FADL har lokalaftaler med følgende sygehuse i Region Midtjylland.

Sygehuse i tidligere Ringkøbing Amt

Der er forhandlet en aftale, der omfatter samtlige sygehuse i Ringkøbing Amt.

Aftalen omfatter samtlige somatiske sygehuse i Ringkøbing Amt. Aftalen gælder fra og med d. 1. april 2004 og udløser tillæg i disse tilfælde:

Hvis en lægevikar vikarierer i en funktion, hvor der efter aftale med YL (tidl. FAYL) normalt er knyttet et tillæg, og hvor ledelsen har udpeget vedkommende til at varetage funktionen, ydes tillæg ligeledes til stud.med lægevikaren.

Dette betyder at du som lægevikar kan få:

Funktionstillæg

 • Deltagelse i fælles forvagt mellem de medicinske og ortopædkirurgiske afdelinger på Ringkøbing Sygehus udløser tillæg på kr. 12.000/år.
  Døgnvagt på gynækologisk obstetrisk afdeling på Herning Sygehus giver tillæg på 350 kr./døgnvagt.
 • Ved ambulancetransport kr. 500/transport. Tillægget ydes ikke, hvis behovet  for patientledsagelse opstår medens lægevikaren er i normaltjeneste/dagstjeneste (heller ikke selv om transporten slutter efter tjenestens ophør)

Kvalifikationstillæg

 • Kompetence på kr. 6.600/år (31.03.00 niveau) til lægevikarer, der har haft tre måneders ansættelse på samme afdeling. I beregningen af de tre måneders ansættelse medregnes ansættelse på andre afdelinger inden for samme center i Ringkøbing Amt. Desuden medregnes ansættelse inden for samme speciale på en afdeling udenfor Ringkøbing Amt. Tidligere relevant ansættelse udenfor Ringkøbing Amt dokumenteres af lægevikaren i forbindelse med ansættelsen
 • Uddannelse. Der ydes et tillæg på kr. 4.300/år (31.03.00 niveau) for to beståede FADL lægevikarkurser, der skønnes relevante for afdelingen

Sygehuse i tidligere Viborg Amt

Aftalen omfatter samtlige sygehuse i Amtet bortset fra Regionspsykiatrien Viborg.

Forhåndsaftalen er gældende fra den 1. oktober 2003 og de angivne beløb er på 31/3 2000-niveau.

Funktionstillæg

 • Varetagelse af forvagter ved særlig aftale og særligt belastede afdelinger udløser tillæg på 225 kr./døgn. Tillægget er gældende for forvagter på lørdage og søn- og helligdage.
 • Patienttransport på kr. 500 for transport af patienter efter kl. 15.30.

Kvalifikationstillæg

 • Bestået FADL lægevikarkursus med relevans for afdelingen udløser tillæg på kr. 4.800/år. Eksempelvis udløser et kursus i skadestuekirurgi tillæg ved ansættelse på ortopædisk afdeling.
 • Der ydes et ikke-pensionsgivende kvalifikationstillæg efter 3 måneders på samme afdeling på kr. 6.000 pr. år.

Hviletidsbestemmelser

Bestemmelserne følger Yngre Lægers aftaler herom.

Psykiatri og Social, voksenpsykiatrien (hele Region Midt)

Aftalen omfatter nu hele Region Midtjylland (incl. afdeling P, Q, R og M på Aarhus Universitetshospital, Risskov).

Forhåndsaftalen er gældende fra den 1. oktober 2016, og det angivne beløb er på 31/3 2000-niveau.

Funktionstillæg

 • Det forudsættes, at den lægestuderende har gennemført alt obligatorisk psykologi og neurologi på medicinstudiet. Funktionslønnen ydes efter 3 måneders ansættelse(r) i psykiatriske afdelinger. Kun hele måneder indgår i de tre måneders anciennitet. Det påhviler den studerende selv at dokumentere ancienniteten.
 • Der ydes et ikke-pensionsgivende funktionstillæg på 8.000 kr.