Der er trukket lod om kursuspladser efter første tilmeldingsrunde, og anden tilmeldingsrunde er nu åbnet.

Tilmeldingen lukker på fredag d.12/10 kl. 12, hvorefter der bliver trukket lod om pladserne. Du kan derefter, uafhængigt af hvor mange kurser du i forvejen er tilmeldt, tilmelde dig restpladser til kurserne. Tilmeldingen lukker først, når kurserne er fyldt op.

Oversigt over kurser

Akut abdomen

At kunne vurdere patienter der indlægges med akutte mavesmerter, at gøre sig differentialdiagnostiske overvejelser samt lægge indledende behandlingsplan.

Indhold: Akut abdomen gennemgås systematisk med udgangspunkt i de fire kvadranter i abdomen. Diagnoser og differentieldiagnoser gennemgås og indledende behandling ligeså. Desuden gennemgås øvre og nedre GI-blødning og abdominal katastrofe samt kort om børn og kirurgi. Primært fokus på abdominalkirurgiske tilstande men urologiske, karkirurgiske og gynækologiske tilstande vil også blive berørt. Det faglige niveau i undervisningen vil være, hvad der forventes af en forvagt i modtagelsen.

Følgende vil blive gennemgået:

 • Øvre GI-blødning
 • Nedre GI-blødning
 • Ulcus
 • Cholecystolothiasis
 • Choledocholithiasis
 • Cholecystitis acuta
 • Cholangitis
 • Pancreatitis acuta
 • Appendicitis
 • Diverticulitis
 • Ileus
 • Perforeret hulorgan
 • Børn og kirurgi
 • Billeddiagnostik inkl røntgenoversigt over abdomen (OOA). Overfladisk berøring af CT abdomen

Undervisningsform: Undervisningen er til dels teoretisk men primært case-baseret, både i små grupper og i plenum.

Målgruppe

Medicinstuderende fra 7. semester med interesse for akut abdomen og/eller som påtænker at tage vikariat på en akutafdeling eller mavetarm kirurgisk afdeling. Det forventes at kursisterne har et basalt kendskab til abdominalkirurgiske tilstande.

Varighed: 8 timer fordelt på to dage.

Underviser

Rasmus Vogelsang

Akut medicin

Kursusbeskrivelse

Formålet er at give lægestuderende mulighed for at erhverve færdigheder i den tidlige livreddende behandling af patienter med akutte medicinske tilstande. Kurset er en systematisk symptom-orienteret og casebaseret gennemgang af de hyppigste akutte medicinske tilstande samt den primære diagnostik og behandling af disse i modtagesituationen.

I løbet af kurset trænes den primære diagnostik og behandling af AKS, tachy- og bradyarytmier, hjertestop, aortadissektion- og aneurysme, lungeødem, pneumoni, KOL, astma, pneumothorax, lungeemboli, hypoglykæmi, ketoacidose, akut nyreinsufficiens, den bevidstløse patient, kramper, sepsis, forgiftninger, anafylaksi og meningitis.

Kurset består af 12 timer fordelt over tre dage.

1. dag: Åndenød

2. dag: Hjerte-kar

3. dag: Blandende cases, bla. sepsis og nedsat bevidsthed

Målgruppe
Kurset er rettet mod lægestuderende fra 8. semester og frem.

Det er en fordel med et basalt kendskab til EKG.

Underviser

Læge Bjørn Hoe

Akut pædiatri

Kurset sigter at forberede lægestuderende på mødet med børn i sygehusvæsenet. Kurset skal give den lægestuderende basale kompetencer og en introduktion til det pædiatriske område. Herunder hvordan man praktisk går til den kliniske vurdering af børn, kendskab til vitalparametre og kliniske karakteristika hos syge børn, samt faresymptomer hos det kritisk syge barn.

Vi gennemgår almindelige medicinske tilstande hos børn som man ofte møder i akutmodtagelsen og deres behandling,  samt gennemgår akutte medicinske tilstande der kræver øjeblikkelig intervention og tilkald af ekstra hjælp. Derudover fokuserer kurset på kommunikation med børn og forældre og dennes betydning i det kliniske arbejde.

Kurset gennemføres som et miks af oplæg og case baseret undervisning med stor vægt på deltageraktivering.

Målgruppe

Der forventes intet forudgående kendskab til pædiatri.

Medicinstuderende fra 8. semester med interesse for akut pædiatri

Underviser

Kim Foss

EKG

Kurset består af tre undervisningsdage på samlet 12 timer. Undervisningen er baseret på korte teoretiske oplæg efterfulgt af casegennemgang, hvor der vil blive inddraget typiske EKG’er, der ses i den kliniske hverdag. Der lægges vægt på aktiv deltagelse fra kursisterne. Undervisningen er baseret på bogen Klinisk Elektrokardiologi (Sigurd & Sandøe) samt EKG.

 • Alment om EKG og arytmi
 • Værktøjer til grundig EKG-analyse
 • Supraventrikulære og ventrikulære takyarytmier
 • AV-blok, SA-blok, grenblok, elektrolytforstyrrelser
 • Iskæmi

Målgruppe
Bestået 7. semester er et krav for optagelse på kurset.
Kurset henvender sig til lægestuderende, der ønsker en mere systematisk tilgang til det kliniske EKG.

Undervisere
Læge Hannah Elena Suhrs og læge Martina de Knegt

Hæmatologi

Hæmatologiske patienter har ofte komplekse problemstillinger som berører mange felter af intern medicin. Det kan som yngre læge derfor være en udfordring at danne sig et overblik over. På kurset vil vi med udgangspunkt i patientcases, komme ind på udredningen af patienter med hæmatologiske sygdomme, samt håndteringen af den hæmatologiske patient for lægevikaren samt læger i andre specialer.

Følgende emner vil blive taget op:

Anæmiudredning

Lymfeknudesvulst -er det lymfom?

Akutte leukæmier (praktisk håndtering)

Kroniske leukæmier

Infektioner i hæmatologien

Hæmatologiske parametre

Blodprodukter (praktisk anvendelse)

Introduktion til koagulationsproblemer

Underviser:

Amina Nielsen Nardo-Marino

Infektionsmedicin

Fokus vil være på udredning og behandling, samt de mest almindelige ætiologier. Kurset vil også gennemgå de akutte tilstande sepsis og meningitis – herunder færdighedstræning i lumbalpunktur. Der vil også være tid til en kort gennemgang af HIV, viral hepatitis og tuberkulose med vægt på behandling og smitteforholdsregler. Kursets formål er at forberede den lægestuderende på almindelige infektionsmedicinske problemstillinger, som kan mødes på alle internmedicinske afdelinger.

Kurset består af 8 timer fordelt på 2 dage:

Lektion 1: Introduktion og juridiske forhold

Lektion 2-4: Udredning og behandling af den inficerede patient herunder gennemgang af hyppigste infektioner i øvre luftveje, lunger, mave-tarmkanal samt bakteriæmi/sepsis

Lektion 5: Meningitis og lumbalpunktur

Lektion 6: HIV, herunder forholdsregler

Lektion 7: Viral hepatitis, herunder forholdsregler

Lektion 8: Tuberkulose, herunder forholdsregler

Målgruppe
Kurset er rettet mod medicinstuderende som planlægger at tage et medicinsk vikariat. 

Kursusunderviser
Simone Israelsen

Kardiologi

Kursets hensigt er at virke forberedende til lægevikariat eller KBU. Undervisningen er baseret på teoretiske oplæg efterfulgt af case-gennemgange. Der gennemgås de hyppigst forekommende problemstillinger, man møder som forvagt på kardiologisk afd. eller bred intern medicinsk afd. med kardiologiske patienter:

 • Alment om kardiologi
 • Akut koronar syndrom
 • Atrieflimren/flagren
 • Hjerteinsufficiens inkl. akut lungeødem
 • Kardiel synkope
 • DVT og lungeemboli
 • Arrytmier
 • Elektrolytforstyrrelser
 • Endocarditis
 • Hjertestop

Kursets varighed er 3 dage med 4½ time på hver kursusdag. Indholdet på kurserne er ens.

Målgruppe
Kurset henvender sig til studerende, der har haft kardiologi dvs fra 7. semester med interesse i kardiologi og/eller som skal i lægevikariat eller starte i KBU. Der forventes ingen forberedelse til kurset, udover den viden, I kommer med fra studiet.

Undervisere
Michelle Schmiegelow og Katrine Ekström

Nefrologi

Nyresvigt er en hyppig problemstilling inden for både intern medicin og kirurgi. Kurset vil gennemgå de mest almindelige tilstande inden for nefrologi med primær fokus på udredning og behandling af akut og kronisk nyresvigt. Kurset vil også komme ind på nogle af de sværeste områder i nefrologien som dialysebehandling, glomerulonefritis og tolkning af blodprøver i relation til nyresygdom.

Undervisningen er baseret på teoretiske oplæg i kombination med case-gennemgange.

Kurset består af en teoretisk del, hvor følgende emner gennemgåes:

  • Akut nyresvigt
  • Kronisk nyresygdom og blodtryksbehandling
  • Dialysebehandling
  • HUS/TTP og glomerulonefritis
  • Urinvejsinfektioner, urologisk cancer og hæmaturi

Forberedelse til kurset

Basisbogen eller kompendiet om

  • Afsnittet om akut og kronisk nyreinsufficiens
  • Afsnittet i basisbogen om glomerulonefritis

Målgruppe:
Studerende på min. 7. semestertrin som planlægger at tage et lægevikariat

Kursets varighed
To dage med 4 timer.

Undervisere
Læge, Tobias Bomholt

Neurologi

De studerende skal efter kurset have kendskab til de mest almene neurologiske sygdomme og behandlingen heraf. Der lægges særligt vægt på akutte lidelser og undervisningen er casebaseret. Decideret undervisning i den basale neurologi vil ikke være en del af kurset.
Gennemgang af den neurologiske undersøgelse og de vigtigste akutte neurologiske tilstande, herunder bl.a.

– Modtagelse af den akutte neurologiske/neurokirurgiske patient

– Vurdering af bevidstløse patienter

– Status epilepticus

– Apoplexia cerebri

– Akut hovedpine

– Gennemgang af cases

MEDBRING REFLEKSHAMMER OG LYGTE – I SKAL UNDERSØGE HINANDEN

Målgruppen, herunder specielle krav til deltagere
Kurset er rettet mod medicinstuderende på 2. del af medicinstudiet, der har bestået 8. semester, og som planlægger at tage et neurologisk vikariat eller supplere deres neurologiske kunnen i forbindelse med andet vikariat. Der forventes et basalt kendskab til den neurologiske undersøgelse samt grundlæggende neurologiske tilstande.
Kursusdeltagerne forventes at have læst kapitlerne i FADLs bog: Klinisk Neurologi og Neurokirurgi om hhv. introduktion (kap. 1) samt symptomer og fund ved fokale læsioner (kap. 7). Desuden skal kursisterne kende til forskellene på 1. og 2. neuron skader, hvilket bl.a. fremgår af FADLs neurologiske journalkoncept (medbring gerne dette til kurset).

Kursusvarighed og opbygning
Kurset er fordelt på 2 dage

Underviser
Nicolaj Laugesen

Psykiatri

Uanset hvor i sundhedsvæsenet du tager et lægevikariat, eller lignende arbejde, vil du på et tidspunkt
stå over for den psykiatriske patient eller en psykiatrisk problemstilling. Nogle gange vil du have god tid
til at forberede dig på opgaven, andre gange skal du handle hurtigt – og dertil vil du få brug for nogle
klare og enkle retningslinjer til at navigere i psykiatrien.

Kurset vil gennem overordnede teoretiske principper og case scenarier forberede dig på mødet med de
hyppigste psykiatriske problemstillinger du vil møde som lægevikar, og give dig nogle redskaber til at
handle så korrekt som muligt. En stor del af kurset er baseret på case-undervisning, og der lægges
vægt på aktiv deltagelse fra kursisterne.

 • Lægevikarens og lægens rolle i psykiatrien
 • Psykiatriske grundprincipper, gennemgang af diagnosesystemet
 • Vagtarbejde i psykiatrien
 • Principper for medicinsk behandling i akutte situationer og i forbindelse med indlæggelse
 • Tvangssituationer
 • Den suicidale patient og selvmordsrisikovurdering
 • Somatiske problemstillinger i psykiatrien, herunder afrusning og delir
 • Objektiv psykiatrisk vurdering
 • Særlige forhold i børne- og ungdomspsykiatrien

Kurset er på samlet 12 timer fordelt på 3 dage. De to første dage har primært fokus voksenpsykiatrien
og den tredje dag vil inddrage børne- og ungdomspsykiatriske problemstillinger.

Kursusdeltageren skal have modtaget undervisning i psykiatri inden kursisten tager kurset

Målgruppe
Kurset er særligt rettet mod studerende, som skal have et vikariat i psykiatrien, men er også relevant for
vikariater på skadestuer eller andre somatiske afsnit, studerende fra 10. semester, eller som
forberedelse til KBU.

Kursusunderviser
Martin Køster Rimvall

Ligegyldigt hvor i sundhedsvæsenet du tager et lægevikariat, eller lignende arbejde, vil du på et eller andet tidspunkt stå over for den psykiatriske patient eller en psykiatrisk problemstilling.

Nogle gange vil du have god tid til at forberede dig på opgaven, andre gange skal du handle hurtigt – og dertil vil du få brug for nogle klare og enkle retningslinier til at navigere i psykiatriens verden.

Kurset vil gennem overordnede teoretiske principper, kommunikationstræning – herunder konflikthåndtering – og praktiske scenarier forberede dig på mødet med de hyppigste psykiatriske problemstillinger og give dig nogle redskaber til at handle så hurtigt og korrekt som muligt.

Kursets formål er at gennemgå de hyppigst forekommende problemstillinger inden for psykiatri, man møder som lægevikar. Der lægges vægt på aktiv deltagelse fra kursisterne.

 • Psykiatriske grundprincipper, teoretisk og praktisk gennemgang af hyppigste diagnoser
 • Lægens rolle i psykiatrien
 • Den psykiatriske indlæggelse og den psykiatriske ”skade”
 • Tvang, herunder praktisk udfyldelse af tvangsprotokoller og ”røde og gule papirer”
 • Konflikthåndtering, herunder den voldelige patient
 • Vagtarbejdet i psykiatrien, herunder introduktion til instrukser og medicinering
 • Casetræning og diskussion

Kurset er på samlet 9 timer fordelt på 2 dage.

Kursusdeltageren skal have modtaget undervisning i psykiatri inden kursisten tager kurset

Målgruppe
Kurset er primært rettet mod studerende, som skal have et psykiatrivikariat, vikariat på skadestue eller andre akutte afsnit, studerende fra 10. semester, eller som forberedelse til KBU, især mhp. skadestuearbejde.

Kursusunderviser
Martin Rimvall

Præ-TKO kursus

At give dig en introduktion til hvad det vil sige at være i ”klinik”, samt klæde dig på med de mest basale færdigheder man bruger på daglig basis når man er i klinikken.

Indhold:

På kurset vil vi systematisk gennemgå hvordan en journal er opbygget. Vi vil se nærmere på udvalgte dele af den objektive undersøgelse, hvor man vil lære at bruge stetoskopet, pencillygten og blive i stand til at undersøge folk med ondt i maven. Desuden vil der i høj grad blive lagt vægt på praktiske færdigheder på kurset så man kan lave sin første sutur, anlægge sit første PVK når man starter i klinik.

Følgende vil blive gennemgået

 • TKO opholdet
 • Anamnese
 • Objektiv undersøgelse
 • Perifert venekateter (PVK)
 • Korrekt påføring af sterile handsker
 • Sutur

Undervisningsform: Undervisning vil være praktisk orienteret således at du som kursist vil være aktiv det meste af tiden.

Målgruppe

Dette kursus er til alle medicinstuderende som skal på TKO i den nærmeste fremtid. Der er ingen forventning til kursistens faglige niveau.

Varighed: 5 timer på en dag

Underviser

Læge Jacob Peter Hartmann og læge Badar Mahmood

Radiologi

Radiologiske undersøgelser fylder en stor del af arbejdet i både de medicinske og kirurgiske specialer.

Kurset berører bl.a. spørgsmål som:

  • Hvilken undersøgelse skal bestilles? Og hvad er kontraindikationerne?
  • Hvordan ser man på og tolker røntgenbilleder af: thorax, abdomen og knogler?
  • Skal der foretages supplerende undersøgelser?

Herudover gives en kort introduktion til samarbejdet mellem de kliniske og radiologiske afdelinger og de forskellige radiologiske modaliteter. Der vil blive gennemgået et større billedmateriale i plenum, men da kurset er tiltænkt kommende forvagter (lægevikarer, KBU-læger) vil det udelukkende dreje sig om konventionelle røntgenbilleder – CT, MR og UL scanninger, som man som FV ikke vil komme til at stå med alene, vil således ikke blive gennemgået.

Kurset består af 2 dage à 4 timer, i alt 8 timer.

Målgruppe
Kurset er tiltænkt studerende før et vikariat der indebærer kontakt til radiologi, samt som hjælp før KBU.

Sted
Undervisningen foregår på Rigshospitalet

Underviser
Robert Riis, Læge

Skadestue- og ortopædkirurgi

Kurset tager udgangspunkt i forvagt-funktionen i ortopædkirurgiske skadestue, og det introducerer på en enkel og overskuelig måde deltagerne til det arbejde, forvagten hyppigst møder. Kurset tilstræber at undgå overlap med andre kurser (fx sår & sutur, akut medicin). Billeddiagnostik vil kun inddrages i det omfang, det er relevant for forvagtens arbejde. CEKU, Rigshospitalet tilbyder kursus i ledundersøgelse hvorfor dette ikke indgår i undervisningen.

· Introduktion til skadestuearbejdet og øvrigt forvagtsarbejde i ortopædkirurgien

· Journaloptag + objektiv undersøgelse

· Skader og skadesedler

· Cases

Det enkelte kursus vil forsøges tilpasset de studerende på holdet niveumæssigt ligesom der kan tages specielle emner op.

Gennemgang af en række klassiske skadestuepatienter med ledsagende teori, udredning, differentialdiagnostik, undersøgelsesteknik, behandlingsplan og opfølgning, herunder:

· Hovedtraumer

· Øjenskader

· Columna cervicalis, thoracalis og lumbalis

· Costa- og sternumfraktur

· Skulderluxation

· Clavikelfraktur

· Humerusfrakturer

· Distale antebrachium frakturer

· Frakturer i hånd og fingre

· Sår, bid og andre læsioner, herunder insektstik

· Hoftefraktur

· Fraktur i bækkenet

· Knædistorsioner og knæsmerter

· Ankeldistorsion og -fraktur

· Achillesseneruptur

· Compartmentsyndrom

· Fremmedlegemer

· Sår og abscesser

· Den multitraumatiserede patient

· Børn

· Forbrænding og ætsning

Kurset er på samlet 8 timer fordelt på 2 dage.

Målgruppe
Studerende fra 6. semester og opefter kan deltage. Primært er kurset i ortopædkirurgi et kursus for dig, der gerne vil blive bedre til at håndtere de praktiske problemstillinger, man som læge/lægevikar stilles overfor i skadestuen og på ortopædkirurgisk afdeling. Vi forudsætter at deltagerne har et rimeligt kendskab til basal radiologi.

Underviser
Læge Magnus Bjarnason og læge Pelle Petersen

Studiestartskursus

Har du svært ved at udfylde en årsopgørelse?
Er forsikring og dig, ikke ligefrem bedste venner?
Eller vil du bare gerne høre mere om studiet og København?
Så kom til FADLs overlevelseskursus – livet som studerende.

På kurset har du mulighed for at høre om følgende emner – du vælger selvfølgelig selv, hvilke du vil med til!

BUDGETPLANLÆGNING
Til denne workshop bliver du præsenteret for et konkret program, som
kan hjælpe dig med at få styr på dit budget.

SKAT
Her kigger vi på den kommende årsopgørelse samt din forskudsopgørelse, for at sikre at du ikke får skattesmæk.

BOLIG
Hvis du lige er kommet til København med firtoget, er det workshoppen for
dig. Her får du et overblik over boligmulighederne i København.

FORSIKRING
Kom og hør, hvilke forsikringer er gode – og nødvendige – at have, når
man skal være voksen og ansvarlig.

NY I KØBENHAVN
Her bliver der fortalt lidt om nogle gode caféer, barer, diskoteker og spisesteder
nær Panum, og i København generelt

UDDANNELSESOPBYGNING
En ældre medstuderende vil fortælle lidt uddannelsen, forskning, lægevikariater og virkeligheden efter kandidaten.

Tilmeld dig på mit.fadl.dk under kurser. Der er snacks til kurset og efterfølgende vil der blive serveret et lækkert måltid mad.

Sår & sutur

På kurset vil vi øve os i forskellige sutur- og knudeteknikker til lukning af sår med fokus på følgende suturer: enkelt, fortløbende, investerede, intradermale samt hjørnesuturer. På kurset vil vi også gennemgå anlæggelse af lokalanalgesi inkl. de mest anvendelige ansigtsblokke. Efter endt kursus er du godt rustet til at behandle langt de fleste sår, du støder på i en skadestue. Desuden vil du kunne ’lukke’ huden efter almindelige komplicerede operationer. Alt i alt en god start før et kirurgisk vikariat.

Kurset består af 4 lektioner:

Lektion 1: Sårteori

Lektion 2: Suturmateriale og -valg

Lektion 3: Øvelser

Lektion 4: Lokalanalgesi

Kursets varighed er 4 timer.

Målgruppe
Kurset henvender sig primært til lægestuderende, som planlægger at tage et kirurgisk vikariat. 

Underviser
Læge Elisabeth Arndal

Væske- og Elektrolytbehandling

Som ung læge støder du dagligt på patienter med væske- og elektrolytforstyrrelser, og alligevel har dette emne en lille plads på studiet. Du vil på dette kursus blive rustet til at identificere og behandle de hyppigst forekommende elektrolytforstyrrelser, som du møder i klinikken. Desuden vil den arterielle blodgasanalyse blive gennemgået.

Kurset består af en teoretisk del, hvor følgende emner gennemgås:

 • De almindeligste intravenøse væsker
 • Klinisk og paraklinisk vurdering af den dehydrerede patient
 • Natriumforstyrrelser, kaliumforstyrrelser, calciumforstyrrelser og magnesiumforstyrrelser
 • Den arterielle blodgas

Ovenstående emner vil blive fulgt op med cases  hvor du bl.a. lærer at lægge konkrete væskeplaner, korrigere hyponatriæmi, hypokaliæmi og hyperkaliæmi. Casene vil tage udgangspunkt i nogle af de sygdomme som oftest medfører elektrolytforstyrrelser som eksempelvis nyre og hjerteinsufficiens.

Forberedelse til kurset
Basisbogen

 1. om væske og elektrolytbehandling
 2. Afsnittet om akut og kronisk nyreinsufficiens

Målgruppe:
Studerende på min. 7. semestertrin som planlægger at tage et lægevikariat

Kursets varighed 
To dage med 4 timer.

Undervisere 
Læge Christoffer Vissing

Værd at vide

Tilmeldingsprocedure

Kursusplan

Mad: Der bliver leveret en sandwich fra Kokken i Kælderen til hver kursusdag, og du kan afkrydse, hvis du ønsker vegetarmad. Der er et administrationsgebyr på 75 kr. pr. kursusdag, til gengæld er der gratis sandwich. Hvis du ønsker kaffe skal du selv medbringe det.

Afmelding: Der er 14 dages returret på internetkøb. Derefter er der mulighed for refusion, såfremt FADL kan finde en afløser. Dette er typisk muligt op til 3 dage før kursets afholdelse. Husk at melde afbud ved sygdom på dagen – der er ikke mulighed for refusion, men du får mulighed for at tilmelde dig kurset igen på næste semester.