FADL København har som noget nyt valgt at meddele tiltag og beslutninger ud til vores medlemmer, bestyrelse, medarbejdere m.m. via en række kredscirkulærer.

Kredscirkulærerne omhandler bl.a. det interne og eksterne liv, som finder sted på Blegdamsvej 26. Tiltag og beslutninger er en nødvendighed for at få dette til at glide optimalt, og derfor deler vi dette med jer.

0. Kredscirkulære

Kredscirkulærer

Tiltag og beslutninger – der ligger i forlængelse af foreningens vedtægter og forretningsorden og som har betydning organisationens interne og eksterne liv – blive nedfældet i et Kredscirkulære, som herefter meldes ud til bestyrelse, repræsentantskab og muligvis også på hjemmesiden.

Formålet med kredscirkulærerne er, at skabe størst mulig gennemsigtighed og éntydighed i organisationens beslutninger samt sikre at hele organisationen har et samlet overblik over hvad der er besluttet hvornår.

Alle kredscirkulærer indeholder en udløbsdato. På den måde sikres, at beslutninger der er truffet på ét tidspunkt, bliver revideret eller genbekræftet på et senere tidspunkt.

Desuden indeholder kredscirkulærerne et fortløbende nummer/år, en dato for beslutning samt navn på den besluttende myndighed som er repræsentantskabet.

Vedtaget på:KKR9 8. september 2016
Gældende frem til:1. oktober 2020

1. Procedure for klager og kritik

Procedure for håndtering af klager og kritik i forbindelse med receptionen på Blegdamsvej 26

Receptionen i FADL er medlemmets umiddelbare kontakt med foreningen. Det er hér medlemmet personligt stifter kontakt med foreningen og det er hér medlemmet danner sit indtryk af FADL-huset. Uagtet om henvendelsen drejer sig om forlaget, vagtbureauet, kredsen eller hovedforeningen.

Medlemmet skal føle sig velkommen i huset – og skal opleve en god og imødekommende service. Den eneste måde, hvorpå vi kan forbedre vores service er via vores dialog med medlemmerne. Vi opfatter derfor kritik og klager som konstruktive tegn fra medlemmerne. Det tyder på engagement og vilje til forandring.

Hvis et bestyrelsesmedlem eller et repræsentantskabsmedlembliver gjort bekendt med en konkret negativ medlemsoplevelse fra receptionen skal medlemmet opfordres til at formulere en skriftlig redegørelse.

Denne skal sendes direkte til sekretariatslederen eller formanden.Sekretariatet sender umiddelbart herefter en kvittering for modtagelsen til medlemmet. Herefter udarbejder sekretariatet en redegørelse og et fyldestgørende svar, som efter formandens godkendelse, sendes til medlemmet.

Ved kritik og klager prioriterer vi størst mulig åbenhed mellem sekretariat og bestyrelse.Formanden får derfor altid en kopi af redegørelsen og svaret til medlemmet. Desuden sørger formanden for, at bestyrelsen som minimum orienteres om at vi har modtaget en klage. Formanden vurderer fra sag til sag om henvendelsen giver anledning til et egentlig dagsordenspunkt.

Som en del af sekretariatets kvalitetssikring iværksættes med jævnlige mellemrum et særligt fremstød over for besøgene i receptionen. Her opfordres de besøgene til skriftlig feed-backvedr. deres tilfredshed med servicen i receptionen. En opsamling af disse fremstød drøftes efterfølgende i bestyrelsen

Vedtaget på: KKR5 10. februar 2016
Gældende frem til: 1. april 2018

2. Støtteansøgninger

Bestyrelsens kompetence i forbindelse med støtteansøgninger

FADL København afsætter årligt et beløb, som studenterorganisationer, enkeltpersoner eller grupper kan ansøge om at få del i og som der ikke på forhånd er defineret.

Formålet med denne støttepulje er at forbedre de lægestuderendes forhold såvel uddannelsesmæssigt som socialt, og den gives i tilfælde, hvor en bred skare af lægestuderende får gavn af støtten.

Alle støtteansøgninger til støttepuljen skal udfyldes på den fortrykte støtteformular, som findes på FADL KKFs hjemmeside.  Ansøgninger behandles ved det førstkommende repræsentantskabsmøde.

Er det ansøgte beløb på mindre end 1/7 del af det årligt afsatte beløb til støttepuljen, bemyndiges bestyrelsen til at behandle støtteansøgningen i stedet, hvis de skønner det nødvendigt. Bestyrelsen er forpligtet til at informere repræsentantskabet om afgørelsen af støtteansøgningen til førstkommende repræsentantskabsmøde.

Vedtaget: KKR9 8. september 2016

Gældende frem til:1. oktober 2020

3. Hjemmel til direktør for HF om repræsentation af KKF

Hjemmel til direktør for Hovedforeningen om repræsentation af KKF i ejendommen Blegdamsvej 26

Eftersom FADL København ejer forhuset på Blegdamsvej 26 har vi som sådan ret til repræsentation i husets bestyrelse.

Det samme gælder hovedforeningen, som ejer baghuset.

Siden indflytningen på Blegdamsvej 26 har direktøren for Hovedforeningen repræsenteret såvel KKF som HF i husets bestyrelse.

KKF giver hermed direktøren for Hovedforeningen hjemmel til fortsat, at repræsentere i forbindelse Blegdamsvej 26´s bestyrelsesmøde.

Direktøren orienterer løbende repræsentantskabet.

Vedtaget på: KKR4 6. januar 2016

Gældende frem til: 1. februar 2018

4. Retningslinier for kontingentfritagelse

Retningslinjer for kontingentfritagelse i forbindelse med medlemskab af FADL København

Baggrund:

Dette kredscirkulære udstikker fremtidige retningslinjer for kontingentfritagelse. Det følger de retningslinjer som KKR vedtog den 19. januar 2000, men er opgraderet til situationen 2013-14.

I foreningens vedtægter omtales alene én situation, der berettiger kontingentfritagelse: Nemlig når et medlem er med i en anden fagforening. I praksis bevilges imidlertid kontingentfritagelse også i andre forhold.

For kontingentfritagelse gælder følgende:

Kontingentfritagelse bevilges for mindst 6 måneder jf. vedtægterne §6 stk.8. Ifølge §6 stk.5 gælder det at fritagelsen automatisk medfører tab af alle medlemsrettigheder i dispensationsperioden. Det vil sige stemmeret, valgbarhed, kur­susdel­tagelse m.v. Dog har et med­lem ret til at bevare even­tuelt medlemskab af FADLs forsik­ring i dispen­sations­perioden.

Kontingentfritagelse bevilges ved:

 • Orlov fra studiet
 • Studieophold i udlandet, som f.eks. Nordplus, Nordlys, Erasmus eller andre programmer godkendt af undervisningsministeriet.
 • Medlemskab af anden fagforening (jf. § 6, stk. 4).
 • Barselsorlov (gælder begge køn)
 • Særlige sociale forhold. F.eks. dødsfald i nær familie, sygdom eller pludselig og væsentlig forringelse af den økonomiske situation. Sekretariatet bedømmer, hvorvidt der er tale om et særligt socialt forhold og orienterer efterfølgende bestyrelsen. Dette for at sikre hurtig sagsgang. Bestyrelsen kan dog efterfølgende vælge, at afslå kontingentfritagelsen.

Alle ovennævnte forhold skal kunne dokumenteres i fald der ønskes kontingentfritagelse. Skulle en ansøgning om kontingentfritagelse falde udenfor ovennævnte, skal den behandles af bestyrelsen.

Vedtaget på: KKR4 6. januar 2016

Gældende frem til: 1. februar 2018

5. Tillidsrepræsentanterne i KKF

Tillidsrepræsentanterne i KKF

FADL Københavns kredsforening har ansat op til fire tillidsrepræsentanter blandt forenings medlemmer.

Tillidsrepræsentanterne skal være medlemmernes indgang til den hjælp og støtte FADL tilbyder i FADL-rådgivning (juridisk bistand). Samt selvstændigt kunne vejlede og hjælpe medlemmerne i lettere arbejds- og overenskomstmæssige spørgsmål i forbindelse med ansættelse inden for FADLs overenskomster.

Tillidsrepræsentanterne har tavshedspligt – og er dermed en fortrolig støtte og vejleder for foreningens medlemmer.

Tillidsrepræsentanterne er ansat i 1 år ad gangen. FADL kan kun opsige tillidsrepræsentanterne hvis de bryder deres tavshedspligt. Dette for, at sikre FADLs medlemmer en upartisk repræsentant der kan stille kritiske spørgsmål og kritisere repræsentantskabet og bestyrelsen arbejde.

Et valgudvalg bestående af minimum Formanden og fællestillidsrepræsentanten står for nyansættelser af tillidsrepræsentanter når dette er nødvendigt.

Tillidsrepræsentanterne vælger internt en fællestillidsrepræsentant. Fællestillidsrepræsentanten har ansvaret for udførsel og fordelingen af tillidsrepræsentanternes arbejdsopgaver.

Der tilstræbes løbende intern og ekstern uddannelse af tillidsrepræsentanterne inden for overenskomst, faglig sagsbehandling, arbejdsmiljø og klage samtaler.

Tillidsrepræsentanternes arbejdsopgaver:

 • Der tilstræbes løbende oplyse medlemmerne om overenskomsten gennem bla. opslag i MOK og på FADL Københavns Facebook side ca. 1 gang månedligt.
 • Støtte og assistere medlemmer i evt. klage sager, imellem medlemmet og vagtbureauet eller universitetet.
 • Bisidder i forbindelse med samtaler mellem medlem og arbejdsgiver, universitet og lign. hvor medlemmer ønsker dette.
 • Deltagelse i modul-C på SPV-kurset, med information om de tilbud og den hjælp man som medlem kan modtage af FADL.
 • Deltagelse i holdmøder med information om overenskomsten, samt besvarelse af arbejds- og overenskomstmæssige spørgsmål. Det tilstræbes deltagelse på SPV-, VT-, lægevikarholds møder 1 gang årligt.
 • Støtte og vejlede holdlederen ved tvivl spørgsmål i relation til arbejde og overenskomstregler.
 • Afholdelse af et oplysningsmøde for studenterundervisere per semester.
 • Sagsbehandling af mindre og lettere sager, mellem et medlem og vagtbureauet.
 • Afholdelse af minimum en ’Panum dag’ per semester, hvor tillidsrepræsentanterne er tilstede på Panum instituttet og oplyser medlemmer om bla. overenskomsterne.
 • Synliggørelse ved deltagelse i minimum et af FADLs sociale arrangementer per semester.
 • Løbende finde cases/historier til ’FADL på sagen’, hvor FADLs-rådgivningens hjælp og støtte har gjort en forskel for et medlem.
 • Fokus og oplyse om arbejdsmiljø for medlemmer i arbejde.
 • Indsamling af krav og ønsker i forbindelse med overenskomstforhandlinger.

Vedtaget på: KKR9 8. september 2016

Gældende frem til: 1. oktober 2018

6. Psykologhjælp i KKF

Psykologhjælp i KKF 

Som FADL-medlem er det muligt at modtage støtte til indledende psykologhjælp.

Ordningen er sat i værk på baggrund af de oplevelser FADL-vagter dagligt har i mødet med patienter og evt. pårørende, men ordningen kan også omfatte andre akut opståede problemstillinger uafhængigt af arbejdet som FADL-vagt.

Er uheldet ude kan indledende psykologhjælp være en god løsning. Ofte har hospitalet og Københavns Universitet en krisepolitik med tilbud om psykologhjælp.

FADL er behjælpelig med hjælp med indledende psykologhjælp og har i den forbindelse et samarbejde med professionelle psykologer.

Proceduren for indledende psykologhjælp foregår som regel således:

 • Medlemmet kontakter sekretariatet med sit problem.
 • Formand for KKF og sekretariatsleder bevilger i fællesskab efter konkret vurdering et antal timers indledende psykologhjælp hos Psykologcentret Trekanten.
 • Medlemmet tager selv kontakt med Psykologcentret Trekanten.
 • Bestyrelse og repræsentantskab orienteres efterfølgende af sekretariatsleder og formand med skyldigt hensyn til medlemmets eventuelle ønske anonymitet.

Vedtaget på: KKR3 17.december 2014

Gældende frem til: 1. december 2016