FADL har på lægevikar-området indgået en samlet regionsaftale med Region Nordjylland. Aftalen omfatter tillæg for sygetransport, FADLs lægevikar kurser, 3 måneds samlet anciennitet. Aftalen omfatter desuden lægevikariater med ansættelse i både somatik og psykiatri.

Hidtil har der været flere aftaler med enkelte sygehuse, men nu er det hele altså samlet under én aftale.

Forhåndsaftale mellem FADL og Region Nordjylland

Forhåndsaftale mellem Foreningen af Danske Lægestuderende og Region Nordjylland om aflønning af lægestuderende/lægevikarer for perioden 1. januar 2007 og frem.

Mellem ovennævnte parter er der aftalt følgende forhåndsaftale for lægestuderende, der ansættes som vikar i underordnede lægestillinger, og herved er omfattet af overenskomsten mellem (Amtsrådsforeningen) Danske Regioner og Foreningen af Danske Lægestuderende (overenskomst 33.05.1):

Medarbejdere, der ansættes eller overgår til ansættelse i en ny stilling ved Region Nordjylland, eller for hvem der i forbindelse med væsentlige stillingsændringer eller de årlige forhandlinger, forhandles individuelt, aflønnes efter retningslinierne i gældende overenskomst og denne forhåndsaftale.

§ 1 GRUNDLØN

Stk. 1

I henhold til overenskomsten indplaceres nyansatte på følgende grundlønstrin:

a. Lægevikarer:

TRIN ÅRLIG GRUNDBELØB (31-03-00 NIVEAU) SÆRLIGT TILLÆG (31-03-00 NIVEAU)
1 220.669 16.600 kr. årligt

§ 2 FUNKTIONSLØN

Stk. 1

Lægestuderende, der ansættes som vikar i underordnede lægestillinger ved Region Nordjylland ydes funktionsløn der ledsager patienter ved overflytning fra et sygehus til et andet modtager sygetransportløn med kr. 400 pr. transport jævnfør nedenstående regler:

Formål

Denne aftale har til formål at sikre en mere smidig bemanding af lægeledsagede sygetransporter.

Aftalen gælder for lægestuderende, der ansættes som vikar i underordnede lægestillinger ved Region Nordjylland. Dog gælder aftalen ikke for lægestuderende, der ansættes som vikar i underordnede lægestillinger der som led i deres ansættelse har til opgave at bemande børneambulance, lægeambulance og evt. lægebemandet voksenambulanceordning, der evt. opstartes som følge af den nye sundhedsplan. Aftalen gælder endvidere ikke for sygetransport i dagtiden/dagtjenesten. Dagtiden/dagtjenesten defineres som mandag-fredag fra 08.00-15.30.

Opsigelsesbestemmelser mv.

  • Tillægget er ikke pensionsgivende.
  • Tillægget udmøntes som engangstillæg.
  • Aftalen har virkning fra 1. juli 2007.
  • Denne aftale kan opsiges fra begge parters side med 3 måneders varsel, dog tidligst med virkning fra udgangen af marts 2008.
  • Aftalen kan ændres ved enighed mellem parterne.

Stk. 2

Andre

Efter konkret, begrundet forslag fra en af parterne kan der udover funktionstillæg efter § 2, stk. 1 aftales tillæg for særlige funktioner / funktioner af særlig kompleksitet.

§ 3 KVALIFIKATIONSLØN

Stk. 1

Kvalifikationsløn i henhold til stk. 2 og 3 udbetales fra den 1. i måneden efter at medarbejderen opfylder betingelserne herfor. Kvalifikationstillæg er angivet i årligt grundbeløb (31-03-00niveau).

Stk. 2

1. Der ydes et ikke-pensionsgivende kvalifikationstillæg for et bestået kursus af de pt. 11 FADL-forberedelseskurser, hvis kurset skønnes relevant for afdelingen.

Bemærkninger: F.eks. et bestået kursus i klinisk radiologi ved ansættelse på Radiologisk Afdeling. Der kan max. ydes 1 tillæg.

Kvalifikationstillæg kr. 4.800

2. Der ydes et ikke-pensionsgivende kvalifikationstillæg efter 3 måneders samlet ansættelse.

Bemærkninger: Tillægget ydes fagspecifikt, således at arbejde på lignende afdelinger ved andre sygehuse medregnes. Kun måneder indgår i de 3 måneders anciennitet, dvs. dage og uger medtælles ikke. Det påhviler den studerende, at dokumentere dette.

Kvalifikationstillæg kr. 6.000.

Stk. 3

Andre

Efter konkret, begrundet forslag fra en af parterne kan der udover kvalifikationstillæg efter § 3, stk. 2¬3 aftales kvalifikationstillæg for særlige relevante kvalifikationer.

§ 4 FORUDSÆTNINGER OG VILKÅR

Stk. 1

Funktions- og kvalifikationsløn ydes i form af tillæg, medmindre overenskomstparterne har truffet konkret aftale om anvendelse af løntrin.

Stk. 2

Tillæg kan aftales som varige, som tidsbegrænsede eller som engangsvederlag.

Stk. 3

Tillæg aftales som grundbeløb i 31-03-00 niveau og reguleres med de centralt aftalte procentreguleringer, medmindre andet aftales konkret.

Stk. 4

Tillæggene er anført ud fra fuldtidsbeskæftigelse. Ved deltidsbeskæftigelse reduceres tillæggene forholdsmæssigt, med mindre andet aftales.

§ 5 BORTFALD AF TILLÆG / MODREGNING

Stk. 1

Hvis der ved overenskomstforhandlingerne centralt eller i denne forhåndsaftale aftales funktionsløn eller kvalifikationsløn, som i forvejen er honoreret efter en lokalaftale, sker der modregning i de decentralt aftalte tillæg.

Stk. 2

Funktionstillæg bortfalder uden yderligere varsel, hvis funktionen bortfalder eller vedkommende ophører med at varetage funktionen. Væsentlige vilkårsændringer varsles overfor den enkelte medarbejder med et varsel, der svare til opsigelsesvarslet efter aftale eller overenskomst.

Stk. 3

I forbindelse med, at der ved overenskomstfornyelse centralt aftales ændringer af grundlønstrin, kvalifikationsløn eller funktionsløn modregnes der i tillæg aftalt efter nærværende forhåndsaftale med mindre parterne aftaler andet.

§ 6 FORHANDLING AF FORHÅNDSAFTALER

Stk. 1

Forhåndsaftalen følger perioden for de almindelige overenskomstforhandlinger og genforhandles mellem parterne snarest muligt efter overenskomstfornyelsen.

Stk. 2

Parterne aftales forud for forhandlingerne den nærmere procedure og tidsterminer for udveksling af forslag, lønstatistisk materiale m.v.

§ 7 HVILETIDSBESTEMMELSER

Stk. 1

Der er herved indgået aftale om, at lægevikarer er omfattet af samme hviletidsbestemmelser, som gælder for yngre læger ved Region Nordjylland.

§ 8 IKRAFTTRÆDEN

Stk. 1

Aftalen træder i kraft den 1. juli 2007.

§ 9 OPSIGELSE OG EVALUERING AF AFTALEN

Stk. 1

Aftalen løber indtil den erstattes af en ny aftale eller opsiges af en af parterne. Aftalen kan skriftligt opsiges af begge parter med 3 måneders varsel. Aftalen bortfalder dog automatisk ved udgangen af en overenskomstperiode, hvis overenskomstparterne i forbindelse med en overenskomstfornyelse centralt aftaler ændringer af grundlønstrin eller aftaler forhøjelse af eller nye funktions- og/eller kvalifikationslønninger. Parterne er i givet fald enige om snarest muligt herefter at optage forhandlinger om indgåelse af en ny aftale til erstatning heraf. Aftalen fortsætter uændret indtil en ny aftale indgås eller parterne konstaterer, at der ikke kan opnås enighed om indgåelse af aftale.

§ 10 KONFLIKTLØSNING

Stk. 1

Rets- og interessetvister behandles efter reglerne i aftalen mellem (Amtsrådsforeningen) Danske Regioner m.fl. og KTO om decentral løn.
Den 25. juni 2007