Kredsforeningens vedtægter beskriver det grundlæggende regelsæt som foreningen skal drives efter.

Vedtægterne er bindende for Repræsentantskabet, Bestyrelsen, og Formandens arbejde.

Ved at følge links’ne i navigationen til venstre kan du også læse Kredsforeningens forretningsordener, som mere beskriver de daglige spilleregler på møderne.

Afsnit 1 - Navn, formål m.v.

§ 1. Foreningens navn er Københavns Kredsforening under Foreningen af danske Lægestuderende (FADL). Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune.

§ 2. Foreningens for­mål er at varetage medlemmernes økonomiske og faglige interesser.

§ 2, stk. 2. Foreningen kan drive handel i henhold til næringsbrev.

§ 3. Kredsforeningen, dens Repræsentantskab, bestyrelse og medlemmer er underkastet bestem­melser fastsat i Hovedforeningens love og beslutninger truffet af Hovedforeningen.

§ 4. Som medlemmer af kredsforeningen optages personer der er tilmeldt lægestudiet ved Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Efter ansøgning kan medlemskab tillige opnås af lægestuderende ved landets øvrige universiteter, der kan dokumentere at have bopæl i kredsforeningens geografiske område. Hovedbestyrelsen fastsætter nærmere regler for inddelingen af landet i geografiske områder

§ 4, stk. 2. Indmeldelse sker efter regler fas­tsat af Repræsentantskabet.

§ 4, stk. 3. Bestyrelsen kan forbyde et medlem at være medlem af en anden fagforening, hvis det skønnes at være i uoverensstemmelse med FADLs kollegiale vedtægter eller interesser i øvrigt.

§ 4, stk. 4. Ud­meldelse kan kun ske skriftligt med virkning fra semesterstart (henholdsvis 1. september og 1. februar) og med én måneds varsel. Personer, der er frameldt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, betragtes dog som udmeldt ved frameldelsen fra studiet. Personer, der er uddannet som sygeplejerske, sygehjælper eller akademiker, som får ansættelse i henhold til DSR, FOA eller en akade­mikerfagorganisations overenskomst inden for et arbejdsområde, hvor FADL også har overenskomst, kan umiddelbart meldes ud af FADL ved dokumentation af medlemskab af den overenskomsthavende fagfore­ning.

§ 4, stk. 5. Repræsentantskabet kan ekskludere et medlem fra foreningen, hvis dette ikke følger for­eningens love og vedtægter. Eksklusionen kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Medlemmet har krav på skriftlig meddelelse om, at det står til eksklusion mindst en uge før mødet hvor sagen behandles, og ret til at deltage i mødet med taleret og med bisidder.

Eksklusion kan af det pågældende medlem indankes for FADLs hovedbestyrelse inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt medlemmet. Anken har opsættende virkning.

Hovedbestyrelsens afgørelse kan af såvel medlemmet som Repræsentantskabet indankes for FADLs voldgiftsret, hvis afgørelse er endelig og bindende for alle parter.

Repræsentantskabet skal ved eksklusion fastsætte betingelserne for eventuel genopnåelse af medlemskab.

Medlemmer, der bryder en overenskomst medholdelig konflikt, hvori FADL er part, kan af Repræsentantskabet idømmes en bøde på “et beløb på indtil 75 gange grundtimelønnen for sygeplejevikarer”. Denne bøde kan idømmes samtidig med eller i stedet for en eksklusion. Idømmelse af bøde samt anke over dette foretages efter de samme regler, som gælder vedrørende eksklusion.

§ 4, stk. 6. Under bestående konflikttilstande mellem FADL og sygehusmyndigheder eller andre institutioner kan dog intet medlem ved udmeldelse unddrage sig de kollegiale forpligtelser, som på grund af konflikten organisationsmæssigt pålægges foreningens medlemmer.

Afsnit 2 - Økonomi

§ 5. Foreningens regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12. Revision foretages af to af Generalforsamlingen valgte kritiske revisorer samt en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.

§ 5, stk. 2. Foreningens mid­ler for­valtes af Bestyrelsen, jvnf. § 11, stk. 3.

§ 5, stk. 3.Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, men foreningen hæfter udelukkende med sin til enhver tid eksisterende formue.

§ 5, stk. 4. Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 6. Medlemskontingentets størrelse og forfaldstid fastsættes af Repræsentantskabet.

 § 6, stk. 2.Lægestuderende, der ny indmelder sig i foreningen senere end immatrikulationstidspunktet, betaler kontingent for hele den periode, vedkommende har været immatrikuleret ved de Sundhedsvidenskabelige Fakulteter i Danmark, dog max. 1 år for ikke tidligere medlemmer (incl. det regnskabsår, hvor indmeldelsen sker), med den for disse gældende kontingenter og evt. anden ydelse.

 § 6, stk. 3.Når særlige forhold taler herfor, kan kredsforeningens bestyrelse bevilge dispensation for bestemmelsen fastlagt i § 6,stk. 2. Dispensation skal dog altid gives til lægestuderende, der før indmeldelsen i FADL har betalt kontingent til anden fagforening, for de perioder, hvor en sådan betaling har fundet sted.

§ 6, stk. 4. Bestyrelsen kan, når et medlem er medlem af anden fagforening, jvnf. § 4, stk. 3, give dispensation for kontingentbetaling i et antal perioder af 6 måneders varighed. Disse perioder følger kontingent-året.

§ 6, stk. 5. Fritagelse for kontingent i henhold til § 6, stk. 4 medfører automatisk tab af alle medlemsrettigheder (stemmeret, valgbarhed, kursusdeltagelse etc.) i dispensationsperioden. Dog har et medlem ret til at bevare eventuelt medlemskab af FADLs forsikring i dispensationsperioden.

§ 6, stk. 6. Ved genoptagelsen af fuldt medlemskab efter dispensation efter § 6, stk. 4, skal såvel den modtagne dispensation som dokumentation for betalende medlemskab af anden fagforening medbringes.

§ 6, stk. 7.Ved genindmeldelse efter udmeldelse betales kontingent for hele den periode, vedkommende har været udmeldt, dog max. 1 års kontingent plus den kontingentperiode hvor genindmeldelse sker, med kontingentsatser og evt. anden ydelse svarende til kontingentperioderne. Dog kan dispensation for kontingent for udmeldelsesperioden finde sted, såfremt dokumentation for betalende medlemskab af anden fagforening foreligger, og såfremt dette medlemskab ville kunne have medført dispensation i henhold til § 6, stk. 4.

§ 6, stk. 8. Studieorlov berettiger til dispensation for medlemskontingent. Dispensation kan dog kun gives for perioder af mindst 6 måneders varighed, og medfører tab af medlemsrettigheder, jf. § 6, stk. 5. Kontingentfritagelse kan kun gives frem i tiden.

§ 6, stk. 9. Medlemmer af FADL, tilflyttet fra en anden kredsforening, optages som medlemmer af Københavns Kredsforening i den periode, for hvilken der er erlagt kontingent i den fraflyttede kredsforening.

§ 6, stk. 10. Såfremt et medlem ved overflytning fra en anden kredsforening er i restance opkræver Københavns Kredsforening alle forfaldne ydelser.

§ 6, stk. 11. Hvis et medlem ikke senest 2 måneder efter forfaldstid har betalt kontingent eller anden af Repræsentantskabet vedtagen ydelse, slettes vedkommende som medlem af foreningen, og det skyldige kontingent opkræves. Genoptagelse kan kun finde sted, efter betaling af samtlige restancer samt betaling af kontingenter, der er forfaldet i sletningsperioden, dog max. 3 år (incl. det regnskabsår, hvor opta­gelsen sker), og et for alle restanter gældende beløb. Beløbets størrelse skal fastsættes af Repræsentantskabet samtidig med fastsættelsen af kontingentet for det kommende år. Beløbets størrelse skal dog fastsættes mellem 25 og 33 1/3% af det for året fastsatte kredsforeningskontingent, dog mindst 75,00 kr.

§ 7. Foreningen kan yde støtte til andre organisationer, grupper eller enkelt­projekter efter Bestyrelsens beslutning i hvert enkelt tilfælde. Denne støtte skal ske efter retningslinjer udstukket af Repræsentantskabet. Hvis støtte til en konkret organisation, gruppe eller enkeltprojekt ikke er omfattet af Repræsentantskabets retningslinjer for støtte, skal afgørelsen om støtte dog træffes af Repræsentantskabet selv. Retningslinjerne skal offentliggøres i MOK.

Afsnit 3 - Repræsentantskabet

§ 8. Repræsentantskabet består af 21 repræsentanter og maksimalt 7 suppleanter og er kreds­foreningens højeste myndighed, jf. dog § 8, stk. 3.

§ 8, stk. 2. Repræsentantskabet vælges ved skriftligt eller elektronisk valg, der finder sted over 5 hverdage afsluttende med Generalforsamlingens afslutning jf. dog § 8, stk. 3.

§ 8, stk. 3. Såfremt der kun er opstillet 21 eller færre kandidater ved opstillingsfr­stens udløb, bortfalder valget. Kredsforeningens Repræsentantskabet består da af de opstillede kandidater.

§ 8, stk. 4. Såfremt det foregående valg til Repræsentantskabet har fundet sted mindre end 3 måne­der før den ordinære Generalforsamling, kan Generalforsamlingen, såfremt forslag herom er optaget på dagsordenen, vedtage, at det ordinære valg til Repræsentantskabet annulleres.

§ 8, stk. 5.Repræsentantskabet vælges i overensstemmelse med det af Generalforsamlingen vedtagne og Repræsentantskabet samt Hovedforeningen godkendte valgregulativ, der kun kan ændres af Repræsentantskabet efter forudgående offentliggørelse i MOK og/eller ved opslag.

Enhver kandidat skal ved sin underskrift bekræfte, at han/hun ønsker sig opstillet.

Bestyrelsen meddeler ved opslag og/eller i MOK, hvornår kandidattilmeldingen skal være Bestyrelsen i hænde. Bestyrelsen er pligtig til samtidig at meddele, efter hvilke regler kandidattilmeldingen foregår.

På stemmesedlen anbringes en rubrik med betegnelsen “stemmer blankt”.

Stemmesedlen skal være tilgængelig for foreningens medlemmer senest 4 dage før valgets begyndelse sammen med en vejledning i den anvendte valgmetode.

§ 8, stk. 6. Valgbare er alle, som i flg. § 4, stk. 1 er optaget som medlem af Københavns Kredsforening, og som ikke er ansat i fast, lønnet stilling inden for FADLs aktiviteter, som eksempel nævnes FADL, Københavns Kredsforenings Tillidsrepræsentanter.

§ 8, stk. 7. Stemmeret har alle medlemmer af Københavns Kredsforening.

§ 8, stk. 8.Funktions­tiden for de valgte be­gynder den dag, efterårsrepræsentantskabsmødet finder sted, og varer til næste efterårsrepræsentantskabsmøde.

§ 8, stk. 9.Suppleanter for repræsentanterne optages blandt de ikke valgte kandidater efter retningslinjer fastsat i det af Generalforsamlingen vedtagne og Repræsentantskabet samt Hovedforeningen godkendte valgregulativ.

 § 8, stk. 10. Suppleanterne har ret til at overvære repræsentantskabsmøderne og deltage i de der foretagne diskussioner. De har hverken stemmeret eller ret til at oppebære rejsegodtgørelse, med mindre de møder efter indkaldelse i stedet for en repræsentant.

§ 8, stk. 11. Repræsentantskabet sammenkaldes af Bestyrelsen. Der afholdes i en funktionsperiode mindst tre repræsentantskabsmøder. Et efterårsrepræsentantskabsmøde, der afholdes senest 14 dage efter valgets opgørelse, et vinterrepræsentantskabsmøde, hvor budgettet for et kommende år lægges og godkendes, samt et forårsrepræsentantskabsmøde, der afholdes i marts eller april måned. Dog således at regnskabet for foreningen ligger klar til godkendelse. Repræsentantskabsmøder afholdes i øvrigt, når Bestyrelsen eller mindst 5 repræsentanter ønsker det.

§ 8, stk. 12. Repræsentanterne eller deres suppleanter er pligtige til at møde på repræsentantskabsmøderne. De har rejsegodtgørelse fra arbejdssted til mødested og tilbage efter regler fastsat af Repræsentantskabet.

§ 8, stk. 13. Repræsentantskabet kan give medlemmer og andre, som det af særlige grunde ønsker, skal deltage i et repræsentantskabsmøde, tilladelse til uden stemmeret at overvære dette og evt. deltage i diskussionen.

§ 9. Repræsentantskabet indkaldes med mindst en uges varsel samtidig med, at den af Bestyrelsen foreslåede dagsorden for mødet meddeles.

§ 9, stk. 2. Repræsentantskabet ledes af en ved hvert møde valgt dirigent.

§ 9, stk. 3. Til efterårsrepræsentantskabsmødet indkaldes såvel det afgående som det nyvalgte repræsentantskab samt dettes suppleanter. Stemmeret har dog kun de nyvalgte repræsentanter.

På dette møde:

 1. Af­lægges beretning over foreningens drift det forløbne år, samt speciel omtale af den afholdte Generalforsamling.
 2. Aflægges beretning over det afholdte valg.
 3. Vedtages forretningsorden for Repræsentantskabet.
 4. Foretages valg af formand og Bestyrelsens øvrige 6 medlemmer samt tre suppleanter.
  Valgbare er alle ordinære medlemmer af Repræsentantskabet.
  Formanden vælges ved simpelt flertal. De øvrige 6 Bestyrelsesmedlemmer vælges ved simpelt flertal, således at hver repræsentant kan fordele 6 stemmer på 6 forskellige. Det er ikke et krav at bruge alle 6 stemmer. Herefter vælges de tre suppleanter efter samme princip.
 5. Vælges repræsentanter og suppleanter til Hovedbestyrelsen.
 6. Foretages indstillinger til FADLs Forlags bestyrelse (denne indstilling kan skydes til foråret tættere på forlagets Generalforsamling) samt udvalg under Hovedbestyrelsen.

Valgbare under e) er alle ordinære medlemmer af Repræsentantskabet. Valgbare under f) er alle ordinære medlemmer af samt suppleanter til Repræsentantskabet. Som udgangspunkt sker afstemningerne under e) og f)efter samme princip som under d), hvor de valgbare til de enkelte pladser har stemmeret.

§ 9, stk. 4. På forårsrepræsentantskabsmødet i marts eller april afgiver Bestyrelsen beretning om forenin­gens drift siden efterårsrepræsentantskabsmødet, og fremlægger regnskabet.

§ 9, stk. 5. Repræsentantskabet kan til enhver tid fratage de under § 9, stk. 3 d),e) og f), valgte deres mandat.

§ 9, stk. 6. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst en mere end halvdelen af Repræsentantskabets stemmeberettigede medlemmer er mødt. Hvis denne brøkdel ikke er et helt tal, skal den nedrundes til det nærmeste hele antal personer. Til et forslags vedtagelse kræves simpel majoritet. Dog kræves der til lovændring 2/3 majoritet. I tilfælde af manglende beslutningsdygtighed indkaldes Repræsentantskabet på ny med sædvanligt varsel. Ved dette møde er Repræsentantskabet beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte repræsentanter. Såfremt et repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst 14 dages varsel, samtidig med at den af Bestyrelsen foreslåede dagsorden meddeles, er mødet beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte deltagere.

§ 9, stk. 7. Repræsentantskabet kan med simpelt flertal bevilge et eller flere medlemmer af Repræsentantskabet orlov, når betingelserne i det af Repræsentantskabet vedtagne ”Retningslinjer for orlov for repræsentantskabsmedlemmer“ er opfyldt.

 § 9, stk. 8. Sidste års regnskab skal fremlægges af Bestyrelsen til evt. godkendelse på forårsrepræsentantskabsmødet, jf. stk. 4, og fremlægges desuden til eftersyn på foreningens kontor senest den 1. maj.

Afsnit 4 - Bestyrelsen

§ 10.Bestyrelsen vælges som nævnt i § 9, stk. 3 d). Genvalg kan finde sted.

§ 10, stk. 2. Ved formandsvakance eller vakance blandt Bestyrelsens øvrige medlemmer i løbet af en valgperiode konstituerer Repræsentantskabet, evt. ved skriftlig afstemning eller ved afholdelse af møde, en formand eller nyt bestyrelsesmedlem, der fungerer indtil næste repræsentantskabsmøde.

§ 10, stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, efter lovlig indkaldelse, har deltaget i behandlingen. Et forslags vedtagelse kræver simpel majoritet blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. I øvrigt fastsætter Bestyrelsen selv sin forret­ningsorden.

§ 10, stk. 4. Repræsentantskabet kan i særlige tilfælde træffe beslutning om udpegelsen af “associerede bestyrelsesmedlemmer”, der deltager i Bestyrelsens arbejde, men uden stemmeret. Som eksempel kan nævnes tidligere bestyrelsesmedlemmer, som forventes at udtræde af foreningen i løbet af det forestående forenings-år.

§ 11. Bestyrelsen leder kredsforeningens anliggender mellem repræsentantskabsmøderne. Den tager selv, eller i forening med Repræsentantskabet, initiativ til de foranstaltninger, som omstændighederne måtte nødvendiggøre.

§ 11, stk. 2.Bestyrelsen handler under ansvar over for Repræsentantskabet. Den deltager i og leder dettes møder. Bestyrelsens funktionstid udløber, når Repræsentantskabet har valgt en ny bestyrelse, og denne har konstitueret sig. Bestyrelsens medlemmer har ret til rejsegodtgørelse i lighed med repræsentanterne.

§ 11, stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for foreningens økonomi. I alle tilfælde, hvor der ikke foreligger vedtagelse desangående af Repræsentantskabet, påhviler det Bestyrelsen at sørge for ansvarlig anbringelse af foreningens midler og træffe de i så henseende fornødne dispositioner.

Afsnit 5 - Bestyrelsen i vagtbureauet

§ 11 A. FADLs Vagtbureau København er en selvejende institution, hvori det oprindelige FADL’s Vagtbureau København fra 1964 er fusioneret ind.

§ 11 A stk. 2. Den selvejende institution øverste myndighed er bestyrelsen, hvortil FADL Københavns Kredsforening vælger 7 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter.

§ 11 A stk. 3. Repræsentantskabet for FADL Københavns Kredsforening vælger på efterårsrepræsentantskabsmødet, det første efter den ordinære generalforsamling, 7 bestyrelsesmedlemmer (og 3 suppleanter) der samtidig er bestyrelsesmedlemmer (og suppleanter) valgt jf.§ 9 stk.3, d).

§ 11 A stk. 4. Bestyrelseshvervet kan til enhver tid fratages af repræsentantskabet, når et flertal stemmer for et forslag herom efter at spørgsmålet har været optaget på dagsordenen på et repræsentantskabsmøde. Bestyrelsesmandatet mistet derved også i Københavns Kredsforening.

§ 11 A stk. 5. Senest på det førstkommende repræsentantskabsmøde efter et eller flere bestyrelsesmedlemmer er frataget deres hverv vælger repræsentantskabet nye bestyrelsesmedlemmer (og suppleanter).

§ 11 A stk. 6. Ønsker et bestyrelsesmedlem at fratræde sit hverv indtræder en suppleant i den rækkefølge de er valgt med mindre repræsentantskabet beslutter en anden sammensætning af bestyrelsen efter at et forslag herom har været optaget på dagsordenen.

Afsnit 6 - Generalforsamlingen

§ 12. Ordinær Generalforsamling, der afholdes i oktober, indkaldes første uge i september ved opslag i MOK. På denne aflægger Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed og fremsætter evt. forslag til drøftelse. Samtidig med indkaldelsen udsendes dagsorden samt evt. vedtægtsændringsforslag.

§ 12, stk. 2. Den ordinære Generalforsamling kan, såfremt forslag herom er optaget på dagsordenen, vedtage at annullere udskrivelsen af ordinært valg til Repræsentantskabet, såfremt valg til Repræsentantskabet har fundet sted mindre end tre måneder før afholdelsen af den ordinære Generalforsamling, jf. § 8, stk. 4.

§ 12, stk. 3.Ekstraordinær Generalforsamling, der indkaldes med en uges varsel ved opslag på Panum og så vidt muligt i MOK, kan indkaldes af Bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 50 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt forlangende herom med angivelse af hvilke emner og forslag, der ønskes behandlet.

§ 12, stk. 4. På Generalforsamlinger, hvor mindst 50 medlemmer giver møde, kan, hvor dette findes på dagsordenen, ved simpel flertal vedtages, at der udskrives valg til Repræsentantskabet.

§ 12, stk. 5. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde på Generalforsamlingen.

§ 12, stk. 6. Der vælges to kritiske revisorer blandt kredsforeningens medlemmer. Genvalg kan finde sted. Revisorerne kan ikke samtidigt opstille til Repræsentantskabet.

Afsnit 7 - Lovændringer og opløsning af kredsforeningen

§ 13. Forslag om ændringer af Kredsforeningens love skal altid være vedtaget på en Generalforsamling, inden vedtagelse i Repræsentantskabet kan finde sted. Forslag, der nedstemmes på en Generalforsamling, kan af Bestyrelsen forlanges gjort til genstand for skriftlig afstemning blandt Kredsforeningens medlemmer.

§ 13, stk. 2. Generalforsamlingen kan ikke vedtage love eller lovændringsforslag, som ikke er forelagt gennem Bestyrelsen, og som ikke har været offentliggjort i to på hinanden følgende numre af MOK eller på tilsvarende vis er bekendtgjort for medlemmerne.

Medlemmerne kan indtil 2 uger før en ordinær Generalforsamling indgive forslag til lovændring til Bestyrelsen.

Ved ekstraordinær Generalforsamling kan medlemmer indgive lovændringsforslag til Bestyrelsen indtil 4 dage før Generalforsamlingen. Bestyrelsen skal så tage disse forslag op til behandling, offentliggøre dem i MOK eller på tilsvarende vis bekendtgøre dem for medlemmerne, samt forelægge dem på Generalforsamlingen.

§ 13, stk. 3. Lovændringer skal godkendes af Hovedbestyrelsen.

§ 14. Beslutning om Kreds­foreningens opløsning kan kun træffes med 4/5 flertal i Repræsentantskabet på et dertil indkaldt møde og tillige på betingelse af:

 1. At eks­traordinær Generalforsamling med simpelt flertal godkender, og
 2. At Hovedforeningens hovedbestyrelse enstemmigt har godkendt, at Kredsforeningen opløses.

Såfremt opløsning heraf er besluttet, skal der samtidig disponeres over foreningens midler ved Kredsforeningens nærmere beslutning.

§ 14, stk. 2. Beslutning om Kredsforeningens udmeldelse af Hovedforeningen kan kun træffes med 4/5 flertal i Repræsentantskabet på et dertil indkaldt møde, og tillige på betingelse af, at en ekstraordinær Generalforsamling med simpelt flertal godkender udmeldelsen.

Afsnit 8 - Lovændringer og opløsning af vagtbureauet

§ 15. Forslag om ændringer af Vagtbureauets vedtægter jf. vedtægternes § 12.2 skal altid være vedtaget på en Generalforsamling, inden vedtagelse i Repræsentantskabet kan finde sted.

§ 15, stk. 2. Generalforsamlingen kan ikke vedtage love eller lovændringsforslag, som ikke er forelagt gennem Bestyrelsen, og som ikke har været offentliggjort i to på hinanden følgende numre af MOK eller på tilsvarende vis er bekendtgjort for medlemmerne.

§ 16. Beslutning om Vagtbureauet opløsning kan kun træffes med 4/5 flertal i Repræsentantskabet på et dertil indkaldt møde og tillige på betingelse af at ekstraordinær Generalforsamling med simpelt flertal god­kender opløsningen.

Såfremt opløsning heraf er besluttet, skal der samtidig disponeres over foreningens midler jf. vagtbureauets vedtægter § 14. 3

Afsnit 9 - Ikrafttræden

§ 17. Disse love træder i kraft den 8. oktober 1980. Med ændringer fra Generalforsamlingerne 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 2010, 2013, 2014, 2015 og 2016.