Dataansvarlig

Du er medlem af en kredsforening, og den er ansvarlig for de persondata, der indsamles her. Det drejer sig om navn, adresse, cpr.nr., semestertrin, tlf.nr., e-mail, betalingsoplysninger vedrørende betaling af dit medlemskontingent, dine forsikringsoplysning (hvis du bruger FADLs Forsikring via Tryg), dit foto, hvis du selv har lagt dette ind, og hvilke FADL-kurser du har gennemført.

Hovedforeningen er ansvarlig for de oplysninger, der indsamles her. Det drejer sig fx om oplysninger til brug for forsikringstegning og registrering, behandling af faglige sager, som du selv henvender dig med, eller som Hovedforeningen bliver bekendt med via henvendelser fra arbejdsgivere (f.eks. løndata).

Derfor indsamler vi personoplysninger

Vi bruger dine personoplysninger fortroligt til at kunne varetage dit medlemskab i FADL: Fx til at sende dig informationer via nyhedsbreve eller til at kunne håndtere faglige sager. Vi bruger også oplysningerne til at orientere dig om særlige medlemsfordele i form af forsikring, kurser o. lign.

Behandling af dine personoplysninger til andre formål vil forudsætte dit direkte samtykke. Kredsforeningen og FADLs Hovedforening vil alene videregive oplysningerne til en tredjepart, såfremt du har givet direkte og udtrykkeligt samtykke hertil.

FADL’s databehandlere

Alle kredse i FADL bruger Hovedforeningen som ekstern dataopbevarer og -behandler. Den tekniske drift og udvikling af FADLs medlemssystem foretages af ekstern konsulent. Konsulenten servicerer FADLs medlemssystem (mit.FADL) og FADLs hjemmeside www.fadl.dk.

Dine rettigheder

Indsigtsret:
Du er til enhver tid berettiget til skriftlig at anmode os om oplysning om, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. Du har også ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning sammen med dokumentation for, at du er den pågældende person.

Retten til berigtigelse:
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig rettet af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, vi har registreret om dig, opfordres du til at rette henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Oplysninger, som FADL har modtaget fra dig ved din tilmelding, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil på mit.FADL.

Retten til sletning:
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du melder dig ud af FADL. I det omfang behandling af dine oplysninger er nødvendige ifølge lovgivningen, fx for at FADL kan overholde regnskabs- eller skattemæssige forpligtelser, eller hvor medlemsfordele videreføres efter udmeldelse (især forsikring), vil dine personoplysninger blive opbevaret og behandlet indtil oplysningerne ikke længere er relevante for at FADL eller den relevante tredjepart kan varetage dine og FADLs interesser.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring:
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. Tag kontakt til hf@fadl.dk, hvis du vil vide mere.

Retten til dataportabilitet:
Du har ret til at få dine personoplysninger i FADL udleveret og til at få oplysningerne udleveret i en form så de kan overføres til anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse:
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise retlige grunde til fortsat behandling.

Retten til at klage:
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.

Sletning af persondata:

Senest et år efter din udmeldelse af FADL, vil vi automatisk slette de oplysninger, vi har registreret om dig. For at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen (5 år fra udgangen af regnskabsåret) og forbrugerlovgivningen (den 2- årige reklamationsret), kan visse personoplysninger blive gemt i en længere periode.

Oplysninger vi har indsamlet i forbindelse med behandling af faglige sager, juridisk rådgivning eller andre medlemstilbud vil vi slette, hvis du ønsker det, medmindre vi er berettiget til at fortsætte behandlingen.

Sikkerhed:

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Det er udelukkende ansatte i FADLs Hovedforening og kredse, med et sagligt behov for at få adgang til dine personoplysninger, der har adgang til oplysningerne.

Såfremt der sker en ulovlig indtrængen i FADLs systemer for opbevaring af persondata, vil FADL orientere såvel dig som Datatilsynet herom i overensstemmelse med Persondatalovgivningens bestemmelser. Det vil sige inden for 72 timer efter at indtrængen er konstateret.

Kontaktoplysninger

Foreningen af Danske Lægestuderende er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via mitfadl.dk. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til FADLs persondatapolitik, kan du kontakte HF@fadl.dk

Ændringer i persondatapolitikken

Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i FADLs persondatapolitik. Såfremt vi foretager ændringer i persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette.