Her kan du læse de forskellige organisationscirkulærer, der eksisterer i FADL.

1 - Transport, indkvartering og fortæring

Som udgangspunkt skal billigste offentlige transportform så vidt muligt benyttes. Det betyder, at man skal køre på 2. klasse i tog og i bus, hvor det er muligt. Man kan få udbetalt et beløb svarende til 2. klasse, hvis man selv vælger en dyrere rejseløsning.

Er man valgt til HB eller et af de nationale udvalg kan Hovedforeningen betale et DSB Ung-kort. Tilsvarende hvis man er med i arbejdsgrupper eller aktiviteter finansieret af Hovedforeningen, hvor rejseomfanget alt andet lige gør et DSB Ung-kort til den billigste løsning.

Hvis det ikke er muligt at komme frem til et møde eller lignende indenfor en rimelig rejsetid, kan der ydes kilometerpenge til kørsel i egen bil efter statens lave takster. Dette skal dog forhåndsgodkendes af Formandskabet.

Rejser man flere sammen i en bil, kan der ydes en rejsegodtgørelse, der max. svarer til antal deltagere i rejsen x rejseudgiften ved billigste offentlige transport (ved brug af Wildcard) eller en egentlig kilometergodtgørelse (og evt. broafgift), hvor det er billigst.

Er en flyrejse (inkl. bus/taxa) den billigste transportform, eller er den samlede transporttid over 9,5 timer i alt frem og tilbage, kan der rejses med fly efter forudgående aftale med Formandskabet.

Overnatning, der er forbundet med udgifter for Hovedforeningen, skal godkendes af Formandskabet.

Fortæring skal være inden for rimelighedens grænser. Ved de fleste møder, der går ind over sædvanligt tidspunkt for et hovedmåltid, er der ofte bestilt mad til deltagerne. Er det ikke tilfældet kan der ydes max. 80 kr. til et hovedmåltid. Der skal foreligge bilag på udgiften. Ved en rejse, der er ud over 2 timer, kan der ydes max. 30 kr. til vand/kaffe. Der skal foreligge bilag på udgiften.

Til HB møder inviteres suppleanter også til at deltage. HF afholder udgifterne hertil.

Cirkulæret udløber den 15. december 2019

Vedtaget af HB den 15. december 2016

2 - Pressepolitik

Alle repræsentanter har en grundlovssikret ytringsfrihed. Begrænsninger fremkommer på baggrund af vedtægtsbestemmelser om tavshedspligt ved medlemsoplysninger og økonomiske forhold, overenskomstbestemmelser og loyalitetsforpligtelse overfor foreningen.

Når pressen henvendelser sig til FADL

Formanden for hovedforeningen udtaler sig på hele FADLs vegne. Inden hovedforeningsformanden udtaler sig, behøves der ikke indhentes formel bemyndigelse fra Hovedbestyrelsen eller Formandskabet. I det omfang det er muligt, bør relevante repræsentanter inddrages inden en udtalelse. Straks efter en udtalelse er givet, orienteres resten af hovedbestyrelsen.

Henvendelser fra pressen viderehenvises til Hovedforeningsformanden. Kredsforeningsformænd indtager dog en særlig rolle, idet de har bemyndigelse til at udtale sig om emner, såfremt de kun vedrører deres egen kreds, uden at skulle have officielt bemyndigelse først.

Når FADL henvender sig til pressen

Alle repræsentanter kan udtale sig på vegne af FADL om emner FADL har en holdning til. Udmeldingen konfereres med hovedforeningsformanden. FADLs holdninger kan findes på www.fadl.dk under ”FADL mener”.

Repræsentanter bør ikke henvende sig til pressen med ny politik, der ikke tidligere er behandlet af Hovedbestyrelsen. I tvivlstilfælde kan repræsentanter altid rådføre sig med formanden for hovedforeningen.

Ved presse forstås såvel printmedier som sociale medier.

Vedtaget den 7. februar 2018

3 - AKUT-fonds- og uddannelsesmidler

Følgende retningslinjer gælder for anvendelse af uddannelsesmidler fra lægevikaroverenskomsten
(protokollat nr. 1) og SPV-/VT-overenskomsten (protokollat nr. 3)

Til uddannelse af lægestuderende med tillidsposter i FADL modtager FADL midler i uddannelsesmidler i
henhold til Overenskomsten for lægestuderende der beskæftiges som sygeplejevikar og ventilatør og fra
Overenskomsten for lægestuderende der ansættes som vikar i underordnet lægestilling.

Midlerne fra begge overenskomster kan anvendes til:

 1. Deltagelse i de af personaleorganisationerne arrangerede tillidsrepræsentantkurser (herunder
  kursusrelaterede omkostninger)
 2. udøvelse af hverv, hvortil lægestuderende med tillidsposter er valgt inden for sin
  forhandlingsberettigede personaleorganisation
 3. deltagelse i møder, som arrangeres af den forhandlingsberettigede personaleorganisation for
  lægestuderende med tillidsposter

Uddannelsesmidlerne kan anvendes til finansiering af FADL’s udgifter ved uddannelse af lægestuderende
med tillidsposter i foreningen.

FADL betragter de valgte lægestuderende til Hovedbestyrelsen, de politiske udvalg, kredsenes
repræsentantskaber og de kritiske revisorer som fagligt arbejdende lægestuderende med tillidsposter.

FADL skal senest den 1. maj hvert år aflevere regnskaber for anvendelse af uddannelsesmidlerne i det
forudgående regnskabsår (1. januar – 31. december) til Regionernes Lønnings- og Tastnævn.

Cirkulæret udløber den 15. december 2022

Vedtaget af HB den 8. november 2019

4 - FADLs logo

Organisationscirkulære 4: FADLs logo

FADL’s logo er en ramme for en fælles grafisk identitet, der på forskellig vis ønsker at signalere, hvad
FADL er for en organisation.

Rammen består af navn, skrifttyper, bomærke og design af officielt brevpapir.

FADL’s logo søger i det samlede design at knytte fortid og nutid sammen i et tidssvarende udtryk.
Farvenuancerne er valgt dæmpede, lyse farver som de ofte er i den kliniske verden. Bomærket er et
symbol med to hænder, hvor den ene hånd griber eller hjælper den anden.

FADLs hovedlogo er tegnet i 2007 af Dixen Design. Logoet består af et bomærke og et navnetræk.
Logoet søger i det samlede udtryk at knytte fortid og nutid sammen i et tidssvarende udtryk.
Bomærket er et symbol med to hænder, hvor den ene hånd griber eller hjælper den anden.

FADL’s logo ejes og administreres af FADL’s hovedforeningen. Enhver organisation i FADL –
vagtbureau, kreds, boglade eller forlag – kan vælge at bruge FADL’s logo. Vælges brug af logoet skal
de fælles retningslinjer og specifikationer overholdes.

I 2016 er der tegnet nogle varianter af logoet, en outlinet version og en farvet version. Disse
versioner er tænkt som alternative udgaver af logoet. De kan bruges, når logoet fx skal placeres på en
farvet baggrund, et billede eller lignende.

Den outlinede version er den udgave af logoet, der er mest anvendt. Den står godt ovenpå de
farvede billeder og med til at give det samlede udtryk et frisk og let udtryk.

FADLs farvepalette tager udgangspunkt i de oprindelige logofarver. Som support til de to primære
logofarver, holdes farveskalaen i det blå, grønne og turkise univers. Som kontrastfarve bruges den
pinke.

Logoet findes i følgende CMYK farver: Logofarver:
Logoblå: 100,19,0,75 | logogrøn: 95,0,100,27 Primære farver:

Nuance 1: 85,17,46,7 | Nuance 2: 52,0,44,0 | Nuance 3: 75,2,27,0 | Nuance 4: 100,0,0,0 | Kontrast:
10,84,27,6 samt to gradienter.

FADLs hovedtypografi hedder Gotham og bruges i forbindelse med trykte og printede materialer.

Som en del af FADLs visuelle univers kan der gøres brug af infografik, når komplekse budskaber skal
kommunikeres. Når vi i FADL arbejder med infografik, skal det gøres i en form, der ligger i
forlængelse af identiteten. Farver og fonte fra designguiden skal benyttes.

Forståelsesspørgsmål, uenigheder og tvister om brug af FADL’s logo afgøres af HB via
hovedforeningens sekretariat.

Vedtaget af HB den 27. september 2019

5 - Valgregulativ for urafstemning ved fornyelse af FADLs overenskomster

(Erstatter procedure for afholdelse af urafstemning af 28. maj 2014)

Nærværende valgregulativ  som  er gældende for FADL Hovedforening,  er inddelt  efter følgende  princip: 1:  Urafstemningens  afholdelse.

2:  Valgberettigelse.

3: Valgmåde

4: Afstemning.

5: Orientering af  medlemmerne 6: Klager over valgets opgørelse. 7: Ikrafttræden.

Afsnit  1. Urafstemningens afholdelse

 • 1, stk. 1: FADL’s Hovedbestyrelse sørger for at der udnævnes valgkontrollanter bestående af i alt 3 personer, der ikke er medlem af HB eller et HF-udvalg, jf. hovedforeningens vedtægter.
 • 1, stk. 2: Valgkontrollanterne udnævnes senest ved underskrivelse af første forhandlingsprotokol, jf. hovedforeningens vedtægter.
 • 2, stk. 1. Valgkontrollanterne aflønnes med lokal SPV grundløn plus feriepenge.
 • 2, stk. 2: Valgkontrollanterne er ansvarlige for at afstemningen forløber korrekt og efter retningslinjer i dette valgregulativ.
 • 3, stk. 1: Alle valg er hemmelige og skriftlige og foregår elektronisk via FADLs medlemssystem.
 • 3, stk. 2: Senest 21 dage efter forhandlingsprotokollens underskrivelse, skal der pr. e-mail udsendes en opfordring til medlemmerne om at stemme med angivelse af hvordan dette foregår. Det skal fremgå af e- mailen, hvordan afstemningen foregår og tidspunktet for hvornår afstemningen lukkes.
 • 4, stk. 1: Ved afstemningen skal der være mulighed for at stemme ”JA”/”NEJ”/”BLANK”.

Afsnit 2. Valgberettigelse

 • 5, stk. 1: Stemmeberettiget er alle, som ved valgets begyndelse er medlemmer af FADL, Københavns, Odense eller Århus Kredsforeninger.
 • 5, stk. 2: Regler for medlemskab fastsættes i de lokale kredsforeningens love.

Afsnit 3. Valgmåde

 • 6, stk. 1: Valget foregår ved at afgive sin stemme, som ”JA”/”NEJ”/”BLANK”.
 • 6, stk. 2: Det noteres hvor mange e-mails der er udsendt om valghandlingen.

Afsnit 4. Afstemningen

 • 7 stk. 1: Under afstemningens forløb, følges løbende online, at tælleværker og afstemningssystemet ikke er udsat for forsøg på hacking ellen anden ødelæggende påvirkning.
 • 7 stk. 2: Afstemningen lukkes således, at afstemningsmodulet ikke længere er synligt efter det oplyste tidspunkt for afstemningens afslutning.
 • 7, stk. 3: Efter lukning af afstemningen tælles de returnerede e-mails og de trækkes fra det udsendte antal stemmemails, jf. § 3, stk. 2.
 • 8 stk. 1:Databasen over registrerede stemmer (”JA”/”NEJ”/ ”BLANKE”) aflæses som stikprøver af valgkontrollanterne, jf. § 1, stk. 2, under  afstemningen  og  ved  afstemningens afslutning.
 • 8, stk. 2: Stemmeprocent udregnes.
 • 8, stk. 3: Der udarbejdes rapport over valget (se bilag fra OK’15 – indhentes fra HF). Rapporten godkendes af de udpegede valgkontrollanter og forelægges efterfølgende for Hovedbestyrelsen. Rapporten offentliggøres på FADL.dk.

Afsnit 5. Orientering af medlemmerne

 • 9, stk. 1: Forud for valghandlingen orienteres medlemmerne om indholdet af forligsteksten og betydningen heraf.
 • 9, stk. 2: Når valget er gennemført orienteres medlemmerne om resultatet og stemmeprocenten m.v., jf. § 8, stk. 3, samt om muligheden for at klage over afstemningen og hvor klagen skal indgives, jf. § 10, stk. 1.

Afsnit 6. Klager over valgets opgørelse

 • 10, stk. 1: Klager over afstemningen skal afgives til valgkontrollanterne senest 2 hverdage efter afstemningens offentliggørelse.
 • 10, stk. 2: Ved klager over afstemningen, træffes den endelige afgørelse om godkendelse af valg- kontrollanterne i fællesskab.
 • 10, stk. 3: Er valgkontrollanterne uenige om godkendelse af afstemningen, afgør et simpelt flertal blandt valgkontrollanterne om afstemningen er gyldig.

Afsnit 7. Ikrafttræden

Dette  valgregulativ træder  i kraft efter  vedtagelse  i Hovedbestyrelsen.

Cirkulæret udløber den 31. december 2019.

Vedtaget af HB den 16. februar 2017.

6 - FADLs politikeruddannelse

FADL har oprettet et akademi til uddannelse af organisationens repræsentanter som erstatning for den politikeruddannelse, der blev suspenderet i 2017.

Akademiet har som ambition at tilbyde en sammenhængende lederuddannelse i det at være en politisk beslutningstager med udgangspunkt i en organisation som FADL. Målet er, at FADL-repræsentanterne kan bruge uddannelsen i deres virke i FADL, men også efterfølgende, når de skal ud at arbejde som læger. Enkelte af modulerne vil også kunne udbydes til FADLs medlemmer.

Forløbet – se skema nedenfor – er opbygget, så man kan gennemføre et fuldt akademiforløb over ét år bestående af et grundkursus, to overbygningsmoduler og et selvvalgt hovedspor igennem året. Da vi tilbyder tre hovedspor betyder det, at man også har mulighed for at vælge et nyt hovedspor de to følgende år, hvis man sidder længere som repræsentant. Alt i alt vil det styrke repræsentanternes kompetencer betragteligt, ligesom vi øger incitamentet til at fortsætte som repræsentant.

Akademiet er endvidere kendetegnet ved følgende:

Det tager udgangspunkt i, at repræsentanterne mødes tre gange årligt til et LREP, og at det danner en hyppig og naturlig ramme, hvor flest muligt at FADLs repræsentanter kan samles om de mest centrale uddannelsesmoduler.

Uddannelsen i akademiet vil have fokus på følgende elementer:

1) Grundlæggende lederskab – generelt og i forhold til en politisk organisation

2) FADLs virke som overenskomstpart

3) Moderne politisk interessevaretagelse overfor vigtige interessenter

4) Udvikling af FADL som en levende og spændende organisation, der har appel til de medicinstuderende

5) Øget viden blandt repræsentanterne om det sundhedsvæsen, de skal arbejde i og dets placering i velfærdssamfundet.

Underviserne på akademiet er ansatte i FADL, erfarne repræsentanter samt eksterne gæsteundervisere. Modulerne kan tilpasses i længde og kan afvikles på mellem 2-4 timer og udvides til at dække endnu længere.

Vores undervisning er bygget op omkring teoriundervisning, øvelser og fremlæggelser i grupper og plenum. Skriftlige fremlæggelser vil også blive anvendt. Udover undervisningsmodulerne på LREP kan der blive anvendt digital undervisning samt undervisning for medlemmer i FADL-husene.

Akademiet har følgende uddannelsesmoduler:

FADLS GRØNSPÆTTEBOG – GRUNDMODUL: (til alle repræsentanter, 1. LREP – november)

Opbygning, regler og vedtægter i FADL

FADL er en organisation med en masse regler og vedtægter, som det er vigtigt, at du kender som repræsentant. På modulet får du den grundlæggende viden om de formelle regler, der gælder i FADL, og som gør, at du kan agere optimalt som politisk medlemsrepræsentant.

Forsikring
Grundlæggende indføring i FADLs forsikringsordning. Hvad den indeholder, og hvordan vi typisk markedsfører den.

Overenskomst, forhandling og arbejdsmiljø

En hovedsøjle i FADL er, at vi er en fagforening, der forhandler overenskomster for vores medlemmer. På modulet giver vi en grundlæggende indføring i vores overenskomster og den danske model, som er fundamental på det danske arbejdsmarked. Vi ser på grundlæggende regler inden for arbejdsmiljø og personaleret, og hvorfor det er vigtigt, at vi fortsat arbejder med at sikre vores medlemmer ordentlige løn- og arbejdsforhold.

Budget og regnskab

Du har som repræsentant i FADL et grundlæggende medansvar for kredsens økonomi, og hvis du er medlem af Hovedbestyrelsen endvidere et større ansvar for mange millioner af kroner. På dette modul får du en basal indføring i regnskab og budgetlægning. Vi gennemgår også de regnskaber, som FADL arbejder med, og som har vital betydning for den samlede økonomi i FADL.

DE 2 OVERBYGNINGSMODULER (alle repræsentanter, 2. og 3. LREP – marts og september):

Medlemsengagement og den levende organisation

FADL vil gerne have flere medlemmer. Og vi vil gerne være en spændende organisation, som kan engagere medicinstuderende til at komme til vores aktiviteter, og måske selv være repræsentanter. Det kræver, at vi formår at have appel, være åbne og engagerende. På dette modul arbejder vi både strategisk og praktisk med, hvordan vi udvikler FADL i den retning.

Lægen i sundhedsvæsenet

Både som studerende, men også når du er færdiguddannet læge, indgår du i et samlet sundhedsvæsen: Med kolleger fra andre faggrupper, patienter, ledelser og ikke mindst aktører i et større politisk beslutningstagerlag. På dette modul gennemgår vi nogle af centrale elementer i sundhedsvæsenets opbygning og nogle af de styringsredskaber, der dominerer i sundhedsvæsenet. Vi ser på aktuelle positioner fra de store sundhedsorganisationer, og hvordan sundhedsvæsenet har udviklet sig i nyere tid.

DE 3 HOVEDSPOR (som repræsentant vælger du ét af de tre hovedspor, der kører henover året på LREP 1-3 samt e-learning):

Hovedsporet er bygget op over 6 moduler, som kan afvikles på LREP-møderne (to moduler på hvert LREP) med supplerende e-learning inden for hvert af modulerne imellem de enkelte LREP.

HOVEDSPOR 1: Bliv en stærk debattør: Debat og kommunikation

Bliv en stærk debattør!

Lær at blive stærk i tale og skrift. Vi underviser på modulet i klassiske retoriske virkemidler, og hvordan du kan blive bedre til at føre din sag og argumentere overbevisende. Med både teori og praktiske øvelser kan vi godt love, at du forlader modulet som en mere effektiv debattør, end da du kom!

 1. ”Pitchens anatomi”: Hvad er en pitch, hvordan er den opbygget og fremvisning af din pitch som er optimeret gennem videofeedback i to-mands grupper.
 2. Retorisk crashcourse: En kort og effektiv introduktion til brugbare retoriske virkemidler, formidlet gennem eksempler og øvelser.
 3. Mundtlig debat: Ud fra et givent emne skal kursisterne debattere for eller imod uden hensyntagen til deres egne overbevisninger. Format som set til DM i debat.
 4. Skriftlig debat: Kursisterne får deres egne debatgrupper hvor de mellem L-reps skal skrive og give feedback på hinandens læserbreve/debatindlæg. Indlæggene skal ikke indsendes til aviser, men det opfordres på det kraftigste. Man behøver ikke at skrive om emner relateret til FADL.
 5. Retorisk crashcourse 2: Vi arbejder videre med retorikken og fylder lidt mere teori på.
 6. FADLs bedste retoriker: En konkurrence om titlen som FADLs bedste debattør.

a) På hvert L-rep kårer vi ”weekendens debattør”. Her vægter vi den gode og saglige debat med en løsningspræget tilgang.

HOVEDSPOR 2: Politisk leder:

På dette hovedspor får du en helt generel uddannelse i god ledelse. Det betyder, at du får redskaber og viden, der kan gøre dig til en bedre leder; både i FADL, og når du er færdiguddannet læge. Vi giver dig de grundlæggende færdigheder, og så ser vi på de særlige ledelsesudfordringer, der tegner sig for en organisation som FADL: Ledelse af en politisk ledet organisation i samarbejde med sekretariat, som en del af et repræsentantskab, og hvor kunderne er vores medlemmer.

 1. Hvad er god ledelse (1): Her har vi ikke mindst fokus på det personlige lederskab, og hvordan du kan udvikle dig selv som leder.
 2. Hvad er god ledelse (2): I dette andet modul ser vi på, hvilke redskaber der er gode, når du skal lede grupper.
 3. Ledelse af frivillige: Vi har fokus på, hvad der særligt gør sig gældende, når man skal lede og motivere frivillige, fx i et repræsentantskab, en bestyrelse eller et udvalg.
 4. Bestyrelse og sekretariat: Vi ser på arbejdsdelingerne mellem politisk valgte og ansatte; hvad der skaber klarhed omkring opgaverne, og hvordan begge parter kan agere professionelt.
 5. Innovationsledelse: Vi ser på, hvordan man kan skabe en organisation, der er god til at udvikle nye ideer og hele tiden være i udvikling.
 6. Den engagerende organisation: Som et særligt ekstra modul til akademiets overbygningsmodul om ”Medlemsengagement og den levende organisation” arbejder vi på dette hovedspor videre med det, der kan engagere vores medlemmer og på den måde skabe et stærkere FADL.

Se herunder skemaet for opbygningen af FADL Akademi:

1 (November) 2 (Marts) 3 (September)
Grønspætte og

overbygning

GRØNSPÆTTE
(4 moduler, jf. ovenfor)
OVERBYGNING:
Medlemsengagement og

den levende organisation

OVERBYGNING:

Lægen i sundhedsvæsenet

HOVEDSPOR 1:
Bliv en stærk debattør!
Teori og introduktion: Mundtlig

og skriftlig debat

Skriftlig Skriftlig
HOVEDSPOR 2:
Politisk leder
Teori og introduktion:
Politisk leder
Øvelser og mere teori inden

for organisation, ledelse og strategi

Den levende organisation (udvidet)
HOVEDSPOR 3:
Dagsorden, lobbyisme

og kommunikation

Teori og øvelser:
PR, SoMe og presserelationer
Teori og øvelser:
Lobbyisme og dagsordener
Cases, oplæg og øvelser på tværs af dagordener,

lobbyisme og kommunikation

Udløber december 2021

Godkendt af HB den 8. november 2019

7 - FADLs forsikringspolitik for en forsikringspakke via Tryg

FADL mener, at et medlemstilbud om forsikring er en fagforeningsopgave, da FADL kan sikre et bedre og billigere produkt for den medicinstuderende, end den medicinstuderende kan alene. For FADL er forsikringen også et vigtigt element til både at hverve og fastholde medlemmer.

Udover en billig forsikring bliver de studerende ved en aftale mellem Lægeforeningen og FADL omfattet af en ”gratis” gruppelivsordning i Forende Gruppeliv (FG).

Andre fordele ved en studieforsikring gennem FADL er:

 • Den medicinstuderende behøver ikke at være bange for at blive smidt ud af forsikringsordningen, selv om hun eller han har været uheldig at få flere skadesager i træk.
 • Forsikringen er tilpasset til medicinstuderende (fx højere erstatning for skade på fingre, syn og hørelse samt lægeansvar og forsikring ved arbejde på udenlandske hospitaler).
 • Der er særordninger ved sygdom (sygdomsinvaliditet og infektionsdækning).
 • Når det er FADL, der opkræver forsikringspræmien, er der en større fleksibilitet over for medlemmerne, og medlemmerne kan derved blive behandlet med lidt større overbærenhed og mere ”retfærdigt” eller efter FADLs egne ønsker. Fx kan forsikringen træde i kraft, når den lægestuderende ønsker det helt efter eget valg, forsikringen kan opgraderes, og der kan tilbagebetales præmie efter regler fastsat af det nationale medlemsfordelsudvalg.

2.  Krav til ordningen

 FADL har vedtaget følgende kernekrav til en forsikringspakke:

 • Det er FADL, der forhandler
 • Der skal som udgangspunkt være et standardprodukt (en studenterforsikring).
 • Det er FADL, der bestemmer, hvem der er/kan være omfattet af ordningen. Det vil bl.a. sige, at forsikringsselskabet ikke kan smide FADLs medlemmer ud af ordningen.

Selvrisiko er ikke ønskelig. Det er nødtvunget, at der i dag er en selvrisiko på delelementer af forsikringsaftalen.

Tarifområder (inddeling af landet/byer i forsikringsområder med forskellig pris kaldet mikrotarifering) er i princippet ikke ønskelig, fordi forsikring er et solidarisk produkt (solidariteten er grundstenen).

 • Forhold om betaling / tilbagebetaling

Opsigelse til hovedforfaldstermin af ordningen
Det skal kunne lade sig gøre at skifte til et andet forsikringsselskab med samtlige medlemmer på én gang med tre måneders varsel. FADL skal derfor kunne sige op på medlemmernes vegne. Dette stiller FADL godt i en forhandlingssituation. Forsikringerne skal ikke have deres egen individuelle termin, hvor medlemmet selv skal sige forsikringen op – dog kan forsikringen siges op individuelt ved skade.

Udmeldelse af FADL medfører udmeldelse af forsikringsordningen med opsigelse samme dag som udmeldelse. Hvis medlemmer udmeldes restant stoppes forsikringen samme dag som medlemmet udmeldes. I henhold til regler om rykkere modtager medlemmer en tredje rykker pr. post, som informerer om, at de meldes ud hvis kontingentet ikke betales inden for 10 dage. Medlemmerne informeres også om, at forsikringen vil stoppe samme dag som medlemsskabet, hvis kontingentet ikke betales. Hvis forsikringen stoppes, tilbagesendes den resterende del af forsikringspræmien. Det kan motivere medlemmet til at betale sit kontingent efterfølgende.

Medlemmer med en forsikring, der bliver kandidater, tilbydes muligheden for at beholde forsikringen året ud, men har ellers mulighed for at stoppe forsikringen med et opsigelsesvarsel på den løbende måned.

Andre medlemmer har mulighed for at op- eller nedgradere forsikringen i løbet af året. Forsikringen kan stoppes pr. den 1. januar eller den 1. juli. Det skal ske skriftligt ved at sende en mail senest 30 dage før den ønskede dato for opsigelsen til forsikring@fadl.dk. Dog kan tilbagebetaling af forsikringspræmie ske såfremt 2 FADL-forsikrede medlemmer flytter sammen og den, der opsiger forsikringen, bibeholder en ulykkesforsikring. Desuden betales præmien tilbage, hvis medlemmet flytter uden for det område, hvor forsikringen dækker, typisk til Norge eller Sverige. Hvis man ikke er tilfreds med behandlingen af en skade kan man indtil 14 dage efter sagens afslutning opsige forsikringen med 14 dages varsel.

2.3. Saneringspolitik for udvalgte medlemmer

Ingen medlemmer kan smides ud af forsikringsordningen eller får sat præmien/selvrisikoen op, før FADL har sagt god for det. En saneringspolitik for udvalgte medlemmer er ikke ønskelig.

Det er Medlemsfordelsudvalget (MFU), der behandler henvendelser fra forsikringsselskabet om sanering af enkelte medlemmer. FS orienteres om MFU’s afgørelser i saneringssager.

Medlemmerne tages alvorligt, hvis de klager over en afgørelse truffet af forsikringsselskabet.

FADL har intet ønske om at registrere skaderne på den enkelte person, eller ønske om at oplysninger herom videregives til andre forsikringsselskaber.

3.  Forslag til forbedringer

 FADL ønsker løbende at forbedre sit tilbud til medlemmerne om forsikring, og er derfor interesseret i løbende at høre om medlemmernes ønske i denne henseende. FADL og MFU er aktivt opsøgende i fht. medlemmerne på dette område.

En gang i hvert foreningsår fremlægger MFU for HB en oversigt over de initiativer til forbedring af forsikringstilbuddet, der aktuelt prioriteres og arbejdes med.

4.   Administration

Efter vedtægternes § 34 er det HF, der indgår aftaler vedrørende forsikringstilbud til kredsforeningernes medlemmer.

Desuden er det ved organisationscirkulære bestemt, at det er HF’s opgave at omsætte FADL’s forsikringspolitik i praksis og udarbejde administrative regler og procedure for forsikringernes tegning og forvaltning. Denne opgave løser HF med en ansat, som har ansvaret for forsikringsadministrationen.

Vedkommende administrerer forsikringen for alle kredse, i samarbejde med kredsforeningerne. Den ansatte som har ansvaret for forsikringsadministrationen, har mere videregående ansvar for: oplæring af studentermedhjælpere og andre relevante kolleger; kontakt til Tryg.

IDD – Insurance Distribution Directiv er ny lovgivning fra EU der vedrører bl.a. FADL som forsikringsformidler. Vi er pr. 1/10-18 underlagt nye krav omkring registrering af hvem der arbejder med forsikring og hvilke kompetencer de besidder. Derfor skal alle i FADL der rådgiver omkring forsikring registreres. De som rådgiver omkring forsikring, må kun rådgive om det som står i vores trykte materialer og på vores hjemmeside.

Cirkulæret udløber den 1. februar 2021

Vedtaget af HB den 7. februar 2019

8 - Procedurer for sagsbehandling og økonomisk støtte til medlemmers juridiske sager

Formål:

Dette organisationscirkulære fastlægger procedurer og vilkår for FADLs støtte til medlemmerne i juridiske sager. Herunder især faglige sager inden for FADL-overenskomsterne.

Cirkulæret er opdelt i seks afsnit:

 • Generelt om sagsbehandlingsprocedurerne
 • SPV-/VT-sager ved formidling af de regionale vagtformidlere
 • Faglige sager om FADLs overenskomster, hvor vagtformidlere ikke er involveret
 • Faglige sager uden for FADL-overenskomsterne
 • Procedurer og vilkår for HF-sekretariatets støtte i almene juridiske sager
 • Styring af samlede udgifter ved juridiske sager

1) Generelt om sagsbehandlingsprocedurerne

Faglige sager for FADL-medlemmer befinder sig i tre kategorier af arbejde:

  1. Arbejde der formidles til FADLs medlemmer gennem de regionale vagtformidlere
  2. Arbejde inden for FADLs overenskomster uden at en regional vagtformidler er involveret
  3. Arbejde uden for FADLs overenskomster – både studierelevant og ikke-studierelevant arbejde.
  4. Almene juridiske sager

Ifølge FADL’s kollegiale vedtægter, er et medlem, der ansættes på vilkår, som ikke overholder FADLs overenskomster, forpligtet til at meddele FADL dette. Dette gælder også, selv om medlemmet selv prøver at rette op på vilkårene. Uden for FADLs egne overenskomster, bestemmer medlemmet selv om vedkommende vil inddrage FADL.

2) SPV-/VT-sager formidlet af en regional vagtformidler

I disse sager følges denne procedure:

A) Et medlem (eller en gruppe af medlemmer) der er formidlet til en vagt af en regional vagtformidling og som oplever et brud, et muligt brud eller en misfortolkning af SPV-/VT-overenskomsten bør indlede med at kontakte den relevante vagtformidler om problemet. Medlemmet kan eventuelt inddrage FADLs tillidsrepræsentant (bisidder)/ HF-sekretariat som kontaktperson eller bisidder i kontakten til vagtformidleren, herunder som støtte til at formulere en evt. klage til vagtformidleren, den relevante afdeling eller sygehusregion.

B) Hvis sagen afsluttes efter medlemmets kontakt til vagtformidleren, skal medlemmet orientere den faglige sagsbehandler om dette.

C) Hvis kontakten til vagtformidleren ikke løser problemet, inddrager medlemmet tillidsrepræsentanter/bisidder og/eller den faglige sagsbehandler i opfølgningen. På grundlag af medlemmets skriftlige fremstilling af sagen udarbejder HF-sekretariatet – eventuelt i samarbejde med TR/bisidder – en skriftlig redegørelse der indeholder: Sagsfremstilling, relevante overenskomstbestemmelser mv., dokumentation, mv. HF-sekretariatets redegørelse sendes som orientering til Overenskomstudvalgets formand, der vurderer, om det vil være gavnligt for sagen at kontakte den relevante region eller til Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

D) Den faglige sagsbehandler og evt. OU søger at løse sagen så hurtigt og hensigtsmæssigt som muligt. Dette sker under inddragelse og vurdering af modpartens synspunkter, som sagsbehandleren skaffer via kontakt til arbejdsgiveren. Sagen søges oftest løst ved tilbud om et møde om sagen.

E) Lykkes det ikke at løse sagen tages den op på førstkommende OU-møde med udgangspunkt i den skriftlige redegørelse over sagen bilagt modpartens eventuelle materialer. OU træffer beslutning om, hvad der videre skal gøres i sagen:

 a) Hvilke yderligere materialer, der evt. skal fremskaffes (tidligere sager om spørgsmålet, aktindsigt m.v.)

 b) Om der skal tilbydes arbejdsgiveren en yderligere forhandling

 c) Om der skal tages skridt til at forberede en fagretlig eller civilretlig sag, mv. (høringsprocedure)

 d) Om sagen skal henlægges. F.eks. på grund manglende dokumentation for arbejdsgiverens overenskomstbrud, eller begrænset udsigt til, at FADL kan komme igennem med sin påstand.

F) Bringer OU’s initiativer ikke sagen til en løsning, beslutter OU at der tages kontakt til RLTN eller andre overordnede organer om løsning af sagen. Et sådant skridt kræver, at Formandskabet (FS) orienteres om kontakten til RLTN/anden instans.

G) I sager, hvor der er brug for hurtig respons (fx klager mod et medlem, advarsler, bortvisning, manglende lønbetaling mv.) kan HF-sekretariatet foretage det nødvendige og herefter orientere OU’s formand så hurtigt som muligt.

H) I situationer hvor det er FADL (OU, den faglige sagsbehandler, kredse, TR/bisidder, repræsentantskabsmedlemmer, mv.), der konstaterer brud på overenskomster, aftaler og lovgivning om løn- og arbejdsforhold, der vedrører arbejde der formidles til FADL’s medlemmer gennem vagtformidlerne, følges procedurerne i punkterne D-G på samme måde som sager hvor medlemmer selv henvender sig.

3) Faglige sager om FADLs overenskomster, hvor de regionale vagtformidlere ikke er involveret

Sager om arbejde der ikke er formidlet gennem en vagtformidler (SPV-/VT-vagter – jf. SPV-/VT-overenskomsten, lægevikariater – jf. lægevikaroverenskomsten, universitetsansatte – jf. studenterunderviseroverenskomsten) behandles efter punkterne: D-G ovenfor, idet dog universiteter har Moderniseringsstyrelsen som overordnet arbejdsgiverpart.

4) Faglige sager uden for FADL-overenskomsterne’

FADL tilbyder også at hjælpe medlemmer med faglige sager der ikke vedrører FADLs overenskomster. Sager om arbejde som lægesekretær eller praksisassistent i almen praksis eller speciallægeklinik forekommer ret hyppigt. Disse områder er ofte dækket af de praktiserende lægers overenskomst med HK og DSR.

Andre typer af sager uden for FADLs overenskomstområder er f.eks. arbejde i den kommunale sektor med plejehjemsopgaver, ofte under FOA-overenskomsten.

HF-sekretariatet varetager sager uden for FADL-overenskomsterne på egen hånd, uden at involvere FADLs udvalg og styrende organer (bortset fra økonomiske spørgsmål, se nedenfor) medmindre sagen er nært beslægtet med udvalgets opgaveportefølje.

5) Procedurer og vilkår for HF-sekretariatets støtte til faglige sager og almene juridiske sager

HF-sekretariatet kan beslutte at yde støtte til medlemmer i faglige sager, forudsat at det vurderes, at de samlede udgifter kan holdes under 20.000 kr. (inkl. moms). I sager som det relevante overenskomstudvalg, mener at FADL bør støtte, men hvor sekretariatet vurderer, at udgiften kan overstige 20.000 kr. (inkl. moms), beslutter FS om FADL skal yde støtte.

Den økonomisk udgift ved faglige sager indenfor FADLs overenskomster kan f.eks. bestå i advokatsalærer, anden sagkyndig bistand (f.eks. responsum) som FADL beslutter at forelægge for faglig voldgift eller de ordinære domstole.

Ved anden juridisk bistand kan HF-sekretariat foretage udlæg af mindre beløb (max. 1000 kr.) på vegne af medlemmet (retsafgift ved f.eks. småprocessager og fogedopfølgning, klagenævnsgebyrer etc.) mod udstedelse af gældsbevis, som forpligter medlemmet til at betale pengene tilbage, uanset om medlemmet får medhold i sagen eller ej. Endvidere kan HF-sekretariat foretage mindre udlæg mod krav om medlemmets tilbagebetaling til advokat o.lign.

6) Styring af samlede udgifter ved juridiske sager

Som vejledning og forudsætning for FADLs styring af udgifterne ved juridisk støtte til medlemmerne, har HB fastlagt følgende retningslinjer:

  1. HB fastlægger i det årlige budget en ramme for FADLs advokatudgifter til juridisk medlemsbistand. Rammen dækker eventuel aftale med advokat om hotline-bistand, abonnement til Arbejdsretsportalen.dk, samt et formaliseret samarbejde med advokatkontor samt udgifter til at føre mindre sager.
  2. Hvis FS ønsker det, kan HF-sekretariatet forelægge FS en oversigt over igangværende juridiske sager, der involverer advokat eller anden sagkyndig. Oversigten indeholder oplysning om de aktuelt afholdte udgifter i den enkelte sag og en vurdering af de forventede fremtidige omkostninger i den enkelte sag. Ved større sager orienterer HF FS herom ad egen drift.

Cirkulæret udløber den 1. marts 2022

Vedtaget af HB den 18. december 2019

9- Fastsættelse og afregning af kontingent til Hovedforeningen (HF)

Det til HF’s drift nødvendige beløb tilvejebringes ved medlemskontingent indbetalt i rater, hvis årlige antal, størrelse og forfaldstid fastsættes af HB.(Vedtægterne §8)

En kredsforenings højeste myndighed er forpligtet til at opkræve medlemskontingent og anden ydelse til HF i overensstemmelse med HB’s beslutning. (§8, stk.2)

Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for kommende år skal foretages af HB inden 1. januar. (§9)

Medlemskontingentet er delt i to beløb – et kontingent til den almindelige drift af HF og et kontingent til Forhandlingsfonden.

Medlemskontingentet er delt i to lige store rater og skal indbetales til HF henholdsvis 1. april og 1. november.

Medlemskontingentet er pristalsreguleret. HB traf den 13.12.1994 principbeslutning om, at kontingentet til HF og FF pristalsreguleres som forholdet mellem forbrugerprisindekset i to foregående år for juli måned afrundet til nærmeste hele kronebeløb.

Opkrævning og afregning af kontingent

Henholdsvis 15. marts og 15. oktober giver kredsforeningen HFs sekretariat meddelelse om, hvor mange medlemmer kredsen regner med betaler kontingent for det indeværende halvår (semester).

På grundlag af dette tal opkræver HF kontingent til betaling henholdsvis 1. april og 1. november.

Det faktisk betalte kontingent for et givet halvår (semester) reguleres herefter (op/ned) to gange på grundlag af data fra det fælles medlemssystem. Det sker 15. januar (forfald 1.februar) og 15. juni (forfald 1.juli) – for 2. halvårs vedkommende – samt 15. august (forfald 1.september) og 15. december (forfald 1.januar) – for 1. halvårs vedkommende.

Betales kontingentet ikke til forfaldsdato kan HB beslutte, at der skal betales en rente af det skyldige beløb på 2% pr. løbende måned.

Cirkulæret udløber den 15. december 2020

Vedtaget af HB den 13. december 2017

10 - FADLs efteruddannelsespulje

Følgende retningslinjer gælder for FADL’s efteruddannelsesmidler

Om efteruddannelsesmidlerne

Ifølge SPV-/VT-overenskomstens protokollat nr. 4 udgør efteruddannelsesmidlerne pr. 1. oktober 2018
425.409 kr. (31. marts 2018 niveau). Midlerne reguleres med de løbende lønprocentreguleringer som er
aftalt ved overenskomstforhandlingerne.

RLTN indbetaler midlerne til FADL en gang årligt pr. den 1. april. HF er modtager af pengene, og
modellen nederst beskriver, hvordan kredsene ansøger og får del i midlerne.

Anvendelse af midler – typer af efteruddannelse

Midlerne anvendes til supplerende kompetencegivende kursusforløb indenfor SPV/VT
overenskomstens dækningsområde – dvs. vagttagere inden for FADL- vagtoverenskomstens
arbejdsområder. Indholdet kan fastlægges i samråd med sygehusene fra år til år efter de aktuelle
behov.

Eksempler på kurser:

 • Førstehjælpskurser
 • CPAP
 • AKLS
 • EKG på intensivafdeling/hjerteafdeling
 • Avanceret genoplivning
 • Palliativbehandling/den terminale patient
 • Gerontopsykiatri
 • Pleje af apopleksipatienter
 • Hygiejne/hospitalsinfektioner
 • Vold på vagten / chok-traume behandling
 • Pleje af børn
 • Infektionsmedicin
 • Psykiatri
 • Kommunikation, ledelse og samarbejde

Det er vigtigt, at kurserne binder an med SPV-/VT-arbejdsområdet. Kurserne må gerne række ud over
de helt konkrete typiske funktioner man har som SPV-/VT’er, så kurserne giver disse jobfunktioner en
større dybde og indsigt end der umiddelbart er behov for i jobbet. Undgå ord som ”lægevikar”, ”forvagt”,
”8. semesterfunktioner” o.lign.

Regnskabs- og budgetkrav for kredsene

Til brug for OU’s overblik over de samlede efteruddannelsesmidler, skal kredsene senest den 15. marts
hvert år aflevere regnskab for forbruget af tidligere tildelte midler. Kredsene skal selv afholde udgifter til
godkendte kurser, og får først pengene refunderet, når der aflægges regnskab, der godkendes af HF,
som står for udbetaling af midlerne.

Kredsene skal anvende paradigmer for budget og regnskab som er vedlagt som bilag til dette
cirkulære. HF kan sende kredsen et paradigme som exel-ark.

Ansøgning om efteruddannelsesmidler

Den 1. april skriver OU til kredsene om det forventede samlede antal midler der er til rådighed for
efteruddannelse det kommende år (dvs. fra tildelingen af midler i april (år 1) og frem til næste tildeling af
midler i april året efter). Samtidig modtager kredsene ansøgningsskemaer om støtte fra puljen, samt
budget- og regnskabsparadigmer som nævnt ovenfor. Indeholdt i rammen er også evt. overskydne
midler fra året før, der efter regnskabsaflæggelsen 15. marts måtte være til overs.

Senest den 15. april søger kredsene OU om efteruddannelsesmidler via de fortrykte
ansøgningsskemaer (se bilag). Hver ansøgning skal være vedlagt et budget for kurset samt en
kursusbeskrivelse (se bilag). Budgettet kører også fra 15.marts til samme dato året efter, så derfor skal
det omfatte aktiviteter, der afvikles mellem denne dato og 1. maj, hvor OU giver kredsene besked om
godkendelsen af kurser.

Hvis OU tidligere har godkendt et identisk kursus, kan kredsen henvise hertil og behøver ikke
genfremsende en kursusbeskrivelse til OU.

Kredsene kan søge om midler til afholdelse af kurserne (underviserløn og undervisningsmateriale).
Kredsene kan ikke søge midler til egen administration af efteruddannelserne (f.eks. arbejdet med
ansøgning, forberedelse, oprydning etc.).

Tildeling af efteruddannelsesmidler

Efter ansøgningsfristen den 15. april godkender OU kursusansøgningerne forudsat at kurserne har
faglig tilknytning til SPV- og VT-jobfunktioner. OU gennemgår ansøgninger og kursusbeskrivelser for
”forbudte” betegnelser som ”lægevikar”, ”forvagt” etc. OU kan godkende kurset med forbehold for at
beskrivelsen tilrettes. Kredsene er selv ansvarlige for at gennemføre rettelser og for at sikre at det
samlede forbrug af midler til kurserne ligger inden for den økonomiske ramme som kredsen er blevet
tildelt.

OU’s tildeling af efteruddannelsesmidler til kredsene sker efter et solidarisk princip, hvor 60 pct. af de
samlede efteruddannelsesmidler fordeles med 1/3 til hver af de tre kredse. Det solidariske element
består i, at der ikke tages hensyn til hvilke kredse der er har ”optjent” flest APT-timer. De resterende 40

pct. af efteruddannelsesmidlerne fordeles i forhold til kredsenes andele af de samlede SPV-/VT-ATP-
timer.

Når kurserne er afholdt, fremsender kredsen den 15. marts hvert år bilag, der dokumenterer kursets
afholdelse og udgifterne hertil, hvorefter HF betaler kredsenes afholdte udgifter for de gennemførte
kurser.
Uforbrugte efteruddannelsesmidler (restmidler) ved udgangen af tildelingsåret indgår i puljen for dette
kursusår og kan søges af alle kredse. efter den solidariske fordelingsnøgle.
Hvis KVB eller de regionale formidlingsenheder i Region Midt, Region Syd og Region Nord ønsker at
gøre brug af efteruddannelsesmidler, sker det gennem henvendelse til OU.

Hovedforeningens opgaver

Ud over at betjene OU og kredsene i ansøgnings- og godkendelsesprocessen har HF følgende
opgaver:

 1. Regulering af puljen bestemmelserne om regulering af lønninger for (regionalt) kommunalt
  ansatte.
 2. Opsamle puljemidlerne på en særskilt konto, hvorfra der udbetales midler til kredsene, samt
  ajourføre kontoen for tidstro statusoverblik. Kredsene står selv for eget kursusbogholderi.
  Kredsene søger OU om uddannelsesmidler via et særligt fortrykt ansøgningsskema, som HF har
  udformet
 3. Tilse og være ansvarlig overfor Danske Regioner for at kurserne afholdes / anvendes efter
  formålet.
 4. Én gang årligt pr. 1. maj fremsende et regnskab samt oversigt over afholdte kurser til
  Regionernes Lønnings- og Takstnævn (jf. protokollat nr. 4 i overenskomsten).
Kursusåret (kører fra 15. marts – 15. marts)

Cirkulæret udløber i februar 2022.

Vedtaget af HB den 04 februar 2020.

11 - Landsrepræsentantskabsmødet

Landsrepræsentantskabet er øverste myndighed i Hovedforeningen. Beslutninger som vedrører kredsforeningernes økonomi kan ikke træffes på anden vis end på selvstændige repræsentantskabsmøder efter indstilling fra landsrepræsentantskabet. Derfor skal kredsene samtidig med indkaldelsen Landsrepræsentantskabsmødet indkalde deres repræsentantskab til møde under Landsrepræsentantskabsmødet. Denne indkaldelse følger de lokale bestemmelser herom. Landsrepræsentantskabsmødet med deltagelse af samtlige repræsentantskabsmedlemmer afholdes tre gange årligt hhv. i september, november og marts måned.
Landsrepræsentantskabsmøderne indkaldes af hovedbestyrelsen på et hovedbestyrelsesmøde senest en måned før, med angivelse af dagsordenen. Indkaldelsen udsendes til alle FADL-repræsentanter. Dagsordenen besluttes af hovedbestyrelsen på samme møde ud fra et udkast der udarbejdes af sekretariatet jf. strukturen der fremgår af figur 1,2,3. Mødet afholdes så vidt muligt på skift i de fire byer Aarhus, Aalborg, Odense og København. Landsrepræsentantskabet ledes efter en af mødet vedtagen forretningsorden, der som minimum skal indeholde følgende
bestemmelser:

 • Der vælges en dirigent til at lede mødet.
 • Landsrepræsentantskabet godkender mødets
 • Mødets deltagere får ordet i den rækkefølge de indtegner sig til debatten. Dirigenten kan bryde denne rækkefølge, når det tjener debattens formål.
 • Ethvert stemmebærende medlem på landsrepræsentantskabsmødet kan til enhver tid, dog ikke under afstemninger, stille følgende procedureforslag, der kræver simpelt flertal af de tilstedeværende stemmebærende for vedtagelse:
  – Lukke talerliste.
  – Afslutte debatten og gå direkte til afstemningen.
  – Udskyde punktet til senere på dagsordenen.
  – Genåbne afsluttede punkter.
  – Fastsættelse af taletid.
  – Afslut punkt uden beslutning (kræver 2/3-flertal af de tilstedeværende stemmebærende).
  – Tilsidesætte vedtægternes § 44 stk. 1 (kræver 2/3-flertalaf de tilstedeværende stemmebærende).

Dirigenten er forpligtet til at bringe et procedureforslag til afstemning med det samme.

 • Ved afstemninger og valg i landsrepræsentantskabet har repræsentantskaberne følgende antal stemmer: København 20, Odense 10, Aarhus 15, Aalborg 5. Ved landsmødets start meddeles det dirigenten, hvilke repræsentantskabsmedlemmer fra den enkelte studieby, der er stemmebærere. Der er 1 stemme pr. fremmødte repræsentant, dog maksimalt svt. København 20, Odense 10, Aarhus 15, Aalborg 5. Hver repræsentant kan således maksimalt have 1 stemme.
 • Forslag til kandidater til HF-formandsposten og næstformandsposten afleveres skriftligt til dirigenten senest kl. 12.00 på dagen af valget og offentliggøres på mødet umiddelbart efter at dirigenten har modtaget opstillingen.
 • Udtales der kritik af dirigentens måde at lede mødet på, afprøves dennes mandat straks ved en afstemning.

Cirkulæret udløber december 2020

Vedtaget af Hovedbestyrelsen den 04. februar 2020

Figur 1 TENTATIVT PROGRAM LREP1 (NOVEMBER)
klokken fredag Lørdag søndag
9 09:00 Morgenmad arrangeret af FADL lokalt 09:00 Morgenmad arrangeret af FADL lokalt
10 10:00 Formalia

10:15 FADL Akademi: ”FADLs grønspættebog”.
Introduktion til FADL og det at være repræsentant (FÆLLES)

10:00 FADL Akademi:
Vælg dit spor
11
12 12:15 Politisk indhold, kan frit prioriteres af hovedbestyrelsen 12:15 Beslutning af politiske mål for det nye år:
Hvad skal FADL arbejde med i det nye år?
13 13:00 Politisk indhold, kan frit prioriteres af hovedbestyrelsen (1/2) 13:00 Repræsentant-skabsmøder og
13:30 Frokost ved FADL lokalt 13:45 Eventuelt
14 14:15 Politisk indhold, kan frit prioriteres af hovedbestyrelsen (2/2) 14:00 Frokost ved FADL lokalt
15 15:00 Hoved-bestyrelsesmøde
Alle repræsentanter er velkommen til at deltage som gæster til mødet og selvfølgelig også til aftensmad og det sociale arrangement efterfølgende.
16 16:00-16:30 Kaffe og kage ved FADL lokalt
17 16:30 Diskussion af politiske mål for det nye år: Hvad skal FADL arbejde med i det nye år?
18 18:00 Udvalgenes Bazaar
19 19:30 Aftensmad og derefter underholdning ved FADL lokalt (afslappet) 19:30 Aftensmad og derefter underholdning ved FADL lokalt (festligt)
Figur 2 TENTATIVT PROGRAM LREP2 (MARTS)
klokken fredag Lørdag søndag
9 09:00 Morgenmad arrangeret af FADL lokalt 09:00 Morgenmad arrangeret af FADL lokalt
10 10:00 Formalia

10:15 FADL Akademi: ”Lægen i sundhedsvæsenet” eller ”Medlemsengagement og den levende organisation”
(FÆLLES)

10:00 FADL Akademi:
Fortsæt dit spor
11
12 12:15 Politisk indhold, kan frit prioriteres af hovedbestyrelsen 12:15 Beslutning af politisk forslag (3/3)
13 13:00 Præsentation og diskussion af politisk forslag (1/3) 13:00 Repræsentant-skabsmøder og
13:30 Frokost ved FADL lokalt 13:45 Eventuelt
14 14:15 Præsentation og diskussion af politisk forslag (2/3) 14:00 Frokost ved FADL lokalt
15 15:00 Hoved-bestyrelsesmøde
Alle repræsentanter er velkommen til at deltage som gæster til mødet og selvfølgelig også til aftensmad og det sociale arrangement efterfølgende.
16 16:00-16:30 Kaffe og kage ved FADL lokalt
17 16:30 Politisk indhold, kan frit prioriteres af hovedbestyrelsen
18 18:00 Politisk indhold, kan frit prioriteres af hovedbestyrelsen
19 19:30 Aftensmad og derefter underholdning ved FADL lokalt (afslappet) 19:30 Aftensmad og derefter underholdning ved FADL lokalt (festligt)
Figur 3 TENTATIVT PROGRAM LREP3 (SEPTEMBER)
klokken fredag lørdag
9 09:00 Morgenmad arrangeret af FADL lokalt
10 10:00 Formalia

10:15 FADL Akademi: ”Lægen i sundhedsvæsenet” eller ”Medlemsengagement og den levende organisation”
(FÆLLES)

11
12 12:15 Beretninger
13 13:00 Drøftelse af oplæg til politiske mål for det kommende år: Hvad skal FADL arbejde med i det nye år?
13:30 Frokost ved FADL lokalt
14 14:15 FADL Akademi: Fortsæt dit spor
15 15:00 Hoved-bestyrelsesmøde
Alle repræsentanter er velkommen til at deltage som gæster til mødet og selvfølgelig også til aftensmad og det sociale arrangement efterfølgende.
16 16:00-16:30 Kaffe og kage ved FADL lokalt
17 16:30 Politisk indhold, kan frit prioriteres af hovedbestyrelsen
18 18:00 Beslutning af oplæg til politiske mål for det kommende år: Hvad skal FADL arbejde med i det nye år?
19 19:30 Aftensmad og derefter underholdning ved FADL lokalt (afslappet) 19:30 Aftensmad og derefter underholdning ved FADL lokalt (festligt)

13 - Hovedforeningens opgaver

I vedtægternes § 37 bestemmes det, at ”indhold og rammer for opgaveløsningen i såvel det vedtægtsbe- stemte som det på samtykke baserede samarbejde i HF beskrives af HB i et organisationscirkulære”. Denne bestemmelse opfyldes med dette cirkulære.

Cirkulæret har til formål: 1) At informere om HF sekretariatets virksomhed, 2) At fastlægge snit- og samar- bejdsflader mellem kredsene og hovedforeningen 3) At bidrage til forventningsafstemning i organisationens forskellige led.

Det principielle udgangspunkt

Kredsforeningerne er selvstændige juridiske enheder, der som særlig forening har dannet FADL, Hovedfor- eningen (HF), hvorefter kredsforeningerne og HF tilsammen udgør en såkaldt sammenkædet foreningsstruk- tur. HF’s øverste myndighed er HB. HB afleder sin beslutningskompetence fra vedtægterne og kredsforenin- gernes mandat og vilje.

De tre kredsforeninger har navnlig overladt til FADL, HF, at være overenskomstpart, således at de kollektive overenskomster indgås med FADL, HF. Kredsforeningerne har hermed påtaget sig visse forpligtelser til at handle i overensstemmelse med fællesskabets interesser, herunder bl.a. til at respektere de kollektive over- enskomster med dertil knyttede rettigheder og forpligtelser for deltagerne. Forpligtelserne indebærer bl.a., at der ikke må arbejdes mod FADL-organisationens generelle fagpolitiske og overenskomstmæssige interes- ser, navnlig med hensyn til at bevare den helt dominerende stilling på vagtmarkedet.

Kredsforeningerne er alene underlagt beslutninger truffet af HF indenfor de områder, hvor der specifikt er overdraget beslutningskompetence, idet kredsforeningerne dog ikke efter vedtægterne (§11) må foretage skridt, som kan berører HF’s eller en anden kredsforenings interesser, uden forudgående godkendelse i HB.

På nogle områder udøver HF en de facto beslutningskompetence, som kan siges at hvile på en fuldmagt fra kredsforeningerne. Det gælder bl.a.

 • Faglig sagsbehandling og medlemsbetjening vedr. løn- og arbejdsvilkår i bred forstand
 • Design, informationsvirksomhed og drift af IT, mailsystem,
 • Uddannelse af FADL’s politikere

Kredsforeningerne kan tilbagekalde deres samtykke til denne form for ikke-vedtægtsbestemt udøvelse af beslutningskompetence.

Hovedforeningens opgaver

HF’s vigtigste opgaver er følgende:

 1. Vedtægter og organisationscirkulærer
 2. Politisk betjening af ledelser og udvalg
 3. Økonomi, budget og regnskab
 4. Ejendommen Blegdamsvej 26
 5. OK-forhandlinger
 6. Faglig sagsbehandling og medlemsbetjening
 7. Medlemsfordele og forsikring
 8. Information, kommunikation og presse
 9. IT
 10. Medlemssystem

1.  Vedtægter og organisationscirkulærer

Det formelle grundlag for FADL-organisationen er fastlagt gennem vedtægterne for de tre kredsforeninger og HF’s vedtægter.

HB skal godkende ændringer i kredsforeningens vedtægter og repræsentantskaberne i kredsene skal god- kende ændringer i HF’s vedtægter.

Efter HF’s vedtægter er nedsat en særlig Voldgiftsret, der virker som appelinstans i eksklusionssager og afgør tilfælde af uenighed mellem en kredsforening og HF om fortolkning af vedtægter.

Endvidere er vedtaget et sæt af kollegiale vedtægter og statutter for FADL’s forhandlingsfond. I tilknytning til vedtægterne har HB vedtaget forretningsordener for HB, FS og HB’s udvalg.

HB fastlægger løbende på en række specifikke områder vilkår og bestemmelser for sin virksomhed gennem et antal organisationscirkulærer. (HB beslutning 23.9.2010)

Sekretariatet har vedrørende vedtægter og organisationscirkulærer følgende hovedopgaver:

 •  Føre tilsyn med, at gældende vedtægter og bestemmelser i HF overholdes og informere de relevan- te politiske ledelser, når dette ikke er tilfældet.
 • Tage initiativ til at vedligeholde og ændre vedtægter og organisationscirkulærer i relation til udviklin- gen i FADL’s interne og eksterne relationer samt inspirere til vedtægtsmæssig, organisatorisk og strukturel kreativitet
 • Rådgive de politiske ledelser i spørgsmål om vedtægter
 • Udarbejde forslag og ændringsforslag til vedtægter, forretningsordener, organisationscirkulærer, når dette gives i opdrag af de politiske organer.
 • Informere og undervise valgte og ansatte i indholdet af FADL’s vedtægter og bestemmelser og or- ganisationens
 • Varetage sekretærfunktionen for

Kredsene har i samarbejdet med sekretariatet følgende hovedopgaver på dette område:

 • Forelægge vedtægtsændringer skriftligt til godkendelse i HB
 • Vedligeholde hjemmesiden med de aktuelt gældende vedtægter, cirkulærer, mv. i

2.  Betjening af ledelser og udvalg

 Hovedforeningens sekretariat varetager en række centrale administrative og organisatoriske funktioner for FADL’s nationale ledelser – HB og FS – og for formanden for HF.

Sekretariatet står for planlægning og gennemførelse af Landsrepræsentantskabsmødet i september Sekretariatet bistår endvidere de nationale politiske udvalg i deres arbejde.

Opgaverne løses bl.a. på grundlag af de fire forretningsordner

 • Forretningsorden for HB
 • Forretningsorden for FS
 • Forretningsorden for udvalg
 • Forretningsorden for Landsrepræsentantskabsmødet (vedtages af mødet)

Hovedforeningen fører og vedligeholder et arkiv – fysisk og elektronisk – over arbejdet i HF, ledelser og nati- onale udvalg.

Hovedforeningens sekretariat er administrativt og organisatorisk ansvarlig for aktiviteterne i FADL’s politiker- uddannelse. FADL’s politikeruddannelse fastlægges i indhold og omfang af HB som et program.

Målgruppen for FADL’s politikeruddannelse er HB, medlemmer af de nationale udvalg og de valgte repræ- sentantskaber. Tilknyttede til de nationale udvalg og lokalt valgte TR kan deltage efter konkret beslutning.

Sekretariatet har vedrørende ledelser og udvalg følgende hovedopgaver:

 • Planlægning af arbejdet i HB og FS
 • Udarbejde indkaldelse til HB og FS i samarbejde med formanden
 • Praktisk afvikling af møderne i HB og FS
 • Udarbejde referater af HB og FS møder
 • Opfølgning på beslutninger i HB og FS i samarbejde med formanden a.
 • Indkaldelse og formel gennemførelse af Landsrepræsentantskabsmødet
 • Registrering af valg og konstitueringer og efterfølgende opdatering i administrationssystem, mail- grupper og på hjemmesiden
 • Kommunikation med LPK
 • Hjælp til udvalg med mødeindkaldelse, deltagerregistrering og
 • Til hvert af de politiske udvalg er knyttet en medarbejder fra sekretariatet og der kan i aftalte konkre- te situationer ydes mere omfattende sagsbehandlerbistand til udvalgene
 • Bistand i forbindelse med programlægning og afvikling af arrangementer (møder, konferencer, semi- narer, osv.) i regi af udvalgene
 • Planlægning og afvikling af aktiviteterne i FADLs politikeruddannelse

Kredsene har i samarbejdet med sekretariatet følgende hovedopgaver på dette område:

 • Værter for HB møder i kredsen – sørger for lokaler, forplejning og print af dagsorden og bilag
 • Orienterer sekretariatet om valg og konstitueringer
 • Meddeler deltagelse i kurser, seminarer, arrangementer
 • Orienterer lokalt om arbejdet i ledelser og nationale udvalg
 • Være værter for Landsrepræsentantskabsmødet (på skift) i september måned.

3.  Økonomi, budget og regnskab

 Hovedforeningens indtægter kommer primært fra 3 kilder:

 • Kontingenter fra kredsforeningerne (medlemmerne)
 • Overenskomstmidler – de såkaldte Akutmidler, Uddannelsesfondsmidler og Efteruddannelsesmidler
 • Huslejeindtægter for FADL Huset

Udgifterne fordeler sig på de politiske aktiviteter (Hovedbestyrelsens arbejde samt de landsdækkende ud- valg), og på administration (løn, kontorhold m.v.). Hertil kommer udgifter ved drift af FADL Huset.

Ud over kontingent til HF betaler kredsene også en kontingent andel til forhandlingsfonden.

Kontingentet – størrelse og antal rater – fastsættes af HB. For nuværende betales kontingentet i 2 rater pr. 1. april og 1. november (HB 10.10.2006).

HB traf den 13.12.1994 principbeslutning om, at kontingentet til HF og FF pristalsreguleres som forholdet mellem forbrugerprisindekset i to foregående år for juli måned afrundet til nærmeste hele kronebeløb.

FADL’s centrale økonomi er opdelt i følgende fem regnskaber

 • FADL Hovedforeningen (CVR-nr. 69 97 82 15)
 • FADL Forhandlingsfonden
 • FADL AKUT midler
 • FADL Udannelsesmidler
 • FADL Efteruddannelsesmidler

Sekretariatet har vedrørende økonomi, budget og regnskab følgende hovedopgaver:

 • Udarbejdelse af årsbudgetter til HB godkendelse i december
 • Udarbejdelse af forslag til budgetrevision til godkendelse i HB i august
 • Udarbejdelse af årsrapport sammen med revisor
 • Samarbejde med de kritiske revisorer og afholde mindst to møder årligt med dem
 • Likviditetsstyring
 • Løbende afrapportering til FS og HB om alle væsentlige forhold vedr. FADLs økonomi
 • Beregning og opkrævning af kontingent hos kredsforeningerne to gange årligt
 • Bankforbindelse
 • Huslejeopkrævning
 • Refusion af udlæg
 • Betaling af kreditorer
 • Ajourføring og opkrævning af debitorer
 • Intern fakturering mellem FADL’s organisationer
 • Opkrævning vedr. annoncering på dk
 • Indsende revisors AKUT-fondsregnskab og regnskab for Efteruddannelsesmidler
 • Rådgivning og undervisning af FADLs politikere i økonomi, budget og regnskab
 • Følge og godkende budgetter og årsrapporter i E/F Blegdamsvej 26

Kredsene har i samarbejdet med sekretariatet følgende hovedopgaver på dette område:

 • Løbende oplysning om udviklingen i medlemstallet
 • Afregning af kontingent
 • Fremsendelse af kopi af underskreven årsrapport til HF’s og HB’s

4.  Ejendommen Blegdamsvej 26

Hovedbestyrelsen besluttede i september 2008 at bevilge penge til køb af en fast ejendom beliggende på Blegdamsvej 26. Midlerne til køb af den faste ejendom blev taget af forhandlingsfondens akti- ver.

Hensigten med ejendomskøbet var, at samle FADLs virksomheder under samme tag fra 2010 ved at udleje lokaler til Københavns Vagtbureau og til FADLs Forlag.

Indflytningen i det ombyggede hus fandt sted i løbet af foråret 2010. I ejendommen bor ud over hovedforeningen

 • Københavns Kredsforening (der ejer en erhvervslejlighed i forhuset) og som lejere hos FADL, Hovedforeningen:
 • Københavns Vagtbureau
 • FADL’s forlag

Sekretariatet har vedrørende Ejendommen Blegdamsvej 26 følgende hovedopgaver:

 • Daglig drift af ejendommen og dens funktioner
 • Viceværtfunktion
 • Rengøring
 • Vedligeholdelsesopgaver
 • Om- og nybygning
 • Huslejeopkrævning
 • Budget og regnskab vedr. ejendommen (Forhandlingsfonden)

Kredsene har i samarbejdet med sekretariatet følgende hovedopgaver på dette område:

KKF og hovedforeningen samarbejder om driften af det samlede FADL-hus på Blegdamsvej 26. Hovedfor- eningen repræsenterer begge parters interesser i Ejerforeningen Blegdamsvej 26.

5.  OK-forhandlinger

Det formelle grundlag for FADLs overenskomstforhandlinger er stadfæstet i HF-vedtægterne:

 • 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser

Herefter er det uddybet hvordan arbejdet forgår:

Afsnit 6: HF-udvalgene

 • 20. HB kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige arbejdsområder – f.eks.: Overenskomstudvalg (OU)

HB har p.t. 3 overenskomstbærende udvalg. Ud over ovenstående er det Lægevikargruppen (LVG) og Stu- denterundervisergruppen (SUG). Hvert udvalg har tilknyttet sekretærbistand i form af faglig sagsbehandler samt juridisk- og forhandlingsbistand i form af forhandlingsleder.

Udvalgene står for vedligeholdelse og forhandling af deres overenskomst. Dog har SUG / LVG samarbejde om lægevikaroverenskomsten i Forsvaret. Udvalgene varetager overenskomsterne mellem forhandlingerne, jf. deres kommissorier der er godkendt af HB.

Udvalgene bidrager med detailviden om selve arbejdet, som sygeplejevikar, lægevikar, undervisningsassi- stent, præparatfremstiller mm.

Hovedforeningen skal så sørge for at nedenstående overholdes når forhandlingerne slutter. Vedtægternes Afsnit 7: Overenskomster og konflikttilstande

 • 22. Inden underskrivelsen af ny overenskomst indenfor et af følgende områder:
 • studenter, der beskæftiges som sygeplejevikarer og ventilatører.
 • studentervikarer, der beskæftiges i underordnede lægestillinger

gælder, at overenskomsten skal være godkendt ved en afstemning blandt samtlige medlemmer af kredsfor- eningerne. Resultatet af denne afstemning er bindende for HB, såfremt mindst 50% af de stemmeberettige- de har afgivet deres stemme. Ved mindre stemmeprocent er afstemningen vejledende. Dog skal en over- enskomst, hvis ordlyd ensidigt er fastsat ved folketingsbeslutning, ikke gøres til genstand for urafstemning.

Overenskomstforhandling

En overenskomst er en kollektiv aftale indgået mellem en faglig organisation og en arbejdsgiverorganisation, eller mellem en fagforening og en arbejdsgiver (virksomhed).

FADL har fire overenskomster

 • SPV/VT overenskomsten mellem FADL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN)
 • LVG (mellem FADL og RLTN)
 • Universitetsoverenskomsten (mellem FADL og Finansministeriet/Moderniseringsstyrelsen)
 • Lægevikaroverenskomst med Forsvaret (mellem FADL og Forsvarsministeriet) Herudover har FADL forhånds- og

Det er FADL (overenskomstudvalget) der har fortolkningsretten i overenskomstspørgsmål. Kredsene og kredsenes repræsentanter i vagtbureauernes bestyrelser skal følge denne fortolkning.

Sekretariatet har vedrørende OK-forhandlingerne følgende hovedopgaver

 • Forhandle overenskomsterne p.t hvert andet år (OK 11, OK 13)
 • Forestå urafstemningernes gennemførelse og informere alle medlemmer om forhandlingsresultater- ne
 • Forhandle forhåndsaftale og indgå lokalaftaler
 • Afholde kurser således at lægestuderende uddannes i overenskomst forståelse, herunder den dan- ske model
 • Afholde kurser til forberedelse af selve forhandlingerne således at der fremkommer et forhandlings- udvalg der har tilegnet sig de mest basale forhandlingsteknikker og kan udregne hvad et krav koster
 • Indsamle krav og holde medlemmerne orienteret om forhandlingerne
 • Lønsumsberegninger i forbindelse med forhandlinger
 • Løbende undervise de studerende i overenskomstforhold således at de kan være med til at fortolke overenskomster og bistå ved voldgiftssager og andre tvister
 • Sikre overholdelse af overenskomsterne
 • Køre voldgifts- og arbejdsretssager for medlemmer
 • Indkalde udvalgene i samarbejde med udvalgsformændene og sikre at referater mm. renskrives ar- kiveres og udsendes
 • Udregne og opdaterer hjemmesiden med de nye lønsatser for lægesekretærer, undervisere på FADLs kurser, LVG, OU og SUL lønninger
 • Udvide FADLs overenskomstområder til CEKU, færdighedstræning og simulationsenheder som DIMS
 • Fastholde FADLs historik
 • Være opdateret på KTO, CFU aftaler og deres forhandlinger
 • Samarbejde med SUL og AC
 • Kontakt / samarbejde med YL
 • Sikre pension
 • Gennem sagsbehandlingen være opmærksom på nye opgaver og områder, der skal overenskomst- dækkes

Kredsene har i samarbejdet med sekretariatet følgende hovedopgaver på dette område:

 • Bidrage til indsamlingen af krav forud for OK-forhandlingerne
 • Informere medlemmerne om betydningen af overenskomsterne og de opnåede resultater
 • Arbejde for at sikre en høj stemmedeltagelse i urafstemningerne
 • Udpege valgkontrollanter
 • Holde HF orienteret om udviklingen i vagtmarkedet og vagtbureauernes arbejde
 • Tilse at overenskomsterne overholdes

6.  Faglig sagsbehandling og medlemsbetjening

Det formelle grundlag for FADL, HF’s sagsbehandling er vedtaget af hovedbestyrelsen den 16. juni 2004 på baggrund af beslutning om ”Faglig vidensbank i Hovedforeningen” på Landsseminaret på Thalia i 2002. Be- slutninger var:

Faglig vidensbank i HF

 • styrk sagsbehandlerfunktionen
 • centralisering af OK i HF
 • ledelsesfunktion/koordinering
 • ansættelse/udviklingssamtale, lønforhandling

Hovedforeningen er det sted, hvor al viden opsamles og spredes via pjecer/kurser/medlemsrådgivning.

Hovedforeningens rolle er at rådgive såvel FADLs 6.000 medlemmer, som de tre kredsforeninger. Al egentlig sagsbehandling/rådgivning/juridisk vejledning blev ved ovennævnte beslutning samlet i hovedforeningen.

Kredsenes rolle (de ansattes) skulle være centreret om den gode medlemsservice, og om at skabe det gode sociale liv i kredsforeningen, således at det bliver motiverende at være politiker.

Hovedforeningssekretariatet har vedrørende faglig sagsbehandling/vidensbank følgende hovedopgaver:

 • Varetage klager til skat, ankenævnet og kommuner
 • Gå ind i arbejdsstridigheder med arbejdsgiver (feriepenge, manglende løn, for meget udbetalt løn, mv.)
 • Ansættelsesforhold, check af ansættelsesbreve, lønsedler m.m. såvel indenfor som udenfor FADL’s område
 • Udarbejdelse af pjecer
  • Skattevejledning
  • Barselspjece
  • Sygedagpengepjece
  • Lægevikar (den lille røde)
  • Studenterundervisere (den lille grønne)
  • Funktionærlov
  • Kommenteret overenskomst
 • Arbejdsmiljø (anmeldelse af arbejdsskader)
 • Konkurssager (LG anmeldelser)
 • Personalejura og løn
 • Være velorienteret om love og domme der har indflydelse på FADLs faglige område
 • Være velorienteret om kommende love (EU og danske), såsom vikardirektiv
 • Udarbejdelse af lovfortolkninger og orientering herom
 • Vidensbank for sikkerheds – og tillidsrepræsentanter samt klagebisiddere
 • A-kasse viden (g-dage, efterløn )

Sekretariatet har vedrørende medlemsbetjening følgende hovedopgaver:

 • A-kasse spørgsmål og rådgivning
 • Barsel, sygedagpenge, lønniveau og
 • Skabe materiale – f.eks. pjecer – så medlemmerne selv kan finde svar på deres spørgsmål på hjem- mesiden.
 • Oplyse de studerende om deres rettigheder inden for forskellige ansættelsessituationer f.eks. forsk- ningsår.

Kredsene har følgende hovedopgaver på dette område:

 • Besvare lettere henvendelser fra medlemmer f.eks. i forhold indmeldelse/udmeldelse, forsikring, a- kasse
 • Informerer medlemmerne om

7.  Medlemsfordele og forsikringspolitik

Det formelle grundlag for FADLs arbejde med forsikring er fastsat i vedtægternes §34. HF’s arbejdet med medlemsfordele er samtykkebestemt.

Medlemsfordele

FADL ønsker at give sine medlemmer nogle medlemsfordele der matcher det at være lægestuderende. Landsdækkende aftaler kan indgås af HF/MFU. Andre aftaler er det bedre, at det er de lokale MFU’ er der laver, og som så måske kan brede sig til de andre kredse.

FADL’s medlemmer kan få kort til indkøbsforeningen ”Forbrugsforeningen”

Forsikring

For FADL er studieforsikringen et vigtigt element til både at hverve og fastholde medlemmer.

Udover en billig studieforsikring bliver de studerende som en aftale mellem Lægeforeningen og FADL omfat- tet af en ”gratis” gruppelivsordning i Forende Gruppeliv (FG).

Sekretariatet har vedrørende forsikring følgende hovedopgaver

 • Forhandle forsikringsaftaler og priser hvert år
 • Omsætte FADL’s forsikringspolitik i praksis og udarbejde administrative regler og procedurer for for- sikringernes tegning og forvaltning
 • Sikre kurser til forsikringsmedarbejderne

Kredsene har i samarbejdet med sekretariatet følgende hovedopgaver på dette område:

 • Tilse at de administrative procedurer overholdes
 • Oplyse sekretariatet de nødvendige data vedr. forsikringerne
 • Rejse spørgsmål og problemer vedr. forsikringernes forvaltning, der er af fælles interesse

8.  Information, kommunikation og presse

Hovedforeningens sekretariat har en række vigtige opgaver internt og eksternt i FADL’s informationsvirk- somhed og kommunikation.

Internt er det sekretariatets opgave at sikre at kredse og medlemmer på en let og overskuelig måde har ad- gang til de informationer, der er brug for i relation til hovedforeningens opgaver og virksomhed.

Eksternt er der en tilsvarende informationsopgave og en selvstændig opgave i gennem kommunikation og presse at udtrykke FADL’s politiske holdninger til omverdenen og eksterne samarbejdsparter.

De vigtigste kanaler i denne kommunikation er hjemmesiden www.fadl.dk og mailsystemet. Disse driftes og vedligeholdes overordnet set af hovedforeningen.

I relation til pressen er FADL’s pressepolitik fastlagt i Organisationscirkulære 2. Det er sekretariatets opgave bistå og understøtte HF formanden, kredsformændene og udvalgsformændene i deres eksterne kontakter til pressen.

Sekretariatet har vedrørende information, kommunikation og presse følgende hovedopgaver:

 • Udarbejde af pjecer, informationsmaterialer og nyhedsbreve vedr. overenskomster, love, aftaler og medlemmernes rettigheder og pligter – i trykt form og til fadl.dk.
 • Følge den generelle presse- og offentlige debat om faglige og politiske spørgsmål af central betyd- ning for
 • Bistå FADL’s politikere i udarbejdelse af debatindlæg og pressemeddelelser, samt i medievalg og valg af rette
 • Vedligeholde informationer på fadl.dk fsva. opgaver og informationer relateret til hovedforenin- gens virksomhed.
 • Gennemføre forskellige former for mindre undersøgelser, fx 12. semestersundersøgelserne

Kredsene har i samarbejdet med sekretariatet følgende hovedopgaver på dette område:

 • Holde hovedforeningen orienteret om fejl, mangler og nye behov internt og eksternt i relation til ho- vedforeningens udbud på området
 • Vedligeholde de lokale dele af fadl.dk
 • Bistå hovedforeningen med relevante oplysninger i kommunikations- og informationsarbejdet og ved gennemførelsen af mindre undersøgelser

9.  IT

Hovedforeningens sekretariat har i praksis en række centrale opgaver på IT-området, der rækker ud over drift af sekretariatets egne installationer med PC’ere og kontorpakke. Området er dog i væsentlig grad karak- teriseret ved at være ubeskrevet og udokumenteret.

En række vigtige systemer driftes af hovedforeningen: hjemmeside, mailsystem og administrativ database.

Hovedforeningen samarbejder i væsentlig grad med Københavns Vagtbureau omkring opgaveløsningen på IT-området.

Der er fælles telefonsystem i huset Blegdamsvej 26.

Sekretariatet har vedrørende IT følgende hovedopgaver:

 • Drift og vedligeholdelse af hjemmeside, mailsystem og administrativ database
 • Drift og vedligeholdelse af egen IT-installation

Kredsene har i samarbejdet med sekretariatet følgende hovedopgaver på dette område:

 • Samarbejde omkring hjemmeside og mailsystem

10.   Medlemssystem

Hovedforeningens sekretariat har efter vedtægterne til opgave at drifte og udvikle det fælles medlemssy- stem, der blev taget i brug i 2014.

Hovedforeningen samarbejder i væsentlig grad med Københavns Vagtbureau omkring opgaveløsningen på dette område.

Kredsene er forpligtet til at efterleve de beslutninger HB træffer vedr. brug, drift og udvikling af det fælles medlemssystem.

Medlemssystemet er tæt koblet og integreret til økonomisystemet C5. Det er Hovedforeningens opgave lø- bende at sikre at medlemssystemet kan levere de nødvendige data til C5 og omvendt. Det er kredsforenin- gens opgave at stå for tilretning og daglig brug af C5, herunder stå for den nødvendige oplæring og kompe- tenceudvikling af medarbejderne i brug af C5.

Udgifterne til drift og udvikling af medlemssystemet deles mellem parterne efter HBs beslutninger herom.

Større ændringer og nyudvikling af moduler til medlemssystemet defineres som selvstændige projekter med et mål, en plan for gennemførelse og et selvstændigt godkendt budget, godkendt af de involverede parter i projektet.

Sekretariatet har vedrørende medlemssystemet følgende hovedopgaver:

 • Sikre den daglige drift af systemet og holde kredsene orienteret om ændringer i driftssituationen
 • Formulere og vedligeholde beskrivelser af brugen af systemet i skriftlige materialer og i videoer, der viser og demonstrerer systemets brug
 • Med passende mellemrum at samle relevante brugere til drøftelse af erfaringer med systemet og op- samling af idéer og forslag til dets forbedring og udvikling af nye moduler og funktionalitet

Kredsene har i samarbejdet med sekretariatet følgende hovedopgaver på dette område:

 • Indberette konstaterede fejl og mangler ved systemet
 • Aktivt at fremsætte nye idéer og forslag til medlemssystemets forbedring og udvikling af nye moduler og funktionalitet

Cirkulæret udløber den 15. december 2017

Vedtaget af HB den 7. september 2016

14 - Sammensætning af udvalg

Vedtægternes Afsnit 7 omhandler Hovedforenings-udvalg. §29, stk. 4, bestemmer, at den kredsmæssige sammensætning af udvalgene og procedurerne herfor fastsættes af Hovedbestyrelsen i et organisationscirkulære. Denne bestemmelse opfyldes med dette cirkulære.

På hovedbestyrelsesmødet i september skal der, efter behandling af beretninger for årets arbejde i Hovedforeningens udvalg, præsenteres indstillinger fra formændene i Hovedforeningens udvalg om udvalget ønsker at fortsætte og i hvilken størrelse.

På Hovedbestyrelsesmødet i oktober træffer Hovedbestyrelsen beslutning om, hvilke udvalg der skal nedsættes for det kommende foreningsår (1.11. – 31.10.) og antallet af udvalgsmedlemmer i det enkelte udvalg.

Sammensætningen af udvalgene følger nedenstående tabeller:

Fordeling efter studiebyer
Antal udv.medl. 6 7 8 9 10 11 12
København 2 2 3 3 4 4 4
Aarhus 2 2 2 3 3 3 3
Aalborg 1 1 1 1 1 1 2
Odense 1 2 2 2 2 3 3

Hovedforeningen-formandens deltagelse i udvalgene (jf §29, stk. 6) indgår ikke i denne fordeling af udvalgspladserne men ligger ud over det besluttede antal pladser i udvalget.

Fratræder et udvalgsmedlem finder indsupplering sted på førstkommende Hovedbestyrelsens møde efter indstilling hertil fra den kreds hvorfra udvalgsmedlemmet kom. Der udpeges ikke suppleanter til udvalgene.

Cirkulæret udløber den 27. september 2021

Vedtaget af HB den 13. december 2017

Redigeret af Hovedbestyrelsen 27. september 2019.

15 - Årshjul for FS og HB

Punkt til FS dagsorden

Punkt til HB dagsorden

FS1

Oktober

1 behandling af budget

FS præsenteres for kommende forening års mødekalender.

Evaluering af LREP september

HB1

Oktober

 • HB præsenteres for kommende forenings års mødekalender.
 • Konstituering af HB
 • Evaluering af LREP september
 • Indkaldelse af LREP november
 • Godkendelse af forretningsorden for HB
 • Godkendelse af forretningsorden for FS
 • Godkendelse af forretningsorden for udvalg
 • Godkendelse af nationale udvalgs sammensætning
 • Valg af delegerede til eksterne udvalg
 • Valg af delegerede til YL´s Repræsentantskabsmøde
 • Valg af kritiske revisorer
 • Valg for særlige hensyn i Sundhedsstyrelsen
 • Beslutning om deltagelse i LPK
 • Orientering om personer udpeget som kritiske revisorer

Faste punkter til hvert HB møde:

 • Status driftsregnskab og aktivitetspuljen
 • Behandling af ansøgninger til aktivitetspuljen
 • Udløbende organisationscirkulære
FS2

November

1. behandling af budget

Godkendelse af forretningsorden for FS

Folkemødet

Samdriftsaftaler – status

HB2

November

 • 1. behandling af budget
 • Fordeling af udvalgsposter
 • Godkendelse af lokale vedtægtsændringer
 • Folkemødet
 • Klinikpris

Faste punkter til hvert HB møde:

 • Status driftsregnskab og aktivitetspuljen
 • Behandling af ansøgninger til aktivitetspuljen
 • Udløbende organisationscirkulære
FS3

December

Godkendelse af budget

Første drøftelse af LREP marts

HB3

December

 • Godkendelse af budget
 • HB godkender nationales udvalgs kommissorier
 • Kommissorier inkl. budget og mødeplan for de nationale udvalg
 • Første drøftelse af LREP marts

Faste punkter til hvert HB møde:

 • Status driftsregnskab og aktivitetspuljen
 • Behandling af ansøgninger til aktivitetspuljen
 • Udløbende organisationscirkulære
FS4

Februar

LREP program

Samdriftsaftaler – status

HB4

Februar

 • LREP program
 • Præsentation af kredsenes budgetter

Faste punkter til hvert HB møde:

 • Behandling af ansøgninger til aktivitetspuljen
 • Udløbende organisationscirkulære
FS5

Marts

HB5

Marts

 • Samdriftsaftaler
 • Gennemgang af dagsorden for 2. LREP
 • Valg af aftagerpanel ved de medicinske uddannelser ved Aalborg Universitet

Faste punkter til hvert HB møde:

 • Status driftsregnskab og aktivitetspuljen
 • Behandling af ansøgninger til aktivitetspuljen
 • Udløbende organisationscirkulære
FS6

April

Gennemgang af årsrapporter HB6

April

 • Gennemgang af årsrapporter

Faste punkter til hvert HB møde:

 • Status driftsregnskab og aktivitetspuljen
 • Behandling af ansøgninger til aktivitetspuljen
 • Udløbende organisationscirkulære
FS7

Maj

Samdriftsaftaler – status

Første drøftelse af LREP september

HB7

Maj

 • Afholdes i Aarhus ifb. gårdfest
 • Første drøftelse af LREP september

Faste punkter til hvert HB møde:

 • Status driftsregnskab og aktivitetspuljen
 • Behandling af ansøgninger til aktivitetspuljen
 • Udløbende organisationscirkulære
FS8

September

Samdriftsaftaler – status HB8

September

 • Samdriftsaftaler
 • Beretninger fra de nationaleudvalg og formandens beretning
 • Sammensætning af nationaleudvalg

Faste punkter til hvert HB møde:

 • Status driftsregnskab og aktivitetspuljen
 • Behandling af ansøgninger til aktivitetspuljen
 • Udløbende organisationscirkulære