FADL sikrer sommer-SU til medlemmer

7 lægestuderende ved Århus Universitet henvendte sig i juni til FADL, fordi AU’s SU-kontor havde stoppet deres SU efter endt bacheloreksamen.

Situationen kom bag på de studerende, der var stillet i udsigt, at bedømmelsen af deres bacheloropgave først ville foreligge efter den 1. juni og de derfor ville få ret til SU i sommerferien. Imidlertid var en enkelt censor meget hurtig i sin bedømmelse af opgaverne. Han afsluttede sin karaktergivning sidst i maj.

FADL anmodede AU’s SU-kontor om at revurdere sagerne. Efter FADLs opfattelse er det ulovlig ”vilkårlig forvaltning” hvis studerende behandles forskelligt begrundet i forhold de ikke har indflydelse på.

Primo juli måned gav AU’s SU-kontor de studerende ret til at SU i sommerferien.

Vær vaks ved havelågen, hvis du vil forske

Årets posterpris og 10.000 kr. gik til FADL-medlem, Mikkel Højlund. Han fik forskningsprisen for at dokumentere, at forbruget af antipsykotisk medicin ikke øges på en psykiatrisk afdeling, der har færre bæltefikseringer.

I denne tid oplever FADL et pres på lægestuderendes mulighed for at forske; først og fremmest pga. presset fra fremdriftsreformen og begrænsede orlovsmuligheder til forskning. FADL mener, at Mikkels arbejde er et eksempel på, at prægraduat forskning gør en forskel, og at forskningen skal have gode rammer. Derfor ringende Claas, som er formand for Uddannelsespolitisk Udvalg, til ham, for at høre, hvad andre kan lære af Mikkels forløb.

Claas: Hvordan kommer man i gang med at forske?

Mikkel: Det er vigtigt, at man selv søger mulighederne. Jeg har fået lov til at prøve det, jeg drømmer om allerede nu, fordi jeg har været vaks ved havelågen.

Claas: Er det er ligesom andre job – hvor det er de særligt interesserede, der aktivt søger kontakten, og derigennem bliver introduceret til jobbet eller forskningsprojektet?

Mikkel: Ja, jeg har fx kontaktet mange afdelinger, for at høre om jeg måtte besøge dem, og jeg har aldrig fået nej. Man skal bare kontakte den uddannelsesansvarlige på afdelingen. Når man er derude, så er det nemmere at finde ud af, om specialet er spændende, om der er gode folk og gode ideer i afdelingen.

Claas: Hvordan startede det forsikringsprojekt, som du har fået prisen for?

Mikkel: Jeg kom med i Psykiatrisk Forskerakademis Odense gruppe. I gruppen arbejder vi med hinandens manuskripter, postere, præsentationer og tager til konferencer sammen, og på den måde lærer vi af hinandens arbejde. Derudover har vi en erfaren psykiatriprofessor tilknyttet to timer om ugen. Han hjalp mig med at finde en psykiatrisk afdeling, hvor jeg kunne arbejde halvt med forskning og halvt med vikararbejde. På denne afdeling var der en overlæge, der havde en ide omkring at undersøge medicinforbruget og udviklingen i bæltefikseringer, men som samtidigt manglede en til udføre arbejdet. Sådan startede projektet.

Claas: Hvordan håndterede du dit studie ved siden af?

Mikkel: Jeg havde noget undervisning, så jeg må læse lidt hist og her. Men det var nemt at flytte rundt på studiet på grund af vores blokstruktur i Odense. Også fordi jeg er startet, før det blev stramt med tilmelding. Jeg tror ikke næste kuld, har de samme muligheder pga. Fremdriftsreformen, men jeg tror godt man kan, hvis man er kreativ.

Claas: Ja, i FADL har vi lavet Den Lille Lilla, der viser reglerne, og hvordan man kan udnytte de muligheder der er.

Mikkel: Fedt. Det vidste jeg ikke.

Claas: Hvad får man ud af at forske?

Mikkel: Udover at man dygtiggør sig selv, så er jeg blevet bedre til at vurdere information kritisk, når jeg søger svar på et spørgsmål i mit kliniske arbejde. Jeg læser artiklerne og forstår forskningen på en anden måde, og jeg kan nemmere vurdere dem kritisk i den kontekst vi står i, da jeg selv har stået på den anden side.

Mikkel slutter af med endnu et godt råd: Find et godt projekt, og nogle gode vejledere. Det er dem man skal lære af.

Du kan læse mere om Mikkels forskergruppe her: www.psychiatricresearchacademy.org

Lægestuderende ventede to år på belønning for forskningsprojekt

En gruppe lægestuderende indgik en aftale med lederen af et spændende forskningsprojekt, de skulle være en del af. Samarbejdet viste sig dog at være langt mere krævende end forskningsarbejdet i sig selv.

I en mailkorrespondance mellem de studerende og projektledelsen, lød aftalen, at de studerende ville blive belønnet for deres arbejdsindsats. De studerende fik valget mellem bøger, computere eller penge som belønning. De lægestuderende takkede ja til den kontante belønningsmulighed med det in mente, at der så ville blive trukket skat af deres belønning. Hvad, de dog ikke havde forventet, var en næsten toårig lang korrespondance mellem dem og projektledelsen i deres forsøg på at blive betalt for deres arbejdskraft.

Ledelsen blev truende, men de studerende gjorde fortsat krav på deres ret til betaling. Det var her, at FADL måtte træde til.

FADL på sagen!

FADL blev mødt af en projektledelse, der pointerede, at deltagelsen i projektet var en belønning i sig selv. Uanset betegnelsen af den lovede honorering, var der dog her tale om et stykke arbejde, der skulle ydes betaling for. FADL fik vendt om på ledelsens indstilling, og de studerende modtog omsider løn for deres hårde stykke arbejde.

Hos FADL oplever vi desværre jævnligt, at medlemmer bliver inddraget i forskningsopgaver med en forventning om, at de lægger frivillig og ulønnet arbejdskraft i deltagelsen.

Det er vigtigt at modvirke tendensen til gratis arbejde, og derfor er vi stolte, når studerende – som i denne sag – kræver deres ret til gavn for dem selv og andre lægestuderende, der kommer i samme situation.

Takkebreve til Region Nord og PLO-Nord

På vegne af de lægestuderende ved Aalborg og Århus universiteter ønsker vi at takke Region Nord og PLO-Nord samt deres administration for at have valgt en god løsning med overenskomstmæssig aflønning af de lægestuderende, der deltager i regionens sommerpraktik i almen praksis.

Beslutningen om at bruge regionernes og FADLs overenskomst for sygeplejevikarer er et positivt og progressivt initiativ, der bidrager til at lægestuderende får en god og tryg oplevelse af arbejdsmarkedet i Nordjylland og ikke mindst af arbejdet i almen praksis. Efter vores opfattelse understøtter initiativet målsætningen om at gøre regionen og almen praksis attraktiv for lokale lægestuderende, hvilket igen styrker ønsket om tilstrækkelig og god sundhedsdækning til regionens borgere.

Endelig ser vi regionens imødekommelse af vort ønske som en lovende start på et positivt samarbejde om regionens kommende formidling af FADL-vagter i en hjemtaget regional model. Som bekendt står vi til rådighed for drøftelser og bidrag til planlægningen af den fremtidige FADL-vagtformidling.

Med venlige hilsner

Sandra Langsted, formand for kredsforening FADL Aarhus

Nicolai Kjærgaard, formand for FADL lokalenheden i Aalborg

Udenbys FADL-vagter i København

Det er nu lykkedes for FADL at sikre, at du som lægestuderende ved SDU, AU og AAU kan tage FADL-vagter via Københavns Vagtbureau på samme vilkår som KU-studerende, når du har ophold i København.  Som udenbys vagttager er det nu muligt at registrere i KVBs vagtopskrivning, at du ikke har transportudgifter. Hospitalets udgift til din vagt er herefter den samme som til KU-vagttagere.

Det problem der nu er løst opstod da Region H ønskede at kunne sige ”nej” til vagttagere fra andre universiteter end KU, fordi disse vagttagere skal have en højere transportbetaling end KU-vagttagere. FADL var overraskede over denne udmelding, eftersom prisforskellen ikke tidligere har været et problem i andre regioner. Det gælder især Vestdanmark, hvor afstandene og dermed transportudgifterne kan være store. Her har man længe formået at håndtere problemet ved at regionerne deles om udgifterne. FADL kunne dog ikke overbevise Region H og Regionernes Lønnings- og Takstnævn om, at transportdækningen sikrer en god mobilitet til glæde for alle parter. Derfor har vi nu forhandlet os frem til den næstbedste løsning.

Hvis du har tekniske spørgsmål til vagtopskrivning m.v. kan du kontakte Københavns Vagtbureau. Spørgsmål til overenskomsten eller forhandlingsresultatet kan du rette til forhandlingschef, Torben Conrad (toc@fadl.dk, 88194901) eller til FADLs jurist Klaus Pedersen (88184904, kpe@fadl.dk),

De bedste sommerhilsner

Andrea Maier
Andrea Maier

Formand for FADLs overenskomstudvalg

Din FADL Forsikring dækker på Roskildefestivallen

Basic_Canopy_orange

Sæsonen for festivaler bliver skudt i gang og heldigvis er det kun få, der kommer til skade i festligt lag. Hvis uheldet rammer dig som FADL-medlem med indboforsikring via FADL så husk, at du er dækket mod tyveri, men husk at anmelde tyveriet til festivalens politi.

Med rejseforsikring via FADL kan du ved sygdom få dækket udgifterne til koncertbilletterne med op til 2.130 kr., hvis du ikke kan deltage under dele af eller hele festivalen. Hvis du bliver syg under festivalen, kan du desuden få dækket udgifterne til, at en ledsager eller ens nærmeste fx kommer fra Aalborg til Rigshospitalet. Hvis du også har udvidede verdensrejseforsikring, er du dækket ved afbestilling ved sygdom eller dødsfald i nær familie, og kan få billetten refunderet med op til 2.130 kr. Du behøver altså ikke rejse til udlandet for at blive omfattet af verdensrejseforsikringen.

 Som i alle andre tilfælde er du også dækket af din ulykkes- og ansvarsforsikring, hvis du skulle være uheldig at blive udsat for en kvæstet eller hvis du skulle komme til at gøre skade på andre personer eller deres ejendele. Husk at forsikringen ikke dækker, hvis du kommer til skade eller gør skade på andre i beruset tilstand.

God Festivalsommer!

 Er du i tvivl om din forsikringsdækning, så kontakt FADLs forsikringsservice. Skriv til Forsikring@fadl.dk)

Husk dine feriepenge

Ferietiden nærmer sig, og du skal huske at du har ret til feriepenge, når du har arbejdet i 2015.
Som timelønnet betaler du hver måned 12,5 pct. af din løn til Feriekonto. Du optjener feriepenge ved arbejde udført i kalenderåret (1. januar – 31. december). Feriepengene udbetales i ferieåret, 1. maj – 30. april.

Du kan få feriepengene udbetalt 1 måned før du holder din ferie. For at få pengene skal du kontakte den feriefond, hvor din arbejdsgiver har indbetalt feriepengene til. Det fremgår af din overenskomst, hvor det er. Langt de fleste arbejdsgivere bruger Feriekonto. Feriekonto kontakter du på nettet: https://www.borger.dk/Sider/Oversigt-ferie.aspx

Du kan få udbetalt dine feriepenge op til 3 år tilbage – dvs. til og med ferieåret 2013/14. Når du ansøger om dine feriepenge, vil du blive bedt om en ferieerklæring fra din arbejdsgiver, hvis du ikke har en sådan, så kan du i stedet angive ”på tro og love”, som det hedder, at du holder ferie.

Er du i tvivl om dine ferie-/feriepengerettigheder, så kontakt FADL Rådgivning (Klaus Pedersen, 88184904, eller Torben Conrad, 88184902, Skriv til hf@fadl.dk)

Husk dit rejsefradrag inden på søndag!

På søndag den 1. maj udløber fristen for dine rettelser af årsopgørelsen for 2015. Rejsereglerne er et af de områder, hvor en del lægestuderende overser fradragsmulighederne. For 2015 er rejsefradraget for logi 202 kr./døgn og ét yderligere fradrag for kost på 471 kr./døgn. Altså i alt et fradrag på 673 kr./døgn. Det samlede fradrag kan højst nå op til 25.900 kr. i 2015.

Du har ret til rejsefradraget, hvis din arbejdsgiver ikke fuldt ud har dækket din udgifter til kost og logi. Derudover er det et krav, at du har været på rejse i mindst 24 timer, og i den periode har været afskåret fra at opholde dig 11 timer i eget hjem. De 24 timer regnes fra at du forlader hjemmet og til indtil du på ny er hjemme. Nogle skatteregioner kræver at du reelt har overnattet ude for at kunne opnå logi-fradraget, men efter FADLs opfattelse giver loven ikke ret til at stille dette krav. Transporttiden indgår i rejsen, men den skal regnes ud fra det hurtigste transportmiddel (oftest bil), uanset at du tager toget.

Til FADL-medlemmerne sender vi gerne en EXCEL-fil, der hjælper med at beregne dit samlede rejsefradrag og et eventuelt befordringsfradrag. Befordringsfradrag er nemlig ofte relevant, når du tager vagter langt fra bopælen (EXCEL-filen fås via mail til HF@FADL.dk). Vi sender dig også gerne vores skattevejledning, som fokuserer på skatteforholdene for lægestuderende.

Hvis du ikke senest på søndag når at få rejsefradraget registreret på din 2015-årsopgørelse, så fortvivl ikke. Du har stadig mulighed for at efterregulere 3 indkomstår. Ifølge skattekalenderen åbner Skat for denne regulering fra den 11. maj.

God 1. maj!!

Lægevikar får tillæg for fleksibelt overarbejde

Et FADL-medlem arbejder som lægevikar på Kolding Sygehus’ psykiatriske afdeling, men pga. hviletidsreglerne kan han ikke arbejde så meget, som han ønsker, før der bliver udarbejdet en rammeaftale.

Nils er glad for sit arbejde på Kolding Sygehus. Arbejdet giver ham dels erfaring til hans kommende arbejdsliv, og dels udgør lønnen et godt supplement til hans SU. For at kunne få studie, fritid og arbejdsliv til at hænge sammen, ønsker han imidlertid at kunne tage så lange vagter som muligt. Men da sygehuset ønsker at overholde hviletidsreglerne, som er fastsat i lægevikaroverenskomsten og arbejdsmiljøreglerne, forudsætter det en aftale med FADL som overenskomstpartner.

FADL på sagen

FADL går ind i sagen og sender sygehuset en rammeaftale for dispensation fra hviletidskravet. Samtidig anmoder FADL om, at medlemmet får et tillæg på 2.000 kr. for at udvise fleksibilitet i ansættelsen.

Sygehuset tiltræder rammeaftalen og accepterer FADLs udspil om tillægget på 2.000 kr. til medlemmet.

FADL hjalp med tilbagebetaling af fremleje-depositum

En privat udlejer nægtede at betale et depositum på 8.000 kr. tilbage, på trods af at dette var i strid med lejekontrakten. FADL sikrede, at medlemmet fik sine penge.

En hel del studerende løber desværre ind i problemer med at finde bolig, når de starter deres studie i en universitetsby. Det betyder, at de ofte må tage til takke med små værelser til alt for høje priser. Tilmed oplever FADL en del sager, hvor den studerende ikke får sit depositum retur ved fraflytning.

En sådan sag har FADL netop løst for FADL-medlemmet Peter. Han boede til leje i et fremlejet værelse på ca. 9 kvm. for godt 4.000 kr. pr. måned. Ved fraflytningen nægtede udlejeren at betale depositummet på godt 8.000 kr. tilbage til Peter. Udlejerens begrundelse var, at Peter havde lavet en ridse i gulvet og skadet tapet og væg ved at hænge en persienne foran vinduet.

 

FADL på sagen

FADL gik ind i sagen og henviste til, at lejekontrakten angav at Peter højst skulle betale 500 kr. for maling og oppudsning af vægge ved fraflytning. Derudover gjorde vi opmærksom på, at den mindre ridse i det ubehandlede trægulv var kommet af sædvanlig brug af det lejede.

FADL orienterede samtidig udlejeren om, at vi – sammen med medlemmet – ville forfølge sagen retligt, hvis ikke Peter fik sit depositum retur inden ugens udgang.

Dagen efter havde Peter modtaget depositummet fra udlejeren.

Læs flere FADL på sagen her.

Livredder i forkert tøj

Ledelsen i en kommunal svømmehal fyrede uden varsel en livredder, der havde uofficielt tøj på. Det viste sige at være i strid med flere love.
Maria var ansat som livredder i en kommunal svømmehal.
Ved flere lejligheder havde Maria frosset under sit arbejde, og hun havde derfor taget sin egen jakke på for at holde varmen.
Da ledelsen opdagede, at Maria havde iført sig uofficielt tøj, blev Maria afskediget uden en forudgående advarsel.

FADL på sagen

Maria henvendte sig til FADL, som gik ind i sagen med krav om, at Maria blev kompenseret for usaglig afskedigelse. FADLs jurister henviste til, at svømmehallens ledelse – som offentlig institution – havde brudt forvaltningslovens krav om høring af berørte borgere, ved afgørelser der påvirker dem negativt.
Svømmehallens ledelse afviste kravet, og FADL kontaktede derefter kommunens borgmester, som øverst ansvarlig for den kommunale drift og myndighedsudøvelse. Borgmesteren indså, at svømmehallen havde handlet i strid med såvel de forvaltningsretlige som de ansættelsesretlige regler og opfyldte herefter FADLs krav om kompensation til Maria.

Fitness World-instruktør i klemme

Et FADL-medlem blev opsagt fra sit studiejob med dags varsel, og FADL måtte ind i sagen, før han fik den opsigelsesfrist, løn og de personalefordele, han havde krav på.

Rasmus havde arbejdet som fitnessinstruktør i Fitness World i 4 år. Ifølge ansættelseskontrakten skulle Rasmus arbejde 2-4 timer hver uge.

Rasmus havde ikke taget vagter i nogle måneder, og derfor blev han pludselig fyret med dags varsel. Samtidig blev han inddraget sit personalemedlemskab, som gav ham ret til gratis træning i centret.

FADL på sagen

FADL gik ind i sagen med krav til Fitness World om, at Rasmus havde krav på tre måneders opsigelse samt løn i opsigelsesperioden for mindst 2 timer pr. uge. FADL stillede samtidig krav om, at Fitness World skulle give Rasmus lov til at bruge sit gratis personalemedlemskab i hele opsigelsesperioden.

Centerledelsen var ikke indstillet på at imødekomme Rasmus, og FADL tog derfor kontakt til Fitness Worlds centrale HR-afdeling.

I HR-afdelingen erkendte man, at Rasmus havde krav på at få tilbudt vagter i sin opsigelsesperiode samt beholde sit personalemedlemskab i samme periode.

FADL går ind i sagerne om lægevikarernes boligproblemer

FADL på sagen har tidligere berettet om FADL-medlemmers problemer med SKAT, efter at Region Sjælland indberettede medlemmernes lægevikarværelser som skattepligtige personalegoder. I den sag fik medlemmerne deres penge retur fra SKAT.

Adgangen til lægevikarværelser volder fortsat problemer. Denne gang handler det om, at regionerne ikke overholder lægevikaroverenskomstens krav om at stille vikarværelser til rådighed for 535 kr. pr. måned. Dette problem skal håndteres nu.

I sommeren 2014 modtog flere FADL-medlemmer besked fra Region Nord om, at de skulle frasige sig retten til lægevikarværelse for at komme betragtning til lægevikariater. I sommeren 2015 er tre FADL-medlemmer med lægevikariater ved Dronninglund Sygehus blevet indlogeret i private værelser, som tidligere havde tilhørt sygehuset. Med ejerskiftet blev FADL-medlemmer pålagt at betale 2000 kr. pr. måned.

FADL kommer på sagen

FADL mødes i disse dage med Danske Regioner for at finde en løsning på af problemerne. Ud over overenskomstbrudene med overbetaling for vikarværelser og kravet om frasigelse af værelser som betingelse for vikariater, følger FADL op på Region Sjællands indberetning af vikarværelser til SKAT. Efter FADLs opfattelse undlod regionerne i disse sager at fortælle FADL-medlemmerne, at de blev placeret i værelser med højere markedsleje end de overenskomstaftalte værelser.

Vi vender tilbage med oplysning om hvordan sagerne forløber.

Har du som lægevikar haft problemer med adgangen til lægevikarværelser eller lejebetalingen, så hører vi gerne fra dig!

En kamp om ord og flere tusind kroner – FADL er på sagen

Hvordan definerer man de lægestuderendes arbejde på befolkningsundersøgelser. Det kan være en diskussion om ord, men den er bestemt ikke ligegyldig, for afhængigt af hvordan man definerer det, er der en lønforskel på næsten 20 %.

Anders arbejder på en af de store såkaldte befolkningsundersøgelser, hvor danskere i forskellige aldersgrupper og segmenter gennemgår generelle helbreds- og funktionstest. Studerende – overvejende lægestuderende – forestår arbejder via en række undersøgelsesstationer med f.eks. blodprøvetagning, vægt- og lungefunktionstest, som indsamler data om deltagerne.

Den undersøgelse Anders arbejder på finansieres af forskningsmidler, som én enkelt projektledende overlæge har ansvaret for. Selvom arbejdet udføres på et offentligt sygehuse, så sker ansættelse og aflønning ikke gennem de sædvanlige HR-systemer.

Anders henvender sig til FADL med spørgsmål om hans lønseddel er korrekt. Lønsedlen viser at Anders får 122 kr./timen som uuddannet SOSU-medarbejder.

Efter FADLs opfattelse har Anders krav på SPV-grundløn efter SPV-overenskomstens § 1. Det betyder at Anders skal have efterbetaling på godt 20 kr. pr. time han har arbejdet. Såfremt FADL får medhold, vil Anders og flere andre lægestuderende på befolkningsundersøgelser få efterbetalt flere tusinde kroner.

Hvis FADL ikke kan nå til enighed med projektlederen, sygehuset eller regionen, så er FADL er indstillet på at indlede en voldgiftssag mod Danske Regioner for at få afklaret om SPV-/VT-overenskomsten dækker dette arbejde.

Forskning med løn… når FADL kommer på sagen

Marie gik 2½ måned uden løn, så kontaktede hun FADL. En uge efter fik hun udbetalt hele sin løn.

Marie indvilgede i at arbejde i et gastroenterologisk forskningsprojekt i en periode på 6 måneder. Hun skulle bruge projektet i sit kandidatspeciale, og der blev derfor aftalt skolarstipendiatvilkår med vederlag på 10.000 kr. pr. måned.

Ved udgangen af første måned søgte Marie forgæves efter lønnen på sin konto. Dette gentog sig den efterfølgende måned. Projektlederen undskyldte sig med, at der højere oppe i systemet var problemer med at få etableret den nødvendige forskningskonto hvorfra skolarstipendiatet skulle betales.

Efter 2½ måned havde Marie fortsat ikke modtaget løn, og på dette tidspunkt forlængede projektlederen projektperioden, så Marie ikke længere bruge projektet til sit kandidatspeciale.  Marie var derfor nødt til at ophøre i projektet.

FADL kommer på sagen

I september måned havde Marie stadig ikke fået sine penge fra forskningsarbejdet.  Hun henvendte sig derfor til FADL som straks tog kontakt til den forskningsansvarlige overlæge. FADL gjorde forskningslederen opmærksom på, at det kan være strafbart, at indgå en arbejdsaftale vel vidende at man ikke vil være i stand til at betale den aftalte løn på det aftalte tidspunkt. Ansvaret kan gøres gældende overfor såvel institutionen som mod den ansvarlige leder.

Marie fik sine penge en uge efter at FADL havde truet med at forfølge sagen retligt.

15.000 kr. skattefrit til lægestuderende

”Niks, du har rettigheder som en jordbærplukker!” Det svar fik Hanna da hun spurgte sin arbejdsgiver i en lægepraksis i København, om hun  havde krav på løn under sygdom, hvor hun var hospitalsindlagt.

Heldigvis henvendte HannA sig derefter til FADL for at høre om arbejdsgiveren havde ret.

FADL kunne hurtigt fortælle HannA, at arbejdsgiveren ikke havde ret. Hun havde både krav på løn under sygdom og på det ansættelsesbevis, som arbejdsgiveren aldrig havde udstedt. Samtidig kontrollerede FADL, om Hanna havde fået den rette løn – Det havde hun ikke.

Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening kunne godt se at arbejdsgiveren havde båret sig forkert ad. Efter nogen forhandling blev man enige om at Hanna havde krav på 15.000 kr. i skattefri godtgørelse for manglende ansættelsesbevis. Hertil kom efterbetaling af løn fordi klinikejeren havde underbetalt Hanna.

Husk Derfor! at FADL hjælper dig med din faglig sag – også selvom sagen ikke hører under en af FADLs egne overenskomster med Danske Regioner.

200.000 kr. i eftergivet Skat til studenterlægevikarer

FADL har netop fået medhold i, at 31 lægestuderende FADL-medlemmer i lægevikariater ved Nykøbing Falster Sygehus ikke skal betale skat af deres lægevikarværelser.

Regionen Sjælland har for perioden 2013-2015 indberettet lægevikarværelserne til Skat som personalegoder, hvilket udløste en anseelig efterskat til de lægestuderende. Efter at have sat sig ind i sagen er Skat enige med FADL i, at de lægestuderende er midlertidig ansatte og på rejse, når de arbejder ved Nykøbing F. sygehus.

Skat sendte derfor godt 200.000 kr. retur til de studerende. SU måtte også returnere et pænt beløb til de samme lægestuderende, efter at stipendier var blevet krævet tilbage fordi Regionen Sjælland havde søgt at få Skat til at taksere lægevikarværelser som et personalegode.

Sammen står vi stærkest!

Brug for faglig hjælp?

FADLs sagsbehandler kan hjælpe dig, hvis du har brug for hjælp til blandt andet:

  • Overenskomster
  • Arbejdsmiljø
  • Selvangivelse og skat
  • Barsel
  • Feriepenge
  • Ansættelsesbreve
  • Arbejde uden for “hospitalsverdenen”

For at kontakte os skal du logge ind på mitFADL og udfylde kontaktformularen i øverste højre hjørne.