Her kan du læse de forskellige organisationscirkulærer, der eksisterer i FADL.

1 - Transport, indkvartering og fortæring

Som udgangspunkt skal billigste offentlige transportform så vidt muligt benyttes. Det betyder, at man skal køre på 2. klasse i tog og i bus, hvor det er muligt. Man kan få udbetalt et beløb svarende til 2. klasse, hvis man selv vælger en dyrere rejseløsning.

Er man valgt til HB eller et af de nationale udvalg kan Hovedforeningen betale et DSB Ung-kort. Tilsvarende hvis man er med i arbejdsgrupper eller aktiviteter finansieret af Hovedforeningen, hvor rejseomfanget alt andet lige gør et DSB Ung-kort til den billigste løsning.

Hvis det ikke er muligt at komme frem til et møde eller lignende indenfor en rimelig rejsetid, kan der ydes kilometerpenge til kørsel i egen bil efter statens lave takster. Dette skal dog forhåndsgodkendes af Formandskabet.

Rejser man flere sammen i en bil, kan der ydes en rejsegodtgørelse, der max. svarer til antal deltagere i rejsen x rejseudgiften ved billigste offentlige transport (ved brug af Wildcard) eller en egentlig kilometergodtgørelse (og evt. broafgift), hvor det er billigst.

Er en flyrejse (inkl. bus/taxa) den billigste transportform, eller er den samlede transporttid over 9,5 timer i alt frem og tilbage, kan der rejses med fly efter forudgående aftale med Formandskabet.

Overnatning, der er forbundet med udgifter for Hovedforeningen, skal godkendes af Formandskabet.

Fortæring skal være inden for rimelighedens grænser. Ved de fleste møder, der går ind over sædvanligt tidspunkt for et hovedmåltid, er der ofte bestilt mad til deltagerne. Er det ikke tilfældet kan der ydes max. 80 kr. til et hovedmåltid. Der skal foreligge bilag på udgiften. Ved en rejse, der er ud over 2 timer, kan der ydes max. 30 kr. til vand/kaffe. Der skal foreligge bilag på udgiften.

Til HB møder inviteres suppleanter også til at deltage. HF afholder udgifterne hertil.

Cirkulæret udløber den 15. december 2019

Vedtaget af HB den 15. december 2016

2 - Pressepolitik

Alle repræsentanter har en grundlovssikret ytringsfrihed. Begrænsninger fremkommer på baggrund af vedtægtsbestemmelser om tavshedspligt ved medlemsoplysninger og økonomiske forhold, overenskomstbestemmelser og loyalitetsforpligtelse overfor foreningen.

Når pressen henvendelser sig til FADL

Formanden for hovedforeningen udtaler sig på hele FADLs vegne. Inden hovedforeningsformanden udtaler sig, behøves der ikke indhentes formel bemyndigelse fra Hovedbestyrelsen eller Formandskabet. I det omfang det er muligt, bør relevante repræsentanter inddrages inden en udtalelse. Straks efter en udtalelse er givet, orienteres resten af hovedbestyrelsen.

Henvendelser fra pressen viderehenvises til Hovedforeningsformanden. Formændende for FADL i de fire studiebyer indtager dog en særlig rolle, idet de har bemyndigelse til at udtale sig om emner, såfremt de kun vedrører deres egen kreds, uden at skulle have officiel bemyndigelse først.

Når FADL henvender sig til pressen

Alle repræsentanter kan udtale sig på vegne af FADL om emner FADL har en holdning til. Udmeldingen konfereres med hovedforeningsformanden. FADLs holdninger kan findes på www.fadl.dk under ”FADL mener”.

Repræsentanter må ikke henvende sig til pressen med ny politik, der ikke tidligere er behandlet af Hovedbestyrelsen. I tvivlstilfælde kan repræsentanter altid rådføre sig med formanden for hovedforeningen.

Ved presse forstås såvel printmedier som sociale medier.

Cirkulæret udløber i januar 2023
Vedtaget den 27. marts 2020

3 - AKUT-fonds- og uddannelsesmidler

Følgende retningslinjer gælder for anvendelse af uddannelsesmidler fra lægevikaroverenskomsten
(protokollat nr. 1) og SPV-/VT-overenskomsten (protokollat nr. 3)

Til uddannelse af lægestuderende med tillidsposter i FADL modtager FADL midler i uddannelsesmidler i
henhold til Overenskomsten for lægestuderende der beskæftiges som sygeplejevikar og ventilatør og fra
Overenskomsten for lægestuderende der ansættes som vikar i underordnet lægestilling.

Midlerne fra begge overenskomster kan anvendes til:

 1. Deltagelse i de af personaleorganisationerne arrangerede tillidsrepræsentantkurser (herunder
  kursusrelaterede omkostninger)
 2. udøvelse af hverv, hvortil lægestuderende med tillidsposter er valgt inden for sin
  forhandlingsberettigede personaleorganisation
 3. deltagelse i møder, som arrangeres af den forhandlingsberettigede personaleorganisation for
  lægestuderende med tillidsposter

Uddannelsesmidlerne kan anvendes til finansiering af FADL’s udgifter ved uddannelse af lægestuderende
med tillidsposter i foreningen.

FADL betragter de valgte lægestuderende til Hovedbestyrelsen, de politiske udvalg, kredsenes
repræsentantskaber og de kritiske revisorer som fagligt arbejdende lægestuderende med tillidsposter.

FADL skal senest den 1. maj hvert år aflevere regnskaber for anvendelse af uddannelsesmidlerne i det
forudgående regnskabsår (1. januar – 31. december) til Regionernes Lønnings- og Tastnævn.

Cirkulæret udløber den 15. december 2022

Vedtaget af HB den 8. november 2019

4 - FADLs logo

Organisationscirkulære 4: FADLs logo

FADL’s logo er en ramme for en fælles grafisk identitet, der på forskellig vis ønsker at signalere, hvad
FADL er for en organisation.

Rammen består af navn, skrifttyper, bomærke og design af officielt brevpapir.

FADL’s logo søger i det samlede design at knytte fortid og nutid sammen i et tidssvarende udtryk.
Farvenuancerne er valgt dæmpede, lyse farver som de ofte er i den kliniske verden. Bomærket er et
symbol med to hænder, hvor den ene hånd griber eller hjælper den anden.

FADLs hovedlogo er tegnet i 2007 af Dixen Design. Logoet består af et bomærke og et navnetræk.
Logoet søger i det samlede udtryk at knytte fortid og nutid sammen i et tidssvarende udtryk.
Bomærket er et symbol med to hænder, hvor den ene hånd griber eller hjælper den anden.

FADL’s logo ejes og administreres af FADL’s hovedforeningen. Enhver organisation i FADL –
vagtbureau, kreds, boglade eller forlag – kan vælge at bruge FADL’s logo. Vælges brug af logoet skal
de fælles retningslinjer og specifikationer overholdes.

I 2016 er der tegnet nogle varianter af logoet, en outlinet version og en farvet version. Disse
versioner er tænkt som alternative udgaver af logoet. De kan bruges, når logoet fx skal placeres på en
farvet baggrund, et billede eller lignende.

Den outlinede version er den udgave af logoet, der er mest anvendt. Den står godt ovenpå de
farvede billeder og med til at give det samlede udtryk et frisk og let udtryk.

FADLs farvepalette tager udgangspunkt i de oprindelige logofarver. Som support til de to primære
logofarver, holdes farveskalaen i det blå, grønne og turkise univers. Som kontrastfarve bruges den
pinke.

Logoet findes i følgende CMYK farver: Logofarver:
Logoblå: 100,19,0,75 | logogrøn: 95,0,100,27 Primære farver:

Nuance 1: 85,17,46,7 | Nuance 2: 52,0,44,0 | Nuance 3: 75,2,27,0 | Nuance 4: 100,0,0,0 | Kontrast:
10,84,27,6 samt to gradienter.

FADLs hovedtypografi hedder Gotham og bruges i forbindelse med trykte og printede materialer.

Som en del af FADLs visuelle univers kan der gøres brug af infografik, når komplekse budskaber skal
kommunikeres. Når vi i FADL arbejder med infografik, skal det gøres i en form, der ligger i
forlængelse af identiteten. Farver og fonte fra designguiden skal benyttes.

Forståelsesspørgsmål, uenigheder og tvister om brug af FADL’s logo afgøres af HB via
hovedforeningens sekretariat.

Vedtaget af HB den 27. september 2019

5 - Valgregulativ for urafstemning ved fornyelse af FADLs overenskomster

(Erstatter procedure for afholdelse af urafstemning af 28. maj 2014)

Nærværende valgregulativ  som  er gældende for FADL Hovedforening,  er inddelt  efter følgende  princip: 1:  Urafstemningens  afholdelse.

2:  Valgberettigelse.

3: Valgmåde

4: Afstemning.

5: Orientering af  medlemmerne 6: Klager over valgets opgørelse. 7: Ikrafttræden.

Afsnit  1. Urafstemningens afholdelse

 • 1, stk. 1: FADL’s Hovedbestyrelse sørger for at der udnævnes valgkontrollanter bestående af i alt 3 personer, der ikke er medlem af HB eller et HF-udvalg, jf. hovedforeningens vedtægter.
 • 1, stk. 2: Valgkontrollanterne udnævnes senest ved underskrivelse af første forhandlingsprotokol, jf. hovedforeningens vedtægter.
 • 2, stk. 1. Valgkontrollanterne aflønnes med lokal SPV grundløn plus feriepenge.
 • 2, stk. 2: Valgkontrollanterne er ansvarlige for at afstemningen forløber korrekt og efter retningslinjer i dette valgregulativ.
 • 3, stk. 1: Alle valg er hemmelige og skriftlige og foregår elektronisk via FADLs medlemssystem.
 • 3, stk. 2: Senest 21 dage efter forhandlingsprotokollens underskrivelse, skal der pr. e-mail udsendes en opfordring til medlemmerne om at stemme med angivelse af hvordan dette foregår. Det skal fremgå af e- mailen, hvordan afstemningen foregår og tidspunktet for hvornår afstemningen lukkes.
 • 4, stk. 1: Ved afstemningen skal der være mulighed for at stemme ”JA”/”NEJ”/”BLANK”.

Afsnit 2. Valgberettigelse

 • 5, stk. 1: Stemmeberettiget er alle, som ved valgets begyndelse er medlemmer af FADL, Københavns, Odense eller Århus Kredsforeninger.
 • 5, stk. 2: Regler for medlemskab fastsættes i de lokale kredsforeningens love.

Afsnit 3. Valgmåde

 • 6, stk. 1: Valget foregår ved at afgive sin stemme, som ”JA”/”NEJ”/”BLANK”.
 • 6, stk. 2: Det noteres hvor mange e-mails der er udsendt om valghandlingen.

Afsnit 4. Afstemningen

 • 7 stk. 1: Under afstemningens forløb, følges løbende online, at tælleværker og afstemningssystemet ikke er udsat for forsøg på hacking ellen anden ødelæggende påvirkning.
 • 7 stk. 2: Afstemningen lukkes således, at afstemningsmodulet ikke længere er synligt efter det oplyste tidspunkt for afstemningens afslutning.
 • 7, stk. 3: Efter lukning af afstemningen tælles de returnerede e-mails og de trækkes fra det udsendte antal stemmemails, jf. § 3, stk. 2.
 • 8 stk. 1:Databasen over registrerede stemmer (”JA”/”NEJ”/ ”BLANKE”) aflæses som stikprøver af valgkontrollanterne, jf. § 1, stk. 2, under  afstemningen  og  ved  afstemningens afslutning.
 • 8, stk. 2: Stemmeprocent udregnes.
 • 8, stk. 3: Der udarbejdes rapport over valget (se bilag fra OK’15 – indhentes fra HF). Rapporten godkendes af de udpegede valgkontrollanter og forelægges efterfølgende for Hovedbestyrelsen. Rapporten offentliggøres på FADL.dk.

Afsnit 5. Orientering af medlemmerne

 • 9, stk. 1: Forud for valghandlingen orienteres medlemmerne om indholdet af forligsteksten og betydningen heraf.
 • 9, stk. 2: Når valget er gennemført orienteres medlemmerne om resultatet og stemmeprocenten m.v., jf. § 8, stk. 3, samt om muligheden for at klage over afstemningen og hvor klagen skal indgives, jf. § 10, stk. 1.

Afsnit 6. Klager over valgets opgørelse

 • 10, stk. 1: Klager over afstemningen skal afgives til valgkontrollanterne senest 2 hverdage efter afstemningens offentliggørelse.
 • 10, stk. 2: Ved klager over afstemningen, træffes den endelige afgørelse om godkendelse af valg- kontrollanterne i fællesskab.
 • 10, stk. 3: Er valgkontrollanterne uenige om godkendelse af afstemningen, afgør et simpelt flertal blandt valgkontrollanterne om afstemningen er gyldig.

Afsnit 7. Ikrafttræden

Dette  valgregulativ træder  i kraft efter  vedtagelse  i Hovedbestyrelsen.

Cirkulæret udløber den 31. december 2019.

Vedtaget af HB den 16. februar 2017.

6 - FADLs politikeruddannelse

FADL har oprettet et akademi til uddannelse af organisationens repræsentanter som erstatning for den politikeruddannelse, der blev suspenderet i 2017.

Akademiet har som ambition at tilbyde en sammenhængende lederuddannelse i det at være en politisk beslutningstager med udgangspunkt i en organisation som FADL. Målet er, at FADL-repræsentanterne kan bruge uddannelsen i deres virke i FADL, men også efterfølgende, når de skal ud at arbejde som læger. Enkelte af modulerne vil også kunne udbydes til FADLs medlemmer.

Forløbet – se skema nedenfor – er opbygget, så man kan gennemføre et fuldt akademiforløb over ét år bestående af et grundkursus, to overbygningsmoduler og et selvvalgt hovedspor igennem året. Da vi tilbyder tre hovedspor betyder det, at man også har mulighed for at vælge et nyt hovedspor de to følgende år, hvis man sidder længere som repræsentant. Alt i alt vil det styrke repræsentanternes kompetencer betragteligt, ligesom vi øger incitamentet til at fortsætte som repræsentant.

Akademiet er endvidere kendetegnet ved følgende:

Det tager udgangspunkt i, at repræsentanterne mødes tre gange årligt til et LREP, og at det danner en hyppig og naturlig ramme, hvor flest muligt at FADLs repræsentanter kan samles om de mest centrale uddannelsesmoduler.

Uddannelsen i akademiet vil have fokus på følgende elementer:

1) Grundlæggende lederskab – generelt og i forhold til en politisk organisation

2) FADLs virke som overenskomstpart

3) Moderne politisk interessevaretagelse overfor vigtige interessenter

4) Udvikling af FADL som en levende og spændende organisation, der har appel til de medicinstuderende

5) Øget viden blandt repræsentanterne om det sundhedsvæsen, de skal arbejde i og dets placering i velfærdssamfundet.

Underviserne på akademiet er ansatte i FADL, erfarne repræsentanter samt eksterne gæsteundervisere. Modulerne kan tilpasses i længde og kan afvikles på mellem 2-4 timer og udvides til at dække endnu længere.

Vores undervisning er bygget op omkring teoriundervisning, øvelser og fremlæggelser i grupper og plenum. Skriftlige fremlæggelser vil også blive anvendt. Udover undervisningsmodulerne på LREP kan der blive anvendt digital undervisning samt undervisning for medlemmer i FADL-husene.

Akademiet har følgende uddannelsesmoduler:

FADLS GRØNSPÆTTEBOG – GRUNDMODUL: (til alle repræsentanter, 1. LREP – november)

Opbygning, regler og vedtægter i FADL

FADL er en organisation med en masse regler og vedtægter, som det er vigtigt, at du kender som repræsentant. På modulet får du den grundlæggende viden om de formelle regler, der gælder i FADL, og som gør, at du kan agere optimalt som politisk medlemsrepræsentant.

Forsikring
Grundlæggende indføring i FADLs forsikringsordning. Hvad den indeholder, og hvordan vi typisk markedsfører den.

Overenskomst, forhandling og arbejdsmiljø

En hovedsøjle i FADL er, at vi er en fagforening, der forhandler overenskomster for vores medlemmer. På modulet giver vi en grundlæggende indføring i vores overenskomster og den danske model, som er fundamental på det danske arbejdsmarked. Vi ser på grundlæggende regler inden for arbejdsmiljø og personaleret, og hvorfor det er vigtigt, at vi fortsat arbejder med at sikre vores medlemmer ordentlige løn- og arbejdsforhold.

Budget og regnskab

Du har som repræsentant i FADL et grundlæggende medansvar for kredsens økonomi, og hvis du er medlem af Hovedbestyrelsen endvidere et større ansvar for mange millioner af kroner. På dette modul får du en basal indføring i regnskab og budgetlægning. Vi gennemgår også de regnskaber, som FADL arbejder med, og som har vital betydning for den samlede økonomi i FADL.

DE 2 OVERBYGNINGSMODULER (alle repræsentanter, 2. og 3. LREP – marts og september):

Medlemsengagement og den levende organisation

FADL vil gerne have flere medlemmer. Og vi vil gerne være en spændende organisation, som kan engagere medicinstuderende til at komme til vores aktiviteter, og måske selv være repræsentanter. Det kræver, at vi formår at have appel, være åbne og engagerende. På dette modul arbejder vi både strategisk og praktisk med, hvordan vi udvikler FADL i den retning.

Lægen i sundhedsvæsenet

Både som studerende, men også når du er færdiguddannet læge, indgår du i et samlet sundhedsvæsen: Med kolleger fra andre faggrupper, patienter, ledelser og ikke mindst aktører i et større politisk beslutningstagerlag. På dette modul gennemgår vi nogle af centrale elementer i sundhedsvæsenets opbygning og nogle af de styringsredskaber, der dominerer i sundhedsvæsenet. Vi ser på aktuelle positioner fra de store sundhedsorganisationer, og hvordan sundhedsvæsenet har udviklet sig i nyere tid.

DE 3 HOVEDSPOR (som repræsentant vælger du ét af de tre hovedspor, der kører henover året på LREP 1-3 samt e-learning):

Hovedsporet er bygget op over 6 moduler, som kan afvikles på LREP-møderne (to moduler på hvert LREP) med supplerende e-learning inden for hvert af modulerne imellem de enkelte LREP.

HOVEDSPOR 1: Bliv en stærk debattør: Debat og kommunikation

Bliv en stærk debattør!

Lær at blive stærk i tale og skrift. Vi underviser på modulet i klassiske retoriske virkemidler, og hvordan du kan blive bedre til at føre din sag og argumentere overbevisende. Med både teori og praktiske øvelser kan vi godt love, at du forlader modulet som en mere effektiv debattør, end da du kom!

 1. ”Pitchens anatomi”: Hvad er en pitch, hvordan er den opbygget og fremvisning af din pitch som er optimeret gennem videofeedback i to-mands grupper.
 2. Retorisk crashcourse: En kort og effektiv introduktion til brugbare retoriske virkemidler, formidlet gennem eksempler og øvelser.
 3. Mundtlig debat: Ud fra et givent emne skal kursisterne debattere for eller imod uden hensyntagen til deres egne overbevisninger. Format som set til DM i debat.
 4. Skriftlig debat: Kursisterne får deres egne debatgrupper hvor de mellem L-reps skal skrive og give feedback på hinandens læserbreve/debatindlæg. Indlæggene skal ikke indsendes til aviser, men det opfordres på det kraftigste. Man behøver ikke at skrive om emner relateret til FADL.
 5. Retorisk crashcourse 2: Vi arbejder videre med retorikken og fylder lidt mere teori på.
 6. FADLs bedste retoriker: En konkurrence om titlen som FADLs bedste debattør.

a) På hvert L-rep kårer vi ”weekendens debattør”. Her vægter vi den gode og saglige debat med en løsningspræget tilgang.

HOVEDSPOR 2: Politisk leder:

På dette hovedspor får du en helt generel uddannelse i god ledelse. Det betyder, at du får redskaber og viden, der kan gøre dig til en bedre leder; både i FADL, og når du er færdiguddannet læge. Vi giver dig de grundlæggende færdigheder, og så ser vi på de særlige ledelsesudfordringer, der tegner sig for en organisation som FADL: Ledelse af en politisk ledet organisation i samarbejde med sekretariat, som en del af et repræsentantskab, og hvor kunderne er vores medlemmer.

 1. Hvad er god ledelse (1): Her har vi ikke mindst fokus på det personlige lederskab, og hvordan du kan udvikle dig selv som leder.
 2. Hvad er god ledelse (2): I dette andet modul ser vi på, hvilke redskaber der er gode, når du skal lede grupper.
 3. Ledelse af frivillige: Vi har fokus på, hvad der særligt gør sig gældende, når man skal lede og motivere frivillige, fx i et repræsentantskab, en bestyrelse eller et udvalg.
 4. Bestyrelse og sekretariat: Vi ser på arbejdsdelingerne mellem politisk valgte og ansatte; hvad der skaber klarhed omkring opgaverne, og hvordan begge parter kan agere professionelt.
 5. Innovationsledelse: Vi ser på, hvordan man kan skabe en organisation, der er god til at udvikle nye ideer og hele tiden være i udvikling.
 6. Den engagerende organisation: Som et særligt ekstra modul til akademiets overbygningsmodul om ”Medlemsengagement og den levende organisation” arbejder vi på dette hovedspor videre med det, der kan engagere vores medlemmer og på den måde skabe et stærkere FADL.

Se herunder skemaet for opbygningen af FADL Akademi:

1 (November) 2 (Marts) 3 (September)
Grønspætte og

overbygning

GRØNSPÆTTE
(4 moduler, jf. ovenfor)
OVERBYGNING:
Medlemsengagement og

den levende organisation

OVERBYGNING:

Lægen i sundhedsvæsenet

HOVEDSPOR 1:
Bliv en stærk debattør!
Teori og introduktion: Mundtlig

og skriftlig debat

Skriftlig Skriftlig
HOVEDSPOR 2:
Politisk leder
Teori og introduktion:
Politisk leder
Øvelser og mere teori inden

for organisation, ledelse og strategi

Den levende organisation (udvidet)
HOVEDSPOR 3:
Dagsorden, lobbyisme

og kommunikation

Teori og øvelser:
PR, SoMe og presserelationer
Teori og øvelser:
Lobbyisme og dagsordener
Cases, oplæg og øvelser på tværs af dagordener,

lobbyisme og kommunikation

Udløber december 2021

Godkendt af HB den 8. november 2019

7 - FADLs forsikringspolitik for en forsikringspakke via Tryg

FADL mener, at et medlemstilbud om forsikring er en fagforeningsopgave, da FADL kan sikre et bedre og billigere produkt for den medicinstuderende, end den medicinstuderende kan alene. For FADL er forsikringen også et vigtigt element til både at hverve og fastholde medlemmer.

Udover en billig forsikring bliver de studerende ved en aftale mellem Lægeforeningen og FADL omfattet af en ”gratis” gruppelivsordning i Forende Gruppeliv (FG).

Andre fordele ved en studieforsikring gennem FADL er:

 • Den medicinstuderende behøver ikke at være bange for at blive smidt ud af forsikringsordningen, selv om hun eller han har været uheldig at få flere skadesager i træk.
 • Forsikringen er tilpasset til medicinstuderende (fx højere erstatning for skade på fingre, syn og hørelse samt lægeansvar og forsikring ved arbejde på udenlandske hospitaler).
 • Der er særordninger ved sygdom (sygdomsinvaliditet og infektionsdækning).
 • Når det er FADL, der opkræver forsikringspræmien, er der en større fleksibilitet over for medlemmerne, og medlemmerne kan derved blive behandlet med lidt større overbærenhed og mere ”retfærdigt” eller efter FADLs egne ønsker. Fx kan forsikringen træde i kraft, når den lægestuderende ønsker det helt efter eget valg, forsikringen kan opgraderes, og der kan tilbagebetales præmie efter regler fastsat af det nationale medlemsfordelsudvalg.

2.  Krav til ordningen

 FADL har vedtaget følgende kernekrav til en forsikringspakke:

 • Det er FADL, der forhandler
 • Der skal som udgangspunkt være et standardprodukt (en studenterforsikring).
 • Det er FADL, der bestemmer, hvem der er/kan være omfattet af ordningen. Det vil bl.a. sige, at forsikringsselskabet ikke kan smide FADLs medlemmer ud af ordningen.

Selvrisiko er ikke ønskelig. Det er nødtvunget, at der i dag er en selvrisiko på delelementer af forsikringsaftalen.

Tarifområder (inddeling af landet/byer i forsikringsområder med forskellig pris kaldet mikrotarifering) er i princippet ikke ønskelig, fordi forsikring er et solidarisk produkt (solidariteten er grundstenen).

 • Forhold om betaling / tilbagebetaling

Opsigelse til hovedforfaldstermin af ordningen
Det skal kunne lade sig gøre at skifte til et andet forsikringsselskab med samtlige medlemmer på én gang med tre måneders varsel. FADL skal derfor kunne sige op på medlemmernes vegne. Dette stiller FADL godt i en forhandlingssituation. Forsikringerne skal ikke have deres egen individuelle termin, hvor medlemmet selv skal sige forsikringen op – dog kan forsikringen siges op individuelt ved skade.

Udmeldelse af FADL medfører udmeldelse af forsikringsordningen med opsigelse samme dag som udmeldelse. Hvis medlemmer udmeldes restant stoppes forsikringen samme dag som medlemmet udmeldes. I henhold til regler om rykkere modtager medlemmer en tredje rykker pr. post, som informerer om, at de meldes ud hvis kontingentet ikke betales inden for 10 dage. Medlemmerne informeres også om, at forsikringen vil stoppe samme dag som medlemsskabet, hvis kontingentet ikke betales. Hvis forsikringen stoppes, tilbagesendes den resterende del af forsikringspræmien. Det kan motivere medlemmet til at betale sit kontingent efterfølgende.

Medlemmer med en forsikring, der bliver kandidater, tilbydes muligheden for at beholde forsikringen året ud, men har ellers mulighed for at stoppe forsikringen med et opsigelsesvarsel på den løbende måned.

Andre medlemmer har mulighed for at op- eller nedgradere forsikringen i løbet af året. Forsikringen kan stoppes pr. den 1. januar eller den 1. juli. Det skal ske skriftligt ved at sende en mail senest 30 dage før den ønskede dato for opsigelsen til forsikring@fadl.dk. Dog kan tilbagebetaling af forsikringspræmie ske såfremt 2 FADL-forsikrede medlemmer flytter sammen og den, der opsiger forsikringen, bibeholder en ulykkesforsikring. Desuden betales præmien tilbage, hvis medlemmet flytter uden for det område, hvor forsikringen dækker, typisk til Norge eller Sverige. Hvis man ikke er tilfreds med behandlingen af en skade kan man indtil 14 dage efter sagens afslutning opsige forsikringen med 14 dages varsel.

2.3. Saneringspolitik for udvalgte medlemmer

Ingen medlemmer kan smides ud af forsikringsordningen eller får sat præmien/selvrisikoen op, før FADL har sagt god for det. En saneringspolitik for udvalgte medlemmer er ikke ønskelig.

Det er Medlemsfordelsudvalget (MFU), der behandler henvendelser fra forsikringsselskabet om sanering af enkelte medlemmer. FS orienteres om MFU’s afgørelser i saneringssager.

Medlemmerne tages alvorligt, hvis de klager over en afgørelse truffet af forsikringsselskabet.

FADL har intet ønske om at registrere skaderne på den enkelte person, eller ønske om at oplysninger herom videregives til andre forsikringsselskaber.

3.  Forslag til forbedringer

 FADL ønsker løbende at forbedre sit tilbud til medlemmerne om forsikring, og er derfor interesseret i løbende at høre om medlemmernes ønske i denne henseende. FADL og MFU er aktivt opsøgende i fht. medlemmerne på dette område.

En gang i hvert foreningsår fremlægger MFU for HB en oversigt over de initiativer til forbedring af forsikringstilbuddet, der aktuelt prioriteres og arbejdes med.

4.   Administration

Efter vedtægternes § 34 er det HF, der indgår aftaler vedrørende forsikringstilbud til kredsforeningernes medlemmer.

Desuden er det ved organisationscirkulære bestemt, at det er HF’s opgave at omsætte FADL’s forsikringspolitik i praksis og udarbejde administrative regler og procedure for forsikringernes tegning og forvaltning. Denne opgave løser HF med en ansat, som har ansvaret for forsikringsadministrationen.

Vedkommende administrerer forsikringen for alle kredse, i samarbejde med kredsforeningerne. Den ansatte som har ansvaret for forsikringsadministrationen, har mere videregående ansvar for: oplæring af studentermedhjælpere og andre relevante kolleger; kontakt til Tryg.

IDD – Insurance Distribution Directiv er ny lovgivning fra EU der vedrører bl.a. FADL som forsikringsformidler. Vi er pr. 1/10-18 underlagt nye krav omkring registrering af hvem der arbejder med forsikring og hvilke kompetencer de besidder. Derfor skal alle i FADL der rådgiver omkring forsikring registreres. De som rådgiver omkring forsikring, må kun rådgive om det som står i vores trykte materialer og på vores hjemmeside.

Cirkulæret udløber den 1. februar 2021

Vedtaget af HB den 7. februar 2019

8 - Procedurer for sagsbehandling og økonomisk støtte til medlemmers juridiske sager

Formål:

Dette organisationscirkulære fastlægger procedurer og vilkår for FADLs støtte til medlemmerne i juridiske sager. Herunder især faglige sager inden for FADL-overenskomsterne.

Cirkulæret er opdelt i seks afsnit:

 • Generelt om sagsbehandlingsprocedurerne
 • SPV-/VT-sager ved formidling af de regionale vagtformidlere
 • Faglige sager om FADLs overenskomster, hvor vagtformidlere ikke er involveret
 • Faglige sager uden for FADL-overenskomsterne
 • Procedurer og vilkår for HF-sekretariatets støtte i almene juridiske sager
 • Styring af samlede udgifter ved juridiske sager

1) Generelt om sagsbehandlingsprocedurerne

Faglige sager for FADL-medlemmer befinder sig i tre kategorier af arbejde:

  1. Arbejde der formidles til FADLs medlemmer gennem de regionale vagtformidlere
  2. Arbejde inden for FADLs overenskomster uden at en regional vagtformidler er involveret
  3. Arbejde uden for FADLs overenskomster – både studierelevant og ikke-studierelevant arbejde.
  4. Almene juridiske sager

Ifølge FADL’s kollegiale vedtægter, er et medlem, der ansættes på vilkår, som ikke overholder FADLs overenskomster, forpligtet til at meddele FADL dette. Dette gælder også, selv om medlemmet selv prøver at rette op på vilkårene. Uden for FADLs egne overenskomster, bestemmer medlemmet selv om vedkommende vil inddrage FADL.

2) SPV-/VT-sager formidlet af en regional vagtformidler

I disse sager følges denne procedure:

A) Et medlem (eller en gruppe af medlemmer) der er formidlet til en vagt af en regional vagtformidling og som oplever et brud, et muligt brud eller en misfortolkning af SPV-/VT-overenskomsten bør indlede med at kontakte den relevante vagtformidler om problemet. Medlemmet kan eventuelt inddrage FADLs tillidsrepræsentant (bisidder)/ HF-sekretariat som kontaktperson eller bisidder i kontakten til vagtformidleren, herunder som støtte til at formulere en evt. klage til vagtformidleren, den relevante afdeling eller sygehusregion.

B) Hvis sagen afsluttes efter medlemmets kontakt til vagtformidleren, skal medlemmet orientere den faglige sagsbehandler om dette.

C) Hvis kontakten til vagtformidleren ikke løser problemet, inddrager medlemmet tillidsrepræsentanter/bisidder og/eller den faglige sagsbehandler i opfølgningen. På grundlag af medlemmets skriftlige fremstilling af sagen udarbejder HF-sekretariatet – eventuelt i samarbejde med TR/bisidder – en skriftlig redegørelse der indeholder: Sagsfremstilling, relevante overenskomstbestemmelser mv., dokumentation, mv. HF-sekretariatets redegørelse sendes som orientering til Overenskomstudvalgets formand, der vurderer, om det vil være gavnligt for sagen at kontakte den relevante region eller til Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

D) Den faglige sagsbehandler og evt. OU søger at løse sagen så hurtigt og hensigtsmæssigt som muligt. Dette sker under inddragelse og vurdering af modpartens synspunkter, som sagsbehandleren skaffer via kontakt til arbejdsgiveren. Sagen søges oftest løst ved tilbud om et møde om sagen.

E) Lykkes det ikke at løse sagen tages den op på førstkommende OU-møde med udgangspunkt i den skriftlige redegørelse over sagen bilagt modpartens eventuelle materialer. OU træffer beslutning om, hvad der videre skal gøres i sagen:

 a) Hvilke yderligere materialer, der evt. skal fremskaffes (tidligere sager om spørgsmålet, aktindsigt m.v.)

 b) Om der skal tilbydes arbejdsgiveren en yderligere forhandling

 c) Om der skal tages skridt til at forberede en fagretlig eller civilretlig sag, mv. (høringsprocedure)

 d) Om sagen skal henlægges. F.eks. på grund manglende dokumentation for arbejdsgiverens overenskomstbrud, eller begrænset udsigt til, at FADL kan komme igennem med sin påstand.

F) Bringer OU’s initiativer ikke sagen til en løsning, beslutter OU at der tages kontakt til RLTN eller andre overordnede organer om løsning af sagen. Et sådant skridt kræver, at Formandskabet (FS) orienteres om kontakten til RLTN/anden instans.

G) I sager, hvor der er brug for hurtig respons (fx klager mod et medlem, advarsler, bortvisning, manglende lønbetaling mv.) kan HF-sekretariatet foretage det nødvendige og herefter orientere OU’s formand så hurtigt som muligt.

H) I situationer hvor det er FADL (OU, den faglige sagsbehandler, kredse, TR/bisidder, repræsentantskabsmedlemmer, mv.), der konstaterer brud på overenskomster, aftaler og lovgivning om løn- og arbejdsforhold, der vedrører arbejde der formidles til FADL’s medlemmer gennem vagtformidlerne, følges procedurerne i punkterne D-G på samme måde som sager hvor medlemmer selv henvender sig.

3) Faglige sager om FADLs overenskomster, hvor de regionale vagtformidlere ikke er involveret

Sager om arbejde der ikke er formidlet gennem en vagtformidler (SPV-/VT-vagter – jf. SPV-/VT-overenskomsten, lægevikariater – jf. lægevikaroverenskomsten, universitetsansatte – jf. studenterunderviseroverenskomsten) behandles efter punkterne: D-G ovenfor, idet dog universiteter har Moderniseringsstyrelsen som overordnet arbejdsgiverpart.

4) Faglige sager uden for FADL-overenskomsterne’

FADL tilbyder også at hjælpe medlemmer med faglige sager der ikke vedrører FADLs overenskomster. Sager om arbejde som lægesekretær eller praksisassistent i almen praksis eller speciallægeklinik forekommer ret hyppigt. Disse områder er ofte dækket af de praktiserende lægers overenskomst med HK og DSR.

Andre typer af sager uden for FADLs overenskomstområder er f.eks. arbejde i den kommunale sektor med plejehjemsopgaver, ofte under FOA-overenskomsten.

HF-sekretariatet varetager sager uden for FADL-overenskomsterne på egen hånd, uden at involvere FADLs udvalg og styrende organer (bortset fra økonomiske spørgsmål, se nedenfor) medmindre sagen er nært beslægtet med udvalgets opgaveportefølje.

5) Procedurer og vilkår for HF-sekretariatets støtte til faglige sager og almene juridiske sager

HF-sekretariatet kan beslutte at yde støtte til medlemmer i faglige sager, forudsat at det vurderes, at de samlede udgifter kan holdes under 20.000 kr. (inkl. moms). I sager som det relevante overenskomstudvalg, mener at FADL bør støtte, men hvor sekretariatet vurderer, at udgiften kan overstige 20.000 kr. (inkl. moms), beslutter FS om FADL skal yde støtte.

Den økonomisk udgift ved faglige sager indenfor FADLs overenskomster kan f.eks. bestå i advokatsalærer, anden sagkyndig bistand (f.eks. responsum) som FADL beslutter at forelægge for faglig voldgift eller de ordinære domstole.

Ved anden juridisk bistand kan HF-sekretariat foretage udlæg af mindre beløb (max. 1000 kr.) på vegne af medlemmet (retsafgift ved f.eks. småprocessager og fogedopfølgning, klagenævnsgebyrer etc.) mod udstedelse af gældsbevis, som forpligter medlemmet til at betale pengene tilbage, uanset om medlemmet får medhold i sagen eller ej. Endvidere kan HF-sekretariat foretage mindre udlæg mod krav om medlemmets tilbagebetaling til advokat o.lign.

6) Styring af samlede udgifter ved juridiske sager

Som vejledning og forudsætning for FADLs styring af udgifterne ved juridisk støtte til medlemmerne, har HB fastlagt følgende retningslinjer:

  1. HB fastlægger i det årlige budget en ramme for FADLs advokatudgifter til juridisk medlemsbistand. Rammen dækker eventuel aftale med advokat om hotline-bistand, abonnement til Arbejdsretsportalen.dk, samt et formaliseret samarbejde med advokatkontor samt udgifter til at føre mindre sager.
  2. Hvis FS ønsker det, kan HF-sekretariatet forelægge FS en oversigt over igangværende juridiske sager, der involverer advokat eller anden sagkyndig. Oversigten indeholder oplysning om de aktuelt afholdte udgifter i den enkelte sag og en vurdering af de forventede fremtidige omkostninger i den enkelte sag. Ved større sager orienterer HF FS herom ad egen drift.

Cirkulæret udløber den 1. marts 2022

Vedtaget af HB den 18. december 2019

9- Fastsættelse og afregning af kontingent til Hovedforeningen (HF)

Det til HF’s drift nødvendige beløb tilvejebringes ved medlemskontingent indbetalt i rater, hvis årlige antal, størrelse og forfaldstid fastsættes af HB.(Vedtægterne §8)

En kredsforenings højeste myndighed er forpligtet til at opkræve medlemskontingent og anden ydelse til HF i overensstemmelse med HB’s beslutning. (§8, stk.2)

Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for kommende år skal foretages af HB inden 1. januar. (§9)

Medlemskontingentet er delt i to beløb – et kontingent til den almindelige drift af HF og et kontingent til Forhandlingsfonden.

Medlemskontingentet er delt i to lige store rater og skal indbetales til HF henholdsvis 1. april og 1. november.

Medlemskontingentet er pristalsreguleret. HB traf den 13.12.1994 principbeslutning om, at kontingentet til HF og FF pristalsreguleres som forholdet mellem forbrugerprisindekset i to foregående år for juli måned afrundet til nærmeste hele kronebeløb.

Opkrævning og afregning af kontingent

Henholdsvis 15. marts og 15. oktober giver kredsforeningen HFs sekretariat meddelelse om, hvor mange medlemmer kredsen regner med betaler kontingent for det indeværende halvår (semester).

På grundlag af dette tal opkræver HF kontingent til betaling henholdsvis 1. april og 1. november.

Det faktisk betalte kontingent for et givet halvår (semester) reguleres herefter (op/ned) to gange på grundlag af data fra det fælles medlemssystem. Det sker 15. januar (forfald 1.februar) og 15. juni (forfald 1.juli) – for 2. halvårs vedkommende – samt 15. august (forfald 1.september) og 15. december (forfald 1.januar) – for 1. halvårs vedkommende.

Betales kontingentet ikke til forfaldsdato kan HB beslutte, at der skal betales en rente af det skyldige beløb på 2% pr. løbende måned.

Cirkulæret udløber den 15. december 2020

Vedtaget af HB den 13. december 2017

10 - FADLs efteruddannelsespulje

Følgende retningslinjer gælder for FADL’s efteruddannelsesmidler

Om efteruddannelsesmidlerne

Ifølge SPV-/VT-overenskomstens protokollat nr. 4 udgør efteruddannelsesmidlerne pr. 1. oktober 2018 425.409 kr. (31. marts 2018 niveau). Midlerne reguleres med de løbende lønprocentreguleringer som er aftalt ved overenskomstforhandlingerne.

RLTN indbetaler midlerne til FADL en gang årligt pr. den 1. april. HF er modtager af pengene, og modellen nederst beskriver, hvordan kredsene ansøger og får del i midlerne.

Anvendelse af midler – typer af efteruddannelse

Midlerne anvendes til supplerende kompetencegivende kursusforløb indenfor SPV/VT overenskomstens dækningsområde – dvs. vagttagere inden for FADL- vagtoverenskomstens arbejdsområder. Indholdet kan fastlægges i samråd med sygehusene fra år til år efter de aktuelle behov.

Eksempler på kurser:

 • Førstehjælpskurser
 • CPAP
 • AKLS
 • EKG på intensivafdeling/hjerteafdeling
 • Avanceret genoplivning
 • Palliativbehandling/den terminale patient
 • Gerontopsykiatri
 • Pleje af apopleksipatienter
 • Hygiejne/hospitalsinfektioner
 • Vold på vagten / chok-traume behandling
 • Pleje af børn
 • Infektionsmedicin
 • Psykiatri
 • Kommunikation, ledelse og samarbejde

Det er vigtigt, at kurserne binder an med SPV-/VT-arbejdsområdet. Kurserne må gerne række ud over de helt konkrete typiske funktioner man har som SPV-/VT’er, så kurserne giver disse jobfunktioner en større dybde og indsigt end der umiddelbart er behov for i jobbet. Undgå ord som ”lægevikar”, ”forvagt”, ”8. semesterfunktioner” o.lign.

Regnskabs- og budgetkrav for kredsene

Til brug for OU’s overblik over de samlede efteruddannelsesmidler, skal kredsene senest den 15. marts hvert år aflevere regnskab for forbruget af tidligere tildelte midler. Kredsene skal selv afholde udgifter til godkendte kurser, og får først pengene refunderet, når der aflægges regnskab, der godkendes af HF, som står for udbetaling af midlerne.

Kredsene skal anvende paradigmer for budget og regnskab som er vedlagt som bilag til dette cirkulære. HF kan sende kredsen et paradigme som exel-ark.

Ansøgning om efteruddannelsesmidler

Den 1. april skriver OU til kredsene om det forventede samlede antal midler der er til rådighed for efteruddannelse det kommende år (dvs. fra tildelingen af midler i april (år 1) og frem til næste tildeling af midler i april året efter). Samtidig modtager kredsene ansøgningsskemaer om støtte fra puljen, samt budget- og regnskabsparadigmer som nævnt ovenfor. Indeholdt i rammen er også evt. overskydne midler fra året før, der efter regnskabsaflæggelsen 15. marts måtte være til overs.

Senest den 15. april søger kredsene OU om efteruddannelsesmidler via de fortrykte ansøgningsskemaer (se bilag). Hver ansøgning skal være vedlagt et budget for kurset samt en kursusbeskrivelse (se bilag). Budgettet kører også fra 15.marts til samme dato året efter, så derfor skal det omfatte aktiviteter, der afvikles mellem denne dato og 1. maj, hvor OU giver kredsene besked om godkendelsen af kurser.

Hvis OU tidligere har godkendt et identisk kursus, kan kredsen henvise hertil og behøver ikke genfremsende en kursusbeskrivelse til OU.

Kredsene kan søge om midler til afholdelse af kurserne (underviserløn og undervisningsmateriale). Kredsene kan ikke søge midler til egen administration af efteruddannelserne (f.eks. arbejdet med ansøgning, forberedelse, oprydning etc.).

Tildeling af efteruddannelsesmidler

Efter ansøgningsfristen den 15. april godkender OU kursusansøgningerne forudsat at kurserne har faglig tilknytning til SPV- og VT-jobfunktioner. OU gennemgår ansøgninger og kursusbeskrivelser for ”forbudte” betegnelser som ”lægevikar”, ”forvagt” etc. OU kan godkende kurset med forbehold for at beskrivelsen tilrettes. Kredsene er selv ansvarlige for at gennemføre rettelser og for at sikre at det
samlede forbrug af midler til kurserne ligger inden for den økonomiske ramme som kredsen er blevet tildelt.

OU’s tildeling af efteruddannelsesmidler til kredsene sker efter et solidarisk princip, hvor 60 pct. af de samlede efteruddannelsesmidler fordeles med 1/3 til hver af de tre kredse. Det solidariske element består i, at der ikke tages hensyn til hvilke kredse der er har ”optjent” flest APT-timer. De resterende 40 pct. af efteruddannelsesmidlerne fordeles i forhold til kredsenes andele af de samlede SPV-/VT-ATP-
timer.

Når kurserne er afholdt, fremsender kredsen den 15. marts hvert år bilag, der dokumenterer kursets afholdelse og udgifterne hertil, hvorefter HF betaler kredsenes afholdte udgifter for de gennemførte kurser.
Uforbrugte efteruddannelsesmidler (restmidler) ved udgangen af tildelingsåret indgår i puljen for dette kursusår og kan søges af alle kredse. efter den solidariske fordelingsnøgle.
Hvis KVB eller de regionale formidlingsenheder i Region Midt, Region Syd og Region Nord ønsker at gøre brug af  efteruddannelsesmidler, sker det gennem henvendelse til OU.

Hovedforeningens opgaver

Ud over at betjene OU og kredsene i ansøgnings- og godkendelsesprocessen har HF følgende opgaver:

 1. Regulering af puljen bestemmelserne om regulering af lønninger for (regionalt) kommunalt ansatte.
 2. Opsamle puljemidlerne på en særskilt konto, hvorfra der udbetales midler til kredsene, samt ajourføre kontoen for tidstro statusoverblik. Kredsene står selv for eget kursusbogholderi.
  Kredsene søger OU om uddannelsesmidler via et særligt fortrykt ansøgningsskema, som HF har udformet
 3. Tilse og være ansvarlig overfor Danske Regioner for at kurserne afholdes / anvendes efter formålet.
 4. Én gang årligt pr. 1. maj fremsende et regnskab samt oversigt over afholdte kurser til Regionernes Lønnings- og Takstnævn (jf. protokollat nr. 4 i overenskomsten).
Kursusåret (kører fra 15. marts – 15. marts)

Cirkulæret udløber i februar 2022.

Vedtaget af HB den 04 februar 2020.

11 - Landsrepræsentantskabsmødet

Landsrepræsentantskabet er øverste myndighed i Hovedforeningen. Beslutninger som vedrører kredsforeningernes økonomi kan ikke træffes på anden vis end på selvstændige repræsentantskabsmøder efter indstilling fra landsrepræsentantskabet. Derfor skal kredsene samtidig med indkaldelsen Landsrepræsentantskabsmødet indkalde deres repræsentantskab til møde under Landsrepræsentantskabsmødet. Denne indkaldelse følger de lokale bestemmelser herom. Landsrepræsentantskabsmødet med deltagelse af samtlige repræsentantskabsmedlemmer afholdes tre gange årligt hhv. i september, november og marts måned.
Landsrepræsentantskabsmøderne indkaldes af hovedbestyrelsen på et hovedbestyrelsesmøde senest en måned før, med angivelse af dagsordenen. Indkaldelsen udsendes til alle FADL-repræsentanter. Dagsordenen besluttes af hovedbestyrelsen på samme møde ud fra et udkast der udarbejdes af sekretariatet jf. strukturen der fremgår af figur 1,2,3. Mødet afholdes så vidt muligt på skift i de fire byer Aarhus, Aalborg, Odense og København. Landsrepræsentantskabet ledes efter en af mødet vedtagen forretningsorden, der som minimum skal indeholde følgende
bestemmelser:

 • Der vælges en dirigent til at lede mødet.
 • Landsrepræsentantskabet godkender mødets
 • Mødets deltagere får ordet i den rækkefølge de indtegner sig til debatten. Dirigenten kan bryde denne rækkefølge, når det tjener debattens formål.
 • Ethvert stemmebærende medlem på landsrepræsentantskabsmødet kan til enhver tid, dog ikke under afstemninger, stille følgende procedureforslag, der kræver simpelt flertal af de tilstedeværende stemmebærende for vedtagelse:
  – Lukke talerliste.
  – Afslutte debatten og gå direkte til afstemningen.
  – Udskyde punktet til senere på dagsordenen.
  – Genåbne afsluttede punkter.
  – Fastsættelse af taletid.
  – Afslut punkt uden beslutning (kræver 2/3-flertal af de tilstedeværende stemmebærende).
  – Tilsidesætte vedtægternes § 44 stk. 1 (kræver 2/3-flertalaf de tilstedeværende stemmebærende).

Dirigenten er forpligtet til at bringe et procedureforslag til afstemning med det samme.

 • Ved afstemninger og valg i landsrepræsentantskabet har repræsentantskaberne følgende antal stemmer: København 20, Odense 10, Aarhus 15, Aalborg 5. Ved landsmødets start meddeles det dirigenten, hvilke repræsentantskabsmedlemmer fra den enkelte studieby, der er stemmebærere. Der er 1 stemme pr. fremmødte repræsentant, dog maksimalt svt. København 20, Odense 10, Aarhus 15, Aalborg 5. Hver repræsentant kan således maksimalt have 1 stemme.
 • Forslag til kandidater til HF-formandsposten og næstformandsposten afleveres skriftligt til dirigenten senest kl. 12.00 på dagen af valget og offentliggøres på mødet umiddelbart efter at dirigenten har modtaget opstillingen.
 • Udtales der kritik af dirigentens måde at lede mødet på, afprøves dennes mandat straks ved en afstemning.

Cirkulæret udløber december 2020

Vedtaget af Hovedbestyrelsen den 04. februar 2020

Figur 1 TENTATIVT PROGRAM LREP1 (NOVEMBER)
klokken fredag Lørdag søndag
9 09:00 Morgenmad arrangeret af FADL lokalt 09:00 Morgenmad arrangeret af FADL lokalt
10 10:00 Formalia

10:15 FADL Akademi: ”FADLs grønspættebog”.
Introduktion til FADL og det at være repræsentant (FÆLLES)

10:00 FADL Akademi:
Vælg dit spor
11
12 12:15 Politisk indhold, kan frit prioriteres af hovedbestyrelsen 12:15 Beslutning af politiske mål for det nye år:
Hvad skal FADL arbejde med i det nye år?
13 13:00 Politisk indhold, kan frit prioriteres af hovedbestyrelsen (1/2) 13:00 Repræsentant-skabsmøder og
13:30 Frokost ved FADL lokalt 13:45 Eventuelt
14 14:15 Politisk indhold, kan frit prioriteres af hovedbestyrelsen (2/2) 14:00 Frokost ved FADL lokalt
15 15:00 Hoved-bestyrelsesmøde
Alle repræsentanter er velkommen til at deltage som gæster til mødet og selvfølgelig også til aftensmad og det sociale arrangement efterfølgende.
16 16:00-16:30 Kaffe og kage ved FADL lokalt
17 16:30 Diskussion af politiske mål for det nye år: Hvad skal FADL arbejde med i det nye år?
18 18:00 Udvalgenes Bazaar
19 19:30 Aftensmad og derefter underholdning ved FADL lokalt (afslappet) 19:30 Aftensmad og derefter underholdning ved FADL lokalt (festligt)
Figur 2 TENTATIVT PROGRAM LREP2 (MARTS)
klokken fredag Lørdag søndag
9 09:00 Morgenmad arrangeret af FADL lokalt 09:00 Morgenmad arrangeret af FADL lokalt
10 10:00 Formalia

10:15 FADL Akademi: ”Lægen i sundhedsvæsenet” eller ”Medlemsengagement og den levende organisation”
(FÆLLES)

10:00 FADL Akademi:
Fortsæt dit spor
11
12 12:15 Politisk indhold, kan frit prioriteres af hovedbestyrelsen 12:15 Beslutning af politisk forslag (3/3)
13 13:00 Præsentation og diskussion af politisk forslag (1/3) 13:00 Repræsentant-skabsmøder og
13:30 Frokost ved FADL lokalt 13:45 Eventuelt
14 14:15 Præsentation og diskussion af politisk forslag (2/3) 14:00 Frokost ved FADL lokalt
15 15:00 Hoved-bestyrelsesmøde
Alle repræsentanter er velkommen til at deltage som gæster til mødet og selvfølgelig også til aftensmad og det sociale arrangement efterfølgende.
16 16:00-16:30 Kaffe og kage ved FADL lokalt
17 16:30 Politisk indhold, kan frit prioriteres af hovedbestyrelsen
18 18:00 Politisk indhold, kan frit prioriteres af hovedbestyrelsen
19 19:30 Aftensmad og derefter underholdning ved FADL lokalt (afslappet) 19:30 Aftensmad og derefter underholdning ved FADL lokalt (festligt)
Figur 3 TENTATIVT PROGRAM LREP3 (SEPTEMBER)
klokken fredag lørdag
9 09:00 Morgenmad arrangeret af FADL lokalt
10 10:00 Formalia

10:15 FADL Akademi: ”Lægen i sundhedsvæsenet” eller ”Medlemsengagement og den levende organisation”
(FÆLLES)

11
12 12:15 Beretninger
13 13:00 Drøftelse af oplæg til politiske mål for det kommende år: Hvad skal FADL arbejde med i det nye år?
13:30 Frokost ved FADL lokalt
14 14:15 FADL Akademi: Fortsæt dit spor
15 15:00 Hoved-bestyrelsesmøde
Alle repræsentanter er velkommen til at deltage som gæster til mødet og selvfølgelig også til aftensmad og det sociale arrangement efterfølgende.
16 16:00-16:30 Kaffe og kage ved FADL lokalt
17 16:30 Politisk indhold, kan frit prioriteres af hovedbestyrelsen
18 18:00 Beslutning af oplæg til politiske mål for det kommende år: Hvad skal FADL arbejde med i det nye år?
19 19:30 Aftensmad og derefter underholdning ved FADL lokalt (afslappet) 19:30 Aftensmad og derefter underholdning ved FADL lokalt (festligt)

13 - Hovedforeningens opgaver

De opgaver Hovedforeningens skal løse på vegne af kredsfor-
eningerne er i hovedpunkter følgende:

 •  a. Ledelse af sekretariat
  • Personaleledelse af sekretariatets medarbejdere
  • Rekruttering og afskedigelse.
  • Medarbejderudvikling.iv.
  • Prioritering af afstemning af opgaver i forhold til medarbej- dere.
  • Strategisk udvikling af sekretariatets opgaver og kompetencer.
   Forsikringer for medarbejdere og virksomheden.
 • b. Administration af bygninger i alle kredse
  • Ejendomsdrift bredt set i forhold til lejere og ejerforening.
  • Udlejning af festlokaler, kantine og mødelokaler.
  • Udlejning af kanoer.
  • Drift – lys, varme, rengøring, udearealer etc.
  • Renoveringsopgaver.
  • Support ved juridiske spørgsmål og konflikter vedrørende
   ejendomme.
  • Kontakt til rengøringsfirma.
 • c. Medlemsadministration/service
  • Besvarelse af medlemshenvendelser pr. Telefon, mail og face-
   book såfremt henvendelsen handler om forsikring.
  • Opretholdelse af åbningstider i sekretariaterne samt i Aalborg.
  • Statistik og databehandling ift. medlemsdata.
  • Administration af ind -og udmeldelser samt kontingenter.
  • Produktion og udlevering og registrering af medlemsgoder
   (Kittelkort osv.).
  • Sikring af datasikkerhed i henhold til persondata-
   forordning.
 • d. Praktiske opgaver knyttet til repræsentantskaber og
  medlemsaktiviteter

  • Mødeaktivitet med og sekretariatsbistand til repræsentanter
   om verserende projekter.
  • Hjælp med indkøb af varer til diverse arrangementer.
  • Betalingskort til formænd i de fire studiebyer.
  • Bogholderi i forbindelse med udlæg.
  • Indhente og sammenligne tilbud til større køb.
  • Etablere fast kontaktperson fra sekretariatet til de nationale
   udvalg.
 • e. Politisk rådgivning af formænd – centralt og lokalt
  • Løbende dialog og sparring om politiske emner og dagsorde-
   ner.
  • Udarbejdelse af diverse tekster til brug for det politiske ar-
   bejde.
  • Udarbejdelse af baggrundsnotater ifm. politiske dagsordener.
  • Sparring om ajourføring af vedtægter.
 • f. Diverse opgaver knyttet til HB, FS og udvalg
  • Forberedelse af dagsorden.
  • Notater.
  • Mødedeltagelse.
  • Referater fra FS.
  • Support i forbindelse med indgåelse af rabataftaler (medlems-
   fordele).
  • Administration af mad, lokaler og øvrig logistik.
  • Understøtte billigste transport for repræsentanter til nationale
   arrangementer.
 • g. Kommunikation
  • Projektledelse, tekst, redigering og layout af alle
   former for tekster til FADLs udgivelser.
  • Projektledelse, tekst, redigering og layout af alle former for
   tekster til studenterblade.
  • Tekster til sociale medier.
 • h. Markedsføring
  • Udarbejdelse markedsføringsplaner pr. semester. Implemente-
   ring og gennemførelse af de godkendt projekter.
  • Sikre relevante markedsføringsmaterialer i alle kredse og opda-
   teringer på hjemmesiden.
  • Webmaster.
  • Feltkontor/Popup-kontor
 • i. Overenskomster
  • Overenskomstforhandling, herunder forberedelse.
  • Lokale og centrale aftaler om fravigelse og supplering af over-
   enskomsterne.
  • Løbende løsning af konflikter om OK – mæglingsmøde og
   voldgift.
  • Politikerkurser om arbejdsmarkedsjura og forhandlingsteknik.
  • Udvikling af nye virksomhedsaftaler og overenskomster.
 • j. Medlemssager og juridisk rådgivning
  • Ansættelses- og afskedigelsessager, også uden for FADL-
   overenskomster.
  • Socialretlige spørgsmål (barsel og sygedagpenge m.v.).
  • Studieretlige spørgsmål.
  • Boligretlige spørgsmål.
  • Forsikringsjuridiske spørgsmål uden for FADL-for-
   sikring.
  • Generelle juridiske spørgsmål (lejeret og aftaleret).
 • k. Politik
  • Kontakt til samarbejdspartnere.
  • Politiske analyser.
  • Briefe repræsentanter.
  • Udvikling af holdninger og politiske strategier.
  • Politik i medierne.
  • Politisk viden og ekspertise i sekretariatet.Lobbyisme.
  • Tovholder ved nationale politiske arrangementer.
 • l. Forsikring
  • Servicere og rådgive medlemmerne omkring valg af forsikring.
  • Forsikringsadministration herunder sikre forsikringsmailen be-
   svares.
  • Administration og afregning vedr. klinikforsikring.
  • Sikre Tryg årligt modtager en liste over kandidater som har gi-
   vet samtykke til at blive kontaktet af Tryg.
  • Sikre afrapportering til hhv. Lægeforeningen og Tryg i forhold
   til de indgåede aftaler.
  • Sikre egne, studentermedhjælpere, repræsentanters kompe-
   tencer indenfor forsikringsformidling i henhold til IDD.
  • I fællesskab afvikling MAJ-kampagnen i alle byer.
  • Udsende nyhedsbreve og facebook opslag vedr. forsikring.
  • Opdatere hjemmeside og trykte materialer i forhold til forsik-
   ring.
  • Forsikringsstatistik vedr. antal solgte forsikringer.
  • Månedlig afrapportering til Tryg vedr. salgstal.
  • Min. 2 gange om året deltagelse i Forretningsud-
   valgsmøder med Tryg.
  • Sikre afregning til Tryg.
  • Sikre indberetning til FG via medlemssystemet.
 • m. Økonomi
  • Lønudbetaling til medarbejdere.
  • Afstemning af løn/a-skat mv.
  • Låntagning i forhold til ejendomme.
  • Refusioner til medlemmer (kontingent og forsikring).
  • Refusioner af udlæg for repræsentanter og medarbejdere.
  • Betaling af regninger.
  • Bogføring af udlægsbilag og regninger.
  • Opkrævning af kontingent samt forsikringer og tilhørende ryk-
   kerprocedurer.
  • Afstemning af diverse bankkonti.
  • Udarbejdelse af regnskabsmateriale til HB og repræsentant-
   skaber.
  • Årsafslutning.
  • Administration af NETS (Betalingsservice).
  • Refusioner, betalinger, fakturering og bogføring for studenter-
   blade.
  • Kontakt til revisionsfirma.
  • Opsyn med udvalgenes økonomi.
  • Udbetaling af støtteansøgninger.
 • n. IT
  • Ansvar for nyindkøb af udstyr samt drift af eksisterende.
  • Sikre at alle FADLs systemer, aftaler og licenser er
   opdaterede og fungerer.
 • o. Kursusadministration
  • Kursusudvalget beslutter hvilke kurser der skal ud-
   bydes.
  • Sekretariatet sørger for bookning af lokaler, oprettelse af kur-
   ser i medlemssystemet, tilmeldingsprocedure, ajourføre fadl.dk
  • om kurser, kursusbeviser, opkrævning af betaling for eksa-
   mensforberedende kurser, kontakt til undervisere vedr. lønud-
   betaling osv., bestilling af forplejning, markedsføring af kur-
   serne på infoskærme og nyhedsbreve og studenterblade.
  • Ad hoc – kontakt til undervisere og oprettelse af begivenheder
   på Facebook.
  • Vidensdeling omkring kurser på tværs af landet.
  • Ansøgninger og proces omkring efteruddannelsesmidler.
  • Deltage i ansættelsessamtaler.
  • Semestervise kursusregnskaber.
  • Deltage i kursusudvalgsmøder lokalt.
  • Udarbejde drejebog for arbejdsgange ifm. kurser.
 • p. Uddannelse af repræsentanter
  • Afholde 3 årlige sessioner af FADL Akademiet ifm. landsrepræ-
   sentantskabsmøderne.
  • Afholde undervisningsmoduler imellem de tre landsrepræsen-
   tantskabsmøder.
  • Finde relevante, eksterne oplægsholdere
 • q. Mentorordninger
  • Varetage opgaver i forhold til samarbejdspartnere.
  • Forberedelse og afholdelse af undervisning af men-
   torer.
  • Udarbejdelse af ekstra toolkit.
  • Projektstyring af ordningen med mails, logistik mm.
   i forbindelse med ordningen.

Cirkulæret udløber den 27. marts 2023

Vedtaget af HB den 27. marts 2020

14 - Sammensætning af udvalg

Vedtægternes Afsnit 7 omhandler Hovedforenings-udvalg. §29, stk. 4, bestemmer, at den kredsmæssige sammensætning af udvalgene og procedurerne herfor fastsættes af Hovedbestyrelsen i et organisationscirkulære. Denne bestemmelse opfyldes med dette cirkulære.

På hovedbestyrelsesmødet i september skal der, efter behandling af beretninger for årets arbejde i Hovedforeningens udvalg, præsenteres indstillinger fra formændene i Hovedforeningens udvalg om udvalget ønsker at fortsætte og i hvilken størrelse.

På Hovedbestyrelsesmødet i oktober træffer Hovedbestyrelsen beslutning om, hvilke udvalg der skal nedsættes for det kommende foreningsår (1.11. – 31.10.) og antallet af udvalgsmedlemmer i det enkelte udvalg.

Sammensætningen af udvalgene følger nedenstående tabeller:

Fordeling efter studiebyer
Antal udv.medl. 6 7 8 9 10 11 12
København 2 2 3 3 4 4 4
Aarhus 2 2 2 3 3 3 3
Aalborg 1 1 1 1 1 1 2
Odense 1 2 2 2 2 3 3

Hovedforeningen-formandens deltagelse i udvalgene (jf §29, stk. 6) indgår ikke i denne fordeling af udvalgspladserne men ligger ud over det besluttede antal pladser i udvalget.

Fratræder et udvalgsmedlem finder indsupplering sted på førstkommende Hovedbestyrelsens møde efter indstilling hertil fra den kreds hvorfra udvalgsmedlemmet kom. Der udpeges ikke suppleanter til udvalgene.

Cirkulæret udløber den 27. september 2021

Vedtaget af HB den 13. december 2017

Redigeret af Hovedbestyrelsen 27. september 2019.

15 - Årshjul for FS og HB

Punkt til FS dagsorden

Punkt til HB dagsorden

FS1

Oktober

1 behandling af budget

FS præsenteres for kommende forening års mødekalender.

Evaluering af LREP september

HB1

Oktober

 • HB præsenteres for kommende forenings års mødekalender.
 • Konstituering af HB
 • Evaluering af LREP september
 • Indkaldelse af LREP november
 • Godkendelse af forretningsorden for HB
 • Godkendelse af forretningsorden for FS
 • Godkendelse af forretningsorden for udvalg
 • Godkendelse af nationale udvalgs sammensætning
 • Valg af delegerede til eksterne udvalg
 • Valg af delegerede til YL´s Repræsentantskabsmøde
 • Valg af kritiske revisorer
 • Valg for særlige hensyn i Sundhedsstyrelsen
 • Beslutning om deltagelse i LPK
 • Orientering om personer udpeget som kritiske revisorer

Faste punkter til hvert HB møde:

 • Status driftsregnskab og aktivitetspuljen
 • Behandling af ansøgninger til aktivitetspuljen
 • Udløbende organisationscirkulære
FS2

November

1. behandling af budget

Godkendelse af forretningsorden for FS

Folkemødet

Samdriftsaftaler – status

HB2

November

 • 1. behandling af budget
 • Fordeling af udvalgsposter
 • Godkendelse af lokale vedtægtsændringer
 • Folkemødet
 • Klinikpris

Faste punkter til hvert HB møde:

 • Status driftsregnskab og aktivitetspuljen
 • Behandling af ansøgninger til aktivitetspuljen
 • Udløbende organisationscirkulære
FS3

December

Godkendelse af budget

Første drøftelse af LREP marts

HB3

December

 • Godkendelse af budget
 • HB godkender nationales udvalgs kommissorier
 • Kommissorier inkl. budget og mødeplan for de nationale udvalg
 • Første drøftelse af LREP marts

Faste punkter til hvert HB møde:

 • Status driftsregnskab og aktivitetspuljen
 • Behandling af ansøgninger til aktivitetspuljen
 • Udløbende organisationscirkulære
FS4

Februar

LREP program

Samdriftsaftaler – status

HB4

Februar

 • LREP program
 • Præsentation af kredsenes budgetter

Faste punkter til hvert HB møde:

 • Behandling af ansøgninger til aktivitetspuljen
 • Udløbende organisationscirkulære
FS5

Marts

HB5

Marts

 • Samdriftsaftaler
 • Gennemgang af dagsorden for 2. LREP
 • Valg af aftagerpanel ved de medicinske uddannelser ved Aalborg Universitet

Faste punkter til hvert HB møde:

 • Status driftsregnskab og aktivitetspuljen
 • Behandling af ansøgninger til aktivitetspuljen
 • Udløbende organisationscirkulære
FS6

April

Gennemgang af årsrapporter HB6

April

 • Gennemgang af årsrapporter

Faste punkter til hvert HB møde:

 • Status driftsregnskab og aktivitetspuljen
 • Behandling af ansøgninger til aktivitetspuljen
 • Udløbende organisationscirkulære
FS7

Maj

Samdriftsaftaler – status

Første drøftelse af LREP september

HB7

Maj

 • Afholdes i Aarhus ifb. gårdfest
 • Første drøftelse af LREP september

Faste punkter til hvert HB møde:

 • Status driftsregnskab og aktivitetspuljen
 • Behandling af ansøgninger til aktivitetspuljen
 • Udløbende organisationscirkulære
FS8

September

Samdriftsaftaler – status HB8

September

 • Samdriftsaftaler
 • Beretninger fra de nationaleudvalg og formandens beretning
 • Sammensætning af nationaleudvalg

Faste punkter til hvert HB møde:

 • Status driftsregnskab og aktivitetspuljen
 • Behandling af ansøgninger til aktivitetspuljen
 • Udløbende organisationscirkulære