Neden for kan du læse FADLs overenskomst med Forsvaret.

Den dækker lægestuderende, der ansættes i en underordnet lægestillinger i Forsvaret som lægevikarer.

§ 1. Overenskomstens område

Overenskomsten omfatter lægestuderende, der ansættes i underordnede civile lægestillinger i forsvaret på de i bilaget anførte tjenestesteder. Den ansatte benævnes lægevikar.

§ 2. Ansættelse og opsigelse

Stk. 1.
Lægestuderende skal for at kunne ansættes som lægevikar have afsluttet det 9. semester ved et lægevidenskabeligt fakultet i Danmark. Den lægestuderendes studiemæssige niveau skal dokumenteres ved semesterudskrift.

Stk. 2.
For lægestuderende, der er indskrevet ved et udenlandsk fakultet, forudsættes, at den studerende studiemæssigt er på et niveau, der mindst svarer til at have afsluttet det 9. semester ved et lægevidenskabeligt fakultet i Danmark. Det er herunder forudsat, at den studerende har gennemført minimum 10 ugers klinisk kursus i medicin og kirurgi (klinikophold med dokumentation for opholdet) samt bestået eksamen i farmakologi.

Stk. 3.
Der kan kun ansættes lægestuderende, der er indskrevet ved et lægevidenskabeligt fakultet i Danmark eller udlandet, og som inden for de sidste 7 år har bestået de ovenfor anførte prøver/eksaminer.

Stk. 4.
Den lægestuderende arbejder under instruks af en overordnet læge jf. Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om ansvarsforhold ved ansættelse af lægestuderende i lægevikariater”.

Stk. 5.
Ansættelsen sker for et bestemt tidsrum. Ansættelsen betragtes som ophørt uden opsigelse, når det fastsatte tidsrum er udløbet.

Stk. 6.
Ansættelsen kan gensidigt bringes til ophør ved opsigelse med 14 dages varsel, dog tidligst til 14 dage efter tiltrædelsesdagen. Dog skal der ved opsigelse fra forsvarets side gives 1 måneds varsel, når ansættelsen har varet eller er aftalt at vare ud over 3 måneder.

§ 3. Løn og tillæg

Stk. 1.
Lægevikarer i forsvaret aflønnes med en årlig basisløn på 214.626 kr. (Niv. OKT 97).

Stk. 2.
Der kan lokalt ved tjenestestedet indgås aftale om engangsvederlag. Aftaler om kvalifikations- og funktionstillæg indgås mellem overenskomstens parter.

Stk. 3.
Den samlede faste løn ydes som timebetaling for det faktisk præsterede antal arbejdstimer. Timelønnen udgør 1/1924 af årslønnen.

Stk. 4.
Overtidsbetaling beregnes pr. time som 1/1924 af den samlede faste løn uden pensionstillæg med tillæg af 50 %.

Stk. 5.
Lønnen udbetales månedsvis bagud.

§ 4. Pension

Stk. 1.
Lægevikarer i forsvaret er omfattet af pensionsbestemmelserne i Overenskomst for Akademikere i Staten.

Stk. 2.
Der kan ikke aftales udbetaling af en del af pensionsbidraget.

Stk. 3.
Pensionsbidraget indbetales af forsvaret til Lægernes Pensionskasse.

§ 5. Arbejdstid

Stk. 1.
Lægevikarer er omfattet af aftalen om arbejdstid for tjenestemænd i Staten.

Stk. 2.
Jf. aftalen om arbejdstid for tjenestemænd i Staten § 6 udføres pålagt merarbejde efter bestemmelserne om overarbejde.

Stk. 3.
Der ydes godtgørelse for overarbejde ved tjeneste på mere end 7 timer og 24 min. pr. dag.

§ 6. Sygdom

Der ydes fuld løn, tillæg og pension under sygdom.

§ 7. Barns 1. sygedag

Stk. 1.
Tjenestestedet kan give lægevikarer, der er planlagt uafbrudt beskæftiget i mindst 1 måned, hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af sygt barn, når

  1. det er barnets første sygedag,
  2. hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt,
  3. forholdene på tjenestestedet tillader det,
  4. barnet er under 18 år, og
  5. barnet er hjemmeværnede.

Stk. 2.
Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug.

§ 8. Rejser og bolig

Stk. 1.
Lægevikarer godtgøres rejsen fra hjemmet til tjenestestedet ved første møde samt hjemrejsen efter endt tjeneste. Rejsegodtgørelsen udgør udgiften til 2. klasse med tog, færge eller bus. Såfremt eget befordringsmiddel benyttes, ydes godtgørelse af samme størrelse som godtgørelse for anvendelse af tog, færge eller bus for samme strækning.

Stk. 2.
Lægevikarer, hvis uafbrudte ansættelse varer ud over en måned, godtgøres en hjem- og tilbagerejse hver 4. uge. Rejsegodtgørelse i henhold til stk. 1.

Stk. 3.
Tjenestestedet stiller møbleret indkvartering med adgang til bad til rådighed for lægevikaren. Lægevikaren betaler månedligt 500,00 kr. (Niv. OKT 97) herfor. Evt. yderligere lejeudgifter afregnes af tjenestestedet.

Stk. 4.
Rejser, som foretages fra tjenestestedet til fx kurser, øvelser eller andre infirmerier, er tjenesterejser og gennemføres i henhold til tjenesterejseaftalen.

§ 9. Ferie

Aftale om ferie og særlige feriedage (Ferieaftalen) for personale ansat i staten gælder, bortset fra aftalens §§ 4 og 13 om ferie med løn og særlig feriegodtgørelse (Ferievejledningen kap. 6.2 og 6.3). I stedet for Ferieaftalens §§ 4 og 13 gælder aftalens bestemmelser om ferie med feriegodtgørelse (Ferievejledningen kap. 6.1 og 8.4).

§ 10. Øvrige forhold

Stk. 1.
Lægevikaren gives adgang til relevant faglitteratur på tjenestestedet.

Stk. 2.
Tjenestestedet stiller tjenestedragt til rådighed for lægevikaren.

Stk. 3.
Lægevikarer kan på tjenestestedets foranledning deltage i relevante kurser samt øvelser afholdt af fx Forsvarets Sundhedstjeneste. Arbejdstid i h.t. § 5.

Stk. 4.
Såfremt lægevikaren anvendes til undervisning af andet personel fx sygepassere, bør tjenestestedet give adgang til deltagelse i relevante kurser i fx undervisningsteknik, ledelse, eller formidling afholdt af fx Forsvarsakademiet. Eventuel forberedelse til undervisningen sker i arbejdstiden.

§ 11. Hovedaftale

For overenskomsten gælder den til enhver tid gældende hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende.

§ 12. Ikrafttræden og opsigelse

Stk.1.
Overenskomsten har virkning fra den 1 OKT 2007.

Stk. 2.
Overenskomsten kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31 MAR, dog tidligst til 31 MAR 2008.

Opsigelsen skal ske skriftligt.