Vedtægterne beskriver det grundlæggende regelsæt for foreningens virke.

Afsnit 1 – Navn, formål m.v.

§ 1

Foreningens navn er “Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL), Aarhus Kredsforening” (i det følgende benævnt “Aarhus Kredsforening”) Aarhus Kredsforening er medlem af FADLs Hovedforening.

§ 2 stk. 1
Århus Kredsforenings primære formål er at varetage medlemmernes økonomiske og faglige interesser, yde rådgivning til medlemmerne og drive Medicinerladen under Århus Kredsforening. Endvidere forestår Århus Kredsforening driften af medlemsbladet “Acuta”, driften af Århus Kredsforenings ejendom og yder i øvrigt støtte til almennyttige formål indenfor sociale, kulturelle og sundhedsmæssige områder. Herudover bestyrer Århus Kredsforening, sammen med Odense Kredsforening, delvist den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest, der formidler vagtarbejde til Lægestuderende. Århus Kredsforening er tillige medejere af FADLs forlag.

§ 2 stk. 2
Repræsentantskabet kan, eventuelt i samarbejde med FADLs kredsforeninger i København og Odense, tage initiativ til, at der udarbejdes retningslinier for den gennemsnitsfordeling af lønnen, der er hjemlet mulighed for i overenskomsterne. Den nærmere fordeling af gennemsnitspuljer på forskellige typer vagttagere og eventuel regional fordeling mellem de enkelte kredsforeninger udarbejdes efter beslutning af FADL’s hovedbestyrelse.

§ 2 stk. 3
Aarhus Kredsforening har hjemsted i Aarhus, og adressen er Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C.

§ 3
Aarhus Kredsforening, dens repræsentantskab og dens medlemmer er underlagt bestemmelser fastsat i FADL’s Hovedforenings (HF´s) love, samt beslutninger truffet af Hovedbestyrelsen (HB).

Afsnit 2 – Medlemskab

§ 4 stk. 1
Som medlemmer af Aarhus Kredsforening optages lægestuderende ved Health på Aarhus Universitet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. Efter ansøgning kan medlemskab tillige opnås for lægestuderende ved landets øvrige universiteter, der kan dokumentere, at have bopæl i Aarhus Kredsforenings geografiske område. Endvidere kan personer med fast og længerevarende tilknytning til Danmark, og som læser medicin ved et udenlandsk universitet, ansøge om optagelse som medlem såfremt de under ophold i Danmark kan dokumentere at have ophold indenfor Kredsforeningens geografiske område. Hovedbestyrelsen fastsætter nærmere regler for inddeling af landets geografiske områder.

§ 4 stk. 2
Udmeldelse skal ske skriftligt til Aarhus Kredsforening senest 31/1 for det følgende forårssemester eller 31/8 for det følgende efterårssemester. Medlemmer, der framelder sig lægeuddannelsen, betragtes som udmeldte umiddelbart ved frameldelsen fra studiet. Tilsvarende gælder for kandidater i lægevidenskab.

§ 4 stk. 3
Hvis et medlem ikke senest 2 måneder efter forfaldstid har betalt kontingent eller anden ydelse fastsat af Aarhus Kredsforening, slettes vedkommende som medlem af Aarhus Kredsforening.Genoptagelse kan kun ske efter betaling af restancen (incl. rykkergebyr). Hvis genindmeldelse sker i et senere semester henvises til § 6 stk. 3.

§ 4 stk. 4
Repræsentantskabet kan med 2/3’s flertal ekskludere et medlem fra Aarhus Kredsforening, hvis vedkommende ikke følger Aarhus Kredsforenings vedtægter.Repræsentantskabet kan fastsætte betingelser for en eventuel genopnåelse af medlemskab.Beslutningen om eksklusion kan indankes for FADL’s Hovedbestyrelse indenfor 4 uger.Hovedbestyrelsens afgørelse kan af såvel medlemmet som repræsentantskabet indankes for FADL’s voldgiftsret, hvis afgørelse er endelig og bindende for alle parter.

§ 4 stk. 5
Under bestående konflikttilstande mellem FADL og sygehusmyndigheder eller andre institutioner kan intet medlem ved udmeldelse unddrage sig de kollegiale forpligtelser, som pga. konflikten organisationsmæssigt pålægges Aarhus Kredsforenings medlemmer.

§ 4 stk. 6
Medlemmer af Aarhus Kredsforening er forpligtiget til at overholde FADL’s til enhver tid gældende kollegiale vedtægter. Det er ikke tilladt for Aarhus Kredsforenings medlemmer at påtage sig arbejde i strid med FADL’s overenskomster og lønmæssige aftaler.

Afsnit 3 – Økonomi

§ 5 stk. 1
Aarhus Kredsforenings regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Revision foretages af 2 kritiske revisorer samt en statsautoriseret eller registreret revisor, der alle vælges på generalforsamlingen, sidstnævnte efter indstilling fra repræsentantskabet.

§ 5 stk. 2
De kritiske revisorer har pligt til kvartalsvis budgetopfølgning i Aarhus Kredsforening, samt kritisk revision af Aarhus Kredsforenings koncernregnskab inden forelæggelse på generalforsamlingen. De kritiske revisorer skal lægge særlig vægt på revision af midlerne til støtte af almennyttige formål, herunder paragraf 7-pulje og parlamentarikerkompensation (se desuden § 10, stk. 3). Valgbare til kritiske revisorer er alle, der er medlem af Aarhus Kredsforening og ikke er ansat i en lønnet stilling af Aarhus Kredsforening, som underviser i FADL, valgt til repræsentantskabet, eller på anden vis tilknyttet udvalg under FADL.

§ 5 stk. 3
Aarhus Kredsforenings midler forvaltes af repræsentantskabet. Repræsentantskabet har ansvaret for udarbejdelse og vedtagelse af årlige budgetter for Aarhus Kredsforenings drift, samt at påse overholdelsen af disse. Med hensyn til budgetposter vedrørende støtte af almennyttige formål (§ 7, stk.1-2) og parlamentarikerkompensation (§ 10, stk.1) skal disse indstilles til og vedtages af generalforsamlingen. Dette sker 1 gang årligt. Medicinerladens Bestyrelse har ansvaret for at der udarbejdes årlige budgetter, kvartalsregnskaber og årsregnskab, jf. Medicinerladens vedtægter. Budget for den samlede forenings- og virksomhedsdrift skal forevises generalforsamlingen til orientering.

§ 5 stk. 4
Aarhus Kredsforenings medlemmer hæfter ikke personligt for Aarhus Kredsforenings forpligtelser. Aarhus Kredsforening hæfter udelukkende med sin til enhver tid eksisterende formue.

§ 5 stk. 5
Aarhus Kredsforening tegnes af formanden samt 3 medlemmer af repræsentantskabet i forening eller af det samlede repræsentantskab.

§ 5 stk. 6
Ansættelser og afskedigelser af personale i Medicinerladen forestås af Medicinerladens Bestyrelse, jf. Medicinerladens vedtægter. Ansættelser og afskedigelser af Århus Kredsforenings øvrige ansatte forestås af repræsentantskabet i henhold til de udarbejdede retningslinier herfor.

§ 6 stk. 1
Medlemskontingentet betales halvårligt og reguleres årligt jf § 6 stk 5, medmindre generalforsamlingen efter indstilling fra repræsentantskabet bestemmer andet. Repræsentantskabet fastsætter forfaldstid og rykkerprocedurer/rykkersanktioner. Der kan pålægges et administrationsgebyr ved manglende tilmelding til betalingsservice.

§ 6 stk. 2
Udmeldelse kan ske med virkning fra 31. august eller 31. januar. Genindmeldelse kan ske når som helst uden yderligere omkostninger end medlemsskabet. Såfremt et genindmeldt medlem indenfor det første år af genindmeldelsesperioden ønsker at følge kurser, der udbydes af FADL, skal medlemmet pr. kursus betale et beløb, der svarer til halvdelen af et halvt års medlemskontingent.

§ 6 stk. 3
Såfremt der foreligger helt særlige omstændigheder kan bestyrelsen dispensere fra stk. 2.

§ 6 stk. 4
Medlemmer af FADL tilflyttet fra en anden kredsforening optages som medlemmer af Århus Kredsforening i den periode, for hvilken der er betalt kontingent i den fraflyttende kredsforening. Overflytning sker ved henvendelse til Århus Kredsforenings sekretariat.

§ 6 stk. 5
Kontingentet pristalsreguleres hvert år den 10. januar på grundlag af udviklingen i Danmarks Statistik opgjorte nettoprisindeks det forudgående år (fra januar til december kvartal).

§ 7 stk. 1
Sundhedsorienterede studenterorganisationer kan søge om støtte, bevilget af generalforsamlingen. Ansøgning om støtte skal formuleres skriftligt, være repræsentantskabet i hænde senest 1. maj for uddeling i foråret eller 1. november for uddeling i efteråret og skal være ledsaget af et budget og en motivation.

§ 7 stk. 2
Generalforsamlingen fastsætter hvert år, efter indstilling fra repræsentantskabet, et rammebeløb, indenfor hvilket repræsentantskabet kan yde støtte i henhold til § 7 stk. 1 og 2. Generalforsamlingen kan ikke vedtage et beløb der overstiger det af repræsentantskabet indstillede. Beløbet fastsat på generalforsamlingen uddeles to gange årligt i to tilstræbt ligeligt fordelte puljer.

§ 7 stk. 3
Medicinske studenterorganisationer, der ønsker støtte udbetalt, jævnfør § 7 stk. 1 og 2, skal de organisationer der er bevilliget støtte opkræve de tildelte beløb senest 1 måned efter svarbrev fra repræsentantskabet er udsendt. Overskrides tidsfristen bortfalder bevillingen.

Afsnit 4 – Repræsentantskabet

§ 8 stk. 1
Repræsentantskabet består af minimum 11 og maksimum 18 repræsentantskabsmedlemmer, der er derudover mulighed for op til 3 suppleanter. Man kan ikke stille op som suppleant. Dette sker i tilfælde af kampvalg til bestyrelsen, hvor dem med 19., 20. og 21. flest stemmer bliver suppleanter.

§ 8 stk. 2
Generalforsamlingen vælger det samlede repræsentantskab ved tillidsvalg ved absolut flertal, uanset om der opstår kampvalg eller ej.

§ 8 stk. 3
Valgbare er alle, som ifølge § 4 stk. 1 er medlem af Aarhus Kredsforening, og som ikke er ansat i en lønnet stilling af Aarhus Kredsforening.

§ 8 stk. 4
Funktionstiden for de valgte begynder på det konstituerende repræsentantskabsmøde senest 3 uger efter valget og varer indtil det konstituerende møde efter næste generalforsamling.

§ 9 stk. 1
Repræsentantskabet indkaldes til møde af Formanden eller 2 repræsentantskabsmedlemmer med mindst 3 dages varsel. Rejsegodtgørelse, evt. anden godtgørelse for udlæg, erlægges efter regler, fastsat af repræsentantskabet.

§ 9 stk. 2
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når 2/3 af de valgte repræsentantskabsmedlemmer nedrundet til det nærmeste antal personer er mødt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 9 stk. 3
I tilfælde af manglende beslutningsdygtighed eller ved forudgående aftale i repræsentantskabet, kan repræsentantskabet tage beslutninger via netafstemning. Afstemningspunkterne skal forud for afstemningen være behandlet på et lovligt indkaldt repræsentantskabsmøde. Netafstemningen skal foregå over mindst 5 hverdage, og 2/3 af de valgte repræsentantskabsmedlemmer nedrundet til det nærmeste antal personer skal have stemt inden for det afsatte tidsrum.I følgende tilfælde kan netafstemning ikke bruges: ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, (§9 stk. 4), ved vedtagelse eller ændringer i “Retningslinier for parlamentarikerkompensation” (§10 stk. 2) eller “Retningslinier for orlov for repræsentantskabsmedlemmer” (§9 stk.10), ved fratagelse af medlemskab (§4 stk. 4),ved fratagelse af mandat (§9 stk. 9) eller ved personalemæssige forhold.

§ 9 stk. 4
Forslag om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kan kun besluttes, hvis 2/3 af samtlige repræsentantskabsmedlemmer stemmer for.

§ 9 stk. 5
På første repræsentantskabsmøde efter valget konstituerer repræsentantskabet sig med en formand, der som udgangspunkt er Hovedbestyrelsesansvarlig, en politisk kasserer og 1-2 politiske medlemmer. Sidstnævnte kan efter omstændighederne pålægges særlige ansvarsområder. Disse 3-4 personer udgør Århus Kredsforenings formandskab, den daglige politiske ledelse.Den daglige politiske ledelse er bemyndiget til at træffe afgørelser i uopsættelige sager. Sager, hvori den daglige politiske ledelse har truffet afgørelse, skal efterfølgende sættes på dagsordenen til repræsentantskabsmøderne til orientering. Den daglige politiske ledelse er endvidere bemyndiget til at tage endelig stilling til småsager jfr. gældende forretningsorden. Den politiske kasserer udarbejder i samarbejde med Århus Kredsforenings regnskabsansvarlige årlige budgetter. Disse forelægges repræsentantskabet til godkendelse.

§ 9 stk. 6
På første repræsentantskabsmøde efter generalforsamlingen nedsættes en række udvalg.

§ 9 stk. 7
På første repræsentantskabsmøde efter generalforsamlingen vælger repræsentantskabet Medicinerladens bestyrelse, der med repræsentantskabet som overordnet myndighed, udgør Medicinerladens ledelse (jf. Medicinerladens vedtægter), samt tre lægestuderende til Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vests bestyrelse (jf. Vagtbureauets vedtægter).

§ 9 stk. 8
Der vælges repræsentanter og suppleanter til Hovedforeningens interne organer i henhold til Hovedforeningens love.Repræsentantskabets formand er født medlem af Hovedbestyrelsen.

§ 9 stk. 9
Repræsentantskabet kan med 2/3 flertal beslutte at fratage de under § 9 stk. 5-8 valgte deres mandat.

§ 9 stk. 10
Repræsentantskabet kan med simpelt flertal bevilge et eller flere medlemmer af repræsentantskabet orlov, når betingelserne i det af repræsentantskabet vedtagne “Retningslinier for orlov for repræsentantskabsmedlemmer” er opfyldt. Et repræsentantskabsmedlem, der har orlov, tæller ikke med ved afgørelse af om quorumkravet i § 9 stk. 2-3 er opfyldt.Vedtagelse af eller ændringer i “Retningslinier for orlov for repræsentantskabsmedlemmer” forudsætter at 2/3 af alle valgte repræsentantskabsmedlemmer er til stede.

§ 9 stk. 11
Ved stemmelighed i repræsentantskabet bortfalder forslaget.

§ 9 stk. 12
Alle medlemmer af Århus Kredsforening har ret til at overvære repræsentantskabsmødernes åbne punkter.Repræsentantskabet kan desuden give både medlemmer og andre, som af særlige grunde ønsker at deltage i repræsentantskabsmøder, tilladelse til – uden stemmeret – at deltage i diskussionerne.

§ 9 stk. 13
Repræsentantskabet skal senest 2 dage før hvert møde offentliggøre dagsordenen for mødet ved opslag på Århus Kredsforenings sekretariat og på FADLs hjemmeside.

§ 9 stk. 14
Repræsentantskabet skal senest 1 uge efter et referats godkendelse offentliggøre dets åbne punkter ved opslag på Århus Kredsforenings sekretariat og på FADLs hjemmeside.

§ 10 stk. 1
Repræsentantskabsmedlemmer kan søge kompensation for udført arbejde efter “Retningslinier for parlamentarikerkompensation”, der fastlægges efter § 10 stk. 2.Repræsentantskabet skal godkende de enkelte ansøgninger.Summen af de udbetalte kompensationer må ikke overstige det beløb, som den årlige generalforsamling har fastlagt i Århus Kredsforenings budget.Ansøgninger kan ikke imødekommes, hvis mere end 1/3 af de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer stemmer imod.

§ 10 stk. 2
Der kan ydes kompensation for arbejdsopgaver, der vedrører driften af Aarhus Kredsforening, herunder formands- og kassererarbejde samt opgaver vedr. Medicinerladen. Det er en forudsætning, at arbejdet enten kun kan udføres af en parlamentariker, eller at opgaven på anden vis ville have kostet Aarhus Kredsforening penge. Desuden kan der ydes kompensation for ekstraordinært udvalgsarbejde med relevans for Aarhus Kredsforenings drift. Nærmere retningslinjer for ansøgning om parlamentarikerkompensation fastsættes i “Retningslinjer for parlamentarikerkompensation”, der vedtages af repræsentantskabet i enstemmighed og godkendes af generalforsamlingen.

§ 10 stk. 3
De af generalforsamlingen valgte kritiske revisorer skal mindst hvert kvartal gennemgå og eventuelt overfor repræsentantskabet påtale bevilgede kompensationer.Uoverensstemmelse mellem revisorerne og repræsentantskabet vedrørende beløbsfastsættelse kan medføre, at de kritiske revisorer i forening kan foranledige, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

§ 10 stk. 4
Hver af de kritiske revisorer kan årligt honoreres med op til kr. 2.000 fra Århus Kredsforening. Ethvert medlem kan under den årlige generalforsamling, efter de kritiske revisorer har fremlagt det reviderede regnskab, indstille hver af de kritiske revisorer til honorering. De kritiske revisorer må herudover ikke modtage honorar af Århus Kredsforening.

§ 10 stk. 5
Enhver af repræsentantskabet godkendt parlamentarikerkompensation skal med beløbets størrelse, arbejdets art og omfang samt modtagerens/modtagernes navne fremgå af repræsentantskabets mødereferater. Desuden skal parlamentarikerkompensationerne med ovennævnte specifikationer samt de “Retningslinier for parlamentarikerkompensation”, som beløbene er godkendt efter, offentliggøres med indkaldelsen til generalforsamlingen, jævnfør § 12 stk. 2.

§ 10 stk. 6
“Retningslinjer for bespisning til møder i repræsentantskabet og julegaver” og ændringer hertil vedtages af generalforsamlingen, efter oplæg fra repræsentantskabet, ved absolut flertal.

§ 10, stk. 7
3 repræsentantskabsmedlemmer vælges på repræsentantskabets konstituerende møde til at udgøre en beslutningsdygtig enhed på Aalborg Universitetet. Denne lokalenhed har mandat til at varetage den daglige drift af FADLs aktiviteter på Aalborg Universitet, og råder over et mindre budget som fastsættes af det samlede repræsentantskab. Enhedens beføjelser i forhold til repræsentation, og beslutningsmæssige beføjelser, samt lokalenhedens interne konstituering reguleres i ”samarbejde mellem Aarhus Kredsforening og Aalborgs lokalenhed”, som vedtages af repræsentantskabet. Enhedens møder er åbne med mindre andet er annonceret, og FADL-medlemmer på Aalborg Universitet har mulighed for at tage del i lokalenhedens arbejde.

Afsnit 5 – Generalforsamlingen

§ 11 stk. 1
Generalforsamlingen er Aarhus Kredsforenings øverste myndighed.

§ 11 stk. 2
Beslutningsdygtig er enhver lovlig indkaldt generalforsamling, se §§ 12 og 14.

§ 11 stk. 3
Stemmeret har alle tilstedeværende medlemmer af Århus Kredsforening.

§ 12 stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned.

§ 12 stk. 2
Datoen for den ordinære generalforsamling skal offentliggøres i Acuta senest 6 uger før selve afholdelsen med opfordring til at fremkomme med dagsordenspunkter, herunder eventuelle ændringsforslag til vedtægter senest 4 uger før generalforsamlingen. Dagsordenspunkter fra medlemmer skal formuleres skriftligt og være Århus Kredsforening i hænde senest 4 uger før den ordinære generalforsamling for at kunne blive behandlet på denne.Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt, pr. brev eller mail til samtlige medlemmer senest en uge før denne finder sted. Indkaldelsen skal indeholde sted, tidspunkt, dagsorden samt information om bilag. Disse bilag, herunder Århus Kredsforenings beretninger, regnskab og eventuelle ændringsforslag til vedtægter, skal være tilgængelige på FADLs hjemmeside samt på Århus Kredsforenings sekretariat senest en uge før generalforsamlingen.

§ 12 stk. 3
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af repræsentantskabet efter behov, og når blot 6 medlemmer af samme måtte forlange dette og skal indkaldes, såfremt det skriftligt forlanges af FADLs Hovedbestyrelse, mindst 2 % af Århus Kredsforenings medlemmer, eller de 2 kritiske revisorer.Begæring om ekstraordinær generalforsamling skal indeholde udkast til motiveret dagsorden.Repræsentantskabet skal afholde den ekstraordinære generalforsamling senest en måned efter, at det har modtaget forlangendet.Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes skriftligt, pr. brev eller e-mail til samtlige medlemmer senest en uge før denne finder sted. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med alle de forslag, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

§ 13 stk. 1
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde flg. punkter:
1. Valg af 2 dirigenter og 2 referenter.
2. Udpegning af stemmeudvalg.
3. Formandens beretning omfattende beretninger for Aarhus Kredsforening, Medicinerladen og ACUTA til godkendelse.
4. Hovedforeningens beretning til orientering.
5. Forelæggelse af Aarhus Kredsforenings reviderede koncernregnskab til godkendelse
6. Indkomne forslag.
7. Orientering om fremtidigt arbejde.
8. Forelæggelse af Aarhus Kredsforenings budget til orientering.
– Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
– Fastsættelse af rammebeløb til § 7-puljen.
– Fastsættelse af rammebeløb for parlamentarikerkompensation, jf. § 10, stk. 1. 9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
10. Valg af revisor.
11. Valg af kritisk revisor for 2 årig periode, samt suppleant for samme.
12. Valg af 2 klagebisiddere blandt medlemmer, jvf. § 17, stk. 1.
13. Eventuelt.

§ 13 stk. 2
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, med mindre andet følger af nærværende vedtægter.Hvert medlem har én stemme.Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.Der kan stilles op til valg in absentia såfremt Århus Kredsforening har modtaget en skriftlig eller elektronisk opstilling forud for valg.

AFSNIT 6
VEDTÆGTSÆNDRINGER

§ 14 stk. 1
Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 5 % af Aarhus Kredsforenings medlemmer er til stede, og at 2/3 af disse stemmer for forslagene. I det omfang, der ikke er mødt et tilstrækkeligt antal med- lemmer op, kan generalforsamlingen ved simpelt ertal beslutte at lade afgørelsen foregå ved urafstemning.

§ 14 stk. 2
For at et vedtægtsændringsforslag kan vedtages ved en urafstemning, skal minimum 2/3 af de indkomne stemmer være for.

§ 14 stk. 3
Ændringsforslag til Århus Kredsforenings, Medicinerladens og Acutas vedtægter kan kun behandles, såfremt forslagene er tilgængelige for medlemmerne senest en uge før afholdelsen af generalforsamlingen (jf § 12, stk.2).

§ 14 stk. 4
Vedtægtsændringer skal godkendes af Hovedbestyrelsen indenfor 2 måneder.

§ 15
Beslutning om opløsning af Århus Kredsforening kan kun træffes på 2 dertil indkaldte ekstraordinære generalforsamlinger, der afholdes med min. 6 ugers mellemrum. Mindst 5 % af Århus Kredsforenings medlemmer skal være fremmødt på begge ekstraordinære generalforsamlinger.Beslutningen skal træffes med mindst 2/3´s flertal blandt de afgivne stemmer.
Inden opløsning skal der på den sidste af de 2 ekstraordinære generalforsamlinger træffes beslutning om disponering af Århus Kredsforenings eventuelle midler.

AFSNIT 7
IKRAFTTRÆDEN

§ 18
Nærværende vedtægter er vedtaget af generalforsamlingen den 23/10 1997 og ændret på ekstraordinær generalforsamling den 4/4 2003 og på ordinær generalforsamling den 19/10 2006 og på ordinær generalforsamling den 21/10 2011 og på ordinær generalforsamling den 19/10 2012. Første ordinære generalforsamling efter vedtagelsen af ændringerne afholdes i oktober 2013.

Nærværende vedtægter er vedtaget af generalforsamlingen den 23/10 1997 og ændret på ekstraordinær generalforsamling den 4/4 2003 og på ordinær generalforsamling den 19/10 2006 og på ordinær generalforsamling den 21/10 2011 og på ordinær generalforsamling den 19/10 2012 og på ordinær generalforsamling 18/10 2013 og på ordinær generalforsamling d. 21.10.16. Første ordinære generalforsamling efter vedtagelsen af ændringerne afholdes i oktober 2017.