OK18 godkendelse af forligene

FADLs Hovedbestyrelse har nu godkendt de tre OK18-overenskomstforlig (SPV-/VT-overenskomst, lægevikaroverenskomst og ny simulationsoverenskomst).
Op til Hovedbestyrelsens godkendelse af forligene har FADLs medlemmer haft mulighed for at stemme om forligene. Knapt 10 pct. af medlemmerne deltog i afstemningerne om SPV-/VT- og lægevikarforligene. Mere end 40 pct. af de ansatte ved Simulations- og færdighedscentrene deltog i afstemningen om den nye simulationsoverenskomst. De medlemmer der afgav deres stemme støttede solidt op om forligene.
Du kan læse valgrapporten (ligger som pdf-link i højre spalte).
Om kort tid vil FADL orientere nærmere om de centrale overenskomstresultater.

Afstemning om OK18

Tiden er nu inde til at du som FADL-medlem kan stemme om de forlig om din løn- og arbejdsvilkår, som FADL har indgået med Danske Regioner.

Alle medlemmer kan stemme om SPV-/VT- og lægevikarforligene. Medlemmer der arbejder med simulations- og færdighedstræning kan også stemme om den helt nye overenskomst på dette arbejdsområde. FADL har modtaget mail-adresser til ansatte medlemmer på landets større simulationsarbejdspladser. Det er disse medlemmer der vil kunne stemme.

Nedenfor kan du læse korte tekster om indholdet af de 3 forlig inden du afgiver din stemme på mitFADL

I højre margin på denne side finde du links til de komplette forligstekster

Du kan stemme i perioden fra 13. august og 14 dage indtil den 27. august kl 12.00

Afstemning om ny SPV- og VT-overenskomst

Den 6. august underskrev FADL et forlig med Regionerne om ændringer af overenskomsten om løn- og arbejdsvilkår for sygeplejevikarer og ventilatører de næste 3 år – indtil 2021. Forliget forudsætter at FADL godkender indholdet.

Kort om SPV-/VT-forliget

Med det indgåede forlig vil SPV- og VT’ere få de samme lønstigninger som resten af det regionale arbejdsmarked (læger, sygeplejersker osv.). Stigningen sker trinvis henover de 3 overenskomstår (2018-2021) og vil udgøre mindst 6,81 pct. Procenten ligger ikke helt fast fordi den er koblet til lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Hvis de private lønninger stiger mere end forventet, så stiger SPV-/VT-lønnen mere end de 6,81 pct.

Herudover indeholder forliget:

 • Stigning i holdtillægget for holdansatte. Tillægget vil stige med ca. 45 kr. pr. døgn fra 1. april 2019
 • FADL modtager et ATP-engangsbeløb på 10.838 kr. til at holde fagrelevante kurser for medlemmerne
 • Fra og med 1. april 2019 vil alle nyuddannede SPV’ere modtage første vaccine af hepatitis A+B. Det vil være kursusafholderen der står for vaccineringen og FADL har mulighed for at kontakte deltagerne vedrørende opfølgende vaccinationer.
 • Danske Regioner har vil på forespørgsel orientere regionerne om overenskomstens muligheder for at øge transportgodtgørelsen når dette er relevante for at kunne rekruttere SPV- og VT-vagttagere. Bestemmelsen kan bruges til at bistå FADL i arbejdet med at bruge overenskomstens transportregler til f.eks. at give mulighed for dækning ved egen biltransport.

Du kan se den komplette forligstekst her

Meld dig ind i FADL:
København –  AarhusOdense

Afstemning om ny Lægevikaroverenskomst

FADL har 6. august underskrevet et forlig med Danske Regioner om ændringer af overenskomsten om løn- og arbejdsvilkår for lægevikarer de næste 3 år frem – indtil 2021.Forliget forudsætter at FADL godkender indholdet.

Kort om Lægevikarforliget

Med det indgåede forlig vil lægevikarer få de samme lønstigninger som andre regionalt ansatte (læger, sygeplejersker osv.). Stigningen sker trinvis henover de 3 overenskomstår (2018-21) og vil i alt udgøre mindst 6,81 pct. Procenten ligger ikke helt fast, fordi den er koblet til lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Hvis de private lønninger stiger mere end forventet, så stiger lægevikarlønnen mere end de 6,81 pct.

Herudover indeholder forliget:

 • Stigning i pensionen fra 5,39 pct. til 5,63 pct.
 • Overskydende ATP-midler til erhvervsrelevant kursus for lægestuderende
 • Med forliget genindføres FADLs adgang til midler fra Danske Regioner til at uddanne FADL-politikere til forhandling af overenskomster samt til at deltage i konfliktløsning og udvikling af samarbejdsforhold på arbejdspladserne. FADL mistede disse midler i 2016.

De nævnte ændringer – bortset fra ATP-kursusmidlerne – vil gælde fra 1. april 2019.

Du kan se den komplette forligstekst her

Meld dig ind i FADL:
København –  AarhusOdense

Afstemning om ny overenskomst for simulation og færdighedstræning

Den 20. juni underskrev FADL et forlig med Danske Regioner om en ny overenskomst for lægestuderende ansat til arbejde med simulations- og færdighedstræningsopgaver. Overenskomsten vil regulere løn- og arbejdsvilkår for lægestuderende der er ansat på området. Overenskomsten træder i kraft den 1. september, såfremt FADL godkender indholdet.

Det er aftalt med Danske Regioner at forliget skal sendes til afstemning blandt de berørte FADL-medlemmer. Berørte medlemmer er personer der arbejder indenfor overenskomstens dækningsområde. FADL har ikke kontaktoplysninger om alle relevante medlemmer. Afstemningen udføres derfor alene blandt de medlemmer FADL har modtaget oplysninger om på de største arbejdssteder: CAMES-RH, CAMES-Herlev, MidtSim og OUHs simulationsenhed.

Kort om simulationsforliget

Med det indgåede forlig vil ansatte til simulation- og færdighedstræning  få de samme lønstigninger som resten af det regionale arbejdsmarked (læger, sygeplejersker osv.). Stigningen sker trinvis henover de 3 overenskomstår (2018-2021) og vil udgøre mindst 6,81 pct. Procenten ligger ikke helt fast fordi den er koblet til lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Hvis de private lønninger stiger mere end forventet, så stiger SPV-/VT-lønnen mere end de 6,81 pct.

Herudover indeholder forliget:

 • 3 lønniveauer: figurantniveau (151,76 kr./time), simulationsniveau (201,76 kr./time) og undervisningsniveau (229,14 kr./time)
 • Tillæg på 8,5 pct. af figurantlønnen, når de ansatte selv tilrettelægger vagtplanen
 • Pensionsbidrag på 5,39 pct. af timelønnen
 • Løn under sygdom for aftalte vagter op til 14 dage frem
 • Vagter der aflyses senere end 24 timer forud for vagten skal honoreres med fuld løn
 • Opsigelse: tidligst efter aftalte vagter, dog højst op til en måned

Såfremt forliget vedtages, vil overenskomstens løn- og arbejdsvilkår pr. 1. september erstatte de vilkår der i dag er fastsat i generelle og individuelle aftaler med de lokale arbejdsgivere.

Du kan læse den fulde forligstekst her

Meld dig ind i FADL:
København –  AarhusOdense

Det skal du gøre

Hvis du støtter forliget, kan du stemme ”JA”, hvis du ikke synes forliget er tilfredsstillende, stemmer du ”NEJ”. Alternativt kan du vælge at stemme ”BLANK”. Afstemningen foregår på mitFADL

Hvis mere end 50 pct. af FADLs medlemmer deltager i afstemningen, er resultatet bindende for FADLs Hovedbestyrelse. Hvis ikke, så er det op til Hovedbestyrelsen at godkende/afvise forliget.

Vigtigt at stemme

En høj stemmedeltagelse vil give FADLs godkendelse/afvisning af et forlig den størst mulige legitimitet og sende et vigtigt signal til de regionale arbejdsgivere om at FADLs medlemmer har stor opmærksomhed på deres løn- og arbejdsvilkår. Dette vil være en stor styrke for FADL ved kommende forhandlinger med Regionerne.

Hvis FADL afviser et forlig

Hvis FADLs medlemmer/Hovedbestyrelsen afviser et eller flere forlig, så må FADL forsøge at udforme et nyt forlig med FADLs arbejdsgivermodpart, Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Hvis det viser sig ikke at være muligt inden for en kort periode, så vil det formentlig være nødvendigt at inddrage Forligsinstitutionen. En afvisning af forliget kan i værste fald føre til en arbejdskonflikt, hvor FADLs medlemmer ansat på SPV-VT-overenskomsten kan blive lockoutet eller blive pålagt at nedlægge arbejdet.