Afsnit 0 - Før valget

§ 0, stk. 1: Minimum en uge før opstillingsfristens udløb afholdelse på minimum to introduktioner til nærværende valgregulativ og repræsentantskabets arbejde på forskellige dage.

§ 0, stk. 2: Offentliggørelse af tid og sted for ovennævnte introduktioner offentliggøres hurtigst muligt. Dog senest en uge før.

Afsnit 1 - Valgets afholdelse

§ 1, stk. 1: FADL Københavns bestyrelse sørger for at der udnævnes et valgud­valg bestående af 3 til 5 personer.

§ 1, stk. 2: Senest 2 dage før opstillingsfristens udløb udpeger bestyrelsen 2 valg­kontrollanter, som skal være stem­meberet­tigede, men som ikke stiller op ved valget.

§ 1, stk. 3: Kandidater har mulighed for at aflevere tekst (max. 200 ord) og billede (pasfotostørrelse) til FADL Københavns sekretariat – til brug på FADL Københavns hjemmeside og sider i MOK – senest 48 timer efter opstillingsfristen udløb.

§ 2, stk. 1: Valgudvalget er ansvarligt for, at der afholdes valg efter nedenstående retnings­linier.

§ 2, stk. 2: Valgudvalget er ansvarligt for at alle opstillede kandidater er stemmeberet­tigede og valgba­re. Er op­stil­lingsblanketten ikke udfyldt korrekt, er det valg­kontrol­lanternes opgave at afgøre, om blanketten skal godken­des.

§ 2, stk. 3: Valgudvalget er ansvarligt for at tidsfristen for opstilling af kandidater og valgets afholdelse offentlig­gøres på FADL Københavns Facebookside og hjemmeside senest 4 uger før opstillingsfristens udløb, samt i første mulige MOK.

§ 3, stk. 1: Alle valg er hemmelige og skriftlige og foregår ved personlig fremmøde eller ved elektronisk valg. Der kan ikke stemmes in absentia.

§ 3, stk. 2: Senest 5 dage før første valgdag skal der offentliggøres en liste med samtlige opstillede kandidater.

§ 3, stk. 3: Stemmesedlen skal indeholde navne på samtlige opstillede og godkendte kandida­ter.

§ 4: Er der ved opstillingsfristens udløb ikke opstil­let flere kandidater, end der skal vælges repræsentanter, bortfalder valget og de opstillede kandidater betragtes som værende valgt.

§ 5: Kopier af udfyldte opstillingsblanketter skal umid­delbart efter opstillingsfristens udløb være tilgængelig på KKF’s sekretariat.

§ 6, stk. 1: Klager over opstillingsblanketter skal afgives til valgud­valget, senest 2 hverdage efter opstillingsfristens udløb.

§ 6, stk. 2: Ved klager over opstillingsblanketter, træffes den endelige af­gørelse om godkendelse, af valg­kontrollanter­ne i fæl­les­skab.

§ 6, stk. 3: Er valgkontrollanterne uenige om godkendelse af en opstillingsblanket, kan blanketten ikke godkendes.

Afsnit 2 - Valgberettigelse

§ 7, stk. 1: Stemmeberettiget er alle, som ved valgets begyn­delse er medlemmer af FADL, Køben­havns Kreds­forening.

§ 7, stk. 2: Regler for medlemskab fastsættes i foreningens love.

§ 8: Valgbare er alle som ved opstillingsfristens udløb og under valgperioden er medlem af FADL, Københavns Kredsforening.

Afsnit 3 - Valgmåde og valgets opgørelse

§ 9, stk. 1: Valget foregår som simpelt personligt valg, hvor de 21 kandidater der får flest stemmer bliver valgt til repræsentantskabet. Eventuelle suppleanter rangordnes efter antallet af stemmer. Antallet af mulige suppleanter er angivet i foreningens love.

§ 9, stk. 2: Det er muligt at stemme på op til 10 kandidater på stemmesedlen.

§ 10: En kandidat skal på opstillingsblanketten påføre navn, CPR-nr., e-mailadresse og telefonnummer.

§ 11, stk. 1: Ved mere end 10 krydser på stemmesedlen erklæres stemmesedlen ugyl­dig. Dette gælder også ved mere end ét kryds ved hver kandidat.

§ 11, stk. 2: De 21 kandidater med flest stemmer er valgt til repræsentantskabet. Herefter rangordnes eventuelle suppleanter efter antal stemmer. Ved stemmelighed afgøres valg/rangordning ved lodtrækning foretaget af valgkontrollanterne.

§ 12: Ved midlertidig eller permanent fravær af en af de valgte, indtræder supplean­ter i den rækkefølge, de er rangordnet.

Afsnit 4 - Suppleringsvalg

§ 13: Hvis der på denne måde opstår vakance på mere end 2/3 af samtlige pladser i repræ­sentantskabet, skal der udskrives suppler­ingsvalg.

§ 14, stk. 1: Valgets opgørelse kontrolleres af valgkontrol­lanterne

§ 14, stk. 2: Ved valgets opgørelse, kan der ikke deltage personer som er kandidater ved valget

Afsnit 5 - Klager over valgets opgørelse

§ 21, stk. 1: Klager over valgets opgørelse skal indgives senest to dage efter valgets offentliggørelse i MOK.

§ 21, stk. 2: Valgkontrollanterne afgør om en klage skal gives medhold, samt om eventuelle fejl er så graverende, at der bør foretages omvalg.

Afsnit 6 - Ikrafttræden

§ 22: Ovennævnte valgregulativ træder i kraft efter vedtagelse i Københavns Kredsforenings repræsentantskab, efterfølgende godkendelse i Hovedforeningens Hovedbestyrelse samt offentliggørelse i MOK og/eller ved opslag på Panum Instituttet.