FADL har lokalaftaler med følgende sygehuse i Region Hovedstaden.

Bispebjerg hospital

FADL og Bispebjerg Hospital laver individuelle aftaler for holdformænd.

Aftalens indhold

Der ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på kr. 12.000 i årligt grundbeløb (niveau 31.3.00).

Begrundelse for tillægget

Tillægget ydes for funktinoen som holdformand samt for planlægningen af studenter-vagtholdet.

Sct. Hans Hospital

FADL har følgende aftaler med Sct. Hans Hospital

Lønaftale

Gældende fra 1. oktober 2004 mellem Sct. Hans Hospital og FADL.

Mellem parterne indgås herved aftale om følgende løntillæg for medicinstuderende som ansættes ved hospitalet: Alle tillæg er angivet i niveau 31.03.00 og er ikke pensionsgivende.

Funktionsløn

  1. Der ydes et funktionstillæg på 11.500 kr. årligt til studerende som udfører vagttjeneste fra vagtværelse i tidsrummet fra kl. 24.00 til kl. 07.00. Tillægget honoreres med 1/52 for udførelse af enkeltstående vagter. Det forudsættes, at den studerende udfylder den fulde funktion i vagten.
  2. Ved ledsagelse af patienter under vagttjeneste, i ambulance til Roskilde Amtssygehus, ydes et funktionstillæg på 400 kr. pr. ledsagelse. Tillægget er ureguleret.

Kvalifikationsløn

  1. For 3 måneders anciennitet som vikar i underordnet lægestilling ydes et kvalifikationstillæg på 6.000 kr. årligt. Kun hele måneders sammenlagte ansættelser ved psykiatriske afdelinger medtælles i opgørelsen af de 3 måneder.
  2. Studerende som har gennemført hospitalets introduktion for medicinstuderende ydes et kvalifikationstillæg på 4.800 kr. årligt. Introduktionen er obligatorisk.

Lokalaftale om fravigelse af vagthyppighedsregler

Gældende fra 1. januar 2006 mellem Sct. Hans Hospital og Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL).

Mellem parterne indgås herved aftale om fravigelse af vagthyppighedsreglerne, jfr. § 16 og § 20 i organisationsaftalen for reservelæger og afdelingslæger m.fl.

For medicinstuderende som ansættes på deltid aftales, at tjenesten efter aftale med den medicinstuderende kan tilrettelægges med vagt på tjenestestedet oftere end de angivne begrænsninger i § 16 og § 20 i organisationsaftalen for reservelæger og afdelingslæger m.fl.

Medicinstuderende med en aftalt gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse på 18,5 timer, som udfører vagt på tjenestestedet efter ovennævnte aftale, ydes et ikke pensionsgivende fleksibilitetstillæg på 1.458 kr. pr. måned (31.3.00).

Ved ansættelse på deltid med en anden ugentlig beskæftigelse end de 18,5 timer pr. uge forhøjes/nedsættes tillægget forholdsmæssigt.

Ekstravagter indgår i normtiden (den aftalte ugentlige beskæftigelse) og honoreres med overtidsbetaling i forhold til overskud ved normperiodens afslutning. En negativ normperiode kan ikke overføres til næste periode.

Psykiatrisk Center Nordsjælland

Tillæg til aftale om funktionstillæg for tilstedeværelsesvagt til medicinstuderende

Der henvises til aftale indgået mellem Foreningen af Yngre Læger og Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt d. 10. november 2006.

Det omtalte pensionsgivende tillæg på kr. 137,50 (31.03.00 niveau) gælder også for medicinstuderende.

Tillægget gives til den yngre læge eller medicinstuderende, der varetager tilstedeværelsesvagten i den psykiatriske skadestue i dag/aftentiden. På lør-, søn- og helligdage er tilstedeværelsesvagten i den psykiatriske skadestue slået sammen og for varetagelse af denne vagt ydes et pensionsgivende funktionstillæg på kr. 275,- (31.03.00 niveau).

Derudover ydes der til såvel den yngre læge/medicinstuderende, der varetager aften/nattevagten i den psykiatriske skadestue som den yngre læge/medicinstuderende, der varetager aften/battevagten i Helsingør et pensionsgivende funktionstillæg på kr. 275,- (31.03.00 niveau) pr. vagt.

Der ydes et årligt kvalifikationstillæg på kr. 8.000 (31.03.2000 niveau) til lægevikarer, der har mere end 3 måneders samlet ansættelse.

Tillægget ydes fagspecifikt, således at arbejdet på andre psykiatriske enheder medregnes. Kun månedsvise ansættelser medregnes i ancienniteten – dage og uger medtælles ikke. Lægevikaren skal dokumentere ancienniteten.

Lægevikarer er omfattet af samme hviletidsbestemmelser, som gælder for yngre læger.

Aftalen gælder til og med 30.06.2014.