Her kan du læse de vedtægter, som Hovedforeningen arbejder på grundlag af.

Afsnit 1 - Navn og formål

§ 1. Foreningens navn er “Foreningen af danske Lægestuderende (FADL), Hovedforeningen (HF)”. Dens organer er landsrepræsentantskabsmødet, hovedbestyrelsen (HB) og stående udvalg.

§ 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser, samt at yde støtte til primært arrangementer/områder af faglig og studentersocial karakter, sekundært til almenvelgørende og almennyttige formål.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Afsnit 2 - Medlemskab

§ 3. Foreningen består af kredsforeninger ved de enkelte universiteter. Nye kredsforeninger kan optages ved beslutning af mindst 6 HB-medlemmer, heraf mindst 1 fra hver kredsforening. En kredsforening kan udmelde sig med et varsel på 2 år.

Stk. 2. Efter beslutning af mindst 6 HB-medlemmer, heraf mindst 1 fra hver kredsforening, kan en kredsforening ekskluderes, såfremt kredsforeningen har overtrådt FADL, HF’s love og vedtægter. En eksklusionsbeslutning kan af HF eller af den ekskluderede kredsforening indbringes for FADL’s voldgiftsret, som ved sin modtagelse af sagen kan bestemme, at indbringelsen skal have opsættende virkning med hensyn til gennemførelsen af eksklusionens retsvirkninger.

Afsnit 3 - Økonomi

§ 4. Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Revision foretages dels af kritiske revisorer, dels af en statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 5. Der vælges en kritisk revisor med funktionstid på 2 år, samt en revisorsuppleant med funktionstid på 1 år af hver af de enkelte kredsrepræsentantskaber blandt kredsforeningens medlemmer.

Stk. 2. Hverken de kritiske revisorer eller revisorsuppleanter kan være medlem af HB.

Stk. 3. De kritiske revisorer skal mindst 2 gange årligt gennemgå og eventuelt over for HB påtale bevilgede honorarer og afholdte udgifter. Eventuel påtale tilsendes de enkelte kredsforeninger.

§ 6. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, idet foreningen udelukkende hæfter med sin til enhver tid eksisterende formue.

§ 7. Foreningens midler forvaltes af HB.

§ 8. Det til HF’s drift nødvendige beløb tilvejebringes ved medlemskontingent indbetalt i rater, hvis årlige antal, størrelse og forfaldstid fastsættes af HB.

Stk. 2. En kredsforenings højeste myndighed er forpligtet til at opkræve medlemskontingent og anden ydelse til HF i overensstemmelse med HB’s beslutning.

§ 9. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for kommende år skal foretages af HB inden 1. januar.

§ 10. Foreningen kan yde støtte til andre formål efter HB’s beslutning i hvert enkelt tilfælde.

Afsnit 4 - Kredsforeningerne

§ 11. Hver kredsforening varetager de under dens områder hørende anliggender, samt drager omsorg for, at dens medlemmer overholder såvel FADL, HF’s love som kredsforeningens love og øvrige bestemmelser. En kredsforening må ikke uden HB’s forudgående godkendelse foretage skridt, som kan berøre HF’s eller en anden kredsforenings interesser.

Stk. 2. En kredsforenings love skal, for at være gyldige, godkendes af HB med mindst 6 stemmer for.

Stk. 3. En kredsforening skal afholde mindst 1 årlig generalforsamling.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling i kredsforeningerne, respektivt almindeligt medicinermøde, kan indkaldes på HB’s foranledning.

Stk. 5. HB kan, når særlige grunde taler derfor, give dispensation fra de i kredsforeningernes love indeholdte bestemmelser om optagelse af medlemmer, dog kun for perioder på op til 1 år.

Alle givne dispensationer skal snarest gøres kredsforeningerne bekendt.

Stk. 6. Hovedbestyrelsen virker som ankeorgan som foreskrevet i kredsforeningernes love.

Afsnit 5 - Landsrepræsentantskabsmødet

§ 12. Landsrepræsentantskabsmøde med deltagelse af samtlige repræsentantskabsmedlemmer afholdes tre gange årligt hhv. i september, november og marts måned.

Stk. 2. Landsrepræsentantskabsmøderne indkaldes af hovedbestyrelsen på et hovedbestyrelsesmøde senest en måned før, med angivelse af dagsorden for møderne. Mødet afholdes så vidt muligt på skift i de fire byer Aarhus, Aalborg, Odense og København.

Stk. 3. Når særlige grunde taler herfor, kan hovedbestyrelsen vælge at afholde landsrepræsentantskabsmøderne på et andet tidspunkt end som bestemt i stk. 2.

Stk. 4. Landsrepræsentantskabsmødet i september hører beretninger om det forgangene års arbejde i hovedforeningen, hovedforeningens udvalg og studiebyerne. Der sættes politiske mål for det næste foreningsår.

Stk. 5. Landsrepræsentantskabsmødet i november beslutter politiske mål for det kommende foreningsår jvf. § 12. stk. 4 og lægger strategi for året. Budgetterne for hovedforeningen, udarbejdet af hovedbestyrelsen, gennemgås. Derudover vil der være et uddannelsesprogram til nye og gamle repræsentanter.

Stk. 6. Landsrepræsentantskabsmødet i marts vælger formand for hovedforeningen og næstformand for hovedforeningen. Der gøres status på de politiske mål og strategier, der er blevet besluttet jvf. § 12. stk. 5.

§ 13. Som kandidat til HF-formandsposten kan opstille medlemmer af et kredsrepræsentantskab og den siddende HF-formand.

§ 14. HF-formandens opgave er at repræsentere FADL, Hovedforeningen, udadtil, virke for dialog og samarbejde mellem kredsene samt være politisk ansvarlig for hovedforeningens sekretariat.

Stk. 2. HF-formanden kan vælge at udtræde af kredsrepræsentantskabet men er ikke forpligtet til det.

Stk. 3. Kandidater til HF-formandsposten fremlægger for landsrepræsentantskabsmødet et valgoplæg samt svarer på spørgsmål herom fra mødets deltagere.

§ 15. Ved afstemninger og valg i landsrepræsentantskabet har repræsentantskaberne følgende antal stemmer: København 20, Odense 10, Aarhus 15, Aalborg 5. Ved landsmødets start meddeles det dirigenten, hvilke repræsentantskabsmedlemmer fra den enkelte studieby, der er stemmebærere.

Stk. 2. Der er 1 stemmer pr. fremmødte repræsentant, dog maksimalt svt. København 20, Odense 10, Aarhus 15, Aalborg 5. Hver repræsentant kan således maksimalt have 1 stemme.

Stk. 3. Valget af HF-formand er skriftligt.

Stk. 4. Mindst 50% af hver af de tre delegationer på 20, 15 og 10 stemmebærere skal være til stede ved valget af HF-formand. Hvis ikke det er tilfældet forestår HB hurtigt efter landsrepræsentantskabsmødet en brevafstemning om valget af HF-formand, der uanset omfanget af deltagelse er bindende.

Stk. 5. Opnår ingen af de opstillede kandidater til HF-formandsposten mere end halvdelen af de afgivne stemmer gennemføres en 2. valgrunde med deltagelse af de to kandidater, der fik flest stemmer i 1. valgrunde. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 6. Er der kun opstillet en kandidat til HF-formandsposten er denne valgt uden afstemning.

§ 16. Udtaler et flertal i HB på et HB-møde mistillid til HF-formanden skal denne øjeblikkeligt træde tilbage. HB indkalder i den situation hurtigst muligt til afholdelse af ekstraordinært landsrepræsentantskabsmøde med valg af ny formand på dagsordenen. Mødet skal afholdes senest fire uger efter indkaldelsen.

Stk. 2. HF-formanden kan ikke deltage i afstemninger i HB om tillid til HF-formanden.

§ 17. Udtrykker mindst 40% af samtlige repræsentantskabsmedlemmer i de tre kredse skriftligt mistillid til HF-formanden, og er der blandt tilkendegivelserne herom repræsentantskabsmedlemmer fra mindst to kredse, skal HF-formanden træde tilbage på samme måde, som hvis mistilliden var udtrykt i HB. HB indkalder i den situation hurtigst muligt til afholdelse af ekstraordinært landsrepræsentantskabsmøde med valg af ny formand på dagsordenen. Mødet skal afholdes senest fire uger efter indkaldelsen.

§ 18.  Ønsker HF-formanden at fratræde sin post eller på anden måde får forfald indtræder næstformanden i formandens sted, og der indkaldes til ekstraordinært landsrepræsentantskabsmøde efter bestemmelserne i §16 stk. 1. med mindre HB allerede har indkaldt til landsrepræsentantskabsmøde.

§ 19. Ekstraordinært landsrepræsentantskabsmøde med angivelse af dagsorden skal indkaldes af HB, når der er flertal herfor i samtlige kredsrepræsentantskaber.

§ 20. Landsrepræsentantskabet er øverste myndighed i Hovedforeningen. Beslutninger som vedrører kredsforeningernes økonomi kan ikke træffes på anden vis end på selvstændige repræsentantskabsmøder efter indstilling fra landsrepræsentantskabet.

Afsnit 6 - Hovedbestyrelsen

§ 21. Hovedbestyrelsen er hovedforeningens forretningsførende udvalg og underlagt den højeste myndighed, landsrepræsentantskabet.

Stk. 2. Da hovedbestyrelsen har det økonomiske ansvar for foreningen, kan hovedbestyrelsen i særlige tilfælde, når det er økonomisk nødvendigt, fravige fra beslutninger taget af landsrepræsentantskabet. Repræsentantskaberne skal snarest muligt herefter orienteres om fravigelsen og årsagen ti denne.

§ 22. Hovedbestyrelsen består af hovedforeningsformanden og 10 hovedbestyrelsesmedlemmer valgt lokalt, heraf 1 fra Aalborg, 2 fra Odense, 3 fra Aarhus og 4 fra København. Kredsforeningsformændene er fødte medlemmer af hovedbestyrelsen. De øvrige medlemmer vælges af de respektive repræsentantskaber, blandt kredsforeningens medlemmer.

Stk. 2. For hvert HB-medlem vælges en suppleant af de respektive kredsrepræsentantskaber blandt kredsforeningens medlemmer.

Stk. 3. Ordinært valg af HB-medlemmerne, kritiske revisorer og suppleanter skal foretages inden første HB-møde i november.

Stk. 4. De valgtes funktionstid varer fra første HB-møde i november indtil første HB-møde i november næste år (jvf dog § 22, stk. 8.).

Stk. 5. Suppleanterne har ret til at overvære hovedbestyrelsesmøderne og deltage i de der foretagne diskussioner. De har ikke stemmeret, med mindre de møder i stedet for et hovedbestyrelsesmedlem.

Stk. 6. HB-medlemmerne, eller ved deres forfald, deres suppleanter, er pligtige til at give møde på HB-møderne. De modtager rejsegodtgørelse fra arbejdssted i indland til mødested og tilbage efter regler fastsat af HB. Det påhviler de enkelte HB-medlemmer at meddele, om de og/eller deres suppleanter deltager i mødet.

Stk. 7. HF-formanden, eller HB ved simpel flertalsbeslutning, kan give medlemmer af kredsforeningerne og andre, som af særlige grunde ønsker at deltage i HB-møderne, tilladelse til uden stemmeret at overvære disse og deltage i diskussionerne.

Stk. 8. Kredsrepræsentantskaberne kan til enhver tid fratage de lokale HB-medlemmer deres mandat.

§ 23. HB konstituerer sig med en næstformand og et formandskab, der består af HF-formanden og de tre kredsformænd. Næstformand skal træde i HF-formandens sted ved dennes forfald.

Stk. 2. Formandskabet (FS) forbereder dagsorden til HB-møderne og virker efter forretningsordenens bestemmelser som forretningsudvalg for HB mellem HB-møderne.

§ 24. Der afholdes mindst et hovedbestyrelsesmøde i november måned, hvor følgende punkter skal optages på dagsordenen:

   1. Konstituering
   2. Valg af medlem til voldgiftsret og 2 suppleanter for denne (funktionstid 3 år).
   3. Fordeling af udvalgsposter samt evt. nedsættelse af arbejdsgrupper.
   4. Godkendelse af HB’s
   5. Godkendelse af FS’s forretningsorden.

Stk. 2. På HB-mødet primo september skal punktet beretning optages på dagsordenen til godkendelse.

§ 25. Forretningsordenen for HB’s arbejde fastlægges af HB.

Stk. 2. HB sammenkaldes, når HF-formanden finder det hensigtsmæssigt eller når dette forlanges af 2 HB-medlemmer eller af formændene/sekretærerne for stående udvalg hver især.

Stk. 3. HB er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af HB-medlemmerne, heraf 1 fra hver kredsforening, er tilstede. Et forslags vedtagelse kræver simpel majoritet blandt de fremmødte HB-medlemmer. Godkendelse af ændringer i de kollegiale vedtægter samt vedtagelse af ny overenskomst o.lign. kræver dog, at mindst 6 HB-medlemmer stemmer for.

Stk. 4. HF tegnes af HF-formanden i forening med et HB-medlem. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes HF dog af den samlede HB.

§ 26. HB drager omsorg for, at kredsforeningerne overholder HF’s love. I tilfælde af uenighed mellem en kredsforening og HB angående fortolkning af lovene, skal sagen afgøres af voldgiftsretten.

§ 27. HB kan ikke træffe beslutninger, der favoriserer en del af HF’s medlemmer frem for en anden del.

§ 28. Beslutninger taget af HB kan bringes til skriftlig afstemning blandt samtlige kredsforeningers medlemmer, når mindst 2 af HB-medlemmerne eller 10% af samtlige kredsforeningers medlemmer skriftligt forlanger det. Hver kredsforening udpeger blandt sine medlemmer 2 personer, der ikke samtidig er medlem af HB til at lede afstemningen. HB er pligtig til inden 10 dage efter begæring om skriftlig afstemning, at udsende stemmesedler. Stemmeafgivelsen skal være tilendebragt inden 10 dage efter stemmesedlernes udsendelse.

Resultatet af denne afstemning er bindende for HB, når mere end 50% af samtlige kredsforeningers medlemmer har afgivet stemme. Stemmeoptællingen skal være afsluttet senest en uge efter afstemningsperiodens udløb.

Afsnit 7 - HF-udvalgene

§ 29. HB kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige arbejdsområder – f.eks.:

 • Overenskomstudvalg (OU)
 • Lægevikargruppen (LVG)
 • Universitetsansattes Udvalg (UAU)
 • Medlemsfordelsudvalget (MFU)
 • Udannelsespolitisk Udvalg (UPU)
 • Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg (APU)

Stk. 2. HB kan nedsætte ad hoc udvalg og arbejdsgrupper, hvis opgaver og sammensætning fastsættes ved beslutning i HB.

Stk. 3. Udvalgenes kommissorium fastlægges af HB på grundlag af forslag fra udvalgene.

Stk. 4. HB træffer beslutning om udvalgenes størrelse. Den kredsmæssige sammensætning af udvalgene og procedurerne herfor fastsættes af HB i et organisationscirkulære. Det skal ved udvalgssammensætningen tilstræbes at alle 3 kredsforeninger er repræsenteret i udvalget i et forhold, der svarer til fordelingen af antallet af HB medlemmer eller efter studiebyer, samt at mindst et medlem af HB har sæde i udvalget.

Er der ingen HB-medlemmer i udvalget vælger HB en udvalgsansvarlig fra HB, der forestår den løbende kontakt til udvalget.

Stk.5. Alene kredsenes repræsentantskaber kan indstille medlemmer til udvalgene. Alle medlemmer kan indstilles.

Stk. 6. I forbindelse med udvalgenes konstituering træffer HF-formanden for eget vedkommende beslutning om, hvilke udvalg der ønskes indtræden i for det kommende foreningsår, og meddeler HB dette.

Stk. 7. Kredsens repræsentantskab eller HB kan til enhver tid fratage et udvalgsmedlem sit mandat. HF-udvalgenes hverv bortfalder dog senest samtidig med at det HB, som har udpeget medlemmerne afgår på det konstituerende møde.

Stk. 8. Hvert udvalg udpeger en formand/et formandskab, der er ansvarlig overfor HB.

Stk. 9. Udvalgene indkaldes af udvalgsformanden, når denne finder det hensigtsmæssigt eller når 2 udvalgsmedlemmer begærer dette.

Stk. 10. Udvalgsmedlemmerne har ret til rejsegodtgørelse og fortæring efter regler fastsat af HB.

Stk. 11. Dispositioner, der har økonomiske konsekvenser for foreningen (ud over stk. 10) skal på udvalgets initiativ forelægges HB. HB kan enten fastlægge en budgetramme for udvalget eller anvende enkelt bevillinger på grundlag af indstillinger fra udvalget.

Stk. 12. Der skal udarbejdes skriftligt referat af møderne. HF og kredsforeningerne modtager et eksemplar.

Stk. 13. På HB-møderne aflægger de enkelte udvalg beretning om afholdte møder, og samtlige beslutninger taget i udvalgene skal forelægges HB til godkendelse eller forkastelse. Beslutninger taget i udvalgene er gyldige indtil det nærmest kommende HB-møde.

§ 30. HB-medlemmer og HF-udvalgsmedlemmer kan aflønnes efter regler fastsat af HB.

Afsnit 8 - Overenskomster og konflikttilstande

§ 31. Inden underskrivelsen af ny overenskomst indenfor et af følgende områder:

 • studenter, der beskæftiges som sygeplejevikarer og ventilatører.
 • studentervikarer, der beskæftiges i underordnede lægestillinger

gælder, at overenskomsten skal være godkendt ved en afstemning blandt samtlige medlemmer af kredsforeningerne efter nedenstående regler. Dog skal en overenskomst, hvis ordlyd ensidigt er fastsat ved folketingsbeslutning, ikke gøres til genstand for urafstemning.

Stk. 2 a. Ved brevafstemning udpeger hver kredsforening, senest ved underskrivelsen af forhandlingsprotokollen, blandt sine medlemmer 2 personer, der ikke samtidig er medlem af HB eller et HF-udvalg, til at lede afstemningen.

Stk. 2 b. Ved elektronisk afstemning udpeger hver kredsforening blandt sine medlemmer 1 person, der ikke samtidig er medlem af HB eller et HF-udvalg, til at være valgkontrollant. Valgkontrollanterne følger afstemningen løbende jf. valgregulativ.

Stk 2 c. Senest 21 dage efter forhandlingsprotokollatets underskrivelse skal overenskomstforslaget med kommentarer samt stemmesedler udsendes. Stemmen skal være afgivet senest 14 dage efter udsendelsen af stemmeseddel. Stemmeoptællingen skal være afsluttet med udfærdigelse af en valgrapport senest en uge efter afstemningsperiodens udløb.

Stk. 3. Resultatet af denne afstemning er bindende for HB, såfremt mindst 50% af de stemmeberettigede har afgivet deres stemme. Ved mindre stemmeprocent er afstemningen vejledende.

Stk. 4. Ved urafstemning, der vedrører overenskomstændring med fusion for øje af to eller alle Vagtbureauer, optælles stemmerne lokalt.

Den lokale optælling gælder kun i ovenstående situation og § 31, stk. 4 annulleres når urafstemningen er afsluttet.

§ 32. HB er berettiget til på medlemmerne af kredsforeningernes vegne, at varsle og iværksætte arbejdsstandsning, herunder blokade. Forslaget skal dog vedtages med 2/3 majoritet, idet mindst 6 HB-medlemmer skal stemme for.

§ 33. Hvis der under bestående konflikttilstande mellem FADL og foreningens forhandlingsmodparter er pålagt de enkelte medlemmer i kredsforeningerne at udrede et særligt strejkekontingent eller lignende ydelse, kan HB med mindst 6 stemmer for, dog mindst 1 fra hver kredsforening beslutte, at medlemmer, der ikke inden en nærmere angiven frist på mindst 14 dage betaler en sådan ydelse, ekskluderes af FADL, jvf dog § 33, stk. 2.

Stk. 2. Ved en eksklusion efter § 33, kan genoptagelse i den pågældende kredsforening opnås ved betaling af den pålagte ekstraydelse med et tillæg, fastsat af HB, på op til et års fuldt (KF + HF) kontingent. Indmeldelse får virkning efter en af HB fastsat karenstid på max. 3 måneder efter indbetalingen.

Afsnit 9 - Hovedforenings opgaver

§ 34. Ud over de opgaver og kompetencer, der er tillagt HF i afsnit 8 og i disse vedtægters øvrige bestemmelser, har HF følgende opgaver:

 • Drift og udvikling af et fælles medlemssystem
 • Drift og udvikling af www.fadl.dk
 • Indgåelse af aftaler vedrørende forsikringstilbud til kredsforeningernes medlemmer

§ 35. Kredsforeningerne er forpligtet til at efterleve de beslutninger HB træffer vedr. løsning af de i § 34 nævnte opgaver.

§ 36. Med kredsforeningernes samtykke kan HB tillægge HF andre opgaver og kompetencer end de i øvrigt i vedtægterne fastsatte.

Stk. 2. Kredsforeningerne kan tilbagekalde deres samtykke til den form for samarbejde, der bestemmes efter stk.1.

§ 37. Indhold og rammer for opgaveløsningen i såvel det vedtægtsbestemte som det på samtykke baserede samarbejde i HF beskrives af HB i et organisationscirkulære.

Afsnit 10 - Voldgiftsretten

§ 38. Voldgiftsretten består af 3 medlemmer, 1 valgt af DADL og FAYL i forening, 1 valgt af FADL’s HB, samt en jurist valgt af de øvrige medlemmer.

Stk. 2. FADL’s medlem af voldgiftsretten kan ikke samtidig være medlem af HB.

§ 39. Voldgiftsrettens formål er at virke som appelinstans i sager vedrørende eksklusion af kredsforeninger eller enkelte medlemmer af kredsforeningerne og nægtelse af genoptagelse af medlemmer. Endvidere at pådømme sager rejst mod et medlem efter de kollegiale vedtægter, samt at afgøre tilfælde af uenighed mellem en kredsforening og HF om fortolkning af lovene. Voldgiftsretten benytter de forskrifter, der er givet for DADL’s voldgiftsret.

§ 40. Et medlem fortaber foruden ved kontingentrestance, sin ret til at være medlem af en kredsforening under FADL, når:

 1. Han ikke senest en måned efter at en voldgiftskendelse er forkyndt, har efterkommet kendelsen.
 2. Voldgiftsretten, efter en i den anledning af retten foretagen undersøgelse, i motiveret kendelse fradømmer ham hans medlemsret.

Afsnit 11 - Lovændringer, opløsning og ikrafttræden

§ 41. Vedtagelse af HF-lovændringer kræver simpel majoritet i samtlige kredsrepræsentantskaber.

§ 42. Beslutningen om HF’s opløsning kan kun træffes ved enstemmig beslutning af det samlede HB. Hvis HF opløses, fordeles HF’s midler gennem kredsforeningerne proportionalt med det af kredsforeningerne gennem de sidste 3 år indbetalte kontingent, jvf dog statutterne for FADL’s forhandlingsfond.

§ 43. Disse love træder i kraft pr. 10.12.1990.

Vedtaget på HB-mødet d. 10.12.1990 med senere ændring på HB-mødet d. 9.3.1993, HB-mødet d. 1.12.1997, HB-mødet d. 5.11.2001 HB-mødet d. 3.12.2001, HB-mødet 31.8.2011, HB-mødet 2.10.2012 samt HB-mødet 4.4.2013