for generalforsamlingen skal bekendtgøres for samtlige medlemmer senest 4 uger inden afholdelsen. Dagsorden, repræsentantskabets beretning, årsrapport, samt eventuelt indkomne forslag skal udsendes til samtlige medlemmer senest en uge inden afholdelsen.
Stk. 4. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af en eller to dirigenter
2. Valg af en eller to referenter og stemmetællere
3. Godkendelse af dagsorden
4. Repræsentantskabets beretning
5. Godkendelse af årsrapport
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af repræsentantskab
8. Valg af tillidsmænd
9. Valg af revisorer
10. Eventuelt
Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være repræsentantskabet i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med absolut flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer). Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om almindelig stemmeflerhed, og hvert medlem har tre stemmer.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Der afholdes ekstraordinær generalforsamling hvis hovedbestyrelsen, mindst 2 repræsentantskabsmedlemmer, 15 % af medlemmerne eller de interne revisorer, fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor repræsentantskabet eller der træffes beslutning om det på en generalforsamling.
Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til repræsentantskabets kendskab.
Stk. 3. Datoen for generalforsamlingen skal bekendtgøres for samtlige medlemmer senest 2 uger inden afholdelsen. Dagsorden samt materialet vedrørende begrundelsen for den ekstraordinære generalforsamling skal offentliggøres senest en uge inden afholdelsen.

§ 7. Repræsentantskabet

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af et repræsentantskab på minimum 9 og maksimalt 13 medlemmer. Medlemmer af repræsentantskabet vælges af generalforsamlingen for et år af gangen. Herudover kan vælges maksimalt 2 suppleanter, ligeledes for et år af gangen.
Stk. 2. Valgbare til repræsentantskabet eller som suppleant er alle medlemmer, der med undtagelse af holdledere, censimere og undervisere ikke er ansat i FADL eller bestrider andet tillidshverv indenfor FADLs aktiviteter.
Stk. 3. Repræsentantskabet leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 4. Repræsentantskabet konstituerer sig selv med minimum en formand og en næstformand. Herudover vælges der repræsentanter og suppleanter til hovedbestyrelsen i henhold til HF’s love samt foretages indstillinger til udvalg under HF.
Stk. 5. Repræsentantskabsmøder indkaldes af formanden eller 2 øvrige medlemmer med mindst 2 dages varsel.
Stk. 6. Repræsentantskabet er beslutningsdygtig når minimum 6 af medlemmerne er tilstede.
Stk. 7. Repræsentantskabsmøderne er åbne, og alle medlemmer af foreningen har taleret. Sager behandles dog for lukkede døre hvis et flertal af repræsentantskabet ønsker det, eller hvis der er tale om personsager.
Stk. 8. Repræsentantskabets dagsordner og mødereferater skal gøres tilgængelige for foreningens medlemmer.
Stk. 9. Repræsentantskabet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Stk. 10: Såfremt repræsentantskabet inden næste annoncerede generalforsamling, består af mindre end det minimum fastsatte antal medlemmer jf. stk 1, kan der til et repræsentantskabsmøde vælges nye repræsentanter, således repræsentantskabet igen består af det minimale eller maksimale antal medlemmer jf. stk 1. De nye medlemmer udpeges via frivillig tilkendegivelse pr. mail til kredsforeningen. Såfremt der opstiller flere end der er behov for, er der valg blandt de opstillede. Stemmeberettigede er det resterende repræsentantskab. Valget foretages jf. §5, stk. 7. Valget er kun gyldigt frem til næste generalforsamling.

§ 8. Tillidsmænd

Stk. 1. Til at fungere som bisiddere for foreningens medlemmer i disciplinærudvalget vælger generalforsamlingen to tillidsmænd.
Stk. 2. Valgbare som tillidsmænd er alle medlemmer, der med undtagelse af holdledere, censimere og undervisere ikke er ansat i FADL eller bestrider andet tillidshverv indenfor FADLs aktiviteter. Herudover er det ønskeligt, at man som tillidsmand har minimum 100 timers arbejdserfaring indenfor sit område.

§ 9. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Repræsentantskabet er ansvarlig over for generalforsamlingen for årsrapporten.
Stk. 3. Årsrapporten revideres af en på generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor samt af to på generalforsamlingen valgte interne kritiske revisorer.
Stk. 4. Valgbare som intern revisor er alle medlemmer, der med undtagelse af holdledere, censimere og undervisere ikke er ansat i FADL eller bestrider andet tillidshverv indenfor FADLs aktiviteter.
Stk. 5. Årsrapporten for det foregående regnskabsår skal være behandlet og godkendt af repræsentantskabet senest d. 1/5. Efter at repræsentantskabet har godkendt årsrapporten skal den gøres offentlig tilgængelig. Den endelige godkendelse foretages af generalforsamlingen.

§ 10. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere repræsentantskabsmedlem i forening. Repræsentantskabet kan meddele prokura. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af det samlede repræsentantskab.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 11. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en lovligt indkaldt generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen og minimum 5% foreningens medlemmer er mødt op. Herudover skal ændringerne også godkendes af Hovedbestyrelsen.
Stk. 2. Er der ikke mødt tilstrækkeligt med medlemmer op til generalforsamlingen jf. stk. 1, kan generalforsamlingen, såfremt et ændringsforslag godkendes med det nødvendige flertal, beslutte at forslaget sendes til urafstemning blandt foreningens medlemmer. Ved urafstemning vedtages ændringsforslag med 2/3 af de afgivne stemmer.
Stk. 3. Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter at de er vedtaget af generalforsamlingen eller ved urafstemning og godkendt i Hovedbestyrelsen.

§ 12. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med det i § 2 fastsatte formål eller overdrages til Hovedforeningen. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

Således vedtaget på generalforsamling den 23. oktober 2008.

3 stk. 4 & §7 stk 1 & 2 ændret på generalforsamling den 1. oktober 2009.

3 stk. 1 ændret på generalforsamling den 9. oktober 2015

Således vedtaget på generalforsamling den 23. oktober 2008.

3 stk. 4 & §7 stk 1 & 2 ændret på generalforsamling den 1. oktober 2009.

3 stk. 1 ændret på generalforsamling den 9. oktober 2015

§ 4 kontingent. § 7 repræsentantskabet. § 9 Vagtbureauet. § 10 Økonomi. § 12 vedtægtsændringer: ændret ved urafstemning efter generalforsamling den 5. oktober 2017

Download vedtægterne som pdf fil her