Mødernes afholdelse og indkaldelse

1. Møderne indkaldes med mindst en uges varsel af formanden per mail til alle medlemmer af repræsentantskabet. Desuden lægges dagsordenen på hjemmesiden og andre kommunikationsveje.

2. Referatet fra det sidste repræsentantskabsmøde udsendes til repræsentantskabet så snart det foreligger.

3. Formandskabet laver et oplæg på førstkommende møde efter det konstituerende møde til en mødekalender for repræsentantskabet.

4. På hvert møde vælges en dirigent til at lede mødet og føre talerliste, samt en referent til at referer mødet. Referenten sørger for at rette i referatet fra sidste møde og når dette er godkendt få det lagt op på hjemmesiden og andre kommunikationsveje.

Konstituering

5. Det konstituerende møde er det først afholdte repræsentantskabsmøde efter generalforsamlingen og indkaldes af den afgående formand.

6. Før det konstituerende møde skal de valgte medlemmer af repræsentantskabet have modtaget skriftlig information om: Dagsorden for det konstituerende møde, oversigt over udvalg og et oplæg til en forretningsorden.

7. På det konstituerende møde nedsættes repræsentanter til alle lokale og national udvalg – dog ikke til vagtbureauet, da dette har en særskilt generalforsamling.

Stemmeprocedurer

8.  Beslutninger træffes i repræsentantskabet ved simpelt flertal med mindre andet er angivet i vedtægterne.

9. Såfremt et repræsentantskabsmedlem ønsker det kan der kræves hemmelig afstemning.

10. Såfremt to forslag ville erstatte hinanden er de sidestillede og man anvender det sideordnede princip.

Personvalg

11. Ved personvalg afholdes der altid skriftlige afstemninger.

12. Hvis der kun er opstillet det antal kandidater til en post som skal vælges, vælges disse ved akklamation, såfremt ingen kræver tillidsafstemning. Ethvert medlem af repræsentantskabet kan kræve en tillidsafstemning.

13. Når der er opstillet flere kandidater end der skal vælges, får hver kandidat mulighed for en kort motiverende mundtlig præsentation af sig selv.

14. Der kan på ingen måde holdes støttetaler. Hvis der er kampvalg kan der kræves at den modstridende kandidat forlader lokalet imens der holdes motiverende opstiller-tale.

15. Man kan altid opstille in absentia. Såfremt man opstiller in absentia, har man lov til at få læst en præsentation op af mødets dirigent.

16. Ændringer af denne forretningsorden træffes af repræsentantskabet med 2/3 flertal, såfremt den er anført på dagsordenen på en rettidigt udsendt mødeindkaldelse.

17. Repræsentantskabet kan indstille eksterne til at repræsenterer kredsen i lokale og nationale udvalg ved at møde op til konstituerende møde, evt. in absentia.

Habilitet

18. En person kan erklære sig inhabil eller kan af repræsentantskabet erklære medlemmet inhabil ved direkte personlige interesser i afstemningen.

Godkendt på repræsentantskabsmødet d. 18. december 2012